DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Uvjeren sam, da šumski političari mogu naći neki simbiotičan modus
vivendi, racionalan način korišćenja t. zv. servitutnih šuma po servitutnim
ovlaštenicima u ranicama građanskoga zakonika i zakona o
šumama, koji vrlo iscrpno regulišu tu materiju. Treba više odvažnosti!


RÉSUMÉ.


L´auteur expose l´histoire de la création de ladite Communauté qui fut créée il
y a 60 ans, il expose les bévues faites a cette occasion par l´État hongrois au détriment
des forets et du peuple de la contrée de Lika, les bévues faites a cet égard par notre
État d´apres la guerre. Il propose enfin quelques remedes du caractere législatif qui
auraient un effet utile non seulement quant a ce peuple, dépossédé d´une maniere
tout-a-fait illégale, mais aussi un effet bienfaisant quant a toutes les forets de
ladite contrée.


Dr. JOVAN ZUBOVIĆ (Banja Luka):


ŠUMSKO PRIVREDNO PODUZEĆE. POJAM,
OBLICI, SVRHA I UREĐENJE.1


(L´ENTREPRISE FORESTIERE. NOTION, FORMES, BUT,
ORGANISATION)


Organi su šumske privrede šumska privredna poduzeća. Šta je poduzeće
uopće?2 Osnovno sjedinjenje privrednih sila u namjeri da se privredno
radi, privređuje. Dva su glavna činioca u svakom poduzeću: poduzimao
kao inicijator i privredne sile, koje se sjedinjuju; a osnovno je
načelo rada — načelo ekonomsko: da se postigne što više uspjeha sa
što manje troška. Tako je to i u šumskoj privredi. Tu je zapravo već
samo drvo jedinica proizvodnje, u kojoj su privredne sile sjedinjene. Ali


1 Može se postaviti pitanje: zašto polazimo od pojmova i definicija — i u ovome
radu kao i u nekim ranijim radovima, koji su odštampani na ovome mjestu? Zato što
mnogi pojmovi nijesu raščišćeni ni kod nas ni kod drugih. A dok nemamo čistih pojmova
ni definicija, kojima su pojmovi jasno određeni, tako da ih možemo lako poznati,
ne mogu nam biti jasni ni poslovi, koje od tih pojmova izvodimo, pa te poslove ne
možemo prema tome ni dobro da uredimo ni uredno da vršimo.


2 U srpskohrvatskom književnom jeziku riječi »poduzeće« i »preduzeče« imaju:
sinonimno značenje: Unternehmen, entreprise, ............ Danas je na srpskoj strani
više raširena riječ »preduzeče« a na hrvatskoj »poduzeće«. Klasični srpski ekonomist
Vujić piše »poduzeće« (V u j i ć Dr. M i h.: Načela narodne ekonomije, st. 52, Beograd
1896). U narodu nema ni jedne ove riječi. Nema ni glagola »preduzeti«, ali ima
»poduzeti«. U Vuk a ima »poduzeti«, ali u drugom značenju; mjesto »poduzeti« u
smislu »unternehmen« dolazi: pothvatiti se (Vukov riječnik, str. 542 i 576). Sa prefiksom
»pod« ima u narodu vrlo mnogo glagola, a sa »pred« nema. Prema tome bila
bi prirodnija riječ »poduzeće«. Ali kako bilo da bilo, jedan od ova dva izraza trebalo
bi izabrati u zajedničkoj stručnoj terminologiji; nezgodno je da ostanu obadva.


290