DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 47     <-- 47 -->        PDF

...... ...., ..... ce ....., ....... .. ......, ........ ..... .......
...... .......... .. ......... ....-...... ..... je . .........,
.... je ........... ... ......... . ... ..... ...... .... ..... .....
.... ....., ... .. .. ...... ...... .... .......... ..... ..... .
.. ........., .... ........., ..... ........ .......


.... ... .. ......, ......., ....... ........ ....... .. ..,
.. je y ......... ...... .. ......... ....-..... .... .. .......
....... ...... .......... . .. je ...... ....., a ....... ..... .
....., .......... ...... ......, ....., ... ..... ....., .. je ....
.... ..... ...., .... ... .. 1360 .. ......... ......, ..... ..... ....
.. 1360—1700 .., a ..... ..... .. ....... .. ... ....., a ..... . ........
......-.......... ..... .. ......... ....-....., .....
....... ....... . ...... .. ....... ......... ..... . .......


RÉSUMÉ.
Cet article sur le Pinus pouce dans les montagnes Nidjé—Kojo-uf, a l´extreme
sud de l´Etat, représente un supplément de plus a la question de la géographie des
arbres forestiers en Yougoslavie.
Ing. Svetislav Radulovié.


Ing. ANTE RUŽIĆ (Beograd):


PUTOVANJE PROFESORA I STUDENATA
VISOKE ŠUMARSKE ŠKOLE EBERSWALDE
PO JUGOSLAVIJI JULA 1938 GODINE


(STUDIENREISE DER EBERSWALDER PROFESSOREN UND
STUDIERENDEN DURCH JUGOSLAVEN IM JULI 1938)


Na konferenciji! u Eisenachu 1937. god. bilo je zaključeno, da će se
u svrhu boljeg upoznavanja i proučavanja općih šumarskih prilika u
Nemačkoj i Jugoslaviji u buduće vršiti naizmenično studijska putovanja
jugoslovenskih profesora i studenata u Nemačku, a nemačkih u Jugoslaviju,
zatim izmena studenata za ferijalnu praksu i povremena izmena
šumarskih činovnika.


U smislu toga zaključka nemačka državna šumarska uprava organizovala
je već za 1938. god. veliko studijsko putovanje profesora i studenata
Visoke šumarske škole Eberswalde u Jugoslaviju. Naše je ministarstvo
šuma i rudnika izradilo program puta i dalo sva potrebna upustva
banskim upravama i direkcijama šuma, kroz čija područja se imalo
to putovanje da izvrši, i osiguralo najpotrebnija sredstva za to. Opće
vodstvo puta i pratnje bilo je povereno piscu ovog prikaza, a lokalna
vodstva, opise, demonstracije i stručna objašnjenja pojedinih problema i
objekata davala su lokalna nadleštva i njihovi vodeći stručnjaci požrtvovno,
iscrpno i instruktivno, tako da su i odlični naši gosti bili više
nego zadovoljni Putovanje našom državom počelo je dne 3. jula i bilo
je završeno dne 17. jula 1938. god.


377
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Dne 3. jula ujutro bio je doček kolega iz Nemačke na stanici na
Jesenicama. Pored delegata ministarstva šuma i rudnika ing. Ante Ružica
i delegata ministarstva trgovine i industrije ing. Ive Dubravčića
prisustvovali su dočeku: delegat Dravske banovine ing. Janko Urbas,
direktor ing. Cvetko Božić i šef taksacionog otseka ljubljanske direkcije
šuma ing. Josip Levičnik.


Iz Nemačke su stigli:


1. od strane službenih lica: Prof. Dr. Huberthug o Hilf, rektor
magnificus Visoke šumarske škole Eberswalde, Prof. Dr. W a 1 t e r
W i 11 i c h, Prof. Dr. Herbert Hesmer, Docent Dr. E r i c h
S t e n t z e 1, Forstmeister Hans Joachim Krahl-Urban, Forstmeister
Dr. Hans Week, Forstassessor Dietrich Miilber,
Forstassessor Dr. Fritz Heinrich, Forstassessor Heinz Berk
e n h e i e r, Asistent pokusne stanice Dr. Erwin Buchholz,
Forstassessor Hans Joachim Beninde, Forstassessor Gerhard
Bretschneider.
2. Od strane studenata: Friedrich Helmut Gernlein, Kurt Feige,
Hans Kriickel, Helmut Koehl, Rolf ´Krause, Horst Seyer, Friedrich Franz
Koenemann, Walter Schultze, Eberhard von Perthes, Wilhelm von Morner,
Werner Saufferer, Egmont Eckard Pavelt, Klaus Schmidt, Heinrich
Kriiger, Otto Schubert, Bernd Huesker, Ernst Bender, Heinrich von Salisch,
Hans Dietrich Boldt.
Na Jesenicama, čim su izašli iz voza, goste je pozdravio izaslanik
ministarstva šuma i rudnika najpre na državnom, a onda na ........
jeziku. Na ovom pozdravu i dobrodošlici zahvalio se je g. rektor Hilf
lepim drugarskim recima, istaknuvši radost svoju i svih svojih kolega i
studenata, što im je uspelo da dođu na studijsko putovanje u veliku i lepu
susednu Jugoslaviju, bogatu na prirodnim blagodatima i lepotama i punu
stremljenja u radu za napredak i blagostanje naroda. Time irn se je ispunila
davnašnja želja, te se osećaju sretnima u krugu svojih jugoslavenskih
drugova. Svoj je govor zaključio starim šumarskim pozdravom
»Weidmannsdank!«, na što je sledio trostruki jednodušni »zdravo«!


Sa Jesenica krenulo je društvo vozom do stanice Lesce—Bled, a
odavle autobusima i taksijima na Bled, gde je na divnom vrtu Parkliotela,
tik uz jezero, bio priređen doručak. Vreme je posle noćne kišice
bilo krasno, zrak svež i bistar, a u jezerskoj lazurnoj vodi odsevale su se
ko u čarobnom ogromnom zrcalu kićene bele vile, brda tamnih crnogoričnih
šuma, a tamo u krajnjoj pozadini, natkriven čistim plavetnim nebom,
sedi blistavi Triglav, najviše slavensko brdo .. . Ovde su pozdravili
goste pretstavnik banske uprave ing. J. Urbas i direktor ing. Cvetko
Božić, porazdelivši gostima programe i svoje prikaze šumarskih prilika
u tome kraju.


