DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1939 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Kako ćemo kasnije vidjeti, zaista je otpisana svota od 463.221.22
krune. Da li je pri tom odbita i svota od 69.780 kruna, koja je unišla kao
prihod u korist buduće imovne općine, nisam mogao utvrditi. Zanimljivo
je i ovo pismo, što ga je sušački šumarski ured uputio ministarstvu:


»Savezno sa ovouredskim smjernim izvješćem od 30. stud. t. g.
broj 5583 odnosno na temelju putem telefona zamoljenih uputa od šumarskog
glavnog odsjeka ministarstva stojećeg pod mudrom upravom
Preuzvišenosti Vaše usuđujem se u svojoj smjernosti! izvjestiti, da su
upravni, rukovodni, te nadzorni! troškovi šumah izlučenih prigodom segregacije
ličke krajine za ustrojiti se imajuću imovnu općinu ustanovljeni!
za god. 1912. sa svotom od 11.591 K. 95 f., a općinski i školski nameti
pako sa 764 K. 30 f. t. j . ukupni godišnji troškovi za uzdržavanje
iznašaju 82.197 K. 45 f. Medu upravne troškove uračunata su ukupna
beriva jednog centralnog šum. nadinžinira i! računskog protustavnika,
medu rukovodne troškove ukupna beriva dvijuh upravitelja te polovüca
ukupnih beriva dvijuh upravitelja državnih šumarija, konačno medu nadzorne
troškove ukupna beriva svih radi čuvanja gornjih šumah zaista
namještenih čuvara. Kod ustanovljenja poreza uzet je u obzir princip,
što su se šume razdijelile na temelju vrijednosti, dakle uzeta je polovica
izravnog poreza te općinskog i školskog nameta, koji se godišnje plaća
od svih ličkih šumah stojećih pod upravom ovog kr. šum. ureda«.


Pismo, što ga je kraljevski povjerenik u kraljevinama Hrvatskoj i
Slavoniji! (I. z., broj 590 .. 1912.) uputio ministru poljodjelstva glasi:


»U svrhu sastavka proračunah stalne krajiške zaklade za pošumljenje
krasa i uređenje bujicah ter saine krajiške zaklade za podupiranje
pasivnih imovnih općinah manjkaju mi podaci, i to glede prvih o troškovima
šumske uprave oko pošumljenja Krasa, koji mi je do sada svake
godine priopćilo pod mudrom upravom Vaše Preuzvišenosti stojeće kr.
ugarsko ministarstvo poljodjelstva, a glede zaklade za podupiranje pasivnih
općina podatci glede predvidno državno-porezne dugovine i glede
troškovah uprave i gospodarenja sa izlučenom imovinom dosada nekonstituirane
lučke imovne općine za godinu 1913., koje je troškove dosada
godimice predujmljivala listnica kr. ug. ministarstva poljodjelstva, a koje´
će troškove, prema utanačenjima polučenim na konferenciji, održanoj 11.
i slijedećih dana mjeseca svibnja t. g. kod kr. ug. ministarstva financijah
u Budimpešti, počam od 1. siječnja 1913. imati podmirivati ova ustrojiti
se imajuća stalna krajiška zaklada. Pošto je godina 1912. na izmaku i
pošto je nužno, da se osnove proračunah sa 1. siječnjom 1913. u život
stupiti imajućih stalnih krajiških zakladah pravodobno sastave, čast mi je
Preuzvišenost Vašu najučtivije zamoliti, da izvoli učiniti nužnu raspoložbu,
da mi goriopisani proračunski podatci s mogućim pospješenjem
priposlani budu«.


Ministar poljoprivrede uputio je 18. prosinca 1912. pod br. 124.453


I-B-3 ovaj akt šumskom uredu na Sušak:


»Tečajem rasprava, koje su krajem god. 1912. održane u predmetu


zasnovane likvidacije hrvatsko-slavonske krajiške investicionalne za


klade, donesen je zaključak, da s jedne strane ugarska država otpušta


sve one dugove, koji bi se šumskom eraru imali nadoknaditi u ime tro


škova uprave šumskoga posjeda izlučenog za još nekonstituisanu ličku


imovnu općinu kao i u ime plaćenih poreza, s druge strane da šumski


273