DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 75     <-- 75 -->        PDF

ljivi gubitak na sječi i promjenljivi oblični broj funkcija stojbine, gospodarenja i vrste
drveća. Da bi se za ustanovljivanje proizvodne sposobnosti buduće mješovite šume
dobilo jednostavno mjerilo, koje eliminira ove promjenljive utjecaje, a ipak se prosječno
približuje stvarnom stanju šume, stvoreno je jedno idealno mjerilo za sve vrste
drveća, to jest puni khipovni metar (Kluppfestmeter). Puni klupovni metar približno
je jednak punom sječivom metru (Erntefestmeter). Razdioba na detolovinu i kićevinu
ne vrši se, jer je nesigurna i nestabilna. Kao sječiva masa smatra se samo deblo, jer
kićevina ostaje u šumi. Eventualne razlike između zbilja postignute mase i mase
izračunate po tablicama izravnaju se prilikom obračuna drvne zalihe i prirasta u
zbiljne pune sječive metre pomoću faktora za korekturu. Ovaj faktor za korekciju
uzima u obzir i razlike raznih oblika kod različitih vrsta drveća, a i kod iste vrste
drveća, sve kao posljedica stojbine i gospodarenja. On se postizava pomoću primjernih
odjela u svakoj gospodarskoj jedinici, u kojima se sječiva masa klupira još dok stabla
stoje. Ovi primjerni odjeli veliki su oko 20 ha.


ULI. Kvalitativno ustanovljivanje drvne zalihe.
Najvažnije kvalitativne osobine jesu dobrota debla i dobrota krošnje. Kod dobrote
debla dijeli se zdravo drvo od bolesnoga. Zdravo se opet dijeli na drvo bez
tehničkih pogrešaka i drvo sa tehničkim pogreškama. Prema tome se drvo dijeli na:
zdravo drvo bez tehničkih pogrešaka (a), zdravo sa tehničkim pogreškama (b) i bolesno
drvo (c). S obzirom na dobrotu krošnje razlikuje se: dobra krošnja (A), srednja
krošnja (B) i slaba krošnja (C).


Definicije za kvalitetne razrede moraju se tako odabrati, da su nedvojbene i
jasne i da isključuju svaki subjektivni momenat. Procjenu kvalitete mora izvršiti sam
taksator. Jednolična objektivna procjena kvalitete postići će se pomoću stalnih šumskouređajnih
ureda.


IV. U drvnoj zalihi mirujuća mogućnost prirasta kao elemenat ispitivanja proizvodne
sposobnosti.
Zbiljni tekući prirast, osim što ovisi o gospodarstvenim faktorima, ovisan je još
u znatnoj mjeri i o klimi. Radi toga se mora za prosuđivanje promjene prirasta uslijed
gospodarenja stvoriti jedno idealno mjerilo, pomoću kojega će se promjene primsta
moći ustanoviti neovisno od utjecaja klime. Ovo mjerilo je moć prirasta kao mirujuća
mogućnost prirasta svakoga drveta u vremenu inventarizacije. Ona ovisi o promjeru,
visini, dobroti krošnje i starosti. Pošto su prilikom inventarizacije drvne zalihe ustanovljene
te četiri veličine, može se ustanoviti i moć prirasta. Ona se očitava iz tablica,
koje su sastavljene za svaku vrstu drveća i sadrže postotak prirasta po masi i apsolutne
moći prirasta u punim klupo vnim metrima kao funkciju gore spomenutih četiriju
veličina.


V. Postupak djelomičnog snimanja drvne zalihe.
Snimanje podmlatka visokog ispod 1,30 m, koji računski ne daje nikakovu masu,
obavlja se u šumi dobnih razreda po površini. Mjerenje i prosuđivanje dobrote drvne
zalihe vrši se stablimično od one točke, na kojoj je drvo dostiglo visinu klupiranja.
Teškoće donjih (granica klupiranja time se praktički odstranjuju.


Primjerna površina, koja se najbrže i najtočnije može postići i obilježiti, je
maleni krug. Veličine krugova izabiru se od 0,25—4 ara. Kao središte služi svako
povoljno stablo (po mogućnosti elitno dugoživo stablo), koje se brzo označi sa uljenom
bojom. Ako se središnje stablo mora iz bilo kojih razloga posjeći, to se mora
ppsjeći iznad oznake uljenom bojom odnosno mora se njegovo mjesto označiti. Pokusi
su pokazali, da se kod veličine kruga od 3 ara i kod maksimalnog udjela primjerne
površine od 12—15% od cjelokupne površine mogu i vrlo nejednolične (po starosti)


405