DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 71     <-- 71 -->        PDF

.. .. je . ..... ..... ...... ...... ........ ........ ......
.. 0. .... 1000/37, ..... .. ............. ......... ....... .. .......
. ........ . ............ ......, . .. .. .. ......... ......... .
....... ......... ... .. ..... ....... ......... .......... .........
......., .... . .........?


RÉSUMÉ.
L´auteur traite les diverses formes de possession, en commun, des forets monténégrines.
Ses considérations ne portent que sur des problemes purement législatifs.


Ing. MIRKO ŠUŠTERŠIČ (Ljubljana):


POOBLAŠČENI GOZDARSKI INŽENJERJI


(INGÉNIEURS FORESTIERS CONCESSIONNAIRES)


Po začasni uredbi o ustanovitvi inženjerskih zbornic in začasni
uredbi! o pooblaščenih inženjerjih in arhitektih iz leta 1924. so zlasti: pooblaščeni
gozdarski inženjerji obstojali le na papirju, dokler jih zakon iz
leta 1937. ni poklical v pravo življenje in jim ni pravilnik o njihovem
delokrogu, ki je izšel leto dni za zakonom, ustvaril tal za njihovo delovanje.
Morda noben zakon ni bil v narodni skupščini in senatu tako
enodušno sprejet kot zakon o pooblaščenih inženjerjih in je to redek
naš moderen in času ustrezen zakon, ki ni ostal samo v mrtvi črki,
temveč se preliva v življenje.


Če se omejim na gozdarsko stroko, ji je bila s tem zakonom pri


znana neka važnost, ki jo zasluži, katere se pa naša široka javnost tuđi


iz plasti intelektualcev še zdavnaj ne zaveda. Gozd kot naravna bio


loška tvorba z vsemii svojimi svojstvi je tako izredne važnosti ne samo


za naše narodno gospodarstvo, marveč za najširši narodni dobrobit, da


je treba" kar najbolj omejiti svojevoljno razpolaganje posameznikov s to


dobrino na škodo splošnosti, kakor tuđi čim bolj odstraniti nestrokov


njaško upravljanje s tem prevažnim narodnim kapitalom. V tej težnji


je ta zakon samo izpopolnil zakon o gozdih ter dvignil raven gozdar


skega udejstvovanja na tako strokovno in kakovostno visino, kakršna


pomembnosti gozda pritiče. Prelomil je za vselej s splošnim mnenjem, da


je vsakdo poklican gospodariti z gozdom, ki se na svojem izprehodu


slučajno zašeti med drevje.


S pooblaščenimi! gozdarskimi inženjerji je ta zakon ustvaril insti


tucijo, podobno oni, že prej poznani civilnih geometrov, notarjev itd., ki


kot uradne osebe vrše neke odrejene posle pod nadzorstvom njihovih


poloficielnih in prisilnih stanovskih zbornic. Preko teh so torej člani


državi odgovorni za svoje delo tako strokovno kakor moralno, da vrše


svoje strokovne posle javnosti v korist in s tem razbremene državne


upravne oblasti. Kajti akti in dela, ki jih vrše člani takih zbornic, so


uradni akti, katere državna oblast kot take priznava in jim daje uradno


verodostojnost. V tem ravno leži najvažnejši moment teh institucij, ka


479
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 72     <-- 72 -->        PDF

