DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Septembar — Faber : Waldstrassenbau in Forstbezirk Ottenhôfen (O cesto


gradnjama na području O.). — O. Schuhle : Die Entastung starker Stâtnme vor dem


Fallen im Mittelwalduberfuhrungsbetrieb (O kresanju grana na jačim stablima prije


o´baranja u srednjoj šumi).


Oktobar — Witzgall : Folgerungen aus der Ertragstafel iiber die Môglichkeit


der Zuwachssteigerung (Zaključci iz prihodnih tabela o mogućnosti povišenja prirasta).Moller : Das Zukunftsibaum-Verfahren bei Durchforstungen (O proređivanju sa
gledišta uzgoja glavnih sastojinskih stabala). — Evers : Die Bewirtschaftung der
WalduTigen im wurt. Hochschwarzwald (Svršetak).
Novembar — Dr. Vorkampff-Laue : Pflegehiebe und Ertragstafelm (Prorede
u odraslim sastojinama i prihodne tabele). — R. F. Heinz: Vom
Geruchsinn der Tiere, besonders der Insekten, u. seiner forstlichen Bedeutung (O njuhu
životinja, napose insekata).


Decembar — Dr. G. Rei n hol d: Die Forstpolitik als Wissenschaft und ...
Vierjahresplan (Šumarska politika kao znanost i četverogodišnji plan). — Doerr :
Wegebauten im wiirtembergischen Hochschwarzwald (O izgradnji puteva u W. Schw.).


— Ba c k ha u s: Beitrâge zur Fâllungstechnik im Hauungsbetrieb (Prilog k tehnici
obaranja stabala). — M. Spiecker : Eine graphische Darstellung des Bestockungsbaus
im Walde (Grafički prikaz sastava šume). — K. Eckstein : Teergewinnung in
Lappland (Dobivanje katrana u L.). Dr M. Anić
IZ ADMINISTRACIJE


MINISTARSTVO ŠUMA I RUDNIKA
Odelenje za vrhovni šumarski nadzor
Beograd.


3. juna 1939. g. — br. 4522.
UREDNIŠTVU ŠUMARSKOG LISTA
Zagreb.


Komisiji za polaganje državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika šumarske
struke sa fakultetskom spremom čast je izvestiti da su završeni ispiti kandidata
prijavljenih za majski rok ove godine.


Za polaganje ispita bilo se prijavilo 45 kandidata.
1) Od ovog broja prijavila su se blagovremeno 43 kandidata i svi su pripušteni
polaganju ispita. Naknadno su pripušteni polaganju ispita: Rupert inž. Pavle, na osnovi
rešenja Gospodina Ministra šuma i rudnika od 9-11-1939 g. br. 1O06 i Obradović inž.
Milan, rešenjem Gospodina Ministra šuma i rudnika od 13-IiI-1939 g. br. 1120, pošto
su propustili da blagovremeno podnesu prijavu. Prvi put ispit su polagala 33 kandidata,
iz jedne grupe predmeta 8 kandidata, a 4 kandidata ponavljala su ceo ispit.
2) Pre održanja ispita odustali su od polaganja, pošto su podneli molbe za odlaganje
ispita za novembarski rok o. g. g. Veselinović inž. Bogoljub zbog vojne vežbe;
Rajhercer inž. Krešimir, Masa inž. Robert, i Zarubica inž. Obrad zbog bolesti.
3) Ispitu je pristupio 41 kandidat, od kojih je 21 kandidat pripušten na osnovi
§ 14 Zakona o činovnicima, a 20 na osnovi § 132 Zakona o šumama, pošto pripravničku
praksu nisu imali u celosti u državnoj službi, već delimično i u nedržavnoj, ili
kao nadničari i dnevničari u državnoj službi.


408
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Pretsednik komisije bio je g. Sekulić inž. Milorad, inspektor Ministarstva šuma
i rudnika; članovi ispitivači: g.g. Bogićević inž. Aleksandar, v. savetnik, Dr. Petrović
inž. Dragoljub, v. savetnik, Kangrga inž. Đuro, v. savetnik, Ružić inž. Ante, v. savetnik
i delovoda Španović inž. Teodor, v. savetnik Ministarstva šuma i rudnika.


Ispitivači po grupama bili su: I grupa — uzgojna g. Bogićević (g. Ostojić);
11 grupa — uredajna g. Dr. Petrović (g. Dr. Pipan); III grupa — tehnička g. Kangrga


(g. Rajner); IV grupa — pravna g. Ružić (g. B. Nikolić).
Pismeni su ispiti održani na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i to
12 i 13 maja o. g.


