DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Rude š inž. Kamilo , za šum. višeg pristava 7 grupe kod Sreskog načelstva
u Šavniku;
I v a . o v i ć M i 1 i v o j e, za pomoćnog tehničkog manipulanta 8 grupe kod Odelenja
za vrhov. šum. nadzor Ministarstva šuma u Beogradu;
B a 1 i ć inž. M e h m e d, za višeg savjetnika 4 grupe 2 stepena kod Direkcije
šuma u Tuzli;
Bogičević inž. Aleksander, za višeg savjetnika 4 grupe I. stepena kod
Odeljenja za vrhovni šum. nadzor Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu;
F r k o v i ć inž. Ivan , za inspektora Ministarstva šuma 3 grupe 2 stepena Odeljenja
za upravu drž. šuma u Beogradu.


Premješteni su:


Šimi ć inž. Petar , šum. savjetnik 6. grupe od šum. uprave Štip k šumskoj
upravi u Kavadar;
Glogovac Radoslav, podšumar III kl. 10. grupe od šum. uprave u Kladnju
k šumskoj upravi Prača u Sjetlinama.
Ab r amo vi ć inž. Ante, šumarski savjetnik 4 grupe II. stepena, od sres.
načelstva u Samoboru k Šumarskom odsjeku Kr. Banske uprave u Zagrebu;
Andi ć S i m o, potšumar 7 grupe 1 klase, od šum. uprave u Sarajevu k Direkciji
šuma u Mostaru;
Frkovi ć inž. Ivan , šum. inspektor 3 grupe 2 stepena, od Direkcije šuma u
Zagrebu k Ministarstvu šuma Odeljenje za upravu drž. šuma u Beogradu;
Lastrić inž. Dragutin, šum. savjetnik 6 grupe, od Šum. uprave u Han-
Pijesku k Direkciji šuma u Sarajevu;
I v i ć inž. Martin , viši šum. pristav 7 grupe, od Šum. uprave u Gračanici
k Šumskoj upravi u Han-Pijesku;
S p a s o v i ć inž. D e s i m i r, šum. pristav 8 grupe, od Šumske uprave u Ražnju
k Šumskoj upravi u Pančevu;
Đoković D. Aleksander, podšumar 9 grupe, od Šum. uprave u Novom
Pazaru k Šumskoj upravi u Ivanjici;
M i 1 a n o v i ć inž. Branko , šum. pristav 8 grupe, od šum. uprave u Okrglici
k šumskoj upravi u Srednjem;
P o p j a n o v inž. Nikola, šum. pristav 8 grupe, od šum. uprave u Sanskom
Mostu k Otsjeku za šumarstvo Kr. Banske uprave u Banjaluci;
A 1 e k s i j e v i ć inž. B r a n i s 1 a v, šum. pristav 8 grupe, od šum.-lovačkog muzeja
Viteškog Kralja Aleksandra I. Ujedinitelja u Topčideru k Šum. upravi u Beogradu;
D a v i d o v i ć inž. B o r i s 1 a v, šum. pristav 8 grupe, od Šumske uprave u Beogradu
k Šum.-lovačkom muzeju Viteškog Kralja Aleksandra I. Ujedinitelja u Topčideru;
Bali ć inž. M e h m e d, viši savjetnik 4 grupe 2 stepena, od Direkcije šuma u
Banjaluci k Direkciji šuma u Tuzli;
Kajta ž inž. O m e r, viši savjetnik 4 grupe 2 stepena, od Direkcije šuma u
Tuzli k Direkciji šuma u Banjaluci;
S u d i ć inž. Lazar , šum. pristav 8 grupe, od Direkcije šuma na Sušaku k Odeljenju
za upravu drž. šuma Ministarstva šuma i rudnika u Beogradu;
K o n d i ć inž. č e d o m i r, šum. pristav 8 grupe, od Šumske uprave u Ključu
k Šumskoj upravi u Rujevcu;
Šari ć inž. B o ž i d a r, šum. pristav 8 grupe, od Direkcije šuma u Banjaluci
k Šumskoj upravi u Ključu;
Sabovljević inž. Jovan, sekretar 6 grupe, od Min. šuma u Beogradu
k Sreskom načelstvu u Iloku;
Šome k Viktor , računar. kontrolor 7 grupe u Senju, k Direkciji šuma u Čačku.


327