DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 78     <-- 78 -->        PDF

forinti, te ako se on kapitalizira sa 5%, dobije se vrijednost šume od


2.000 forinti. Kako se vidi, vrijednost šume bila je jednaka 20-strukom
iznosu šumske rente {Wr. 20). Osim toga za taj je primjer bila određena
normalna masa (fundus instructus) sa 5.250 klaftri. Na drugom primjeru
pokazano je za šume, koje imaju veću ili manju normalnu masu od 5.250
klaftri, koliko se ima oduzeti odnosno dodati od normalne vrijednosti
za 5.250 klaftri!. Ti! primjeri pokazuju, da se već onda slika normalne
(idealne) šume upotrijebila kao mjerilo upoređivanja za vrijednost šume.
Taj način određivanja vrijednosti šuma odgovarao je još i starijem
shvaćanju poreskih vlasti! za odmjerivanje poreza na šumu. Ne može se
prigovoriti logici i pravilnom shvaćanju spomenutih funkcionara državnih
dobara pri postavljanju ovoga metoda za računanje vrijednosti šuma?
Kod oporezivanja šuma mora se pravično postupati, te se konzervativni
posjednik šume mora zaštititi protiv prekomjernog opterećenja šuma
državnim dažbinama. Eto, zbog toga, vele spomenuti funkcionari, mora
postojati neka normalna (pravilna!) slika šume za sve šume bez razlike
vlasništva.


I ako su spomenuti stvaraoci svoj metod smatrali najboljim, to
su i pored toga isticali potrebu, da se u pojedinom slučaju imaju uzeti
u obzir mjesne prilike i sadanje stanje šume (»wie er da steht«). Za
šumu, koja nije za sječu zrela, odredi se vrijednost razmjerno prema
vrijednosti od 2.000 forinti za 5.250 klaftri drva (fundus instructus).
Tako se na pr. za šumu, koja ima masu od 3.000 klaftri, odredi vrijednost
razmjerno prema gornjoj vrijednosti sa 1.143 forinta. Za taj se slučaj
danas vrijednost šume određuje na posve drugi način.


U mišljenju gore spomenutih poglavara državnih domena istaknuto
je i to, zašto se vrijednost šumskog zemljišta ne određuje zasebno. To
se ne čini zato, što je u šumskoj renti sadržan prihod zemljišta i sastojine
zajedno, te njihovo razlučivanje nije moguće provesti. Vrijednost
šume određena na osnovi šumske rente sadrži u sebi i vrijednost sastojina
i vrijednost zemljišta.


Spomenuto mišljenje datirano je sa 15. majem 1788. godine. Predsjednik
vlade grof C h o t e k predložio je caru Josipu II to mišljenje
(uz priloženje odvojenog mišljenja Holzmeistera ) na odobrenje.
Carska odluka je donesena 7. jula 1788., te glasi: »Ich benehmige die
Anträge der 4 Cameraladministratoren Lchrbach, K a schnitz,
Erben und A i s n e r« — Joseph.


Poslije toga izdana je »normala« od 12. jula 1788. g. za procjenu
vrijednosti šuma za sve zemlje Austrije. U toj uredbi sadržani su pojmovi
i stručni nazivi kao: površina šume, stanje šume i njena zrelost,
vrst drva, drvna masa, prosječni sječivi prirast, šumska taksa, šumska
renta itd., koji se nazivi još i danas upotrebljavaju kod računanja vrijednosti
šuma. Najveća je pažnja poklonjena najstarijoj za sječu zreloj
sastojini. Njena drvna masa predočuje godišnji etat. Ako se ta masa podijeli
s godinama, dobije se prosječni sječivi prirast (hdz). U kasnijem
teoretskom prosuđivanju doži´vila je Austrijska kameralna taksa više
izmjena, što ćemo još istaknuti.


Kako smo u uvodu istakli, Kameralna taksa je u početku trebala
služiti potrebama za određivanje vrijednosti šuma. Pored toga u obrazloženju
»normale« stoji i to, da se »odredi količina drva, koju valjano


486