Pismeni zadaci bili su:I grupa


»Opišite koristi i štete od šumske paše u šumskom gospodarstvu sa uzgojnog
i opšte nacionalno-ekonomskog gledišta.


U vezi s time izaberite gospodarsku jedinicu i za istu izračunajte kapacitet paše
i opišite pod kojim uslovima i sa kakvim ograničenjima se u njoj srne vršiti paša.


Površina te gospodarske jedinice, vrsta drveta, način podmlađivanja i vrsta
stoke po volji.«


II grupa


»1) U priloženoj karti razmere 1;50.000 data je situacija na terenu. Željeznička
pruga je tek sagrađena. Usled toga šuma je došla u veoma povoljan položaj, te se u
buduće predviđa veoma intenzivno gazdovanje. Vrsta drveta je bukva. Gazdovaće se
oplodnom sečom. Šuma je državna.


a) Izvršiti prostornu podelu i označiti je. Šuma se prvi put ureduje. Ode treba
da budu prošeci, označiti to uobičajenim i propisnim načinom. Izvršenu podelu obrazložiti
i opravdati.


b) Naznačiti gde sve treba da se stave stubovi prostorne podele. Dvomeđu označiti
sa |, tromeđu sa A, četveromedu sa , peteromedu sa u,. Oznaku belega postaviti
tako, kako bi i na terenu stajalo i označiti gde bi koji broj odeljemja imao da stoji.


v) Opisati i skicirati kakvi treba da su drveni stubovi prostorne podele po Uputstvu
za uređivanje državnih šuma.


2) Šta je to visinska krivulja? Čemu ona služi? Kako se određuje? Konstruisati
je za jednu sastojinu za debljinske stupnjeve od 10 do 60 cm. Debljinski stupnjevi su
na 2 cm. Sam odrediti visine za svaki debljinski stupanj i to ne više od 5 ni manje
od 3 za svaki stupanj.«


. grupa


»Navedite sve radove po redu, koje treba izvršiti prilikom trasiranja ceste, iopišite
ceo postupak toga rada.«


IV grupa


»Na području u kojem ste bili u praksi, koje propise Zakona o šumama smatrate
najvažnijima i zašto? Kako se oni sada primenjuju i kako bi trebalo da se primenjuju.«


Usmeni ispiti obavljeni su u Ministarstvu šuma i rudnika u dane od 15—21 maja.
zaključno.


409
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Terenski ispiti održani su od 22—24 maja na Državnom dobru »Belje«.
Po završenim pismenim, usmenim i terenskim ispitima, komisija je 24 maja na
-»Belju« većala o uspehu ispita, te je donela konačne odluke za pojedine kandidate,
´kako sledi:


A. Kandidati koji su položili ispit:
a) Sa odličnim uspeh om:
Peleš Teodor.
b) Sa vrlo dobrim uspehom: N
Benić Roko, Simeunović Dušan, Drndelić Milan, Terzić Dušan, Šustar Franjo,
Koh Miroslav.
v) Sa dobrim uspehom:


Poledica Dušan, Antunović Dušan, Gajić Nikola, Ouzelj Leon, Markunović Josip,
Fabijan Anton, Alabovski Vsevolođ, Alikalfić Fazlija, Vićentić Milić, Milinković Ivan,
Mutrbarić Jovan, Radović Ratomir, Stuikalov Vasilije, Rupert Pavle, Kosović Juraj,
Maksimović Savo, Marković Vladimir, Suruliz Muhamed.


g) Sa dovoljnim uspehom:


Bjegović Dušan, Košutić Stevan, Rajačić Milorad, Raketić Radosav, Stojanović
Jovan, Teofilović Milorad, Huterer Julije, Cerić Anđelko, Obradović Milan, Bujukalić
Hajrudin, Velisavljević Dragomir, Drašković Dragoljub.


B. Kandidati koji imaju da ponove ispit:
a) iz II grupe:
Salahović Murat, Selmanović Ahmet.


b) Ponavljaju ceo ispit:
Mihajlović Miodrag, Rajevski Vasilije.
Prema ovome, rezultat ispita bio je po konačnim oeenama: odličnih 1; vrlo dobrih
6; dobrih 18; dovoljnih 12; ponavljaju ispit iz jedne grupe (II) 2; ponavljaju ceo
ispit 2.