ter´m pripadajo tuđi pooblaščeni gozdarski inženjerji. To se pravi, namiri
take institucije je, držati strokovna (tehnična) dela na neki visini,
na drugi strani pa tem delom in aktom dajatii urađen značaj strokovnotehnične
pravilnosti, katerih ni treba od strani: oblasti sele preizkušati.
Elaborat torej, ki ga predloži pooblaščeni gozdarski inženjer, za katerega
po tem zakonu jamči osebno, moralno in materialno, in ga mora zaradi
kontrole registrirati pri svoji! zbornici, vzame državna oblast neposredno
kot vsak urađen akt v postopek in rešitev. Če na pr. predloži pooblaščeni
gozd. inženjer gospodarski! nacrt kakega gozda v odobritev,
pristojna oblast tega ob pregledu skladnosti z zak. predpisi brez nadaljnjega
potrdil, ker je urađen žig in podpis poobl. inženjerja kot oblastveno
priznanega strokovnjaka jamstvo, da je elaborat v tehničnem strokovnem
pogledu v redu. Praktično odpadejo torej vse uradne komisije v terenu
in event. preskusne kontrole na objektu in slično. S tem je nadzorna
oblast na korist hitrega poslovanja z delom izredno razbremenjena. Le
na ta način ima vsa ta institucija tuđi svoj »raison d´etre«, ki bi bila
sicer nesmiselna in samo balast na vozu našega gospodarstva in javne
uprave. Obenem je bila pa s tem zakonom v gozdarstvu izvedena tuđi
zadnja konsekvenca načela delitve nadzora od uprave gozdov, ki je
princip vsakega stvarnega in urejenega gospodarstva.


Nikakor ni združljivo, da nekdo svoje lastno delo obenem nadzoruje
in ocenjuje. To se je pa v gozdarstvu do sedaj bolj ali manj moralo
goditi, dokler so na pr. pretežno večino gospodarskih načrtov in drugih
elaboratov izdelovale uradne osebe, ki so drugi! dan nastopale kot nadzorna
oblast. Ugovor, da gospodarske nacrte in predloge za sečnjo odobruje
oblast druge stopnje, je sicer formalno pravilen, a dejansko na
stvari nič ne spremeni1, ker končno nadrejena oblast preko referenta ne
more. V primeru, da referent za odobravanje takih operatov te sam
izdeluje, pa tuđi teoretično drži moja ugotovitev.


Potreba izdelovanja načrtov in drugih elaboratov po strokovnem
državnem osebju za privatne gozdove je bila utemeljena z argumentom,
da poobl. inženjerjev mi, oz. jih je mnogo premalo, da bi bili kos temu
poslu. To, na videz pravilno utemeljitev je ministrstvo svojčas tuđi
uvaževalo in dalo državnemu osebju v tem pogledu naravnost pobudo
za privatna dela. Dejansko pa je bilo tako, da poobl. gozd. inženjerjev
ni bilo le zato, ker žanje ni bilo dela ih torej nobene eksistence, kar sem
žc uvodoma omenil. To je v letu 1934. inženjerska zbornica v Ljubljani
v predstavki ih ugovoru proti tozadevnem nameravanem razpisu ministrstva
za gozde in rudnike br. 10.115 od junija 1934. glede razširjenja
delokroga državnega strokovnega osebja na škodo poobl. gozd. inženjerjev,
pravilno ugotovila in utemeljila v zgoraj navedenem smislu.
Dokaz pravilnosti moje trditve in stališča zbornice je porast števila
pooblaščenih gozd. inženjerjev po uveljavljenju novega tzd. zakona.
Tuđi je zmotno mnenje, da bi poobl. inženjer ne smel imeti v svojem
uradu pomožnega in strokovnega tehničnega osebja v poljubnem številu,
po drugi strani! pa, da bi moral otvoriti svoj urad. Pri vsem tem pa je
znano, da gozdarskega nadzornega osebja, zlastü v dravski banovini,
silno primanjkuje in da so v tej banovini sreski gozdarski referenti z
mnogo prevelikimi službenimi področji tako preobremenjeni zgolj s pisarniškimi
posli in vsemi mogočimi statistikami, da njihovo pravo in
najvažnejše strokovno nadzorno delo v terenu domala počiva. Jasno je,