Posle doručka krenulo je društvo autobusima i taksijem oko Bledskog
jezera i mimo Kraljevskog grada Suvobora preko idiličnog sela
Gorje turističkim šumskim drumom na Pokljuku. Kad su dospeli na ivicu
velike državne verskofondovske šume Pokljuke, pozdravio je goste šef
Šumske uprave Bled ing. Alojziije Rus, izlažući program puta. Gostima
je bio predan lepi tekstovni i kartovni pregled područja i poslovanja
Direkcije šuma u Ljubljani na slovenačkom i nemačkom jeziku. Nato su
bila pregledana razna odeljenja sa uspelim prirodnim podmladkom


378
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 49     <-- 49 -->        PDF

smreke, srednjedobnim i zrelim sastojinama, sa režijskim radom. U režiji
se vrše proredne i oplodne seče. Interesantan je navod šumskoga
upravitelja i vođe režije inž. Rusa, da kod izrade sitnog tesanog materijala
nema uopšte otpatka, nego da postigne kod pojedinih gredica do
105% iskorišćenja. Pokazano je bilo režijsko izrađivanje smrekove
šimle.


Posle pregleda lovačke kuće Mrzli Studenac i još nekih odeljenja
prvoklasne visoke šume stiglo je društvo do Športhotela, gdje je bio
priređen ručak. U Park-Hotelu na Bledu bila je servirana večera, a posle
večere bio je odlazak na stanicu Bled-Lesce, a odavde brzim vozom u
Zagreb.


Gostima je došao u susret do Zidanoga mosta docent Zagrebačkog
univerziteta Dr. Nikola Neidhardt. U Zagrebu na stanici dočekali su
goste: u ime banske uprave šumarski inspektor Prof. inž. Alfons Kauders,
za direkciju šuma direktor inž. Andrija Premužič, profesori Zagrebačkog


SI. 1. Pred Športhotelom na Pokliu´ki.
Foto: Prof. Dr. Hilf, R. m.


univerziteta Dr. Đuro Nenadić, Dr. Aleksandar Ugrenović, Dr. Antun
Levaković, Dr. Vladimir Škorić, a u ime Jugoslovenskog šumarskog
udruženja tajnik ing. Ante Premužič, te neki seniori šumari i nekoliko
omladinaca. Goste je pozdravio i zaželeo im dobrodošlicu prof. Dr. Đuro
Nenadić, izručujući im ujedno program sutrašnjeg boravka u Zagrebu i
moleći ih, da održe zagrebačkim šumarima jedno predavanje o novim
smernicama u nemačkom šumarstvu, što su oni i obećali. Na to su gosti
bili upućeni u prenoćišta.


Sutradan dne 4-VII u 8 sati sakupili su se gosti pred Šumarskim
domom, gde su učinili posetu Jugoslovenskom šumarskom udruženju i
pregledali Institut za uporabu šuma i Šumarsko-lovački muzej. Učinjena
je bila zvanična poseta i g. rektoru Zagrebačkog univerziteta Dru Edi
Lovriću, koji se je nato priključio ekskurziji u Zagrebu.


U vremenu od 9—11 s. u dupkom punoj predavaonici Zagrebačkog
univerziteta bila su održana sledeća predavanja o spomenutoj temi:


379
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 50     <-- 50 -->        PDF

I. Predavanje prof. Dr. Herberta Hesmera: Prilike i nastojanja oko
podizanja i nege šuma u Nemačkoj
Nemačka je zemlja vrlo stare šumarske kulture. Već u srednjem
veku bile su na mnogim mestima preduzimane šumskouzgojne mereprovođena veštačka pošumljavanja. Kako su se kod veštačkog podizanja
šuma preferirali beli bor i smreka, bile su listače, koje su nekada daleko
prevlađivale u nemačkim šumama, potisnute na manje nego jednu trećinu
ukupne površine koja je pod šumom.


U saznanju, da veoma raznovrsni stanišni odnošaji u nemačkim
šumama traže naročitu pozornost kod izbora drveća i utvrđivanja ciljeva
gospodarstva, započeta je prošle godine izrada jednog velikopoteznog
općeg uzgojnog programa. Na osnovu otpočetih egzaktnih istraživanja
zemljišta i prirodnih biljnih zajednica treba da se izdvoje jedinice,
kojima će se podjednako gospodariti. Program rada obuhvaća i izgradnju
sastojina i oblike smesa, na koje treba da se prema okolnostima primene
najrazličitije vrste uzgoja od jednodobne, po čistoj seči nastale čiste sastojine
sve do mešovite preborne šume.


Kad se jednom još privremeno, po zaključenju svih opita definitivno
utvrde smernice gospodarenja za različite jedinice staništa, ne srne se
bez važnih razloga otstupati od njih, da bi se svaka samovolja u sastavu
i izgradnji! buduće nemačke šume posve eliminisala.


U godinama krize nega sastojina u nemačkim šumama, zbog umanjene
mogućnosti prođe naročito slabijih sortimenata, nije se svuda provodila
u poželjnom opsegu. Tek posle nacionalsocijalističkog prevrata
1933 g., kada se je zbog općeg oživljenja privrede unutarnja potrošnja
drveta znatno podigla, bilo je moguće da se naknadno provedu zaostale
prorede, čemu je došlo u prilog i to što su čiste seče u državnim šumama
kroz nekoliko godina bile obustavljene. Sada međutim mogu da se vrše
i čiste seče, u koliko je to doista potrebno. Temeljitost provađanja proreda,
koje su potrebne iz uzgojnih obzira, zagarantovana je među ostalim
i naredbom, da kod toga mora da se poseče određena minimalna
masa, a da kod konačnog korištenja ne ostane veća od najviše mase.


Pored izbora najprikladnijih vrsta drveća za nemačko gospodarstvo
od odlučne je važnosti kultivisanje drvnih masa najprikladnijih za
pojedina vegetaciona područja. U ranija vremena podizale su se sastojine
bora, smreke, hrasta, johe i drugih vrsta drveća pretežno iz semena
neprikladnog domaćeg i stranog porekla, te rezultati nisu zadovoljili, dok
danas ne samo da su preduzete zakonske mere, da se spreei kultiviranje
neprikladnih drvnih rasa, nego se čak i postojeće nerasne sastojine
najbržim tempom odstranjuju, da ne bi pokvarile staništu odgovarajuće
vrline okolnih sastojina, koje su rasno ispravne.


No ne čine se skrajni napori samo u pravcu, da se u postojećim
nemačkim šumama primenom svih i zadnjih rezultata naučnih istraživanja
postignu najveći prihodi, već se istovremeno vrše pošumljavanja
i zadnjih još preostalih goleti sposobnih za uzgoj šume, čija površina nije
više velika. Tako je već u prvoj godini posle nacionalsocijalističkog prevrata
bilo nanovo pošumljeno 40.000 ha površine.


