DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Per e Ing. Zvoni.mir , za šum. savjetnika 4 grupe 2 stepena kod Šumarskog
odsjeka Banske uprave u Zagrebu;
He r ma n inž. Josip , za šumarskog savjetnika 4 grupe 2 stepena kod sreskog
načelstva u Virovitici;
Sundeči ć inž. Jovan , za šum. savjetnika 5 grupe kod Šum. odsjeka Banske
uprave u Novom Sadu;
Maksić inž. Svetozar, za šum. savjetnika 6 grupe kod Šum. odsjeka Ban.
uprave u Novom Sadu.
-Postavljeni su:
V e 1 i s a v 1 j e v i ć inž. Dr a g o m i r, za šum. pristava 8 grupe kod sreskog
načelstva u Loznici;
Alabovsky ing. Svevlad, za šum. pristava 8 grupe kod sres. načelstva
u Sinju;
S tu .kalo v inž. Vas il i je, za šum. pristava 8 grupe kod sreskog načelstva
u Čačku;
Š u s t a r inž. Franc , za šum. pristava 8 grupe kod sres. načelstva u Donjoj


Stubici.
Premješteni su:
Đori ć inž. Mihajlo , šum. viši pristav 7 grupe, od šum. odsjeka Banske


uprave u Sarajevu k sreskom načelstvu u Beogradu;
Đakovi ć inž. Ljub o mir, šum. pristav 8 grupe, od Šum. odsjeka Banske
uprave u Sarajevu k sreskom načelstvu u Sarajevu;
Turkalj inž. Zla tko, šum. direktor 4 grupe 1 stepena, od Dir. šuma ogulinske
imovne općine u Ogulinu k Dir. šuma đurđev. im. općine u Bjelovaru;
Šnajde r inž. Luka , šum. direktor 4 grupe 1 stepena, od Dir. šuma đurđevačke
imovne općine u Bjelovaru k Dir. šuma Ogulin, imovne općine ti Ogulinu.
Slović inž. Zvoni.mir, šum. savjetnik 4 grupe 2 stepena, od Dir. šuma
gradiške imov. općine u Novoj Gradiški k šum. upravi imov. općine u Novoj Gradiški;


Đurković inž. M a ti ja, šum. savjetnik 6 grupe, od šumske uprave gradiške
imovne općine u Novoj Gradiški k Direkciji šuma gradiške imovne općine u Novoj
Gradiški.


Odlikovani su:


Barana c inž. Slobodan , viši šum. savjetnik Ministarstva šuma i rudnika
u Beogradu, ordenom Belog Orla 5 reda.


NASTAVA I ISPITI


UREDBA POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKIH FAKULTETA U BEOGRADU I ZAGREBU.


G. ministar prosvjete izdao je nedavno zajedničku uredbu Poljopr.-šumarskih
fakulteta u Beogradu i Zagrebu, koja glasi:
Na osnovu § 41 Zakona o univerzitetima propisujem


UREDBU


POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKIH FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU
I ZAGREBU


I Zadatak i podela fakulteta


Član 1
Poljoprivredno-šumarski fakulteti su najviše prosvetne ustanove u kojima se
teorijski i praktički obrazuju poljoprivredni i šumarski stručnjaci sa najvišom spre


493
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 86     <-- 86 -->        PDF

mom. Na njima se obrađuju sve grane poljoprivredne i šumarske nauke uopšte, a na


ročito s pogledom na prirodne, privredne i društvene prilike i potrebe naše države.
Ovaj zadatak postižu fakulteti:
1) predavanjima, vežbanjima i radovima u zavodima, u laboratorijama i na terenu;
2) naučnim radom;
3) praktičnim radovima i ogledima na fakultetskim i drugim dobrima;
4) stručnim ekskurzijama.
U težnji da se postignuti rezultati što dublje prošire u narodu, pored redovnog


rada sa studentima na poljoprivredno-šumarskim fakultetima mogu se priređivati i
drugi povremeni ili stalni tečajevi kako za studente, tako i za lica koja imaju interesa
za to.


Član 2
U nastavnom pogledu poljoprivredno-šumarski fakulteti se dele na otseke. Zasada
postoje dva otseka: Poljoprivredni i Šumarski.
Otvaranje novih otseka vršiće se prema potrebi izmenom i dopunom ove Uredbe.
U svakom otseku nastava se izvodi po programu koji čini celinu.


Član 3
Na čelu fakulteta stoji dekan, koga bira fakultetski savet, koji upravlja fakultetom
po odredbama čl. 18 i 19 Opšte uredbe univerziteta.