Po grupama:
1 grupa odličnih 1 vrlo dobrih 5 dobrih 20 dovoljnih 14 slabih 1


II » » — » 8 » 23
III » » 1 22 » 10
IV » » 1 » » 9 »1
114
44 »
»» 1
116
66 .» 1


Gpšti uspeh po grupama: I grupa 2,78; II grupa 2,39; III grupa 3; IV grupa 2,83.
Opšti prosečni uspeh 2,75.
Znanje i sprema kandidata je, na žalost, dosta slaba, o čemu je ispitna komisija
referisala pomoćniku Ministra šuma i rudnika g. ini. dr. Žarku Miletiću.


Po zaključku ispitne komisije kandidati koji ponavljaju ispit iz jedne .grupe predmeta
ne moraju podnositi nove domaće radove, nego samo pravovremene prijave —
molbe, dok kandidati koji ponavljaju čitav ispit, moraju podneti nove domaće radove.


2 juna 1939 god.
Beograd.
Delovođa Pretsednik Ispitne komisije
laž. Teodor Španović, Inž. Milorad Sekulić,
sav. M. š. i r. insp. M. š. i r.


410
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 81     <-- 81 -->        PDF

KRALJEVSKA BANSKA UPRAVA SAVSKE BANOVINE U ZAGREBU
Poljoprivredno odjeljenje


Broj: 28582/. — 1939. Zagreb, 19. travnja 1939.


Zadruga za uzgoj i zaštitu riba u Savskoj banovini zamolila je ovu Kr. bansku
upravu, da se zabrani onečišćavanje ribolovnih voda pilovinom, koja, ako se pušta
u ribolovnu vodu, štetno djeluje na život riba i zamuljuje korito vode.


§ 26. Z. s. r. zabranjuje puštanje pilovine u ribolovne vode. Za /puštanje pilovine
u vodu odgovorni su vlasnici pilana i treba da snose štetu počinjen« ribarskom
ovlašteniku, koju m-u nanosi pilovina.


Vlasnici pilama na tekućim vodama imadu sagraditi naprave, koje će sprečavati
padanje pilovine u vodu.
Na osnovu § 26. Z. s. r.


naređujem
da se imade upozoriti sve vlasnike pilana na otvorenim vodama na propise § 26. Z. s. r.
kojim se zabranjuje zagađivanje ribolovnih voda pilovinom. Vlasnike pilana, koje nisu
snabdjevene napravama, koje sprečavaju slobodno padanje pilovine u vodu, imade se
pozvati, da u roku od 6 mjeseci od dana, kad će biti pozvani, sagrade na svojim
pilanama te naprave.


U koliko vlasnik pilane ne udovolji tome, imade mu se zabraniti rad, dok ne
podigne te naprave i kazniti ga po po §-u 60. toč. 2. Z. s. r.


Vršioc dužnosti bana
Pomoćnik


Mihaldžić v. r.


OGLASI


OGLAS


Traži se za veći šumski posjed u Slavoniji
ŠUMARSKI PRISTAV sa fakultetskom spremom.
Reflektira se samo na pouzdanu, energičnu i marljivu mladu silu, dobrog crtača
i lovca. Nastup službe odmah. Plaća Din. 1.500.— mjesečno, jednostavno namještena
soba, slobodna rasvjeta i ogrijev.
Ponude sa priloženim prijepisima svjedodžbi, curriculum vitae i fotografijom
slati na adresu: Karlo Franek, Vukovar, Aleksandrova ulica 7.


Za plasiranje vaših šumskih proizvoda


izvolite se obratiti dugogodišnjem
zastupniku za Afriku i Francusku na g.


MLADENA VASSILITCHA


ALGER 4, Rue Chanzy
Telefon 327-92. Telegram VASSILITCH-ALGER.


411
ŠUMARSKI LIST 7/1939 str. 82     <-- 82 -->        PDF

INDUSTRIJA ORUŽJA


BOROVNIK I VRBANIĆ


ZAGREB, Jurišićeva Q Rod Glavne pošte
Telefon 24-5-67


Preporuča svoj cij. gg. lovcima svoje prvorazredne paške, pištolje i sva lovački pribor.


PREUZIMAMO sve u puškarski zanat zasijecajuce popravke oružja te izvršujemo sve
najsavjesnije. — Izradjujemo lovačke puške po specijalnim narudžbama — Prodajemo najsoliđnju
lovačku municiju. — Dajemo savjete i informacije u pogledu lovačkog oružja.


Preuzimamo prepariranje raznih životinja


Šumska industrija


Filipa Deutscha Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47
Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. — Na skladištu ima velike količine potpuno suhe hrastove
gradje svih dimenzija


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


Uprava gospodarstva i šumarstva


KRNDÎJ A NAŠICE, SLAVONIJA


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


......>................>............<.............)....^^


412