II. Predavanje proî. Dr. Huberthuga Hilia (rektora):
Prelom, kakav smo u Nemačkoj doživeli nacionalsocijalističkom revolucijom,
zahvatio je sve osnove misli i života. Ipak nalazimo u tako


380
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 51     <-- 51 -->        PDF

konzervativnom objektu, kakav je šumarstvo, mnogo veću meru postojanosti,
nego što bi se moglo pretpostaviti pogledom na probleme, koje
je taj prelom izneo.


Sve ono, što je nemačka šumarska nauka u dva veka polučila,
upravo je tim prelomom našlo svoje puno opravdanje. Jer u jednom
svetu, u kojem je veza krvi sa zemljom jedan od temeljnih elemenata
novoga naziranja, mora neminovno da poraste i prestiž šumarstva, koje
je tako čvrsto povezano o tlo i koje je toliko nesebično zauzeto za budućnost
naroda.


Premda uspesi nemačkog šumarstva u prošlosti dolaze do punog
uvažavanja, ipak se porodilo mnoštvo novih pitanja, od kojih možemo
danas ovde samo posve mali broj da povadimo i) razmotrimo.


Da bismo mogli shvatiti današnje nemačko šumarstvo, neophodno
je potrebno da najpre utvrdimo novi način posmatranja gospodarskih
problema. Polazimo od premise, da je tvorno mišljenje i delanje, koje
počiva na intuiciji, vezano sa krvi, te da počiva delom na prirođenoj
rasi, a delom na ličnom svetovnom nazoru individua.


Celokupno posmatranje, a time i gledanje na gospodarske probleme
upravljeno je na naciju. Narod je sudbinska zajednica, koja je posve zarobila
pojedinca. Prema tome cilj je gospodarstva, da obezbedi životne
potrebe jednoga naroda. No mi nikad ne osmatramo materijalne zadaće
života kao najpresudnije, nego im pretpostavljamo idealne. Tako je i
zadaća nemačke šumarske nauke po izreci našeg Reichsforstmeister-a
Hermana Gôringa ponajprije održanje nemačke šume kao jednog plemenitog
dobra nemačkoga naroda, kao jednog prirodnog blaga. Šuma je
prema tome u prvome redu čuvar domaće prirode i domaće zemlje. Tek
onda, kada su etične i estetične vrednosti šume pbezbedene, postavlja se
gospodarska zadaća zadovoljenja potreba proizvodnjom.


U okviru ove gospodarske zadaće prevlađuje zadovoljenje potreba,
jasno je, sa što manje sredstava. Konačno dolazi do reci i računsko ispitivanje
rentabilnosti, ali tek po ovom rangovnom redu.


Rentabilnost nije naime poput liberalističkih doktrina ono svemoguće
merilo, magnetska igla, koja gospodarstvo upućuje izravno ličnom
profitu, već čim ovako shvatimo zadaće gospodarstva, moraju pre svega
ostati nedirnute one više vrednosti, a pokriće potreba mora se tome prilagoditi;
tada i kod izbora sretstava, koja sve to osiguravaju, dolazi u
svoje pravo i pitanje ukamaćenja upotrebljenih sredstava.


Posmatrajući nemačko šumarstvo nailazimo na izuzetno važno pitanje:
»Može li nemačko šumarstvo pokrivati potrebe nemačkoga naroda
na šumskim dobrima, naročito na drvetu, i u kolikoj meri to ne
stoji ili danas još ne stoji?


Iz ovoga pitanja proizlazi, da sve dotle, dok moramo uvoziti velike
množine drveta, prihod nemačkog gospodarstva još ne dostaje i da
je prema tome nužno potrebno da taj prihod gospodarstva toliko podignemo,
da uzmogne u što većoj meri tu svoju svrhu ispuniti. Tu izbija
dvojna zadaća: stvarna i personalna. Stvarno gledano, to je pitanje: koje
mogućnosti postoje u sadašnjosti ili budućnosti, da se opskrba naroda
popravi?


381
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 52     <-- 52 -->        PDF

U okviru Četverogodišnjega plana provedeno je ćelo mnoštvo hitnih
mera, koje su vrlo povoljno odjeknule. Za ovo da navedemo tri
primera:


1) Sniženje kvalitetnih zahteva, u koliko su bili preterani, dovelo
je do toga, da se dragocena stolarska grada u mnogo većem opsegu
proizvodi u zemlji, čime se uvoz odterećuje.


2) Preinakom našeg celuloznog gospodarstva mogu se velike množine
ogrevnoga drva korisno upotrebiti. Dok je naime ranije gotovo
isključivo samo smreka bila prerađivana u celulozu, zasnovane su sve
novije ovakve tvornice samo na sulfatnom postupku, te mogu prerađivati
pre svega i borovinu. U najnovije vreme prerađuje se i bukovina u
celulozu. Time se je baza za celulozno drvo vrlo znatno proširila.


3) Medu produkte, koje možemo proizvoditi odmah u šumi, ubrajamo
i borovu smolu, koja se dobiva jednim novim postupkom, tako da
se vanjska ploština stabla kemički obrađuje.


Osim ovih za sadašnjicu važnih zadataka upravljena su, naravno,
naša stremljenja i na to, da u budućnosti povisimo prihode iz šume. Amo
dolazi popravljanje vrsnoće pomnim i intenzivnim proredama i podizanje
prirasta mase popravkom kultivacije (pošumljavanje primerenim
drvnim vrstama i rasama, obrađivanje tla i đubrenje). Za ove opisane
stvarne zadaće povećanja produkcije nemačkog šumarstva pretpostavka
je, da se i lična radna sposobnost svakog pojedinca, koji je zaposlen u
šumskom gospodarstvu, istovremeno podigne.


Pre svega fundamentalnim Zakonom o uređenju nacijonalnog rada
bili su načelno prečišćeni odnošaji u radnjama. Preduzeće (radnja) predstavlja
radnu zajednicu u službi narodne celine; na čelu mu stoji vođa
preduzeća, koji je odgovoran za prosperiranje radnje i celokupnog
osoblja, a ovo mu je opet obvezano na vernost. Svaka ovakva radna
zajednica, koja u službi naroda teži za najvećim uspesima, prožeta je
idealnim shvatanjem rada. Materijalistično shvatanje, po kojem se obavlja
rad samo zbog nadnice, oštro se osuđuje, a rad se uzimlje kao časna
služba. No pri tome se ne zanemaruje ni materijalno pitanje nadnica,
samo se ono postavlja na drugo mesto,. Pitanje pravedne jedinične nagrade,
koja odgovara izvršenoj radnji, još nas i te kako zanima i mi
smo n. pr. u Institutu za šumarsku nauku o radu, koji stoji pod mojim
vodstvom, dobili već mnogo osnovica za ocenu mogućnosti radnih rezultata
u šumskim radovima. Ujedno ispitujemo u šumarskoj radnoj nauci
i pitanje, kako da uz potpuno sačuvanje telesne moći kod trajne uporabe
svih snaga postignemo što veći efekat rada. Tu možemo još očekivati
znatna poboljšanja od usavršavanja oruđa i naročito od uzgoja radnika
za sistematizaciju njegova rada. Na osnovu radno-naučnih rezultata
mi smo danas već u stanju da pružimo šumskom radniku naročitu
stručnu obuku i da ga tako za njegov posao kvalitativno podignemo, te
kao uglednoga člana naše narodne zajednice za ceo život povežemo uz
šumu i da mu time damo dublje jedno zadovoljstvo zbog dragocene nje-,
gove radne delatnosti.


