DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 64     <-- 64 -->        PDF

A dragi gosti — sudeći ne samo po trenutnom raspoloženju, nego
i po štampanim izveštajima i laskavim privatnim pismima — poneli su
sobom čitavo jedno novo otkrivenje, puno ljubavi i poštovanja za naš
narod, naše šumarstvo i našu dragu, veliku i lepu otadžbinu.


Bilo je vrlo naporno, ali smo se svi vratili zdraviji nego smo pošli.
Obećali smo si zamenu publikacija i trajno podržavanje stručnih i prijateljskih
veza.


I na opštem ekonomskom polju, u razmeni dobara obeju susednih
država također se opažaju blagodejne posledice ovakvih prijateljskih
susreta i međusobnih upoznavanja.


ZUSAMMENFASSUNG.


Der Verfasser besehreibt die im Juli 1938 unter der Leitung Sr Magnifizenz des
Herrn Rektors Dr. H. H. Hilf in Jugoslavien stattgehabte Studienreise der Herren
Professoren, Assistenten und Studierenden der Forstlichcn Hochschule Eberswalde.
Ausserdem bringt er in einem kurzen Abrisse den Inhalt der bei dieser Angelegenheit
von Herren Professoren Dr. H. H. Hilf, Dr. W. Wittich, Dr. H. Hesmer und H. J.
Krahl-Urban in Zagreb abgehaltenen Vortrâge liber die neuesten Richtlinien der deutschen
Forstwirtsohaft.


SAOPĆENJA


TKO MOŽE TUMAČITI ODREDBE ZAKONA O ŠUMAMA?


Kako mi se nekoji kolege iz unutrašnjosti obraćaju za razna obavještenja u
upravno-pravnim poslovima, a nekoji izražavaju čak i potrebu predavanja o našoj
šumsko-upravnoj praksi, jer da često ostaju bez potrebnih direktiva, javljam im ovim
putem, da ću i dalje pomagati mladima, koliko budem mogao, i od zgode do zgode
donositi kraće referate iz naše šumsko-upravne prakse. Evo jedan takav slučaj.


Sa strane Ministarstva šuma i rudnika nepotrebno je bilo pokrenuto pitanje,
tko je nadležan da donosi autentična tumačenja pojedinih odredaba zakona o šumama
i na osnovu čega. Ministarstvo pravde dalo je pod svojim br. 126.674 od 16. XII. 1938.
ovj odgovor:


»U povratku akta Ministarstvu pravde čast je izvjestiti Ministarstvo šuma i
rudnika, da Ministar šuma i rudnika ne može izdati autentična tumačenja pojedinih
odredaba Zakona o šumama, pošto nema ovlašćenje u Zakonu o šumama.«


Vrhovno državno pravobranioštvo pod svojim br. 3492 od 28. XII. 1938. dalo
je ovaj odgovor:


»Ministar šuma i rudnika ne može donositi autentična tumačenja pojedinih odredaba
Zakona o šumama, jer za to nema ovlašćenja ni u jednom pozitivnom zakonu.
Postavlja se pitanje: ko je nadležan da donosi autentična tumačenja pojedinih odredaba
Zakona o šumama, kad o tom nema propisa u ovom zakonu. U §-9. Građanskog Zakona
za Kraljevinu Srbiju predviđeno je, da će autentično tumačenje zakona, naravno
građanskog, imati silu i važnost samo ono, koje bi se učinilo putem zakonodavne vlasti.
U Ustavu od 1921. god. izrično je stajalo, da obvezno tumačenje zakona pripada samo
zakonodavnoj vlasti. U Ustavu od 1931. godine ovakve odredbe nema. Prema tomu
ostaje, da se nadležnost za autentičiia tumačenja pojedinih odredaba Zakona o šumama