480
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 73     <-- 73 -->        PDF

da ob preobremenjenosti osebje ni moglo in ne more vsemu kaj in zato
so se tuđi mnogi; gospodarski nacrti zlasti po ncpoklicanih izdelovali
šablonsko, zgolj na podlagi raznih tabel, brez prave poglobitve in razumevanja
za problem, tako da so nastale namesto konkretnih načrtov
mnogokrat fantazijske številke, s katerimi je bilo sicer zadoščeno mrtvi
črki zakona, ne pa gozdovom, ki so ginili zaradi! nerazumevanja in špekulacije.
Te moje glose se nanašajo na področje inženjerske zbornice
v Ljubljani, ki se krije z območjem dravske banovine, kjer imamo prav
posebno posestno strukturo gozdov.


Izdatno je podpirala nadzorna gozdna banovinska oblast i´zdelovanja
načrtov s tem, da je naložila okrajnim gozdarskim referentom, da
so te izdelovali za posestva pod posebnim javnim nadzorom iz § 56 z.


o g. — brezplačno — v kolikor jim je dopuščala služba. V Dravski banovini
je namreč mnogo nadarbihskih in cerkvenih gozdov do 5 ha in le
redko preko 20 ha velikih. Pri strogosti izvajanja z. o g. in njegovih
pravilnikov ter naravnost nemogoču obremenitvi državnega nadzornega
osebja (s tem vprašanjem se je bavilo na opetovano pobudo podružnice
J. š. u. v Ljubljani tuđi Udruženje samo) bi bil moral biti novi zakon o
poobl. inženjerjih in njegov pravilnik o delokrogu in iz vseh spredaj
naštetih momentov simpatično pozdravljen, zlasti v strokovnem svetu.
Žal ni bilo tako in poobl. gozd. inženjerji smo imeli nehote vtis, da se
nas smatra kot neke tekmece in kruhoborce na tem polju.
V interesu napredka gozdarstva bi pač bilo tesno sodelovanje gozd.
nadzornih oblasti s poobl. gozd. inženjerji, saj je povsod polne roke dela.
Vendar so se kopičili, odkar je stopil v veljavo zakon o poobl. inže-´
njerjih, akti o sečnih prcdlogih in slišati je bilo pritožbe, da vse delo
zastaja, čemur da je kriv novi zakon o poobl. inženjerjih, ki s svojimii
predpisii nalaga malim posestvom toliko izdatkov, da jih ta ne zmorejo.
Prepričan sern, da bi to v živii praksi drugače izpadlo, če bi bilo ustvarjeno
kolegialno sodelovanje nadzorne oblasti s poobl. gozd. inženjerji
in medsebojno podpiranje v stvarnem strokovnem delu. Z dobro voljo
bi! bila premagana z lahkoto ta navidezna trdota predpisa in prepričan
sem, da niti en sam predlog ne bi bil v zaostanku. Žal do danes o kakem
sodelovanju ni govora. Ne vem, kdo more biti ekspeditivnejši, tišti ki
na neko delo caka, ali tišti!, kateremu druga služba vzame domala ves
dnevni čas.


Najmanj ima ta zakon tendenco, da bi razvoj gozdarstva in predpisano
postopanje onemogočal ali otežkočal. Če so pa morali poobl. inženjerji
in še morajo navzlic jasnemu zakonu in pravilniku držati križema
roke, ni krivda zakona, temveč tendenčno in po večini popolno
nerazumevanjc te institucije, ki jo namenoma predstavljaju za peto kolo
pri vozu in zgolj za nepotrebno obremenitev prüvatnih žepov. Je pač
neka »novotarija« in po naravi dana konservativnost si ne da rada
motiti v tradicijah zaključenega kroga svoje miselnosti in udejstvovanja.
Zato se je za čudo baš v strokovnem svetu rodula najprvo akcija za
spremembo tega zakona ih ki se zrcali v letošnjem pooblastilu finančnega
zakona, ki izjenoma za dravsko banovino okrnjuje neka določila
zakona o poobl. inženjerjih, še preden jih je poklicana oblast v praksi
preizkusila. In sicer je to izdelava elaboratov za gozdove iz § 56 z. o g.
po državnem strokovnem nadzornem osebju do površine 50 ha ün izde


481


i
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 74     <-- 74 -->        PDF

lava osnov za gozdove po kvalificiranih strokovnjakih, za katere so kot
upravitelji nastavljeni — brez pooblaščenja.


