DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Koristeći se iskustvom i sadanjom situacijom pravoužitnika u ostaloj
bivšoj granici, gdje je dioba izvršena, sumnjam, da bi danas narod
pristao na diobu odnosno na odluku da se i sve državne šume izruče
ličkoj imovnoj općini.


Ad 2. Stavljanjem van snage zakona od 8. VI. 1871. god. nastupilo
bi pravno stanje, koje je bilo prije segregacije. Državni bi erar imao
utvrditi sve legalne´potomke servitutnih ovlaštenika iz god. 1871., zatim
utvrditi u granicama zakona o šumama način, obim i vrst korišćenja
šumama i tu potrebu podmirivati u slobodnim državnim šumama. U prelaznom
vremenu mogu se u dosad slobodnim državnim šumama podmirivati
etatni! manjci servitutnih šuma.


Takav postupak smatram, ako ne posve pravilnim, a ono jedino
danas mogućim i na takav postupak upućuju razlozi pravno-gospodarske
i šumsko-političke prirode.


Prije diobe državnih šuma nisu servitutni ovlaštenici u bivšoj vojnoj
Krajini Hrvatske bili prostorno ograničeni u svojem korišćenju državnim
šumama, dok je taj slučaj nastupio kod servitutnih ovlaštenika
bivše ličke pukovnije, jer su odmah po izlučenju šuma za njihovu buduću
i, o. prema diobnoj osnovi ti ovlaštenici prostorno potisnuti na
korišćenje onim šumskim predjelima, koji su za njih izlučeni — iako nisu
pristali na diobu niti su primili U posjed i vlasnost izlučene šume niti je
zastupstvo i. o. postavilo osoblje za upravu i čuvanje tih šuma, nego je
i stručna uprava i čuvanje posjeda ostalo i dalje u rukama državnog
erara, koji po svojim državnim službenicima upravlja i danas šumama
buduće imovne općine.


Primanje diobne odluke nisu Ličani a priori odbili. Čak bi bili i
pristali na faktičnu diobu, da je imovnoj općini u izgled stavljena subvencija
bila i zagarantovana. Nadajući se, da će druga strana diobnu odluku
ipak prihvatiti, državna je šumska uprava vodila i danas još vodi posebno
knjigovodstvo za izlučene šume.


Pregovori (pogađanja o diobi) vođeni su od 1880. do 9. travnja
1902., dakle preko 20 godina, a od 9. IV. 1902. do danas prošlo je već
35 godina, ali se ni danas Ličani ne smiju koristiti svim državnim šumama,
već samo sa izlučenima. Uprava državnih šuma pravdala je
ovo stanje šumsko-gospodarskim odnosno finansijskim razlozima, jer je
šumsko zemljište bilo već tačno podijeljeno i u naravi obilježeno, a o
tom sastavljene isprave sa potrebnim stručnim elaboratom. Svakako
neobična pojava, da jednia ravnopravna strana de fakto izvrši diobu
na taj način da vršenje servitutnih prava prostorno in natura ograniči
na onu površinu, koja bi istom po dobrovoljnoj nagodbi imala da pripadne
servitutnim ovlaštenicima.


Državni je erar zadržao na taj način uzurpirano pravo i smatra,
da je preostali dio državnih šuma via facti oslobodio servituta i pored
toga što građanski sudovi i danas stoje na gledištu, da servitutni ovlaštenici
imaju pravo servituta na obim državnim šumama, dakle i na
neizlučenim, što u praksi znači: vršenje servitutnog prava samo na izlučenim
šumama provedeno je jednostrano i samovoljno (vidi naprijed
citirano riješenje kr. stola sedmorice u Zagrebu kao kasacionog sudišta
od 3. februara 1894. g. br. 4659—1893. god.).


286