DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Rashodi Iskaz prihoda i rashoda za rač. godinu 1937/1938. Prihodi


Zakladnicom utvrđeni rashodi Din 14.345.38 Kamate uložaka Din 46.456.11


Upravni troškovi (10% priPrihodi
od efekata 2.540.—
nos za rač. kontrol. i Razni prihodi 98.925.54
blag. posl.) ... . 6.650.73


Čisti prihod 126.925.54


Din 147.921.65 Din 147.921.65


Računovodstvo kr. banske uprave Savske banovine
Odjeljak za zaklade


U Zagrebu, 10. VIII. 1938.


LIČNE VIJESTI


t JOSIP LENARČIČ


industrijalac, veleposjednik itd.


Pri zaključenju lista stigla nam je žalobna vijest, da je dne 26. V. o. g. u


84. godini života umro bivši dvokratni predsjednik našega udruženja g. Josip Lenarčič.
U pokojniku gubi svoga roditelja sadanji predsjednik našega udruženja g. Ing. Milan
Lenarčič.
Porodici pokojnikovoj i napose g. predsjedniku kondolirao je u ime našeg udruženja
g. potpredsjednik Dr. A. Petračić. Nekrolog u počast bivšeg našeg predsjednika
donijet ćemo naknadno.


PROMOCIJA NA DOKTORAT ŠUMARSTVA.


Naš saradnik gosp. ing. Mila n Ani ć promoviran je ovih dana na zagrebačkom
univerzitetu na doktorat šumarstva na osnovi disertacije »Pitomi kesten u Zagrebačkoj
Gori. Poseban osvrt na stanišne, biljno-sociološke i šumsko-uzgojne odnose kestena
i njegovih sastojina«. čestitamo.


PROMJENE U SLUŽBI.
Postavljeni su:


Mileti ć dr. ing. Žarko , za pomoćnika Ministra šuma 2. grupe 2. stepena
kod Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu;
Manojlovi ć inž. Milan , za načelnika Odelenja za upravu državnih šuma


3. grupe 2. stepena kod Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu;
C vit ova c inž. V j e k o s 1 a v, za šum. savjetnika 6. grupe kod Otsjeka za
šumarstvo Kr. Banske uprave na Cetinju;


Krsti ć inž. L j u b i š a, za šum. savjetnika 6. grupe kod sres. načelstva u
Knjaževcu;
Dimitrijević inž. Žarko, za šum. višeg pristava 7. grupe kod Direkcije
šuma Brodske imovne općine u Vinkovcima.


325
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Postavljeni su:


Rogin a inž. Tugomil , za šum. pristava 8 grupe kod Sreskog načelstva u
Velikom Gradištu;
M o č e v i ć inž. M i 1 e n k o, za šum. pristava 8 grupe kod Sreskog načelstva
u Bosan. Novom;
Qrohova c inž. Z r i n j k o, za šum. pristava 8 grupe kod Šumarskog odsjeka
Kr. Banske uprave u Banjaluci;
Toma c inž. Marijan , za šum. višeg pristava 7 grupe kod Direkcije šuma u
Mostaru.


Unapredeni su:


Jovanovi ć inž. Ilija , za šum. višeg pristava 7 grupe kod Sreskog načelstva
u Uroševcu;
K o d ž i ć inž. Nikola , za višeg šum. pristava 7 grupe kod Sreskog načelstva
u Karlovcu;
Perokovi ć inž. Ivo, za višeg šumarskog pristava 7 grupe kod Sreskog načelstva
u Svetom Ivanu Zelini;
1 v a n o v i ć inž. S t r a h i n j a, za šum. višeg pristava 7 grupe kod Sreskog načelstva
u Leskovcu;
Dui ć inž. Ante , za višeg šumarskog pristava 7 grupe kod Sreskog načelstva
u Delnicama;
Veseli inž. Dragutin, za šum. višeg savjetnika 4 grupe I. stepena kod
Šumarskog odsjeka Kr. Banske uprave u Sarajevu;
Fiše r inž. M a k s o, za šumarskog savjetnika 4 grupe II. stepena kod Sreskog
načelstva u Karlovcu;
Briks i inž. Stjepan , za šum. savjetnika 5 grupe kod Sreskog načelstva u
Varaždinu;
Š o š inž. Đuro , za šumarskog savjetnika 5 grupe kod Sreskog načelstva u
Križevcima;
Mili ć inž. Q a i o, za šum. savjetnika 5 grupe II. stepena kod Šum. otsjeka
Kr. Banske uprave u Zagrebu;
Marko vi ć inž. Ivan, za šumarskog savjetnika 5 grupe kod Šum. odsjeka
Kr. Banske uprave na Cetinju;
Perši ć inž. Nikola , za šum. savjetnika 5 grupe kod Sreskog načelstva u
Bjelovaru;
Ora š inž. I g o, za šum. savjetnika 5 grupe kod Šumarskog odsjeka Kr. Banske
uprave u Splitu;
Stepančić inž. Franjo, za šum. savjetnika 6 grupe kod Šumar, otsjeka
Kr. Banske uprave u Splitu;
Tihano v inž. G r i g o r i j e, za šumar, savjetnika 6 grupe kod Šumarskog odsjeka
Kr. Banske uprave na Cetinju;
H o r v a t inž. August , za šum. savjetnika 6 grupe kod Sreskog načelstva na
Sušaku;
P a š a 1 i ć inž. Julije , za šum. višeg pristava 7 grupe kod Šumarskog odsjeka
Kr. Banske uprave u Skoplju;
Giperborejski inž. Boris, za šum. višeg pristava 7 gruep kod Sreskog
načelstva u Imotskom;
Be i ec k i inž. Nikol a j , za šumar, višeg pristava 7 grupe kod Sreskog načelstva
u Makarskoj;
Novoselac inž. Franjo, za šum. višeg pristava 7 grupe kod Sreskog načelstva
u Čakovcu;


326