S prvim je porušeno načelo ločitve nadzora od uprave, za kar se
je svojčas dravska banovina najbolj in pravilno borila, ter načelo, da
je ilzdelövanje in presojanje elaboratov v eni roki nezdružljivo. Ražen
tega je nemogoče, da bi bila ta dela pravočasno izvršena po osebju, ki
niti uradnega dela kakor samo ugotavlja, ne zmaguje. Še manj bi bilo
socialno zahtevatil, da bi to vršili brezplačno, do površine 50 ha. Stvarnega
nacrta za gozde od 20 do 50 ha površine se ne da narediti preko
noči, kdor pozna to delo. Če je pa dotični upravičen do honorarja,
potem naj pa nosi tuđi vse konsekvence in odgovornosti avtoriziranega
inženjerja, ki je pod nadzorstvom svoje zbornice in seveda tuđi! davkarije
in naj ne bo uradno uprednosten za privatna dela. Jasno je, da z njim
kot uradno osebo ne more konkurirati privatnik. Tuđi ne drži argument,
da taka mala gozdna posestva, recimo iznad 10 ali 20 ha, ne zmorejo
stroškov za predpisane nacrte, ki bi jih izdelovali poobl. gozd. inženjcrji.
Žalostno bi bilo za te gozde, če bi za desetletko ne prenesli teh stroškov,
ki bi na leto in po ha podeljeni znesli 5 do 10 dinarjev. Če so užitniki teh
gozdov ugovarjali tej novotariji, je razumljivo, ker vsaka novotarija
budi nerazpoloženje, najbolj pa so ugovarjali zato, ker nišo bili prav ali
so ćelo napačno informirani. Če bi jim bilo jasno kakor jim je ta institucija
na pr. za civilne geometre in notarje, bi ne bilo ugovorov.


Z drugim pooblastilom finančnega zakona je pa porušeno temeljno
načelo, ki predpisuje za vse obrate z neko kapaciteto pooblaščene inženjerje
kot voditelje. Zakon je s to določbo dobro poudaril važnost strokovnega
vodstva in odgovornosti in zato stavlja kvalificiranega^ upravitelja
pod kontrolo zbornice v strokovnem in moralnem oziru. Še posebne
važnosti je ta določba za gozdna veleposestva in lesne industrije,
ki so često v tujih rokah in ki morajo po zakonu imeti kvalificiranega
upravitelja. Za tako velika podjetja stroški za avtorizacijo in članarino
sploh ne pridejo vpoštev in ni torej nobenega vzroka, da so se taka temeljna
moderna načela porušila ravno in izjemoma za dravsko banovino,
ki naj bi najbolje razumevala potrebe modernega in naprednega
gospodarstva in kjer so take zaščitne določbe z ozirom na varstvo narodnega
gospodarstva najpotrebnejše.


Kdor pravilno razumeva tendenco tega zakona, bo v njem našel
tuđi rešitev, kako popraviti veliko vrzel v določbah z. o g. ki na pr. na
podlagi pravilnika za privatne gozdove do površine 2000 ha v dravski
banovini (t. j . 90% vseh privatnih gozdov) pušča strokovno tehnično
upravo popolnoma v nemar in iz vida, tako da z njimi lahko gospodari
vsakdo ali pa nobeden. Poobl. gozd. inženjerji bi bili poklicani, da prevzamejo
strokovno tehnično upravo teh gozdov, za katere bi morala biti
z zakonom obligatorno a ne fakultativno predpisana tehnična uprava
(§ 107 z. o g.).