Član 4
Nastavnici otseka u kome predaju čine savet toga otseka.
Krajem školske godine savet otseka bira starešinu otseka. Dužnost je starešine


otseka:


.) da vodi brigu o svima posebnim potrebama svoga otseka,
to) da sa nastavnicima otseka u konferencijama raspravlja sva pitanja, koja se


tiču rada i unapređenja otseka i da mišljenja saveta otseka dostavlja dekanu, odnosno
fakultetskom savetu na dalje raspravljanje, i
v) da pomaže dekanu u staranju o pravilnom izvršenju odluka fakultetskog saveta.


II Katedre i predmeti


Član 5
Na poljoprivredno - šumarskim fakultetima katedre predviđene čl. 102 Opšte
uredbe univerziteta obuhvataju ove predmete:


1) Osnovne prirodne nauke: Botanika, Anatomija drveta, Zoologija, Genetika,
Mikrobiologija (poljoprivredna bakteriologija), Fizika, Hernija neorganska i organska,
Meteorologija i klimatologija.


2) Matematika: Viša matematika.
3) Pedologija: Agrogeologija, Pedologija.
4) Osnovi tehničke mehanike i nacrtne (deskriptivne) geometrije: Osnovi teh


ničke mehanike, Osnovi nacrtne geometrije.
5) Geodezija sa topografskim crtanjem: Geodezija sa topografskim crtanjem.


.) Nacionalna ekonomija sa finansijama: Nacionalna ekonomija sa finansijama.
7) Biljne bolesti i štetočine: Fitopatologija, Entomologija.
8) Poljoprivredna i šumarska tehnologija: Poljoprivredna tehnologija, Šumarska


hemijska tehnologija.
9) Agrikulturna hernija: Agrikulturna hernija.
10) Proizvodnja poljoprivrednih biljaka: Opšte ratarstvo, Ishrana bilja, Posebno


ratarstvo, Oplemenjivanje kulturnog bilja, Livadarstvo sa pašnjaštvom, Povrtarstvo sa
cvećarstvom.


494
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 87     <-- 87 -->        PDF

11) Poljoprivredni zasadi: Voćarstvo sa preradom voća, Vinogradarstvo sa podrumarstvom.


12) Proizvodnja domaće stoke: Anatomija i fiziologija domaćih životinja, Opšte
stočarstvo, Ishrana stoke, Posebno stočarstvo, Mlëkarstvo, Planinsko gazdovanje, Veterinarstvo
i zoohigijena, Pčelarstvo i svilarstvo.


13) Poljoprivredno gazdovanje; poljoprivredna taksacija sa knjigovodstvom, trgovina
sa poljoprivrednim proizvodima i poljoprivredna (agrarna) politika sa zakonodavstvom,
statistika: Poljoprivredno gazdovanje, Poljoprivredna taksacija i knjigovodstvo,
Trgovina poljoprivrednim proizvodima, Agrarna politika sa zakonodavstvom,
Osnovi poljoprivrede, Poljoprivredna statistika.


14) Šumarska politika sa zakonodavstvom i statistikom: Šumsko-privredna politika
i statistika sa zakonodavstvom, Uprava šuma sa knjigovodstvom, Iskorišćavanje
šuma, Trgovina šumskim proizvodima, Mehanička tehnologija drveta.


15) Podizanje i gajenje i zaštita šuma i dendrologija sa poznavanjem anatomske
grade drveta: Dendrologija, Podizanje i gajenje šuma, Zaštita šuma.
16) Uređenje i uprava šuma sa šumarskom taksacijom, dendrometrijom i knjigovodstvom,
iskorišćavanje šuma i trgovina šumskim proizvodima: Dendrometrija i nauka


o prirastu, Procena (računanje vrednosti)´ šuma i šumska statika, Uređenje šuma,
Osnovi šumarstva.
17) Poljoprivredno i šumarsko inžinjerstvo: Kulturna tehnika, Uređenje bujica,
Osnovi opšteg mašinstva i elektrotehnike, Poljoprivredno oruđe, Šumarsko mašinstvo,
Poljoprivredno građevinarstvo, Šumarsko građevinarstvo, Građenje šumskih transportnih
sredstava.


18) Poljoprivredno i šumarsko pravo: Osnovi prava.


19) Lovstvo i ribarstvo sa zakonodavstvom: Lovstvo sa zakonodavstvom, Ri


barstvo sa zakonodavstvom.


20) Zadrugarstvo i ruralna sociologija: Zadrugarstvo, Sociologija sela.


