DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 76     <-- 76 -->        PDF

mješovite sastojine pomoću postavljanja krugova na način mozaika dosta točno ustanoviti.
Krugovi se jednolično raspoređuju po dotičnoj sastojini, da kod punog polaganja
na svakih .* ha dolazi jedan krug od 3 odnosno 4 ara. Jednolične sastojine prelaznog
gospodarenja ne zahtijevaju puno polaganje, već je dovoljan prema starosti i kakvoći
manji procenat snimanja (jedan krug manje veličine na svakih pola odnosno čitay
hektar sastojine). Ako se kod kasnijih inventarizacija uslijed proređivanja sastojine
ukaže potreba za većim procentom snimanja, to se najprije postojeći mali krugovi
svode na potrebni broj (jedan krug na K ha). Kod kasnijih inventarizacija ostaje isti
broj krugova, samo se njihova veličina poveća, dok se ne stigne potpuno polaganje.


Potpuno snimanje starih sastojina vrši se samo kod sastojina sa osobito vrijednim
drvetom ili kod naprednog stadija pomlađivanja.


Pomoću prilagođivanja intenzivnosti snimanja na broj stabala vodi se račun o
kontinuitetu snimanja drvne zalihe kod druge i slijedećih inventarizacija. Uslijed postepenog
dizanja postotka primjernih ploha kod sastojina prelazne šume nastaje pogreška
kod snimanja, koja se mora uzeti u račun kod ispitivanja proizvodne sposobnosti
i ograničiti se pomoću oštre organizacije intenzivnosti snimanja. U naravnoj
gospodarskoj šumi, općenito uzevši, procenat primjerne površine ostati će trajno
konstantan i po tome neće više biti od utjecaja za ispitivanje proizvodne sposobnosti.


VI. Postignute točnosti kod ukupne kvantitativne i kvalitativne inventarizacije
s obzirom na ustanovljivanje stanja šume i ispitivanje proizvodne sposobnosti.
S obzirom na sve elemente inventarizacije provedena istraživanja točnosti pokazala
su, da su zahtjevi postavljeni kod ispitivanja proizvodne sposobnosti po ovoj
metodi postizivi u granicama dopustivih pogrešaka.


VII. Primjena rezultata postignutih kvantitativnom i kvalitativnom inventarizacijom.
1. Prva inventarizacija. Već kod prve inventarizacije moguća su uspoređivanja
gospodarenja, koja za susjedne šum. uprave i gospodarske okruge daju razjašnjenje
o različitim načinima gospodarenja. Inventarizacija daje nove mogućnosti za uređivanje
sječnog reda i time izgradnju cjelokupnog gospodarskog uređaja.
2. Ispitivanje proizvodne sposobnosti kod daljnjih inventarizacija. Postupak
pisaca razlikuje se od dosadanjih postupaka ispitivanja proizvodne sposobnosti u tri
točke. Osim kvantitete ustanovljuje se kod ispitivanja proizvodne sposobnosti i kvaliteta
drvne zalihe. Moć prirasta ustanovljuje se kao elemenat inventarizacije već
kod prve i kod svih ostalih inventarizacija bez pomoći sječive mase.
3. Prema tome je pogreška kod ustanovljivanja sječive mase kao računska
veličina za ispitivanje proizvodne sposobnosti na značenju izgubila.
VIII. Praktična provedba i troškovi nove metode inventarizacije.
U dva saska šumska okruga dokazana je provedivost ove metode inventarizacije
u granicama naprednog gospodarenja.


IX. Završne misli i pogledi.
Na koncu knjige donose još autori tablice o donjim, srednjim i gornjim vrijednostima
visina po visinskim stepenima (odvojeno tpo debljinskim stepenima) i tablice
punih klupovnih metara (odvojeno po visinskim stepenima).


Kad se čitavo djelo prouči, svaki stručnjak mora odati čast i priznanje autorima
na odličnoj obradi predmeta i ujedno mora se diviti preciznom i točnom radu
njemačkih šumara. Treba vidjeti te grafikone, šematičke prikaze, primjere kartografskih
predodžaba kvalitetnih struktura i rezultatne tabele. Treba vidjeti prekrasne
snimke sastojina, kao i pojedinih dijelova stabala. Treba vidjeti preciznu njemačku


406