DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 18     <-- 18 -->        PDF

danas još uvijek po domaćoj stoci neobično velike. Sve su ove štete
činjene većim dijelom u šumama, koje leže u najbližoj okolici naselja
i u pristupačnijim šumama, dok su udaljene i nepristupačne šume sačuvane.
Veliki su kompleksi (cea 14.000 Ha) zbog neprekidne bespravne
sječe i intenzivne paše pretvoreni u šikare i džbunje, a (kako je napred
rečeno) znatan je dio tih kompleksa zabranjen od svake paše i sječe.
Pregled šumskih šteta po godinama vidi se iz tabele 9. Danas su te štete
mnogo manje i da je sa strane bivše šumske uprave bilo malo više
dobre volje, mogle su te šume biti i sačuvane i kvalitativno mnogo bolje.


Izručenim šumama upravljaju državne šumske uprave Karlobag,
Oospić, Sv. Rok i Dolnji Lapac. Na području 9 ličkih šumskih uprava za
:ve """ie (slobodne i servitutne) bilo je raspisano poreza u godini 1931.


OVOliriG.


I. državni porezi (zemljarina):
a) osnovni porez 436.430.56 Din
b) dopunski porez 285.328.17 »
\


II. samoupravni prirezi:
c) banovinski prirez, 20% od zemljarine . 87.256.11 Din
d) općinski prirez sa 42% od zemljarine . 1,833.218.50 »
Svega 2,642.323.34 Din


ili 30 d. po 1 Ha. Od toga otpada približno na šume buduće ličke imovne
općine:


a) osnovnog poreza 153.281.— Din


b) dopunskog poreza 100.200.— »


c) banovinskog prireza 30.656.90 »


d) općinskog prireza 643.780.— »


Svega 927.917.— Din


U 1935. godini iznosio je općinski prirez na sve šume, t. zv. slobodne
i servitutne, u 15 općina 371.839.90 d. Troškovi uprave i čuvanja
iznose prema stanju u g. 1937.:


šumska uprava Karlobag 159.144 g.


» Gospić 409.632 »


» Sv. Rok 353.076 »


» » Donji Lapac 488.466 »


putni troškovi 16.000 »


Svega 1,426.000 g.
ili 16 d. po 1 Ha.


III dio


Prema izloženom nema izgleda, da bi moglo doći do formiranja
ličke i. o., jer je vrijednost diobnog predmeta danas manja i tu razliku
vrijednosti nije moguće procijeniti, jer su potrebe odnosno stvarna potraživanja,
a možemo reći i stvarna prava, jedne strane danas mnogo
veća nego su bila u času faktično izvršene segregacije diobnog objekta.


284