DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 4     <-- 4 -->        PDF

pukovnije, da izaberu sa svoje strane članove za lokalnu komisiju za
otkup šumskih služnosti po § 47 naputka za diobu šuma, a podjedno su
imenovani po nadležnim oblastima i ostali članovi toga povjerenstva.
Dana 20. juna 1877. zaključila je lokalna komisija, da se kraška branjevina
Grabova strana i sve ostale kraške branjevine od Cesarice do
Otočačke granice i do Sv. Brda pripišu na ime države radi troškova
pošumljenja, radi čuvanja i radi predvidljivo malih prihoda šuma, koje
će se pridjeliti ličkim pukovnijskim općinama.


Iz akta generalkomande u Zagrebu br. 1662 iz godine 1878., koji
je bio upravljen na c. i kr. šumski ured u Gospiću, vidi se, da se već
prije realizacije diobe svi suvišci po pokriću servitutnih potreba u sječinama,
koje su imale biti pripojene općinama, kao i stabla izvaljena
vjetrom, snijegom, zatim leževina, imaju unovčiti, kako bi buduća lička
imovna općina mogla biti u položaju da odmah po svojoj konstituciji raspolaže
sa izvjesnom sumom novca. Analogno državnoj administraciji
imao se u tu svrhu zavesti »Protokol za općinske šume«. Također u
posebni žurnal ima se zaprimati novac i deponirati kao tuđi novac. Kod
raspolaganja sa gore navedenim drvnim materijalom morao je intervenirati
i na doznačnici to potvrditi (doznaku i premjerbu) općinski organ
dotične interesovane općine.


0 utrošenim tiskanicama imao se voditi točan račun, kako bi se
mogla po konstituisanju imovne općine od nje zatražiti odšteta. Novac
se imao ulagati u banku. Generalkomanda u Zagrebu pod brojem 2441
od 18. X. 1878. određuje šumskom uredu u Gospiću, da se suma od 349
forinti i 33 novčića dobivena prodajom u septembru te godine uloži kod


I. Zagrebačke štedionice. Do konca oktobra te godine bilo je uloženo
414 fr. 36 n. Predradnje za segregacioni postupak na teritoriju ličke
pukovnije provedene su, šume mapirane i inventarisane, te razdioba na
karti! i terenu provedena u smislu člana 2, 3 i 6 spomenutoga zakona
od 8. VI. 1871. Do provedbe segregacije t. j . do predaje izlučenih šuma
u posjed krajiškim općinama nije došlo. U citiranom zakonu.predviđen
je — istina — put, kako se ima postupiti u slučaju spora, kojega konačno
rješava obranički sud sastavljen od dva člana i predsjednika. Da
li se je rješavanje toga spora vodilo u tom pravcu, nisam mogao ustanoviti.
Bez obzira na to ne bi se spor mogao tim putem riješiti, kako
ćemo odmah vidjeti.
U svesku Državnoga arhiva u Zagrebu iz godine 1881. pod oznakom
114—3285 u Preglednom iskazu o diobi šuma na teritoriju vojne
granice za nekadanji lički pogranični regimentski kotar ispisana je na
njemačkom jeziku ova primjetba: »Za taj je kotar diobnu osnovu izrađenu
po Centralnoj komisiji zastupstvo regimentske općine doduše prihvatilo,
ali je ipak izričito odbilo, da faktično preuzme pridijeljene šume,
pa i u slučaju, kad bi se pravoužitnicima mogle nametnuti ,i one
šumske takse, koje bi oni mogli podnositi, dok ipak oni ne bi mogli doprinositi
novčana sredstva za porez, šumski personal etc. Spomenuta
dioba odluka odnosi se na šumsku površinu od 151.939 jut. 1000 čet. hvati
u ukupnoj vrijednosti od 10,863.320 forinti i 74 krajcara. Ove se brojke
ne slažu sa diobnom odlukom. Osim toga treba još rezervirati površinu
od 25.000 jut. 74 čet. hvata za kasniju diobu i to s razloga, jer je ta
površina opterećena servitutom paše pograničnih dalmatinskih općina i
jer se ovaj Servitut mora razriješiti, prije nego se pristupi diobi Između


270