DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 28     <-- 28 -->        PDF

se okupljaju u upravu kao dijelovi jednog poduzeća, najprirodnije bi bilo
da se izradi zajednički ili, kombinovan projekat sa jasno određenom svrhom
i potpunom organizacijom prema toj svrsi. Razumije se, da se prostorno
razdvojeni dijelovi mogu inventarisati zasebno, da mogu Imati
i zasebne osnove za pojedine vrste rada, ali ipak sve treba da bude
obuhvaćeno u jednom projektu.


Osnovno je pitanje — prema sve.mu, što je naprijed kazano — kako
će se privredne sile prostorno sjediniti! u poduzeća sposobna za život;
projekat poduzeća dolazi kao posljedica toga sjedinjavanja. A za ovo
sjedinjavanje odlučno je — pored volje vlasnika ili poduzi´mača — i stanje
privrednih sila, koje se mob-ilišu, i prilike, prostorne, vremenske i
socijalne, u kojima se mobilišu.


RÉSUMÉ.


L´auteur trace ses pensées sur la notion, sur les formes, sur le but et sur
l´aménagement des entreprises forestieres.


Ing. EDUARD BOSANAC (Zagreb):


RAČUNALA ZA PRAKSU


(REGLES A CALCUL POUR LA PRATIQUE)


U ovom napisu nadovezaću na članak g. Dr. N. N e i d h a r d t a,
koji je u Šum. Listu izašao pod naslovom »Nomografija i! prizmiranje
trupaca« 1935 god. Dr. Neidhard t je na jednostavnom primjeru pokazao,
kolike su prednosti nomografskih metoda za praktičan rad i koliko
se vremena može uštediti upotrebom ovih metoda. Moja je želja da
na nešto složenijem primjeru pokažem, koliko se može uštediti na vremenu
kod rada, a i ujedno kako se mogu sačiniti: takova pomagala, da
i ljudi sa najelementarniijim matematskim znanjem mogu vršiti komplicirana
računanja pomoću njih. Kao primjer uzeću određivanje vremena
potrebnog za vještačko sušenje drveta, za koje je izrađeno specijalno
računalo A. W. F.1 — SR 727.


Koliko je vremena potrebno, da se osuše daske debljine d mm, ako
je njihova vlažnost u početku sušenja iznosila ^d%. a na koncu sušenja
treba da iznosi ae %´, a sušenje se obavlja kod f C. određuje se po
jednadžbi, koju je postavio F. Kollmann. 2 Jednadžba glasi:


Z= — (lnud — lnue)-l-^-\ —(F)


1 Ausschluss für wirtschaftliche Fertigung beim Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit.
Računalo se nabavlja kod Beuth-Verlag, Berlin SW 19. Cijena oko 60 dinara.


2 F. Kollmann : Technologie des Holzes, str. 428, Berlin 1936.


294
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 29     <-- 29 -->        PDF

gdje je Z vrijeme u satima, a a koeficijenat zavisan od vrste drveta. Za


meko drvo iznosi ovaj koeficijenat


aa= 0,0466 (đo 450 kg/m´)


a za tvrdo drvo


«. = 0,0265 (... 670 kg/m3).


Dakle, kako se vidi, za izračunavanje veličine Z potrebno je poznavanje
logaritama, a to se poznavanje ne može tražiti od svakog poslovođe.
Prije nego prijeđem na prikaz konstruisanja specijalnog računala,
iznosim jedan potpuno izračunani primjer sa svim potrebnim operacijama.


Primjer: Početna vlažnost .^=35% ; konačna vlažnost ue = 13 % ;.
debljina dasaka d = 50 mm ; temp. sušenja t = 90° C ; meko drvo aw = 0,0477 .


Uvrstimo li dane vrijednosti u formulu (F), izračunamo uz pomoć
logaritamskih tablica :


ln 35 = ^ log 35 = 2.303 1,544


In 13 = =2,303-1,114


In 35 — In 13 = 2,393 0,43 = 0,992
50 \*.5


= N^bl°s2 2832


(W)´ = aw) ==


1 ..
Z = -Q^ff 0,992 2,832 -^ = 42,5 sata .


Kako se vidi, račun je dosta opsežan. Bez pomoći logaritamskog računa
bio bi još znatno dulji.
Prelazim na izlaganje, kako se može za izračunavanje gornjeg
izraza iskonstruisati specijalno računalo. Postavi li se


y — In uđ,


može se nacrtati skala prema slici 1. Na skalu nanosimo duljine


y = In ud


a na razdjelke pišemo argumente ud. Ovakovu skalu možemo izraditi i za


Vi — ln ue.


Izvedemo li ovu drugu skalu pomičnom, a ako je skala y smještena
na nepomičnom ravnalu, možemo povoljni razdjelak pomične skale smjestiti
pod izabrani razdjelak nepomične skale. Na pr. smjestimo skalu
.. tako, da ue = 13 dođe pod ud =35 (Vidi si. 1.). Onda veličina a prikazuje
zapravo razliku logaritama vlažnosti u nekom određenom mjerilu:


a = ln ud — ln ue, jer je : a = b — c.


Uzme li se izraz


v = — (ln ud — ln ue )


295
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 30     <-- 30 -->        PDF

sam za sebe, to se može izraziti uz zamjenu
. = ln uđ — ln ue
kao


v = k ..


Dakle između . i v postoji linearna zavisnost.


