DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1939 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Najbrže trune: grabovo i johovo lišće, a onda slijede:


kestenovo,


lužnjakovo i kitnjakovo,
a najpolaganije trune: bukovo lišće.


Naši pokusi o brzini trulenja šušnja važnijih domaćih lišćara provedeni
su na otvorenom prostoru. Sušanj je, dakle, trunuo pod drugim
okolnostima nego je to pod krošnjama drveća u sastojini. Pokusi su
provedeni! sa svrhom da se utvrdi stanoviti redoslijed važnijih lišćara
obzirom na brzinu trulenja njihova šušnja. U tu je svrhu upotrebljena
jednaka množina šušnja kod svih 6 vrsta drveća, a osim toga upotrebljeno
je šušnja razmjerno više nego što ga godišnje padne na šumsko
tlo. Sve to učinjeno je u namjeri da se dobiju što jasniji uporedbeni
podaci o brzini trulenja raznovrsnog šušnja pod posve istim vanjskim
prilikama.


Od dobivenih rezultata posebne je pažnje vrijedan odnos brzine
trulenja kestenova šušnja prema brzini trulenja šušnja ostalih vrsta.
Prema spomenutim pokusima kestenov sušanj brže trune od bukova i
nešto brže od hrastova, a polaganije od johova i grabova šušnja. Vanjski
izgled protrulog kestenovog šušnja ponajviše je sličan protrulom hrastovom
šušnju. Taj odnos za nas je u toliko interesantniji, što on u literaturi
koja nam je dosad stajala na raspolaganju, nije još nigdje utvrđen.


RÉSUMÉ.


L´auteur rend compte des résultats des essais comparatifs Qu´il a fait l´an 1936—
1937 dans la pépiniere de la Faculté forestiere de Zagreb, située a 120 metres
d´altitude. Les essais avaient le but de déterminer la vitesse de la décomposition des
fanes de hetre, de chene rouvre, de chene pédoncule, de châtaignier, d´aune glutineux
et de charme: le tout sur le sol nu de gravier, sous des memes circonstances de station
et pour la meme quantité de fane. Se basant sur la forme extérieure et sur le poids de
la fane en état décomposé l´auteur conclut: de la maniere la plus vite se fait la
décomposition chez le charme et chez l´aune. Suivent: le châtaignier, le chene pédoncule
et le chene rouvre. Le plus lentement se décompose la fane de hetre.


lng. V. DELIĆ (Zemun) :


O LINEARNOM I ZAPREMINSKOM
UTEZANJU DRVETA


(RETRAIT DU BOIS DANS LE SENS LINÉAIRE ET
VOLUMÉNOMÉTRIQUE)


Komad drveta odredjenog oblika, odredjenih dimenzija i odredjene zapremine
menja svoj oblik, dimenzije i zapreminu usled promjene stupnja vlage,
koju ono sadrži. Sadržaj vlage u drvetu nije, teoretski uzevši, pod normalnim
okolnostima nikada stalan. Sveže oboreno drvo sadrži od 30 do 250°/0 vode,
it zavisnosti od perioda obaranja, vrste drveta, klime i ostalih îaktora, koji
na nju utiču u većoj ili manjoj meri. Veštačkim putem u laboratorijskim ili
industrijskim sušionicama, pod temperaturom od 100 do 110° C može se


65


s