III. Fiorstmeister Hans Joachim Krahl-Urban izvestio je o šumarskopolitičkim
merama u Nemačkoj. Uvodno podao je kratak pregled
šumskopolitičkog stanja pre nacionalsocijalističke revolucije od 1933. godine.
Kako tada nije bilo jedinstvene uprave državnih šuma u Nemačkoj,
382
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 53     <-- 53 -->        PDF

tako nije postojalo ni jedno jedinstveno zadonodavstvo. Organizacija
šumskih uprava kao i samo šumsko zakonodavstvo pokazivali! su manje
više znatne razlike u pojedinim nemačkim zemljama.


Nastojanje nacionalsocijalizma, da provede jedinstveno državno
vodstvo i da čvrsto poveže sve narodne snage, nije ni nemačko šumarstvo
moglo ostaviti! po strani. Najpre se pošlo za tim, da se sve doskorašnje
zemaljske uprave šuma povezu u jednu Državnu šumsku upravu.
To je već 1934. godine proveo Zakon o prevođenju šumarstva i lovstva
na državu (Reich) od 3. jula 1934. g. Kao najviša šumarska vlast bio je
postavljen Reichsforstamt, kojemu je stupio na čelo Reichsforstmeister
Herman Gôring. Tako je stvorena osnova za daljnju organičnu izgradnju
nemačke državne šumske politike.


Najmarkantnije tačke prekretnice u šumskopoli,tičkom zakonodavstvu
posle 1933. g. bile su ove:


1) Zakon protiv pustošenja šume od 18. januara 1934. g. Njegova je
svrha održavanje nemačke šume i obezbedenje produkcije drveta zabranom
seče nedozrelih crnogoričnih sastojina i čiste seče većih šumskih
površina.


2) Zakon o drvnim odlikama (Das forstliche Artgesetz) od 13. decembra
1934. g„ koji ide za održanjem i negovanjem punovrednih bioloških
osebina nemačke šume kao i za iskorenjavanjem rasno manjevrednih
sastojina i pojedinih stabala.


3) Državni! Zakon o zaštiti prirode od 26. juna 1935. g., koji ide za
održanjem nemačkog zemaljskog lika i sačuvanjem retkih ili u opstanku
ugroženih biljnih i životinjskih vrsta.


4) Zakon o tržnom redu na području šumskog i drvnog gospodarstva
od 16. oktobra 1935. g. dao je osnovicu za preduzimanje svih onih
mera, kojima se putem takozvanog tržnog reda stavljaju proizvodi nemačkog
šumarstva u službu općeg nemačkog gospodarstva.


5) Naredba za unapređenje produkcije tehničkog drveta od 30. jula
1937. g., koja općenito određuje, da se sve ono drvo, koje je sposobno
za upotrebu kao tehničko drvo, mora u šumama svih kategorija vlasništva
izrađivati kao tehničko drvo. Ona nadalje predviđa otkup svih šumskih
službenosti, koje su još preostale.


Jasno je, da kratkim ovim nabrajanjem red do sada preduzetih
sumskopolitičkih mera još nikako nije iscrpljen. No već po tome se mogu
tačno uočiti: smerovi, koje si je nacijonalsocijalističko državno vodstvo
zacrtalo na polju šumarstva. Šumsko-političko zakonodavstvo biće međutim
dovršeno i ovenčano punim uspehom tek onda, kad se stvori jedan
opšti državni zakon o šumama, koji će važiti za sve nemačke šume i na
kojemu se radi.


IV. Predavanje Prof. Dra Wittich-a: Najnovija stremljenja na polju uređivanja
šuma i tloznanstva u Nemačkoj.
Zajednička obrada dveju na oko toliko heterogenih disciplina šumarske
nauke, kao što su uređivanje šuma i tloznanstvo, postaje shvatljivom
po tome, što kod modernih stremljenja u uređivanju šuma stanište
:zauzima istaknutu ulogu.


383
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Cilj gospodarstva, čije postizavanje pomoću planske organizacije i
jeste zadaća uređivanja šuma, jest što savršenija opskrba nemačkoga
gospodarstva drvetom u formi, koja uporabu najbolje zadovoljava, pri
bezuslovnom sačuvanju stanišne potrajnosti. Od triju grupa zadaća uređivanja
šuma (stabilizacija prihoda, ekonomska organizacija gospodarstva,
tehnička organizacija rada) u oblasti stabilizacije prihoda nije nastupila
neka temeljitija izmena ni u naziranju ni u samom postupku. Ali
se je zato u pogledu ekonomske organizacije gospodarstva pošlo novim
putevima. Pokazalo se naime neostvarivim, da se dođe do najvećeg gospodarskog
efekta, ako se — polazeći od pojedinih sastojina i računajući
sa današnjim cenama — prostim rentabilitetnim računom hoće da utvrdi
najpovoljnija vrst drveta, najbolji način gospodarenja, najpogodnije vreme
ophodnje i t. d. Jer sve dok ne uzmemo u obzir sveukupne potrebe gospodarstva,
dolazimo pri današnjoj strukturi nemačke drvne trgovine do
viška odnosno manjka kod pojedinih drvnih produkata, što neminovno
utiče na promenu cena i time na temeljnu osnovu naših računa. Danas
kušamo u Nemačkoj da taj problem resimo tako, da uzimamo u ocenu
predvidljivu celokupnu potrebu gospodarstva na raznim vrstama drveta
i sortimenata i kao nužnu posledicu toga utvrdimo u približnom međusobnom
odnosu potrebne procese proizvodnje, nezavisno od momentanih
rentabilitetnih računa. Najpovoljniji efekat gospodarskoga cilja
postićemo onda, ako produkcione procese upravimo tamo, gde s obzirom
na stanišne, sastojinske i ostale elemente nailazimo na najpogodnije
uslove. Kod takvog postupka sa velikog u malo pojavljuje se neminovna
potreba za izradu jednog dalekosežnog plana i u onoj trećoj grupi zadataka
uređenja šuma, a to je kod tehničke organizacije rada (obrta).
Tako ne samo izbor vrsta drveća, nego ni način pomlađivanja ni izgradnja
šume, što sve određuje za ćeli vek i duže unapred produkciju drveta,
ne mogu više da budu prepušteni slobodnom nahođenju revirnog upravitelja,
već se čitavi plan provodi u saradnji s njime sa strane centralnih
nadleštava, koja i preko uskog vidokruga jednoga revira vode računa o
općim prilikama na jednom daleko širem području. Među faktorima, koji
odlučuju u ovom načinu planskog rada, stanište je od dominantne važnosti.
Danas važi u Nemačkoj kao preduslov za uspešno uređenje šuma:
što tačniji prikaz svih stanišnih elemenata.


