DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Pošto su po mišljenju tadanjega direktora A. P. izlučene šume bez
dovoljnih komunikacija, zapuštene i neracionalno iskorišćavane, na čije
se uzdržavanje nije ništa trošilo, nego prihodi ulagali kao poseban fond
bez naročite svrhe, potrebno je da se ovaj novac vrati šumskom gospodarstvu
i iskoristi tako, da se izgradnjom komunikacija učine ove
šume pristupačnijim i nakon toga u njima uredi valjanije gospodarenje
i racionalnije iskoriišćavanje, kako bi odbacivale veću korist nego do
sada. Upotreba pologa u ovu svrhu biće najkorisnija, jer će se tim
vrijednost šuma i njihovog prihoda povisiti ii posljedice dosadašnjeg lošeg
postupka i zanemarivanja barem donekle ukloniti.


Na predlog direkcije šuma na Sušaku ministar šuma ii rudnika
Pogačnik (M. Š. R. Pov. broj 444 — od 25. VIII. 1932.) odobrio je, da
se za izgradnju državnih puteva i cesta u šumama, koje su svojedobno
bile izlučene za dosad još ne formiranu ličku imovnu općinu, troši polog,
koji se nalazi u Državnoj hipotekarnoj banci u iznosu od 1,083.626.45
dinara, prema stanju koncem te godine ne računajući kamate.


Istodobno odobreno je bilo, da se krediti iz fonda za pošumljavanje
troše u prvom redu za podizanje t. zv. ličkih šikara na ovim izlučenim
dijelovima šuma ličke imovne općine, jer su i to državne šume, ali
dosad potpuno zanemarene i! na čije se pošumljenje nije ništa trošilo
kroz decenije.


Propašću krune nepotrebno je propao najrveći dio ovog depozita.
Ostatkom toga novca postavljena je osnovica za sačuvanje i podizanje
produkcije u izlučenim šumama, dakle poslije ravnih 30 godina, otkako
je zastupstvo ličke imovne općine odbilo diobu ili 60 godina od donosa
zakona o segregaciji.


Da se započne s izvođenjem tako potrebnih investicija, uspjelo mi
je uvjeriti nadležne, da taj depozit nije državni novac, što ne stojii, ali
su računski stručnjaci ipak tražili, da se pitanje depozita riješi zakonskim
putem, što je i: učinjeno, jer je u čl. 54 finansijskog zakona za g.
1934/35 određeno, da se prihodi iz toga depozita, koji su ušli u taj depozit
do dana stupanja na snagu toga zakona, mogu upotrijebiti na izgradnju
šumskih puteva i podizanje onih šuma, koje su dale te prihode.


U martu 1936. god. ministarstvo š. i r. broj 4866. odobrilo je da se
u istu svrhu utroši i do toga vremena prikupljena suma od ca 390.000 Din,
Od ukupnoga Kredita od 1,492.981 d. izgrađeni: su ovi šumski putevi:


1. Rizvanuša—Samar, Šum. Uprava Gospić,
u dužini od 2.50 km i širini od 2.8 m
2.
Počitelj—Razbojna draga, Šum. Uprava
Gospić, u dužini od 3.29 » » » 2,8 »
3.
Dobrića Glavica—Hrastova strana, Šum.
Uprava Sv. Rok, u dužini od . . . . 3.08 » » » 2.8 »
4.
Konjska Glava—Malinjak, Šum. Uprava
Sv. Rok, u dužini od 2.70 » » » 2.8 »
5. Malinjak—Ljubina Poljana, Šum. Uprava
Sv. Rok, u dužini od 5.90 » » » 2.8 »
6.
Oklinak—Kučina kosa, Šum. Uprava Sv.
Rok, u dužini od 1.52 » » » 2.8 »
276