DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Dakle, kineta je bila opravljana, renovirana, na mesto porušenih zidova ozidani
su novi, 3 do 4 puta deblji od starih. Rezultati tih opravaka takode su na našoj fotografiji.
Zašto te opravke nisu postigle cilj, već su bile takode porušene od prvih visokih
voda? Mi smo na to odgovorili jasno i precizno. Zid nije porušen od udara vodene
struje u kineti, već je pao, pošto je bio lišen oslonca, jer to nije vertikalan zid, već
obloga, koja lež i na nagibu terena. Ovo treba razlikovati. Zašto bi na krivinama
kineta mogla biti porušena, a ponekiput se zaista i ruši? Odgovor je jasan za svakog
stručnjaka. Krivina predstavlja prepreku vodenoj struji i struja udara o zidove na
konkavnoj strani. Mehanički rad struje na krivulji 1) podiže nivo vode na konkavnoj
strani i 2) udara o sam zid, te ovim udarom može ga porušiti ili oboriti. Oboriti u
u našem slučaju ne može, pošto je zid čvrsto naslonjen na zemljanu obalu. Znači, može
slomiti ili skrhati udarom. Pri tome treba napomenuti sledeće: kada vodena struja iz
pravog poteza ulazi u krivulju, ona po inerciji teži da nastavi kretanje po pravoj
liniji, te stoga udara o konkavnu stranu zida. U samoj krivini kretanje vode inkliriira
tangenti krivine, a stoga je konkavna strana podvrgnuta stalnom udaru vode. Ali
nikakvog upliva centrifugalne sile nema u potezu uzvodno od krivine i ne može biti.
Znači, krivina, i ako je postojala u prednjem delu kanala na fotografiji, ona nikako
ne bi mogla izazvati ma kakav kvar kanala uzvodno. A baš tamo, na pravoj liniji,
kanal je ipak porušen i to sasvim porušen, kao što se vidi na slici.


Udar vode o konkavnu stranu kao i napadnuta površina izračunava se u hidrotehnici
po empiričnim formulama (Williams i dr.) i to:


.» P = ,.y(,+„,.j1_|7^j´j


2) N=P-snß


Ovde je:
/ napadnuta površina, v brzina kretanja vode u kanalu, y težina 1 m3 vode, g 9,81,
ju koeficijenat trenja, N normalan pritisak, P sila pritiska, ß ugao nagiba zida kanala,
p horizontalna projekcija nagiba u poprečnom preseku, s širina dna kanala, r poluprečnik
krivine kanala, n nagib zida kanala.


Po ovim i sličnim formulama od drugih autora može se lako izračunati, da li
je zid na krivini dovoljno stabilan. U datom slučaju debljina zida, a naročito po renoviranju,
bila je potpuno dovoljna i stoga krivina nije bila razlog za rušenje kinete. Zid
kinete nije srušen ili slomljen od udara vode, već je pao, pošto je bio lišen oslonca
terena usled podlokavanja i iznošenja zemlje sa spoljne strane kinete.*


Ing. Dim. Afanasijev.


.... ........... ..... ........ ...... . ......... .......
...... . ..... ......


....... .. ........ .... . ......., a y ........... . ............ .......
......... je ........ 1938 ...... „..... .. .......... ....... .........
...... ... ............ .... . .......". y .... ce ...... ............ ...............
............., ....... ........, ........ . .........., a. .. .........


* Opaska uredništva. Ovaj odgovor stigao je uredništvu već 10. 1. o. g., ali iz
raznih razloga nije mogao dosad da bude uvršten.
312
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 47     <-- 47 -->        PDF

.. ........ ....... ........ ....... ......... ...... ... ..., ....... .......
. ........, .. .... ........ ........, ...... .. .... ...... ....... ...........
y .... .......


..... ....... .... .. .......... .... ...>... ..... je ....... .. .........
......... ........... ..... . ........, .... ............. ...... ........
....... .... ...... ..... ..... je y ......... . ............. ...... .........
........... ........ ...... ...... y ....... .. 16—19 ....... 1938, a .. ....
......—.... ....—......—.... ...—........ ..... je ......... ... ........
....... ......: ........ ... -..... ......, ......... ....... . .... .......