Načela, po kojima se provodi opis sastojina, razlikuju se od ranijih.
Tlo je po Stebutu rezultanta geološkog supstrata i vanjskih energija. Dok
u mnogim zemljama učin vanjskih sila znatno prevlađuje, tako da na celim
područjima nailazimo na određene tipove tla, te nam ovi tipovi pružaju
pouzdanu osnovicu za okarakterisanje staništa, u Nemačkoj to ne
ide. Ovde daleko prevlađuje dejstvo supstrata. No ni to samo po sebi
ne može da posluži pouzdanom izlučivanju staništa. Mi nastojimo da na
osnovu sveopćeg razmatranja uočimo stanište kao celinu, sa njegovim,
lokalnim osobinama i u njegovim odnosima na razvoj sastojine, da tako
uzmognemo kao rezultat toga da odredimo tipove lokalne stanišne jedinice,
t. zv. tipove staništa. Za to je potrebno, da sve one razne dojmove
duševno preradimo, da utvrđena svojstva zemljišta što više sravnjujemo
sa pojavama sastojine, sve dok iz tih mrtvih pojedinosti ne nastane živi
pojam staništa. Da tako, usprkos teoretski neograničenom broju mogućnosti,
dolazimo do određenih, lokalno karakterističnih konstelacija za
svojstvenost tla, tako da u većini revira izlučenjem samo po nekoliko ti


384
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 55     <-- 55 -->        PDF

pova staništa odnošaje dovoljno tačno obuhvatimo, posledica je dejstva,
da se pojedinačna svojstva zemljišta ne kombinuju proizvoljno, već da
je došlo do nekog stabilnijeg pravca u stvaranju tla pod uticajem jedinstvenih,
lokalno aktivnih prirodnih faktora.


Izlučeni tipovi staništa prikazuju se na kartama kao celine. Njihova
stanišna svojstvenost (obuhvativši ovde sva relevantna svojstva, uključivo
i tip zemljišta), tome odgovarajući lik sastojine i šumsko-uzgojnil
momenti obraduju se nato detaljno u naročitom opisu. Praktični šumar
dobiva tako umesto bezbroja mrtvih pojedinosti živu predstavu o prirodi
njegovih staništa. On pozna svojstvenosti svakog staništa, sa njegovim
slabostima, razvoj raznih drvnih vrsta na njemu, njihovu vrednosnu
proizvodnju, on zna, kako će tlo na razne uzgojne poduhvate reagi-


Sl. 2. lOO-godišnji hrastovi u reviru Oipe´ka sa ipodrastom belog graba.
Foto: Prof. Dr. Mesmer.


rati, da li! će se n. pr. posle prozračenja jedne sastojine pojaviti pokrov
slatkih trava ili vresja i koje biološko stanje tome odgovara, da li može
računati na prirodno pomladenje, kakve su mere u tom pravcu uspešne
i t. d. On ima u tome sigurnu osnovu, da sva uzgojna iskustva dovede u
pravilne odnose prema lokalnim od prirode diktovanim uslovima, prema
staništu.


Srodni tipovi staništa sažimlju se u veće jedinice, koje čine bitnu
osnovu za onaj sveopći planski rad uređivača šuma.


Ova predavanja odličnih nemačkih šumaskih naučnika bila su saslušana
s najvećom pažnjom i nagrađena dugim aplauzom. Predavačima
je odužim govorom toplo zablagodario profesor Dr. Aleksandar Ugrenović.
Predavanjima prisustvovao je i načelnik ministarstva Dr. ing. Žarko


385
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Miletić, koji je gostima do Zagreba došao u susret, te ih dalje pratio sve
do Beograda.


Posle predavanja pošlo se na pregled Univerzitetske biblioteke,
Etnografskog muzeja i Zagrebačkog velesajma sa izložbom Jadranske
straže i akvarija oceanografskog instituta. Ručak davan je na verandi
restauracije »Kolo«.


Popodne bio je pregled grada i fakultetskog dobra Maksimir. Nato
je društvo pošlo autobusima kroz lepe gradske šume na Sljeme, gdje je
imalo krasan razgled na Zagreb i širu okolicu, sve tamo do Kapele, Velebita
i do snežnih vrhova naših Alpa. Večera bila je priređena u Tomislavovom
domu na Sljemenu. Nato je sledio povrat autobusima na noćišta
u Zagreb.


SI. 3. Stogodišnji brestovi u Opeki.
Foto: Prof. Dr. Hesmer.


Sutradan,dne 5-VII, vodio nas je put u domenu slavonskih hrastika.
Pošavši vozom rano ujutro, društvo je stiglo oko 10 sati u Majur, gde
nas je dočekao upravitelj ing. Mihajlo Mujdrica. Tamo je bilo demonstrirano
veliko rezijsko skladište drva, a nato je sledilo putovanje šumskom
željeznicom u Zirovačko gravitaciono područje, gdje su pregledane uspele
prirodne kulture kestena, bukve i hrasta, nastale putem oplodnih seča i
popunjavanja žirom. Ručak je bio spremljen kod idiličnog Miško-vrela
u šumi.


Pod večer je bilo nastavljeno putovanje do Novske, gde se prenoćilo.
Dne 6-VII krenula je ekskurzija vozom iz Novske do Banove Jaruge
i odavle šumskom železnicom u nizinski šumski srez Opeku. Vodili su
nas direktor Vinkovačkc direkcije ing. Mihajlo Dereta i v. sav. ing. Milan
Crnadak. Tu su bile pregledane poplavne srednjedobne hrastove


...
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 57     <-- 57 -->        PDF

šume, zatim prorede, koje se vrše u režiji, režijski izvoz materijala.
Goste su naročito zadovoljile krasne, oko 80-godišnje hrastove sastojine,
lepo odnegovane, punog sklopa, na prvoklasnim bonitetima. Ručak je
bio serviran na tratini pred šumarskom kućom Opeka, pri čemu je pobudila
naročitu razdraganost živahna skupina domaćih devojaka u krasnim
slavonskim narodnim nošnjama. Podveče stiglo je društvo do Vinkovaca,
gde je bilo noćenje.