Končno pa ves nameravani efekt zakona izpremi v iluzijo uradno
tolmačenje »področja nadleštva« iz prvega stavka § 18 z. o poobl. inž.
(vsaj za dravsko banovino), da je namreč to področje — srez. Kaj pomeni
za pooblaščenega gozdarskega inženjerja srez — posebej v dravski
banovini — kot področje njegovega strokovnega udejstvovanja za
njegovo eksistenco, je na dlani. Optimistično računam, da bi ga srez pov


482
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 75     <-- 75 -->        PDF

prečno na leto zaposlil 1—2 meseca. Tem manj spričo dejanskih razmer,
ki sem jilh zgoraj omenil in posebej v dravski banovini spričo znanega
pooblastila v fin. zakonu. Bistveno in glavno delo pooblaščenega gozd.
inženjerja je po teritorijalni razprostranjenosti v primerü z drugimi strokami,
silno ekstenzivno. Koliko gozdnih posestev, ki pridejo za njegovo
delo v poštev, leži v enem srezu, če vseh 25 srezov dravske banovine
nima niti 100 gozdnih posestev s površino preko 300 ha.


Pooblaščeni gozđ. inženjer, ki se bavi izključno s temi poslil in nima
druge zaposlitve, bo vsled tega po naravi dela stremel, da priđe s svojim
stalnim sedežem v večje mesto, na sedež banovinske oblasti, kjer so
vsil uradi, središče gospodarstva in prometnih zvez s podeželjem. Za
njegova terenska dela, ki trajajo večkrat tedne pa tuđi mesece, ne igra
oddaljenost 100, 200 in tuđi več km nobene vloge.


Pa priđe uradno tolmačenje in omeji njegov delokrog na mestne
drevorede, parke in vrtove, drugemu, ki ga je usoda slučajno posadila
v srez, kjer praktično ni zanj dela, pa na njegov zelnik, če ga ima.
V sesednjem srezu pa lahko njegove zakonsko zajamčene mu posle vrši
državni uradnik, češ, na »področju nadleštva« ni pooblaščenega gozd.
inženjerja s »stalnim sedežem«.


Na podlagi takega tolmačenja sii državni uradnik lahko na svojem
službenem področju cnostavno pridrži! vsa dela in zakon v praksi ostane
zgolj papir. Gozdni posestnik ćelo lahko sam zahteva, po tem tolrnačenju,
da njegov gospodarski nacrt izdela tišti, ki bo izvajanje tega tuđi
nadzoroval.


Pri tem obsega nadzorno področje enega gozdarskega referata


50.000 do 100.000 ha gozdov (v dravski banovini) z 10.000 do 2o.ooo
gozdnimü posestniki. Poleg tega referent vodi gozdno propagando s predavanji,
dečje dneve, tečaje ali! predava na šolah in zraven oskrbuje
morda še kako gozdno drevesnico itd. Znabiti je poleg tega še strokovni
svetovalec ali tehnični upravitelj na nekaterih gozdnih posestvih, je
sodni! izvedenec, üzdeluje vse gospodarske nacrte in revizije izpod 50
ha iz § 56 z. o g., ki jih je morda par stotin, in po tem tolmačenju še
vse gospodarske osnove, revizije itd. večjih posestev na njegovem
področju.
Po vsem tem se zdi, kot da je bil zakon o poobl. inženjerjih ustvarjen
zgolj za to, da pokaže, da so poobl. gozd. inženjerji peto kolo pri!
vozu narodnega gospodarstva in javne uprave.