. ..... je ..... ...... ..... .... . .. ..... ....... . ..... ....... ..
... .. ....... .... .... ........ ........, ... ........ . ...... .......... .
....... ....... ...... .... ............. je ...... ...., ..... ...., ..... .......
....... . ..... ..... .... (.....). . ....... ............ .... ....... ....
......... je ........... . ........... .. ...... .............., a ....... ...........
.. ....... ....... .......


i) ........ „......... ........... .... .. .. ......" .... ....... .. .......
... 16 ....... 1938 ....
2) ...... y ......... .. ........ .. ........ ... 17 ....... 1938 ....


.. ... 15 ....... ...... ...... ....... je y ....... .. ...... .......
..... ...... . ....... ....... ...... ... . ...... ......... ..... .. ........
..... ..... .... ..... je ... ........ ....... ......, y .... ........ ... ........
.. ... .... ........... ....., ... . ............ ..... . ........ .........,
....... .........., ....... ......... ..... . ....... ....... ...........
Ha ...... ce je ...... ....... no ..... ......... opran (......... .............
........ ............ ...... . .........), .... je ... ......... ..........
........ ]>... ......... ......... ........ . ........ ...... . ....... .
....... ......


. 19 ...... y ....... ...... ...... ...... je ......... .... ....... .... i.
.... .....: „Hama ...... ...... .. ..... ...... . ...... ......... .......".


Ha ... 16 ....... ... .. ...... .... .......... ...... 8 . 9 ...... .... .......
......... .... .... .......... .. ...... ........... ..... je ...... ..... ....
..... ...., ...... ........... ..... . ......, . ..... ...... ...... ce .... .......


313
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 48     <-- 48 -->        PDF

.. ....... .. .... ....... .. ....... ......., ... je ........ ...... ......, a
..... .. ......... .... no ......... ........ ..... ......... ...... .........
y .......... ......, a y ......... .. 5 ....... . .... ........ ...... .... .....
ce ...... .......... y ......, ...... . ......... ........, a ..... ... 19
...... ...... je y ........, ... je ...... ....... ....... ..... . .... .......
„....." ........ ce ... ..... ... .... ...........


Ha ... 17 ....... .......... je ..... .. ........ y 7 ...... ............
ce ..... .... .......... no 10—20 ...... y ......... ........, ........., ......,
......., ...... . ........, .... .. je y ...... ...... ... 17 ......, ... je
.... ....... .......... .... .......... ..... ... .... ........... . 19 ......
.... ....... ..... .... .. .... ..... ...... je ......... y .........-.............
...... y ........


Ha ... 18 ....... ....... ...... .. ...... .... .......... .... .......
.......... .... .........., a ..... no ......... ........ ....... .... .... y
.......... ...... y 9 ...... ............ ce ..... .... .......... y ........,


3 4


3) ...... y ..... .... ... 19 ....... 1938 ....
4) ........ .... .. ....... Tajca y ..... .... ... 19 ....... 1938 ....


...., ........ ........., ...., .. ..... y ....... ...., .... .. je y .... ...


...... ... 17 ......, ... je ...... ....... ....... ....., a ..... ce ......... y
........ ....... ...... .... ........... . 19 ...... .... .. .... ..... ......
je ......... y ....... ...... .......
Ha ... 19 ....... y 10 ...... ..... ...... je .... ......... .. ........
....... ......, a ..... y 12 ...... ....... ......... ....... ..... .... ..........
. ......... .... ........ no ......... ........ y .......... ...... ............
ce ..... .... .......... y ........ .........., ......, ...... ......
. ....... ....... y ....... y 17 ...... ...... je .... .......... ...... .......
....... .........., a ..... ce ......... .. ....... ........ ... ....... .........
.... ............ .. ...... .........., . 19 ...... .... .. .... ..... ......
je ......... y .... ........ .............. ........ . ...........


Ha ... 20 ....... ....... je ....... ........ ......, a ..... je .......
..... . .......... ........ ........ ....... .......... ....... .. .....


314
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 49     <-- 49 -->        PDF

...... . .. ............. ...... ....... ............, na je ......... ......
...... y .... . ......, .. ..... . ......... ..... ....... ....... ........