Dne 7-VII bili! smo gosti Brodske imovne općine, gde nas je dočekao
g. direktor ing. Luka Šnajder sa stručnim osobljem. Izjutra pošlo se
vozom u Drenovce, gdje je bila pregledana šuma Trizlovi. I ovde su
gostima bili! izručeni pregledni opisi objekata na nemačkom jeziku, a


SI. 4. Trizlovi, Brodska im. općina: Stari slavonski hrastici (sušac levo oko 2 m prsnog
promera).
Foto: Prof. Dr. Hesmer.


nato je sledio ophod. Najpre demonstrirao je neumorni v. s. ing. Crnadak,
kako se u praksi vrši procena krasnih slavonskih hrastovih stabala, što
je goste naročito zanimalo. Zatim se prešlo na pregled uspelih hrastovih
8—12 godišnjih kultura, te konačno u revire, gde se vrše režijske prorede.
Ručak je bio spremljen i serviran u lugarskoj kući u Trizlovima.


Podveče je bio povratak u Vinkovce i nastavak puta do prestoničkog
Beograda, gde je bila spremljena večera i prenoćište.


Dne 8-VII čitav je dan bio posvećen Beogradu. Izjutra učinjena je
poseta Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zemunu, gde su bile pregledane
razne naučne institucije. Gosp. rektor sa profesorima učinio je
zvaničnu posetu g. rektoru Beogradskog univerziteta Dru Dragoslavu
Jovanoviću i prorektoru Dr. Slavoljubu Miciću. Nato je sledilo razgle


387
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 58     <-- 58 -->        PDF

davanje Beograda, Kalimegdana i Ratnog muzeja. U 11 časova krenulo
je društvo u pratnji načelnika ministarstva Dra Žarka Miletića, prof. Dra
Milana Marinoviča i nekih viših činovnika ministarstva autobusima u
Topčider, gde je kustos ing. Jovan Kraljević demonstrirao Šumarskolovački
muzej Kralja Aleksandra I. Ujedinitelja, koji je pobudio mnogo
zanimanja. Odavde pošlo se autobusima kroz Topčiderski park na Avalu,
gde su bile pregledane borove kulture i ukazana počast spomeniku Neznanoga
Junaka.


Na ručku, koji je bio serviran u Avalskom hotelu, pozdravio je
goste značajnom zdravicom g. rektor Jovanović, našto je dirljivim drugarskim
recima odvratio g. rektor Hilf. Na povratku učinjena je bila
poseta Nemačkom ratničkom groblju na Banovom brdu.


SI. 5. Klisura Romanije planine.


Foto: Prof. Dr. Hilf, R. m.


Posle animirane večere na prostranom vrtu Ratničkog doma u
Beogradu, gde je bio oproštaj od Beograda, krenuli su gosti noćnim vozom,
u kojem su bili spremljeni posebni vagoni za noćenje, put Bosne
ponosne. U Sarajevo smo stigli dne 9-VII pre podne. Kolege od Direkcije
šuma (direktor ing. Radovan Trivunac sa stručnim osobljem) i od Kr.
banske uprave (ing. Salih Omanović i ing. Stjepan Kanoti) lepo su nas
dočekali i izručili gostima programe i kratke opise znamenitosti i ekskurzija
na nemačkom jeziku. Ceo taj dan bio je posvećen Sarajevu i okolici.
Posle smeštanja u hotele i ručka vršila se autobusima ekskurzija na
Trebević. Tamo su bile pregledane uspele kraške borove kulture kao i
šumski rasadnik nedaleko od Turističkog doma. Tu je među ostalim za«,
nimljivostima ing. Šlander izložio svoju metodu pošumljavanja krša. Kra


388
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 59     <-- 59 -->        PDF

san pogled na Sarajevo i okolinu kao i fenomen krša, s kojim su se
mnogi gosti prvi puta susreli, učiniii su velik dojam. Posle povratka bila
je pregledana Gradska većnica i znamenita Baščaršija, gde su se razdragani
gosti natecali u kupovanju malih uspomena, snimanju pojedinih
tipičnih prizora i si. Noćenje bilo je u Sarajevskim hotelima.


Sutra-dan, dne 10-VII rano, krenulo je društvo u pratnji sarajevskih
kolega, autobusima preko velebne Romanije u Han Pijesak. Usput
je bilo pregledano režijsko poslovanje u reviru Žljebovi kao i režijska
izgradnja šumske ceste u reviru ´Kuštravica.


Na Han Pijesku bio je pod vodstvom direktora tuzlanske direkcije
šuma ing. Omera Kajtaza pregledan zaštitni revir prašume, rezervirano
kraljevsko lovište i kraljev lovački dvorac. Ručak bio je u tamošnjem
Turističkom domu, kojom su prilikom također izmenjene drugarske zdravice.
Na ovom putu pratio nas je i marcijalni nemački konzul u Sarajevu


g. Dr. Kôster.
SI. 6. Za Romaniijom: ne čempresi, već seoska lisnička šuma!


Foto: Pro*. Dr. Hilf, R. m.


Na večeru vratili smo se u Sarajevo i kasno u noć produžili put
istim vozom preko Ivan planine i Mostara na plavi naš Jadran, u jugoslovensku
Atenu: Dubrovnik.


Čim je društvo stiglo u Dubrovnik (u naponu sezonske lepote i
živosti) i osetilo zdravi morski zrak, nestalo je svake umornosti. Tek
što smo bili smešteni u lepom hotelu »Zagreb« na Lapadu, omladina nije
mogla odoleti, već je poletela u more. Sledio je razgled gradskih znamenitosti:
Pila, Straduna, Samostanske apoteke, najstarije u Evropi, Kneževe
palate, Katedrale i t. d. Posle ručka bio je priređen motornim čamcima
izlet na znameniti otok Lokrum. Ovde je naročitu pozornost nemačkih
profesora i studenata pobudila lepa visoka mediteranska šuma i
tipična makija, te se dugo nisu mogli od njih rastati. Odavle smo prosledili
brodom do kupališta Srebrno, gde je bilo »zvanično kupanje«.
Prešavši u idilično kupalište Lopar, vratili smo se opet u Dubrovnik, ne
mogavši više produžiti do divnoga Cavtata, kako se prvotno nameravalo.
Posle večere u hotelu »Zagreb« bio je prvi »slobodan razlaz« po


389
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 60     <-- 60 -->        PDF

večernjem i noćnom Dubrovniku,uz mirno more i punu mesečinu ... Noćište
u hotelu »Zagreb«.