Dvomim, da je zakonodavec v § 18 tega zakona i´mel v mislili
tolmačenje, ki bi imelo lahko za posledico prakso, kakršno sem zgoraj
naznačil. Pa četudi bi se tolmačenje spremenilo tako, da se krije »področje
nadleštva« s področjem sreskega gozdarskega referenta, se stvar
bistveno ne spremeni1. Po duhu zakona bi vsaj tolmačenje za poobl. gozd.
inženjerje kot področje moralo pomeniti banovino — vsaj za dravsko —
ali pa bi odrejeno področje moralo obsegati neko minimalno število
gozdnih posestev, ki spadajo izključno v delokrog pooblaščenega
gozdarskega inženjerja.


Kak smisel ima ustvarjati stan brez delokroga — kmeta brez polja,
ribiča v puščavi. Na ta način jemlje tolmačenje zakona to, kar daje
zakon sam. Tega pa ta moderen ih resen zakon gotovo ni nameraval.


483
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Pri reševanju teh problemov bi bilo pa treba na eni strani pooštriti
predpise za dosego pooblaščenja glede večletne dejanske prakse v vseh
gozdnih in lešo industrijskih panogah gospodarstva, na drugi strani pa
gozdarskemu nadzornemu osebju zagotoviti tako eksistenco, da se lahko
mirno in temeljito posveti svoji in zgolj nadzorni strokovnii službi v terenu.
Nadzorna oblast sama bi morala v interesu gospodarstva propagirati
institucijo poobl. gozd. inženjerjev in jih čim bolj pritezati k sodelovanju
zlasti tam, kjer oblast sama težko poseže v razvoj zaradi neprožnega
državnega aparata, ki s svojimi pravilniki in predpisi nikakor
ne dohaja koraka časa. Ne zakon o poobl. inženjerjih je potreben novelizacije,
temveč v izdatni meri zakon o gozdih, ki bi se moral poleg
drugega spremeniti v okvirni zakon, da bi mogel ustrezati svojemu
pravemu namenu.


RÉSUMÉ.


L´auteur traite ici quelques problemes de la profession des Ingénieurs forestiers
concessionnés en Yougo-Slavie.


Prof. Dr ĐURO NENADIĆ (Zagreb):


AUSTRIJSKA KAMERALNA TAKSA I NJEN
150-GODIŠNJI JUBILEJ


(150 ANNÉES DE LA „TAXATION CAMERALE AUTRICHIENNE")


Prošle, 1938 godine navršilo se 150 godina od postanka metoda
Austrijske kameralne takse, koji čini temelj normalno-zališnim metodima
za određivanje visine godišnjeg etata šuma. Od interesa će biti za
nas, ako ukratko izložimo historijski postanak i podvučemo važnost
ovog metoda za razvitak nauke o uređivanju šuma. Pri tomu ćemo
se držati izvoda iz članka prof. dr. tog. Eduarda Kratscha-Reichstadta
: »150 Jahre österreichische Kameraltaxationsmethode« (Tharandter
forstliches Jahrbuch, 1939, Heft 2, S. 104).


God. 1782, za vladavine Josipa II (sina Marije Terezije), počeli su
se dokidati katolički! samostani u bivšoj Austro-Ugarskoj monarhiji.
Prostrane šume i poljoprivredna zemljišta tih samostana uzela je država
u svoju upravu. Ona je ta imanja procjenjivala i prodavala u korist novoosnovane
»Vjerozakonske zaklade rimokatoličke crkve«. Tako je
činjeno i u Hrvatskoj, gdje su velika bogatstva reda Jezuita zaplijenjena
i u korist »Vjerozakonske zaklade« privedena.


Vrijednost šuma u to vrijeme određivala se po upotrebnoj vrijednosti!
starih sastojina. Pošto su u času procjene imale vrijednost samo
stare i za sječu zrele sastojihe, to vrijednost mladih sastojina kao i
vrijednost zemljišta nisu uopće dolazile u račun. Između državnih
organa, koji su šume procjenjivali, dolazilo je do čestih suprotnosti i
nesporazumaka. To je dalo povoda za izdanje posebne uredbe, kojom
je propisan način procjene vrijednosti samostanskih šuma. Ta je uredba


484