........ ..... ... je .......:
I) ........ ........ ..... „........" ....... .........-. .. ...... ........
.. 50 .. .. ... 2600 .../... .. 6 ........., .... je ........ 3137 ..3. ...
je ...... .... .......... ........... .. ...... ....>. ...... ...... ........ je
... .......... 1480 .,., a ... ......... 108 ...
...... je ...... ... .. 720 .., a .. ....... .......... ........ je 88 ..
....... .... . 3 ..... ........ ........ .......... ...... ........ je 300 ...
....... ... ... 1.5 ... .. ........ ...... .. ....... ..... y ..... .... je ........
15—20 ......, a .. ....... .......... ... 20 ....... ..... .. ..........
.... ..... ...... ce .... ..... ....... ... ........ ...... je ........... ..
....... .... 40—60 .. .. ..., a no ............ .... 85—110 .. .. ....
II) ........ ........ ..... „........" .... ....... Tajca .. ...... ..
.50 .. .. ... 2600/... .. 6 ........., .... je ........ 3386 ..3. .......... je ....


5 6


5) ....... .. ....... ....... y ..... .... ... 19 ....... 1938 ....
6) ....... .. ......... .......... y ..... .... ... 19 ....... 193S ....


............ .. .... . ...... ..... ...... ...... ........ je 1490 .., a ......iopa
60 ...


...... je ...... ... 790 .. . ......... ....... .......... 100 .. .......
.... . 30 .. ..... .......... 300 ... ....... ... 0.5 ... .. ........ ...... y
..... .. ....... ..... ....... je 2.5—7 .... ....... .. .... .... .... .........
Ha .......... .... .... ...... ......, .... je ...... .........


III) ....... .. 20 ....... ..... ..... .8 ...., ....... ... ... .. 80 .. G.
.. 8 ........., .... je ........ 3560 ..3. ......... je ........... .. .... .
...... ..... .......... je .......... ......... ........ ......... .. .........
...... ...... 4000 .., a .......... 420 ...


...... je ...... ... .. 590 .. . ......... 383 .. ...., .. 1S .. .......
....... .......... 1380 .... ....... ... ... 0.5 ... .. ........ ...... y ..... ..
....... ..... ..... ... 3.5—5 .... .... ...... . .. ....... ........... ..... ....
-..... .......... ......, .... je ...... .........


315
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 50     <-- 50 -->        PDF

IV) ....... ..... „........" ....... ....... .. ..... .. 50 .. .. ...
2600 .../... .. 6 ........., .... je ........ 3180 ..3. ... ......... .. ......
..... ...... 3000 .., a .......... 110 ...


....... je ...... ... .. 260 .. . ....... 67 .. ....... ....... ..........
350 .... ....... ... ... i .. .. 1000 ... .. ........ y ..... .. ....... .....
3—4.5 .... ....... .......... ........ .. ...... 200 .. ... 30 .... ..... ..
.......... .... ..... .......... ...... ... .......


V) ........ ..... „........" .......... ....... ......... ...... . ........
........ y ...... .. 85 .. .. ... 3200 .../... .. 6 ........., .... je ........
3390 ..3. ........ je ......... „..." ........... .. ...... ..... ......
...... 1530 .., a .......... 200 ...


........ je ...... ... .. 720 .. . .. .. ....... 204 .. ....... .... . 6
...... ........ ........... ...... je .... 2124 ... ....... ... ....... je ...
1 ... .. .....>... y ..... .. ....... ..... .... je ........ 15—20 .... ......
je ....... . .. ....... ........... ..... .... ..... ......, .... je ...... .........


7) ........ ......... „.....-....." ., .. ...... y ..... .... ... 19 .......1938 .....


\´I) ....... ........ ..... ,....... ..." .......... ......... „....
....." .. ... ......-. .. 6 ........., .... je ........ 3227 ..3. .......... je
.... ........... .. ...... ..... ...... ...... 1810 .., a .......... 110 ...


........ je ...... ... .. 772 .. . ........ 210 .. ....... ..... ..........
350 ... ....... ... ... 1 ... .. ......?.. y IIOTOH .. ....... ..... ....... je
2—2.5 ..., a .. ........ 30—50 .... Ha .... .. ... ...... ........ .... sa
....... (......... ........ 14 ..). ...... ... ... ..........