Sutra-dan dne 12-VII ujutro društvo se oprostilo od Dubrovnika i
krenulo luksuznim parobrodom Jadranske plovidbe »Zagreb«, na kome
je priređen i ručak, u smeru Splita. Stigavši u Split, gde nas je dočekao


g. Ing. Josip Marčić sa stručnim osobljem i sve lepo organizovao, pristupili
smo ogledu gradskih znamenitosti. Dioklecijanova palata, katedrala,
muzej i drugo, pod vodstvom Putnikovog tumača, pobudilo je
općenito interesovanje. Na to je društvo automobilima krenulo do novog
Oceanografskog instituta i pregledalo ga, a zatim se vratilo preko Marjana
natrag u Split. Na Marjanu bile su pregledane lepe borove kulture,
o čemu je šef odseka ing. Marčić održao instruktivno predavanje, zatim
lovište, zoološki vrt i zoološki muzej.
SI. 7. Alepski bor sa makijom odozdo na Lokrumu.
Foto: Prof. Dr. Hesmer.


Mnogi su požalili, što smo zbog večere propustili glavni deo poznatog
splitskog večernjeg »korza«, naročito jer se je to kasnije moglo tek
delomično nadoknaditi u čarobnom parku na Bačvicama ...


Sa ne malim žaljenjem već sutradan izjutra, dne 13-VII, morali smo
se oprostiti od divnog Splita i produžiti vozom u Šibenik. Tamo je pod
stručnim vodstvom direktora Dušana Jokanovića bilo pregledano velikom
drvno skladište Šipada, čiji smo taj i dva naredna dana bili gosti, i Šipadova
luka. Pre ručka bilo je obligatno morsko kupanje, već i s obzirom
na to, što smo se za nekoliko dana morali oprostiti od mora i vratiti opet
u planine ...


Iz Šibenika krenuli srno vozom do Knina, a odavle Šipadovom
šumskom železnicom u carstvo Šipada, u Drvar, kamo smo stigli upravo
na dolično pripremljenu večeru i na prenoćište. Ovde su nas nadasve
susretljivo dočekali: generalni direktor preduzeća Dušan Budisavljević,
direktor pilane Petar Petričić, direktor šumskih radova Jovan Meseldžić
sa ostalim stručnim osobljem, dok nas je šef tehničke službe Ing. Ivan


390
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Klemenčić, koji nam je bio prideljen kao stalni pratilac, sačekao već na
stanici u Kninu. Od Banjalučke direkcije šuma bio je prisutan u zastupstvu
direktora v. sav. Dr. Jovan Zubović.


Kod nadasve animirane večere palo je više lepih zdravica, no ponajlepšu
izrekao je tamošnji velečasni gospodin župnik, nazdravivši Nj.
Veličanstvu Kralju Petru II. i Jugoslaviji.


Dne 14-VII izjutra bila je pod vodstvom direktora g. Petričića detaljno
pregledana ogromna Šipadova pilana sa modernim napravama i
sa manipulacijom, skladištem i fabrikom zaboja, kao i fabrika celuloze,
koja je bila u pregradnji. Na skladištu pobudile su pozornost ogromne
zdrave klade kao i hrpa oštrorubno piljenih greda dimenzija 50/50, 27.


Nato je društvo krenulo lepo izvedenom industrijskom železnicom
preduzeća u šumske predele Oštrelj, Srneticu, Potoke (gde je bio serviran
ručak) i Uvalu. Tu je bio obavljen detaljan pregled bosanskih četinastih
šuma tipa prašume, sa režijskim radovima u raznim stepenima pro


si. 8. Panorama Drvara. Desno gore: industr. žclcznica na Oštrelj i dalje.
Foto: Prof. Dr. Hilf, R. m.


vadanja prvih seča. Pala je u oči činjenica, da se u zadnjim godinama
kod ovih eksploatacija uzimlje mnogo manji procenat mase, što je objašnjeno
opasnošću od vetroloma. Naročito je prisutne interesovao impozantan
izgled nenačete prašume, zatim način obaranja i izrade ogromnih
stabala, postrojavanje čekrka i ostalih saobraćajnih sredstava i dr.


Nakon instruktivnog ophoda nekoliko odeljenja i zajedničkog slikanja
društvo se pred večer istim putem vratilo u Drvar, na večeru i
konačište.


Kako preduzeće Šipad, tako su i direkcije šuma Tuzla i Banja Luka
razdelile gostima lepe pregledne prikaze područja i radova na nemačkom
jeziku. Osim toga bio je gostima razdeljen krasno ilustrovan prospekt u
džepnom formatu sa 40 stranica teksta, pod naslovom: »Das Vrbaser
Banat-Bosnien-Jugoslavien«.


Narednog dana, 15. jula rano izjutra, oprostila se družba od susretljivih
gostitelja u Drvaru i krenula režijskom železnicom u Knin, gde je
bio priređen ručak. Nato je brzim vozom nastavljen put Plitvičkog Lje


391
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 62     <-- 62 -->        PDF

skovca. U Ljeskovcu dočekali su goste direktor direkcije šuma na Sušaku
ing. Ivo Maruzzi i v. sav. banske uprave u Zagrebu ing. Ante Premužić,
projektant uređenja Plitvičkih jezera, te su ih poveli autobusima na Plitvička
jezera. Možemo reći, da su divna naša Plitvička jezera, sudeći po


nepodeljenom oduševljenju posetilaea, značila estesku kulminaciju čitavoga
ovoga puta. Odmah posle smeštenja u krasnom hotelu gosti su
izašli na kupanje, a nato, pod smotrenim vodstvom spomenute gospode
stručnjaka, na pregled bajnih Donjih jezera do Slapa, gde je bila servirana
crna kafa. Već je zanoćilo, kad smo se, omamljeni lepotom prirode,
vratili u hotel na večeru i prenoćište, gde su također bile izrečene značajne
drugarske zdravice. Sutradan rano ujutro obavljen je pregled Gornjih
jezera, i na to, uz sveopće žaljenje zbog kratkoće vremena, bio je
produžen put preko Vrhovina i Otočca u Senj.
Si. 9. Prašuma u Uvali (Bosna).
Foto: Prof. Dr. Hesmer.


U rasadniku Sv. Mihovil nad Senjem sačekali su goste šef šumskog
-otseka banske uprave u Zagrebu inspektor prof. ing. Alfons Kauders i
šef inspektorata za pošumljavanje krša u Senju v. sav. ing. Vinko Plesa.
Posle ukusnog doručka održao je inspektor Kauders, raniji dugogodišnji
šef inspektorata, instruktivno predavanje o problemu pošumljavanja krša
i uređenja bujica na našem Primorju na nemačkom jeziku. Nato je bio
detaljno pregledan kao i fotografski snimljen sav rasadnik. Uz put prema
Senju bila je pregledana jedna sačuvana hrastova šuma, te razne uspele
borove kulture na kršu.


