DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1939 str. 28     <-- 28 -->        PDF

preliminarom predviđeni su svi troškovi počam od konsignacije i procjene
stabala pa sve do utovara u vagon odnosno šlep.


Godišnji preliminar režijskog poslovanja obuhvata sve troškove
oko izrade materijala na pojedinim jedinicama, a na teritoriji cijele direkcije.
Rež. preliminarom predviđaju se i izdaci za kulturne radnje. U
god. 1938/39 predviđena je za kulturne radnje suma od 83.755 dinara.
Također obuhvata taj preliminar sve prihode, koji se predviđaju od izrađenog
materijala u toj godini.


Tako sastavljeni režijski preliminar predlaže direkcija Ministarstvu
šuma na odobrenje. Po odobrenju preliminara pristupa se radovima.
Konsignaciju i procjenu stabala, koja se imaju proredom izvaditi, provađa
na teritoriji svake šumske uprave šef iste sa svojim lugarskim
osobljem, a pod nadzorom odjeljka za uređenje šuma.


Po dovršenoj konsignaciji! il procjeni stabala predlažu se procjenbeni
elaborati odjeljku za iskorišćavanje šuma u vlastitoj režiji. Taj
odjeljak po razmotrenju procjene određuje izradu raznih sortimenata
prema tražnjii drvnog tržišta. Riječ je kod sortimenata u glavnoj o tehničkom
materijalu, koji se djelomično prodaje u pretprodaji (Vorverkauf)
kod direkcije šuma, a djelomično tek nakon izrade. Pokazalo se, da je
pretprodaja — specijalno u slabijoj konjunkturi — preporučljiva, jer svi
kupci podmiruju svoje potrebe većinom u jesen, dakle prije same izrade.
Osim toga nema ni opasnosti, da bi veće količine izrađenog materijala
mogle ostati na skladištima neprodane. Neki se sortimenti dapače moraju
prodavati samo pretprodajom, kao grabove klade i rudno drvo. Prodaja
izrađenog materijala vrši se u većem dijelu putem licitacije, a u manjem
dijelu iz slobodne ruke.


Poslove u šumi i na pojedinim stovarištima organizuje i vodi šef
nadležne šumske uprave (režiser), dok se veći! radovi na transportnim
napravama (izdradnje šumske pruge i većih mostova) izvode po stručnom
osoblju iz same direkcije šuma, a u saglasnosti sa nadležnim^ šefovima
uprava i odjeljka za iskorišćavanje šuma u vlastitoj režiji. Šefovi
šumskih uprava uslijed preopterećenosti kako sa režijskim radovima
tako i sa inima nisu u mogućnosti! da bi i te radove mogli svršavati.


Kod izrade prorednog materijala zaposleni su u glavnom radnici
iz Bosne i to iz Posavine kao i manji broj iz okolišnih sela. Ti su radnici
dobri i vješti za taj posao, a izrađuju u dodijeljenim linijama uz ogrijevno
drvo i sve Sortimente tehničkog drveta, koji se na dodjieljenim površinama
nađu. Šumski radnici iz Gorskog kotara, Like i Primorja nisu zadovoljni
sa radovima u proredi i ne dolaze. Kirijaši su u većem dijelu
iz okolnih sela, no dolaze dosta i iz Bosne.


Poprečna dnevna zarada srednje dobrog radnika za izrađivanje
drveta iznosi 28—30 dinara, a kirijaša sa dva konja 90—100 dinara, sa
kojim su nadnicama radnici i kirijaši zadovoljni.


Izrada sviju sortimenata tehničkog drveta vrši se prema »Zasebnim
uzancama za trgovanje drvetom zagrebačke burze«. Rentabilitet
izrade u šumama Kragujna i Spačva, gdje je ista provedena u 1937/38 i
materijal djelomično prodan, a sada se izvozi, bio bi ovaj:


U godini 1937/38 izrađeno je u ovoj eksploatacionoj jedinici na
površini! od 2100 ha ukupno tehničkog drveta 916 m3. Od te količine
otpada na trupce hrasta 72.78 m3, brijesta 42.67 m3, jasenova 1.47 m3, te


210