DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 2     <-- 2 -->        PDF

OOOO00Q0O0OOO©_


ŠUMARSKI LIST


IZDAJE JUGOSLOVENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE


Uređuje redakcioni odbor *
Glavni 1 odgovorni urednik: profesor dr. Antun LevakovIĆ


ŠUMARSKI LIST


izlazi svakog prvog u miesecu na 2—4 štampana arka


Članovi REDOVNI J. S. V. dobivala f« besplatno sakoa podmirenja članskog godišnjeg
doprinosa od 100 Din.
Članovi POMAGAČI a) kategorije (tludentl) plaćala godišnje SO Din.
b) i « « 100 Din.
Članovi UTEMELJITELJI 1 DOBROTVORI dobivaju ga sakoa jednokratnog dopri


nosa od 2000 odnosno 6000 Din. . ,
Pretplata za nećlanove iznosi godi Jule 100 Din.
ČLANARINA I PRETPLATA SE ŠALJU na Ček J. S. U. 34.293 Ili sa adresu


Jugoslavenskog Šumarskog Udruženja: Zagreb, Vukotlnovlčeva ulica 2.
UREDNIŠTVO I UPRAVA nalazi se´ u Šumarskom doma Zagreb. Vukotlnovlčeva
ulica 2. Telelon 64-73.


ZA OGLASE PLAĆA SE:


ZA STALNE oglase (Inserate) kao I za draibene oglase:
*/* stranica 300 (trlstotlne) Din — "»/* stranice 80 (osamdeset) Dis.
i/* stranice 150 (stopedeset) Din — »/ stranice S0 (pedeset) Din.
Kod trokratnog oglaslvanja daje se 15%. kod iesterokratnog 30´-´». kod dvanaestero


kratuog S0*/i popusta. Porez na oglase kao I tabele zaračunava se posebno.
UPRAVA.


, &3 .


GOSPODI SARADNICIMA


Da bi so uređivanje »Šumarskog Listet moglo provesti sto lakie I brže. upravljamo
ovu molbu gospodi sarađulcima.


ČLANCI neka obraduju sto savremenlje teme. n prvom redu praktična pitanja.
Teorijski radovi dobro su nam došli. Svakom originalnom članku neka se po mogućnosti
priloži kratak résumé u francuskom jeziku. — Za svaki prevod treba pribaviti dozvolu
autora. — Dobro su nam došle sitne vijesti o svim važnijim pitanjima I događajima vezi
sa šumarstvom. — RUKOPISI neka su pisani ito čitljivije. Pisati treba tamo na neparnim
stranicama. S desne tvlce svake stranice treba ostaviti prazan prostor´od tri prsta širine.
Rečenice treba da sa kratke I jasne. Izbor dijalekta I pisma prepušten Je piscu. Rukopisi se
štampaju onim dijalektom I pismom, kojim su napisani, ukoliko autor Izrlčno ne traži promjenu.
— SLIKE, u prvom redu dobri fozitlvi sa glatkom papini, neka ne budu ulljepljene
u tekst već zasebno. Ako se šalju negativi, treba lb zapakovail u čvrste kutije. — CRTEŽI
neka budu Izvedeni isključivo tušem na bijelom rlsaćem papiru. Mjerilo na kartama treba
označiti samo olovkom. — HONORARI .. originalne članke 30 Din. za prevode IS Din. za
preštampavanle Din 10 Po štampanoj stranici. — SEPARATNI OTISCI moraju se zasebno
naručiti. Trošak snosi pisac. — Oglase, lične 1 društvene vijesti treba slati Upravi, se
Uredništvu. UREDNIŠTVO.


REVUE FORESTIERE


POUR LES AFFAIRES FORESTIERES, DE L´INDUSTRIE ET DU
COMMERCE DES BOIS.
Rédigée par le Comité de Rédaction
Rédacteur en chef: Prof. dr. Ant. Levakovlć
Edition de l´Union Forestiere Yougoslave 2, Rue Vukotinovié Zagreb,
Yougoslavie. — Parait chaque mois. Conditions de l´abonnement pour
l´étranger Din 120 par an. — Résumés en langue française.