DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 25     <-- 25 -->        PDF

drvo ne raste samo: pojavljuju se skupovi drveća, sastavine (sastojine),
šuma kao cjelina. Pa Mi šuma nije sama: oko nje su priroda i ljudi (sa
svojim naseobinama i ustanovama), koji se upliću u njezino rašćenje. Ali
i da nilje tako i da su sami za se i da se samostalno razvijaju, ni drvo ni
šuma sa svim prirodnim silama u njima sjedinjenim još ne bi činili1 poduzeća.
Istom kad se čovjek pojavi sa svojom inicijativom i sjedinjuje sile
šumske privrede u namjeru da šumarski privređuje, nastaje šumsko privredno
poduzeće. Prema tome nijesu šumska privredna poduzeća ni!
puste šume ni pusta šumska zemljišta, pa ni manje šumske čestice sjedinjene
kao pomoćna sredstva u raznim privrednim poduzećima, napose u
malim poduzećima težačke privrede. Kao šumsko privredno poduzeće
označuje se organ za samostalan privredni rad u okviru šumske privrede.
Takav je pravi, logički smisao ovog pojma.


Okvir šumske privrede vrlo je širok.3 Prema tome mogu biti različna
i raznog su opsega poduzeća, koja u taj okvir ulaze. Mogu to biti«
šira poduzeća, koja drvo i proizvode i na razne načine prerađuju i izvoze
do osovine javnog saobraćaja i puštaju u promet kako drvo tako i sporedne
šumske proizvode. Mogu biti uža, jednostavnija poduzeća, koja
su se ograničila samo na nekoje ođ pobrojanih poslova, gdjekada i samo
na čuvanje i održavanje šuma kao rezerva šumske privrede, A mogu
biti i složena poduzeća, u kojima je neka grana šumske privrede kombinovana
sa industrijom i trgovinom. Poslovi, sa kojima se tu susrećemo,
razne su prirode: upravni, tehnički i komercijalni; izvršni, nadzorni i
organizatorski. Prema tome su angažovane i privredne snage u poduzećima:
pored zemlje i šumskog kapitala, tu su zgrade i putevi, razne instalacije
i mašine za izvlačenje i prerađivanje drveta, inventar i. potrošni
materijal, roba, efekti i novac; pored običnih i kvalifikovanih radnika tu
je stručni tehnički i upravni personal za vođenje poslova i nadzor. Veličina
poduzeća određena je veličinom angažovanih privrednih sila, a intenzivnost
množinom tih sila na jedinici prostora.


Kao šumska privredna poduzeća u praksi susrećemo šumske
uprave i šumske direkcije, te kombinovana šumska industrijska i trgovačka
poduzeća, koja izrađuju drvo na panju ili ga preuzimaju negdje na
putu do osovine javnog saobraćaja, prerađuju i voze u javni promet,
pa često i! dalje prerađuju i trguju sia njim.. Po Uredbi o organizaciji
Ministarstva šuma i rudnika iz 1936. godne kao da se htjelo
da sve državne šume i kapitali u državnoj šumskoj privredi kraljevine
Jugoslavije čine jedno poduzeće.4 Ali su ovdje u pitanju i suviše velike i
suviše različne sile, zatečene po raznim stranama i udružene u razne
svrhe, da bi mogle da čine jedno obično poduzeće. Zapravo Uprava državnih
šuma kao i Uprava državnih rudarskih poduzeća čini sistem poduzeća.
To ističe iz čl. 13 i 29. Uredbe, u kojima se govori o ostalim državnim
poduzećima, pa i iz čl. 21. Direkcije šuma, uporedne ustanove sa


3 Uporedi J. Zubović : Nauka o šumskoj privredi, Šumarski list br. 5, s. 290,
Zagreb 1932.


4 Po čl. 4 »Uprava državnih šuma i Uprava državnih rudarskih preduzeća državna
su privredna preduzeća i ustanove« ; po čl. 61 »Uprava državnih šuma i uprava državnih
rudarskih preduzeća, svaka za sebe sa njenim područnim ustanovama, predstavljaju
jedinstvene imovinske objekte.«


291