DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Za pravilno i sistematsko iskorišćavanje srednjedobnih posavskih
šuma putem proreda trebalo je izgraditi prometne naprave, kojima bii u
svako doba godine bio izvoz izrađenog materijala omogućen.


Za izgradnju prometala, koja zahtijevaju veće investicije, trebalo
je osigurati i veće količine materijala, da bi godišnji anuitet investicija
bio podnošljiv I da bi se rad u vlastitoj režiji isplatio. ´Kao prometala u
posavskim šumama dolaze jedino šumske pruge. To osiguranje veće
količine materijala postiglo se je grupisanjem više manjih jedinica (dva
ili više šumskih srezova) u jednu eksploatacipnu jedinicu. Nabavom
većih investicija trebalo je i program rada za dulji niz godina odrediti.


Osim uzgojnoga momenta, koji je diktirao proredu srednjodobnih
posavskih sastojina, nastupio je i drugi t. j . budžetiranje same direkcije.
Sastojina zrelih za sječu ima na teritoriji direkcije dosta malo, te će se
za vrijeme vakuuma, koji nastaje poslije sječe zrelih sastojina direkcija
državnih šuma morati u glavnom budžetirati prihodima dobivenim proredama
iz svojih šuma.


Uočivši oba ta momenta direkcija šuma u godini 1935 uzima u
razmatranje proredno iskorišćavanje posavskih šuma šumske uprave
Lipovljani, u kojima je teren za izvoz materijala mokriji nego igdje na
teritoriji direkcije i u sušnim godinama gotovo nemoguć bio. Već u toj
godini izgrađuje direkcija šuma šumsku prugu sa konjskom vučom na
jednom dijelu posavskih šuma ove šumske uprave u duljini od 12 kim,
kojom je prugom spojena željeznička stanica Lipovljani i rijeka Trebež,
a sa njom i rijeka Sava. Na taj način izrađen u proredama materijal bilo
je lako izvesti ili na željezničku stanicu ili na vodu, već prema tražnji
kupaca. Istom osnovom eksploatacionom predviđen je i drugi odvojak
šumske pruge u duljini od 9 kim, koji se postepeno svake godine izgrađuje,
prema tome kako prorede napreduju. Ove godine izgrađuje se taj
odvojak na duljini od 4 kim.


Izgradnjom te pruge otvorene su posavske šume spom. šumske
uprave sistematskom iskorišćavanju putem proreda. Eksploatacionom
osnovom predviđa se, da će se sa proredom na cijeloj površini posavskih
šuma ove šumske uprave u iznosu od 5424 ha preći u 6 godina, a poslije
toga će se opet povratiti na površine, koje su u prvoj godini prorijeđene
bile. Turnus proreda od 6 godina predviđa i privredni plan za tu upravu.
Kod drugoga turnusa proreda dobivaće se i vredniji materijal, te s obzirom
na velike investicije režijskog poslovanja biti će u drugom turnusu
rad mnogo rentabilnijil Uz ovu t. zv. glavnu prugu postavljaju se svake
godine prenosne pruge (transportabli) u one odjele, u kojima se vrši
sječa, i materijal se tim transportablima privozi na glavnu prugu, a
glavnom na određena stovarišta. Privoz drvnog materijala do transportabla
odnosno šumske pruge vrši se kolima i sanjkanjem po mokrom
terenu, ne na veće udaljenosti od 1200 metara. To najteže pitanje iskorišćavanja
posavskih šuma putem proreda, izvozno pitanje, za šumsku
upravu Lipovljani na taj je način riješeno.


U gornje četiri šumske uprave pitanje iskorišćavanja putem proreda
biti će u glavnom riješeno, kada se izgradi još šumska pruga u
šumskoj upravi Jasenovac u duljini od 12 kim, koja će prolaziti kroz
sredinu posavskih šuma te uprave i vezati Savu sa željezničkom stanicom
Živaja odnosno Šaš. Posavske šume šumske uprave Rajić i Nova


207