DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Prema privrednom planu za proredivanje sastojina u posavskim
šumama u donjih pet šumskih uprava određen je turnus od 6 godina,
poslije kojeg se roka proreda povraća opet na prvotne površine. Prema
tome turnusu proreda direkcija je proredivanje u ovom dijelu, koji gravitüra
na željezničku stanicu Spačva, uredila tako: u prvoj godini 1937/38
uzeta je površina šumskih srezova Spačva i Kragujna sa 2100 ha. U
drugoj godini uzimaju se srezovi Boljkovo i Bok (dijelom), te srez Topolovac,
u trećoj godini dio srezova Bok i Lubanj, u četvrtoj Lubanj i
Sveno, u petoj Tromeđa i dio Orljaka, u šestoj Orljak i Zib, a poslije
toga vremena povraća se opet u srezove Kragujna i Spačva. Godišnji
etat iznosiće oko 20.000 m3 prorednog materijala. Za eksploataciju toga
dijela šuma nabavljene su potrebne sinje, izgrađena pruga u srezove
Spačva i Kragujna, koja će se po dovršenju izvoza u ovoj godini odmah
prenijeti u srezove Boljkovo, Bok i Topolovac, gdje će biti tri godine
zaposlena, a potom prenesena u srezove Tromeđa, Orljak i Zib, gdje će
isto biti dvije godine zaposlena.


Na željezničke stanice Vrbanja i Otok voziće se materijal u manjem
dijelu iz okolnih šuma.


Izvoz materijala iz šuma, koje leže uz rijeku Spačvu, Bosut i
Studvu, moguć je samo putem lađe. Udaljenost od željezničke stanice
Spačva kao i od Morovića velika je, pa se prevoz kolima, a ni šumskom
prugom na konjsku vuču ne bi isplatio. Podizanje stalne šumske pruge
sa lokomotivom s obzirom na manje vrijedan proredan materijal ne
može doći u obzir. Pitanje izgradnje lade proučava sada direkcija šuma,
te đa .bi na taj način iskoristila rijeke, Studvu, Bosut i Spačvu.


Kod ovakvog iskorišćavanja posavskih šuma (putem proreda) ne
može se govoriti o stalnim šumskim prugama nego o prenosnim, koje se
svake ili svake druge godine prenose, kako već izrada napreduje. Vuča
konjska rentabilna je i moguća do udaljenosti od 12 kim, a do te su
udaljenosti sve pruge u posavskim šumama i predviđene. Sa uređenjem
prometnih naprava kao najvažnijeg pitanja kod eksploatacije posavskih
šuma direkcija je započela na Spačvi kao najjačem centrumu, te je izgradila
šumsku prugu kroz srezove Spačva i Kragujna u duljini od 7.5 kim.


Na pitanje, može li se izrada u proredama prepustiti privatnicima,
odgovor je »ne«, jer izrada u proredama je uzgojna mjera i može ju
provoditi samo šumar. Ako se ta izrada sistematski i racionalno provodi,
bacače i dobre prihode, svakako veće nego kad bi se drvo prodalo
na panju.


Novim privrednim planovima, koji su izrađeni za posavske šume
donjih pet šumskih uprava, predviđa se izrada trgovačkog drveta u većem
dijelu, a u manjem izrada »seljačkog drveta« (za okolišno pučanstvo).
To seljačko drvo izrađuje se u duljini od 3 met. i kao takovo prodaje
se u šumi kod panja.


Prema privrednim planovima predviđena je proreda u pojedinim
jedinicama. Šumske uprave u svojim godišnjim drvosječnim predlozima,
a u vezi privrednih planova i s obzirom na eventualne kalamitete, predlažu
direkciji sječu u vlastitoj režiji za slijedeću godinu. Odjeljak za
taksaciju razmatra te predloge i odobrava. Prema odobrenim drvosječnim
predlozima odjeljak za iskorišćavanje šuma u vlastitoj režiji sastavlja
režijski preliminar za sječu i izradu u slijedećoj godini. Tim režijskim


209 .