DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 65     <-- 65 -->        PDF

bena kuća iz drveta) sa 64 stranice, 123 slike (snimke, građevni planovi i crteži).
Cena po jednom komadu broširano Kč 50.—. Poručiti se može preko Međunarodnog
komiteta za iskorišćavanje drveta u Brislu (Commission internationale d´utilisation du
bois, Bruxelles* 50. rue Neuve, Belgique).


Knjiga sadrži tačno izrađene građevne planove i konstruktivne detalje za 6
tipova drvenih stambenih zgrada sa 2—4 spavaće sobe, odgovarajućih stambenih prostorija
i nuzprostorija. Sadrži također i tačne opise pojedinih stolarskih radova u vezi
s gradnjom drvenih kuća i iznosi podatke o potrebnom građevnom materijalu.


Snimke pokazuju, da je moguće putem shodne upotrebne drveta za gradnju
manjih stambenih zgrada zadovoljiti sve zahteve, koji se postavljaju na savremene
stambene zgrade. Pritom u svemu vodi računa o ekonomičnosti gradnje tako, da je
i manje imućnim slojevima naroda omogućena gradnja vlastitog doma po modernim
principima.


Delo će dobro doći šefovima šumskih uprava kao važan priručnik kod gradnje
šumarskih i lugarskih stambenih objekata.
(Iz Odelenja za vrhovni šumarski nadzor Ministarstva šuma i rudnika broj 3282
od 27. aprila 1939. god.)


OGLASI


OGLAS LICITACIJE.


Gradsko Poglavarstvo u Suootici ovime raspisuje ponovnu licitaciju za izradu


privrednog plana za šumski posed grada Subotice na dan 11 jula 1939 godine.
Površina poseda iznosi cea 8000 kat. jutara.
Za izradu privrednog plana mogu kompetovati lica, koja ispunjavaju uslove


zakonskih propisa.
Ponude moraju biti zatvorene i zapečaćene. Na omotu se ima staviti natpis
»Ponuda za izradu privrednog plana za šumski posed grada Subotice«.


Ponude moraju biti propisno taksirane po Tbr. 25 Zak. o taksama i 20 din.
gradska taksa, koje se imaju podneti najkasnije do 11 jula 1939 g. do 10 časova pre
podne Gradskom Poglavarstvu »Šumarski otsek«. — Nedovoljno taksirane, netaksirane
kao i kasno prispele neće se uzeti u obzir.


Detaljni uslovi mogu se videti u kancelariji gr. šumarskog otseka svakog radnog
dana za vreme zvaničnih časova.


Gradsko Poglavarstvo.


S. III. br. 527/39.
Za plasiranje vaših šumskih proizvoda


izvolite se obratiti dugogodišnjem
zastupniku za Afriku i Francusku na g.


MLADENA VASSILITCHA


ALGER 4, Rue Chanzy
Telefon 327-92. Telegram VASSILITCH-ALGER.


331