394
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 65     <-- 65 -->        PDF

odredi iz definicije: šta je to autentično tumačenje? Autentično tumačenje naziva se
još i zakonsko tumačenje. Zakonsko ili autentično tumačenje pojedinih odredaba nekog
zakona jeste izjava nadležne vlasti, da se jedna norma, čiji je smisao nejasan,
ima razurneti na izvestan način. Kad se bliže promotri, vidi se, da u suštini svojoj
ovo ni nije tumačenje, već je stvaranje nove norme na1 mesto one, koja je nejasna.
Prema tome stvaranje novih na mesto nejasnih normi, odnosno donošenje zakonskog
ili autentičnog tumačenja pojedinih odredaba Zakona o šumama spada isključivo u
nadležnost zakonodavne vlasti.«


Prednjem, a po Dr. Ivanu Čep u licu,* dodajem još i ovo: Kritikom, a i
tumačenjem zakona ima da se ustanovi istinitost, vjernost i ispravnost teksta zakona.
Kad tekst ispravlja sam zakonodavac, tada je to autentična kritika odnosno emendacija.
Tumačiti zakon znači obrazložiti sav njegov sadržaj tako, da to obrazloženje može
dati riješen je za svaki slučaj, što ga traži život (za sve slučajeve). Zakon tumači ili
.sam zakonodavac ili to biva putem slobodnih istraživanja: dakle je tumačenje ili
autentično ili doktrinarno.


Autentično tumačenje ima obaveznu moć (formalno), a doktrinarno tumačenje
ima moć u toliko, u koliko uvjeravaju njegovi razlozi. Doktrinarno tumačenje je posao
pravne znanosti i pravne prakse. Dijeli se u gramatikalno i logično.


0 autentičnom tumačenju govorimo onda, kad pravo tumači samo pravno vrelo,
a prema tomu, da li ga tumači pravni običaj ili zakonodavstvo, dijeli se (razlikuje se)
tumačenje u autentično, uzualno i legalno.


Za valjanost autentičnog tumačenja važi sve ono, što i za zakon. Autentično
tumačenje ima po § 8. općega austr. građanskog zakonika formalnu obaveznu moć,
obvezuje kao sam zakon, jer tumačenje i nije drugo nego opet zakon. Autentično tumačenje
vrijedi i za prošle slučajeve. Upravna vlast (ministarstvo, banska uprava,
sresko načclstvo), kad tumači naredbu, koju je donijela, tumači je autentično.


Doktrinarno je tumačenje gramatikalno i logično (jurističko). Logičko ili juri


stičko traži i ustanovljuje sadržaj i smisao zakona po unutrašnjoj vezi u samom za


konu, traži i ustanovljuje njegove veze sa ostalim odnosima, koji su postojali u vrijeme,


kad je zakon stvoren (historijat, pravni sistem). Praktična svrha, što je hoće da po


stigne zakonodavac, a što se često izražava s riječima »ratio legis«, to je volja, na


miena zakonodavca, koju je želio postići. Ako se interpretacija odluči za uže značenje


stanovite zakonske odredbe, tad je to interpretatio stricta, uže tumačenje, a ako za


šire značenje, tad je to interpretatio lata, šire tumačenje. U prvom slučaju (kod užega


tumačenja) uzima se za pravilo ono, što zakon po svojoj volji ne obuhvata, makar


da obuhvata po samim riječima, a u drugom slučaju (kod šireg tumačenja) uzima se,


da je bila volja zakonodavčeva i ono, što bi se po samom zakonu t. j . po riječima


činilo da ne spada u namjenu zakonodavca, da dakle zakonodavac to nije htio ili


mislio,


Primjer za šire tumačenje može čitalac naći u raspravici »Krčenje šuma i životna
potreba vlasnika po našem zakonu o šumama« (Š. List br. 2 — 1939. g.), a iz
rasprave: »Javni interes u našem šumskom zakonodavstvu« (Š. List br. 2 — 1939. g.)
može se čitalac uvjeriti, da se potreba zaštite stanovitoga javnog interesa može
shvatiti, pa prema tome i tumačiti i šire i uže, prema slobodnoj ocjeni stručnjaka
odnosno vlasti.


Priopćio: A. Perušić.


Vidi Dr. Iva n Ćepulić : Sistem općega privatnoga prava. Zagreb, 1925.


395