DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Domaća stručna djela iz područja šumarstva


5*
c


m


1.
2.
..


4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
.


29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Piiae


Baien J. đr.


»
n
u
u


BalenSagadin


Baranac S.


»


n


»
BoroSić J.
Borošić-Sarnavka
DimitroT T.
Fink F.


n


n


II


n
Huraagl-Ves.-Mil.
Jekiô M. Jov.
Josifovié M. đr.
Jovanović Đ. đr.
Koprivnik V.


»


"Levakovié A. đr.


Mađarević 8.
´ Maletić Lj.


n


.


Marinovié M. dr.


nMarkovié Lj.


Mihaldžić V.


Miklavžić J.


Miletić Ž. đr.


Nedeljkovié S.


Nenadiô Đ. dr.


Novak V.


N a 1 o T knjige


0 proradama
Naš goli kri
Fril. pozn, naših medit. šuma
Pogl. na šumarstvo Bugarske
Josip Kozarac
Zakon o šumama
Karta šuma Imovnih općina
Naše šumar, i lovstvo (Za nar.)
Fokr. poljopT. izložba i škola


(Šumarstvo)
Kratke pouke iz šumarstva
Šematizam i status šum. osoblja
Zbornik šum, zakona i propisa
Molika (Prijevod s bug.)
Kubični sadržaj klada
Površina neobrub. dasaka


....... engl, stopa i palaca


Površina srednjača (Centreplanks.)
Kubatur« popruga (frizera)
Praktično uređivanje šuma
Prilozi za istoriju´S. u Srbiji
Biljna patologija za šum.
Mehan. prerada drveta
Pojam šumevPoj. poseđnika


Prinudni put
Jugosl. Lovčevi zapiski
Problem éovqka i mašine
(Osvrt kroz vekove)


Dendi´ometrija


Naše
šume


Uređenje bujica


Premer .. metod. slobodnih štab.


Određivanje starosti´šuma


Privredni značaj lova
Šum´, privredna geografija


Značaj šuma u privr. i kult.


životu naroda
Šume našega juga
Tab. za njem. bačv. robu
Kmeteko gozđarstvo
Šumarstvo Morav. banovine
Geodetska vežbanja I


Rač. vrijednosti šuma


Pratika za gozđ. posestnike


. ´ ^


Nabavljaše kod


pisce
Zemun. Karađorđe va 9


n


.fl


9


J. Š. U. (Za Kozarževo poprsje)
Tiskara Narodnih Novina. Zgb.
pisca. Bgd. Ministarstvo š.
.


II


»
Bgd. Ministarstvo .


.


0. Krstić. Bgđ. Ministar, i.
„Drvotržac*. Zgb. Praška 6.
n


II


\ n
J. 8. U. Zgb. Vukotinović. 2.
pis. Bgđ. Vojv, Dobrnjca 52.
St. Šerban. Bgd. Garašaoin. 18.
pisr Bgđ. Miloša Pacerca 25.
pis. Bgđ. Zadarska 10. I.


.


Matica Rada, Bgd, Kraljev trg 15.


J. Š. U. Zgb. Vukotinović. 2.
pis. Zgb. Palmotićera 68,
Lotspajh. Zemun. Kr. Petra 11.


it


.


pis. Bgd. Južni bulevar 23.
pis. Bgđ. Južni bulevar 23.


Kr. Srpska Akademija Bgđ.


pis. Skoplje Bans, upr.


pisca
Garešmca


Ban. upr. Sum. ođsj. Ljubljana


pis. Bgđ. Minist, šuma
pis. Zemun. Šum. fakultet


J. 8. U. Zgb. Vukotinovićeva 2.
Kmetijeka družba Ljubljana


Cijena


za


.. stud.


Din član.


Din


uđruž.


50 -__
-100.


60— —
50. -— — ´
15. ^ , — 60.

25 -20 -_ .
20. 15—
—´


15*-— —


20.-— —
-
´


50-— —


60.-—-—
10-— — ;
45.-—, >. — :
20.-
16.— —
6.-4.^-—;
20.— 16 — — ,
25-— ´ —
20.— — —-,
60.-— —
70.— 60-—
60.— — — 80.-
25.— —
80— — —

članovi članovi
70 -50.—

nečl.


nečim.


100.—


70.—


~


120.70.-—

30—16.-— —
60 — .25.-25 —
300.—
220.-250.—
U pet rata

10.-—
80.^ — -.
60.— 40— i —
8..-— —
15.-T-^ -—
60-— >

članovi članovi


70.-50.—nečlan, nečlan.
100.— 70.—
&"


-