Posle ručka, koji je bio serviran u hotelu »Zagreb« u Senju, kojom
su prilikom goste pozdravili g.g. gradonačelnik i gradski senator, te
posle dobrodošlog kupanja u modernoj Crikvenici gosti su lošim pri


392
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 63     <-- 63 -->        PDF

morskim drumom stigli pred Park-hotel na Sušaku taman u pravi čas,
jer je oproštajna večera bila spremljena i obalski »jazz« »narihtan« ....
Oproštaj, kod kojega je službeno zadržanoga direktora zastupao v. sav.
direkcije šuma na Sušaku ing. Gustav Hržić, potekao je nadasve srdačno
i drugarski.


Sutradan 11-VII rano vratiše se gosti luksuznim parobrodom Jadranske
preko Venecije i Brenera natrag na dnevni posao´ u svoju
otadžbinu.


Ćelo putovanje prošlo je po lepom vremenu i u krasnom raspoloženju,
koje se je iz dana u dan graduiralo, u savršenom redu i drugarskoj
disciplini, bez i najmanjeg »zakašnjavanja« ili čak incidenta. Gosp. rektor
Hilf, u dirljivom oproštajnom govoru, zamolio je pisca ovih redaka, da
se svoj poštovanoj g.g. kolegama, koji su za celog puta toli susretljivo i
drugarski pomogli i uveličali ovaj nesumnjivi uspeh, u ime njegovo i svih
izletnika najtoplije i srdačno zablagodari, što evo ovime i! čini, a gospo-


Sl. 10. Kraške borove kulture nad Senjem.
Foto: Prof. Dr. Hilf, R. m.


dinu ministru i šefovima u ministarstvu zahvalio se je naročitim depešama.
Ujedno je pozvao jugoslovenske šumare, da uzvrate posetu
Nemačkoj.


Naučni! deo putovanja bio je glavni i vrlo plodan. Sve važnije pojave
i interesantnosti iz oblasti šumarstva bile su stalno proučavane po
vrednoj gospodi profesorima i onda u zasebnim predavanjima (»Besprechungen
«) iznošene i prodiskutovane pred plenumom profesora i studenata.
Ne samo poučno, već upravo dirljivo je bilo gledati, s kolikim su
interesovanjem, razumevanjem i temeljitošču bila prikupljana, beležena i
razmatrana najrazličitija opažanja u ovom jedinstvenom, veličanstvenom
šumarskom kaleidoskopu, što su ga gosti — po vlastitom priznanjuimali prilike proći i videti.
Jedan je pozitivan i ugodan rezultat od toga ostao za naše šumare
i šumarstvo: da su od toga svetski priznatoga visokoga stručnoga
naučnog šumarskog foruma primili svuda nepodeljeno priznanje za svoj
rad i svoja stremljenja.


393
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 64     <-- 64 -->        PDF

A dragi gosti — sudeći ne samo po trenutnom raspoloženju, nego
i po štampanim izveštajima i laskavim privatnim pismima — poneli su
sobom čitavo jedno novo otkrivenje, puno ljubavi i poštovanja za naš
narod, naše šumarstvo i našu dragu, veliku i lepu otadžbinu.


Bilo je vrlo naporno, ali smo se svi vratili zdraviji nego smo pošli.
Obećali smo si zamenu publikacija i trajno podržavanje stručnih i prijateljskih
veza.


I na opštem ekonomskom polju, u razmeni dobara obeju susednih
država također se opažaju blagodejne posledice ovakvih prijateljskih
susreta i međusobnih upoznavanja.


ZUSAMMENFASSUNG.


Der Verfasser besehreibt die im Juli 1938 unter der Leitung Sr Magnifizenz des
Herrn Rektors Dr. H. H. Hilf in Jugoslavien stattgehabte Studienreise der Herren
Professoren, Assistenten und Studierenden der Forstlichcn Hochschule Eberswalde.
Ausserdem bringt er in einem kurzen Abrisse den Inhalt der bei dieser Angelegenheit
von Herren Professoren Dr. H. H. Hilf, Dr. W. Wittich, Dr. H. Hesmer und H. J.
Krahl-Urban in Zagreb abgehaltenen Vortrâge liber die neuesten Richtlinien der deutschen
Forstwirtsohaft.


SAOPĆENJA


TKO MOŽE TUMAČITI ODREDBE ZAKONA O ŠUMAMA?


Kako mi se nekoji kolege iz unutrašnjosti obraćaju za razna obavještenja u
upravno-pravnim poslovima, a nekoji izražavaju čak i potrebu predavanja o našoj
šumsko-upravnoj praksi, jer da često ostaju bez potrebnih direktiva, javljam im ovim
putem, da ću i dalje pomagati mladima, koliko budem mogao, i od zgode do zgode
donositi kraće referate iz naše šumsko-upravne prakse. Evo jedan takav slučaj.


Sa strane Ministarstva šuma i rudnika nepotrebno je bilo pokrenuto pitanje,
tko je nadležan da donosi autentična tumačenja pojedinih odredaba zakona o šumama
i na osnovu čega. Ministarstvo pravde dalo je pod svojim br. 126.674 od 16. XII. 1938.
ovj odgovor:


»U povratku akta Ministarstvu pravde čast je izvjestiti Ministarstvo šuma i
rudnika, da Ministar šuma i rudnika ne može izdati autentična tumačenja pojedinih
odredaba Zakona o šumama, pošto nema ovlašćenje u Zakonu o šumama.«


Vrhovno državno pravobranioštvo pod svojim br. 3492 od 28. XII. 1938. dalo
je ovaj odgovor:


»Ministar šuma i rudnika ne može donositi autentična tumačenja pojedinih odredaba
Zakona o šumama, jer za to nema ovlašćenja ni u jednom pozitivnom zakonu.
Postavlja se pitanje: ko je nadležan da donosi autentična tumačenja pojedinih odredaba
Zakona o šumama, kad o tom nema propisa u ovom zakonu. U §-9. Građanskog Zakona
za Kraljevinu Srbiju predviđeno je, da će autentično tumačenje zakona, naravno
građanskog, imati silu i važnost samo ono, koje bi se učinilo putem zakonodavne vlasti.
U Ustavu od 1921. god. izrično je stajalo, da obvezno tumačenje zakona pripada samo
zakonodavnoj vlasti. U Ustavu od 1931. godine ovakve odredbe nema. Prema tomu
ostaje, da se nadležnost za autentičiia tumačenja pojedinih odredaba Zakona o šumama


394