DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Gradiška mogu se iskorišćavati bez većih investicija, jer povoljno leže
uz rijeku Savu i Velik Strug, gdje je izvoz vrlo blizu.


Izrada drvnog materijala u posavskim šumama putem proreda
mnogo je teža nego kod čiste ili oplodne sječe u starim sastojinama. Površina,
na kojoj se vrši izrada, velika je, a količina dobivenog drvnog
materijala razmjerno je mala. Na jednom hektaru putem proreda siječe
se samo 12—17 m8, što povisuje troškove i izrade i izvoza. Osim toga
putem proreda izrađuje se veliki broj sortimenata od svake vrste drva.
Od tehničkog materijala izrađuju se putem proreda trupci hrasta, brijesta,
jasena, graba, topole, lipe i johe, osim toga jasenova i brestova
kolarska građa, te hrastovo rudno drvo. Od gorivog drva izrađuju se u
glavnom cjepanice i oblice, dok u nekim jedinicama, koje leže na Savi
kao jeftinom prometalu, izrađuju se i sječenice, koje se unovčuju vrlo
dobro kao šlepovska roba. U ostalim jedinicama prodaju se te sječenice
u šumi kao ostaci iza režije okolnom pučanstvu, koje ga kao jeftin materijal
rado kupuje.


Od izrađenog u vlastitoj režiji prorednog materijala najveći dio
drvne mase otpada na gorivo i to iz razloga, jer su to u glavnom prve
prorede, u kojima se doznačuju gotovo najlošija stabla, gotovo samo
za gorivo sposobna, a samo manji dio za sitniju tehničku robu.


Kako se iz spomenutog razabire, izrađuje se u posavskim šumama
velik broj sortimenata i na velikim površinama, što poskupljuje znatno
samu izradu, jer se zahtijeva i veći broj osoblja za nadzor nad samom
izradom. U prijašnjim malim eksplotaacionim jedinicama vodio je radove
šef nadležne šumske uprave sa lugarskim osobljem. Za sistematsko
iskorišćavanje putem proreda trebalo je grupisati radove u dva ili više
srezova, već prema prilikama izrade, te je za taj rad bilo potrebno namjestiti
posebnog manipulanta na račun režije kao i drugi broj režijskog
osoblja za čuvanje drvnog materijala u šumi i stovarištu, jer lugarsko
osoblje nije uz redovito čuvanje svojih srezova moglo i dalje te radove
vršiti.


Sada ćemo prijeći na iskorišćavanje druge skupine posavskih šuma


t. j . u donjih pet šumskih uprava (Morović, Jamena, Vrbanja, Otok i Županja),
kojih obrasla površina iznosi 33.061 ha. Površina svih tih pet
šumskih uprava direktno je vezana u jednom kompleksu, koji se prostire
od istoka prema zapadu u duljini oko 31 kim.
Za izvoz drvnog materijala iz tih šuma najvažniji su centri: željezničke
stanice Spačva, Vrbanja i Otok na zapadnoj strani1, dok prema
istoku željeznička stanica Morović i Sava za šume, koje leže ispod Save.


U istočnom dijelu šuma nalazi se rijeka Bosut sa pritocima Spačva
i Studva, koje su rijeke do izgradnje Savskog nasipa po Biđ-Bosutskoj
vodnoj zadruzi bile plovne i u koje su plovili veliki državni šlepovi, te
izvozili drvni materijal iz tih šuma. Izgradnjom nasipa sagrađena je na
utoku Bosuta u Savu neplovna ustava, te je ta rijeka za ulaz šlepova
iz Save postala, zatvorena. Na taj način najveći doprinosioci za taj nasip
i njegovo uzdržavanje (državna direkcija šuma, brodska imovna općina,
petrovaradinska imovna općina) lišeni su prirodnog jeftinog puta za
izvoz drvnih produkata iz svojih šuma, te se samo djelomično mogu služiti
vodom i moraju drvni materijal mjesto dalje Savom voziti na želj.
stanicu Morović.


208