Pokraj skale y nanesemo na desno proporcionalnu skalu v (slika 2.)
Na razdjelcima ne ispisujemo argumente ., nego vrijednosti funkcije v.
Skala v je smještena tako, da za vrijednosti . = O (pokrivanje
arg(lnu) = 1 skale y i .. jedno kazalo, koje je čvrsto vezano sa pomičnom
skalom yif pada na 0 tačku skale v. Smještajem ovih triju
skala riješena je zadaća, da se konstruira računalo za izračunavanje,


/ V


10 3.0 U 0 -...
.< I
a c 5 föitt ´ 10


.1


Bi. 1.


koliko treba sati za sušenje dasaka 25 mm debelih kod temperature od
65° C, jer se u tome slučaju jednadžba (F) svodi na izraz


Z = v = — (ln ud — ln ue).


Time naš problemi još nije potpuno riješen, jer želimo da saznamo, koliko
treba vremena za sušenje dasaka povoljne debljine d i povoljne temperature
t. I ovaj ćemo problem rastaviti na dva temeljna problema i to na


i_ . 10 1
I 100. 10 . 2Q . 30 .


a 1Ü ´


-A1 y.


81. 2.
problem, koliko treba vremena, da se osuše povoljno debele daske kod
temperature 65. C, a zatim konačno kod povoljne temperature f C. U tom
slučaju prvo moramo odrediti veličinu


d


25, V


Kako se vidi, ovdje treba da upotrijebimo logaritamsku skalu


log w = log v -\- 1,5 log d — 1,5 log 25
(vidi si. 3).
Na nepomično ravnalo nanesemo skalu log v i pišemo na razdjelcima
korespondentne argumente v. Na pomičnu skalu d nanesemo 1,5 log d i
opet pišemo argumente d na razdjelcima. Smjestimo pomičnu skalu d
tako, da se razdjelak d\ poklapa s razdjelkom Vi nepomične skale, onda
će nad di doći neki v2 (vidi sliku 3.).


296
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Prema tome je:


. = g _ e 4-/


= log v — log (^ + log d2
Prema tome je
h — loi 80


iz čega izlazi, da je: w = v2. Naš traženi broj sati za sušenje d mm debelih
dasaka kod 65° C je time određen.
Konačno imamo izraz
65


w-


t


"1


_S2_ TOP J000


5S 700


..~


SI. 3.


Za određivanje ovog izraza moramo konstruirati skalu za log t 1
ovu skalu namjestiti pod skalu log v. (SI. 4).
Kako je
log Z = log iv -\- log 65 — log t


to će se početak ove skale [argdog t) = /] smjestiti kao na slici na
desno, ako je početak skale log v na slici na lijevo. Smjesti li se razdjelak
skale log t označen sa 65 pod Vs, onda će Z, koji se nalazi nad t, davati


Ü


1 JR_ 100 JQQ0


J_J_ 90 ;


1WJ ... k


SI. 4.


konačnu vrijednost vremena potrebnog za sušenje određenih dasaka uz
dane prilike.
Iz slike 4. vidi se, da je:
log v2 -\- log 65 — log t = log Z


Time bi bila konstrukcija ovakovog računala u principu potpuno
određena. S obzirom na to, da je za razno drvo i koeficijenat različit, izvedene
su na računalu SR 727 dvije skale v i to jedna za meko, a jedna
za tvrdo drvo.


U svim našim dosadanjim razmatranjima uzimali smo skale od po


četka. Uistinu, na pr. za početne vrijednosti vlažnosti, dolaze samo u pi


tanje stanovite vrijednosti i to od 20%) na više. I kod drugih veličina


interesantan je samo stanoviti interval, pa su zato na računalu izvedene


297
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 32     <-- 32 -->        PDF

skale za samo taj potrebni interval. Kako je kod svih računala potrebno
da se vrijednosti traženih veličina mogu odrediti dovoljnom tačnosti, to je
u našem primjeru izbor jedinice veličine i razdjeljenja izvršen tako, da se
na pr. kod vremena može očitati veličina od / sata tačno, a razlomci sata
mogu se ocjenjivati; kod debljine dasaka postavljeni su opet razdjelci na
skalama kod svih komercijalnih debljina dasaka i greda, a kod temperatura
postavljeni su razdjelci kod normalnih temperatura sušenja. Izvedeno
računalo ima dvije pomične uvlake i jedno nepomično ravnalo, na kojima
je smješteno svih 7 skala. Za fiksiranje mjesta rezultata izvedena je
pornicaljka.


Za obavljanje računa gore opisanim računalom potrebno je izvršiti
slijedeće pomicanje uvlaka i pomicaljke:


1. Smjestiti gornju uvlaku tako, da se konačna vlažnost ue pokrije
s početnom vlažnošću m-> zatim očitati na skali za satove, a na mjestu
gdje pokazuje kazalo, broj sati.
2. Smjestiti pomicaljku tako, da na donjoj skali satova crta na
pomicaljki pokriva očitani broj sati.
3. Pomaknuti donju uvlaku, dok se prekrije marka di = 25 sa crtom
na pomicaljki.
4. Pomicaljku pomaknuti, da crta pomicaljke prekrije razdjelak
di = 50 (prema zadatku).
5. Donju uvlaku pomaknuti, dok se marka / = 65° C prekriva sa
crtom- pomicaljke, zatim očitati nad t = 90° C (vidi zadatak) broj potrebnih
sati za sušenje zadane daske uz dane prilike.
Računati s ovakvim računalom može i čovjek sa sasma malim znanjem
iz računstva, a ekonomija u vremenu je veoma velika, tako da bi
i onaj, koji bi i inače znao da odredi veličinu Z po drugim metodama, uštedio
mnogo vremena, jer za izvršenje jednog potpunog računa kod upotrebe
ovog specijalnog računala treba i sasma nevješt čovjek manje od
1 minute.


RÉSUMÉ.


L´auteur décrit (avec toute la théorie) une regle a calcul spécial qui a été construite
naguere en Allemagne. Cette regle sert a la détermination du temps nécessaire pour le séchage
artificiel du bois.


298