VII) ........ ......... „........ ...." ............. ........... .... y
....... .. 38 .. G. ... 3400 .../... .. 4 ........, .... je ........ 1700 ..3.
......... je ... ........ .. ....... ........ ...... 12,35 ...


.... je ...... ... .. 920 .. . ...... ....... 115 .. ........ . 17 .. ..........
.......... 350 ... ....... ... 0.5 ... ........ ce y ..... .. .......
..... .... .......... ..... .... ..... .......... ...... ... ... ..........


VIII) ........ ..... „........" ......... „.....-....." .. ....... .. 78
.. .. ... 3200 .../... .. 6 ........., .... je ........ 3550 ..3. .. ..... je ..........
..... .... (.....). ...... 2540 ...


316
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 51     <-- 51 -->        PDF

........ je ...... ... y ...... .. 720 .. . ....... ... 110 .3 ......
...... .......... je ........ ... 2260 ... ....... ... 0.5 ... .. ........ ......
y ..... .. ....... ..... ....... je ..... 5 ........ ..... .... ..... ...... ...
... ..........


IX) ...... ........ je ... ........ ..... „.... A. 4" ......... .........
(........... ..........) .. 50 .. .. ... 2800 .../... .. 4 ........ ........
3236 ..3, .... ce ....... ..... ...... ....... ...... ......... .... je 1825 ...


........ je ...... ... .. 200 .. . ....... 35 .3 ...... ..... (......).
.......... 450 ... ........ y ..... .......... ..... .... ..... ...... ... .......


X) ........ ..... „....... ... .... 131" ..... ...... .. ....... .. 60
.. .. ... 2800 .../... .. 6 ......... ........ 3300 ..3, ....... ..... ........
...... 2270 ...


...... je ... y ...... 260 .. . ....... 30 .3 ....... .......... je ........
450 ... ..... .... ......... ........ y ..... . .......... ...... ... ...
......... ..... ...... . ....... .. ..... .....


. ....... .......... ..... ...... ce je ..... .... ........ y ..........
p;pyry ...... ............. ........ ... ......... ...... ......., .... .. ...........
...... .... ..... ......... ...... ... ........... .......... ......
... .....


..... ...... je ..... y ..... ....... .......... .... .......... ..
...... ............ ...... .......... . ...... ......, ....... ...... . .......
.......... . ............ ............. ..... ......... ............ ........
...... ....... ......, ...... ........ ........., ....... ............. ..... .
...... .... ....... .. ce .. ce ...... ......... ..... . ............ .. .... ...,
... je .... ........ .. .......... ...... ......


.. ....... y ..... .. .... ..... ......: ... ..... ....... ....., 10
........ . 3 ........ ......, 10 .......... oprana, 2 ............ .............
..... (....... ...... . .... ...), 2 ............ ......, ........... ....... .....
„....." . ........... „.......", ... ..... . ... ...., .... .. ce ............ .........
............... .......... y ..... ... . ......, .... .. ...... .....
......... ............ . ...... ....., ...... .. .... .......... ...... ...
........ .. ... ...«...


..... ....... ........ ... ...... .... ...... .... ... ......... .........;
...... .. ...... .... (......, .... .. ..... ....... ...... ........
........, .. .. ...... ......}, ... .. .... ...... ...... Banie — .... .. ......
........ . .... y ..... ........ y ........


. ....... .......... ........ .. .... .......... ...... ... I, II, VI, VII .
Vili. .... ....... .... .......... ...... ... IV, V, IX . X ..... ..........
....... .. ....... ....... .......... .. .......... ............. je .... ......
... .., .... je ...... .... ........ .... .. ...... . ....... .. ......... .....


Ha ..... .... ...... .... ... I, III, IV, VI . VII ..... je ......., .... ....
.... y .&.. . ......... ....... .... . ......... .......... .. .. ....... ....:
... ..........., ............., ........, ......., .... . ......


. ....... ...... ...... .. ce ......., .... je ...... ........, . ... .. ..
.. ............ .... ..... ....... .... ....... .... .. ...... ......... ...........
...., ......... .... ..... . .... .. Tajca ......... ...... .. 100—110 ..
na ..., a ...... .... .. 85—90 .. .. ....


......... . .... ..... ........ je ...... ...... ......., a ........ ..........
„.......", .......... „....." . „........", .. „........ ...." .. ........


317