DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1939 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Tlo je kod svih vrsta drveća najbolje pripravljeno za klijanje sjemena,
ako je pokrito samo tankim slojem rastvorenog lišća, te ako nije
obraslo gušćim živim pokrovom, odnosno ako je na njemu možda tek
narijetko poraslo nešto neškodljivog prizemnog bilja. Već tanki sloj
humusa, od 1—2 cm, s kojim se sjeme lako izmiješa, djeluje vrlo povoljno
na klijanje. Humus je snažan izvor ugljične kteeline i dušika. Ugljična
kiselina djeluje na topivost karbonata, fosfata i silikata u tlu, pa prema
tome djeluje na umnožavanje numeralnih solii u tlu.


Ako je u sastojini, koju kanimo uskoro prirodnim putem pomladiti,
sakupljeno mnogo šušnja radi velikog obrasta stabala i njihovih gustih
krošanja, pospješujemo rastvorbu šušnja privađanjem više svijetla i
sunca u sastojinu. Time se utječe na ugrijavanje zraka i tla, kao i na
bolju promaju zraka u sastojini. Osim toga sječom stanovitog broja
stabala umanjuje se množina novog lišća. Prozračivanje sastojine posti


lA


zavamo t. zv. pripravnom sječom, kod koje posječemo do % broja
stabala u sastojini. Pripravna je sječa osobito nužna kod onih vrsta
drveća koje produciraju mnogo lišća, te kod vrsta čiji sušanj polaganije
trune, naročito kod posebnih stojbinskih odnošaja.


U prirodi se može lako zapaziti da se kod istih sastojinskih odnošaja
u hladnijim brdskim šumama stvara više humusa nego u toplijim
nizinskim šumama. Isto se tako više humusa stvara na hladnim, sjevernim
nego na toplijim, južnijim ekspozicijama. Hladne uvale, gdje zrak
miruje, imaju više šušnja nego otvoreni položaji, gdje je veliko zračno
strujanje. Loše rastvaranje organskih čestica napose je opaženo u šumama
Sjeverne i Istočne Evrope. Iste te pojave opažene su na stanovitim
tlima u krajevima atlantske klime s vlažnom i blažom zimom, ali
hladnijim ljetom (Sjeverozapadna Njemačka).4


Nabrzinu rastvaran ja šušnja utječe i tlo na kojem
listinac trune,5 kako se to razabire iz slijedećih navoda:
a) Poznata je činjenica da se na tlima koja obiluju vapnom
sušanj brzo rastvara.


b)Pjeskovit a tla su vrlo različita prema geološkom porijeklu
i primjesi glinenih humoznih i vapnenih čestica. Pošto je pjeskovito
tlo dosta prozračno, ono se obično lako ugrijava, ali se i lako
ohlađuje. Kod jačeg ugrijavanja sušanj se na njemu vrlo brzo rastvara.
Međutim, na pjeskovitim tlima lako nastaje kiseli humus, jer se gornji
slojevi lako ispiru i jer u takvim tlima imaju bakterije, koje inače djeluju
povoljno na rastvorbu šušnja, slabije životne uslove.


c) Glinen a tl a obično su slabo prozračna. Ona su radi pridržavanja
vode hladna. Pastvorba šušnja na njima vrši se radi niskih temperatura
polagano. Na glinenim tlima lako nastaje kiseli humus i suhi
treset.


d) Na i 1 o v a s t i m tlima rastvorba listinca je uglavnom
povoljna.
e) H u m u s n a tl a su, kao i pjeskovita, prozračna, njihovo je
ugrijavanje povoljno, a prema tome se na njima stelja dobro rastvara.


4 Dengler : Waldbau auf ökologischer Grundlage, Berlin 1930, str. 189.
5 Bü´hler : Der Waldbau I sv., Stuttgart 1918, str. 406.


59