DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Rashodi Iskaz prihoda i rashoda za rač. godinu 1937/1938. Prihodi


Zakladnicom utvrđeni rashodi Din 14.345.38 Kamate uložaka Din 46.456.11


Upravni troškovi (10% priPrihodi
od efekata 2.540.—
nos za rač. kontrol. i Razni prihodi 98.925.54
blag. posl.) ... . 6.650.73


Čisti prihod 126.925.54


Din 147.921.65 Din 147.921.65


Računovodstvo kr. banske uprave Savske banovine
Odjeljak za zaklade


U Zagrebu, 10. VIII. 1938.


LIČNE VIJESTI


t JOSIP LENARČIČ


industrijalac, veleposjednik itd.


Pri zaključenju lista stigla nam je žalobna vijest, da je dne 26. V. o. g. u


84. godini života umro bivši dvokratni predsjednik našega udruženja g. Josip Lenarčič.
U pokojniku gubi svoga roditelja sadanji predsjednik našega udruženja g. Ing. Milan
Lenarčič.
Porodici pokojnikovoj i napose g. predsjedniku kondolirao je u ime našeg udruženja
g. potpredsjednik Dr. A. Petračić. Nekrolog u počast bivšeg našeg predsjednika
donijet ćemo naknadno.


PROMOCIJA NA DOKTORAT ŠUMARSTVA.


Naš saradnik gosp. ing. Mila n Ani ć promoviran je ovih dana na zagrebačkom
univerzitetu na doktorat šumarstva na osnovi disertacije »Pitomi kesten u Zagrebačkoj
Gori. Poseban osvrt na stanišne, biljno-sociološke i šumsko-uzgojne odnose kestena
i njegovih sastojina«. čestitamo.


PROMJENE U SLUŽBI.
Postavljeni su:


Mileti ć dr. ing. Žarko , za pomoćnika Ministra šuma 2. grupe 2. stepena
kod Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu;
Manojlovi ć inž. Milan , za načelnika Odelenja za upravu državnih šuma


3. grupe 2. stepena kod Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu;
C vit ova c inž. V j e k o s 1 a v, za šum. savjetnika 6. grupe kod Otsjeka za
šumarstvo Kr. Banske uprave na Cetinju;


Krsti ć inž. L j u b i š a, za šum. savjetnika 6. grupe kod sres. načelstva u
Knjaževcu;
Dimitrijević inž. Žarko, za šum. višeg pristava 7. grupe kod Direkcije
šuma Brodske imovne općine u Vinkovcima.


325