DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 73     <-- 73 -->        PDF

sposobnosti bude stalno pristupačan. U okviru ovih glavnih ciljeva moraju se u po


stupku postaviti slijedeća temeljna načela:


Jednostavnost . Izabrana metoda mora biti takova, da ju činovnici jedne


šumsko-uređajne ustanove bez teškoće mogu svladati.


Qospodarstvenos t (ekonomičnost). Troškovi moraju za upravu biti


snošljivi i moraju odgovarati stvarnom stanju objekta i njegovog prihoda. Odgova


rajuća organizacija svih mehaničkih poslova je preduvjet za ekonomičnost.


Objektivnost ispitivanja proizvodne sposobnosti. Budući
da se mora ispitati posibilitet šume i gospodara, mora se promicati što veća objektivnost
temelja, na kojima se osniva zaključak. Dalje je važna pretpostavka, da se
kod svake inventarizacije upotrebljuju ista mjerila kod mjerenja i prosuđivanja dobrote,
da bi se izbjegao svaki subjektivni utjecaj taksatora.


Pokretno st metode. Metoda ne smije biti primjenljiva samo za jedan
izvjestan oblik šume, već mora biti prikladna kako za sadašnju jednodobnu čistu sastojimsku
šumu tako i za mješovitu raznodobnu buduću šumu i za sve prelazne oblike.
Istodobno mora se nastojati, da metoda bude prikladna za sve intenzitete gospodarenja.
Postoji temeljno načelo, da što je vrednija drvna zaliha i stanište, to intenzivnija
mora biti inventarizacija. Izrazita staništa sa vrijednim drvetom zahtijevaju veću
intenzivnost snimanja nego slaba staništa, kod kojih se gleda samo na količinu (masu).
Dalje mora metoda odgovarati traženoj točnosti i svrsi inventarizacije.


Iz naprijed izloženoga proizlaze putokazi za novu metodu inventarizacije. Temeljna
načela inventarizacije bila bi u ovom:


Dok je gospodarenje s čistom sječom i sa jednovrsnim sastojinama postiglo cilj
inventarizacije poznavanjem srednjih vrijednosti sastojine (srednja visina, srednji
promjer, prosječna masa po ha), to za ispitivanje proizvodne sposobnosti kod gospodarenja
s njegom drvne zalihe ne zadovoljava. Sama razdioba drvne zalihe na debljinske
stepene daje za dosad smatrane istovrijedne sastojine po prihodnim tablicama
s obzirom na razne načine gospodarenja potpuno različite slike. Još su veće te razlike
kod ustanovljivanja kvalitete i snage prirasta. Iz toga slijedi, da se kod gospodarenja
s pojedinim stablom, koje teži za njegom zalihe, ne može šuma više smatrati kao zbir
sastoiina različitih vrsti drveta, boniteta, kvaliteta i starosti, već kao zbir pojedinih
stabala istih osebina. Obuhvatanje svih pojedinih stabala u sastojim neće se u budućoj
šumi više razlikovati po gore citiranim osebinama nego u idealnom slučaju na osnovu
različitosti stojfoina. Samo je po sebi razumljivo, da će se u prelaznom gospodarenju
dosadanji pojam sastojine tako dugo zadržati, dok još pruža prednosti za inventarizaciju.


Ovaj pojam stablimičnog gospodarenja mora već sada dati novoj metodi inventarizacije
karakterističan žig, da može opravdati ciljeve šume budućnosti. Nije dovoljno,
da se dobiju podaci o kvaliteti za čitavu sastojinu, nego se moraju dobiti za
svako pojedino drvo, čiji se promjer mjeri, njegove kvalitetne osobine. Samo na taj
način omogućeno je upoznati strukturu drvne zalihe i prirasta i samo tako se može
provesti objektivno ispitivanje proizvodne sposobnosti´. Jer inventarizacijom mora se
postići što točnije stanje drvne mase odvojeno po debljini i kvaliteti, mora se pored
mjerenja promjera ustanoviti i pripadajuća visina, te pomoću odgovarajućih gromadnih
tablica ustanoviti drvna masa. Nije dovoljno, ako se ispitivanje proizvodne sposobnosti
u naravnoj gospodarskoj šumi provodi pomoću kontrole kružnim plohama. Ova je
doduše — naročito na osnovu točnih mjerenja promjera nasuprot relativno netočnom
mjerenju1 visine — u zadnje vrijeme sa pravom zagovarana. I ako debljinski prirast
ima na prirast mase mnogo jači utjecaj nego visinski prirast, ipak je podizanje visinskog
prirasta radi gospodarenja njegom drvne zalihe od tolikog značenja, da se


403