Clan 6
Na poljoprivredno-šumarskim fakultetima predaju se ovi predmeti:
A) Na poljoprivrednom otseku:
(Ispušta se)
B) Na šumarskom otseku:
Hernija, Agrogeologija (petrografija, geologija), Meteorologija i klimatologija,
Pedologija, Mikrobiologija, Botanika (opšta, specijalna, ekologija i sociologija bilja),
Zoologija, Šumarska entomologija, Viša matematika, Osnovi nacrtne geometrije, Osnovi
tehničke mehanike, Geodezija sa topografskim crtanjem, Osnovi agrikulturne hernije,
Dendrologija, Anatomija drveta, Fitopatologija, Podizanje i gajenje šuma, Kulturna
tehnika, Uređenje bujica, Dendrometrija i nauka o prirastu, Iskorišćavanje šuma, Trgovina
šumskim proizvodima, Mehanička tehnologija drveta, Šumarska hemijska tehnologija,
Osnovi opšteg mašinstva i elektrotehnike, Šumarsko mašinstvo, Šumarsko građevinarstvo,
Građenje šumskih transportnih sretstava, Uređenje šuma, Procena (računanje
vrednosti) šuma i šumska statika, Uprava šuma sa knjigovodstvom, Zaštita šuma,
Šumarsko-privredna politika i statistika sa zakonodavstvom, Lovstvo sa zakonodavstvom,
Ribarstvo sa zakonodavstvom, Zadrugarstvo i sociologija sela, Osnovi poljoprivrede,
Osnovi prava, Nacionalna ekonomija sa finansijama.


III Naučni zavodi i ogledna dobra


Clan 7
Shodno čl. 221 Opšte univerzitetske uredbe za dopunu predavanja i nastave,
kao i za naučni rad, postoje na poljoprivredno-šumarskim fakultetima ovi zavodi:


495
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Zavod za botaniku sa botaničkim vrtom, Zavod za zoologiju i entomologiju, Zavod
za fitopatologiju, Zavod za pedologiju, Zavod za agrikulturnu herniju, Zavod za
meteorologiju i klimatologiju, Zavod za ishranu bilja, Zavod za opšte ratarstvo, Zavod
za poljoprivredno i šumarsko mašinstvo, Zavod za kulturnu tehniku, Zavod za posebno
ratarstvo, Zavod za genetiku i oplemenjivanje kulturnog bilja, Zavod za voćarstvovinogradarstvo, Zavod za mikrobiologiju, Zavod za poljoprivredno-hemijsku tehnologiju,
Zavod za anatomiju i fiziologiju domaćih životinja, Zavod za stočarstvo, Zavod
za ishranu stoke, Zavod za mlekarstvo, Zavod za poljoprivredno gazdovanje, Zavod
za agrarnu politiku i zadrugarstvo, Zavod za podizanje i gajenje šuma sa seminarom
i šumskim rasadnikom, Zavod za uređenje šuma, Zavod za dendrometriju i nauku o
prirastu, Zavod za mehaničku tehnologiju drveta, Zavod za šumarska transportna sretstva,
Zavod za šumskoiprivrednu politiku i upravu šuma, Zavod za vrtlarstvo, Kabinet
za agrogeologiju, Kabinet za geodeziju, Kabinet za matematiku i nacrtnu geometriju,
Kabinet za uređenje bujica, Kabinet za veterinarstvo, Kabinet za lovstvo, Hemijska
laboratorija, Kabinet za građevinarstvo.


Prema ukazanoj potrebi mogu se shodno čl. 221 Opšte uredbe univerziteta osnivati
i drugi zavodi, i postojeći spajati ili odvajati.


Clan 8
Radi naučnih ispitivanja i teorijske i praktične nauke i obuke slušalaca u vezi
sa radom zavoda pobrojanih u čl. 7 poljoprivredno-šumarski fakulteti imaju svoja
ogledna dobra.
Uređenje, uprava i rad na oglednim dobrima propisaće se naročitim pravilnicima,,
koje odobrava univerzitetski senat.
Član 9
Na osnovu Zakona o šumama od 21 decembra 1929 godine (§ 114) postoje na
poljoprivredno-šumarskim fakultetima instituti za naučna šumarska istraživanja. Zadatak
je ovih instituta, da služe koliko unapređenju šumarske nauke uopšte, toliko i
istraživanju onih problema koji su od naročite važnosti za praktično šumarstvo.
O uređenju ovih instituta doneće naročitu uredbu Ministar prosvete u sporazumu
sa Ministrom šuma i rudnika.


IV Nastava


Clan 10
Redovna nastava na poljoprivredno-šumarskim fakultetima traje osam semestara.
Semestri se označuju brojevima od I do VIII. Neparni semestri su zimski, a parni su
letnji.
Oni koji žele polagati doktorski ispit moraju najmanje kroz dva semestra posle
diplomiranja teorijski i praktično raditi na jednom od zavoda one naučne grane iz koja
žele polagati doktorski ispit.
Predavanja traju u zimskom semestru od 15 oktobra do 31 januara, a u letnjem
od 1 marta do 15 juna.
Član 11
Na poljoprivredno-šumarskim fakultetima obavezno se predaju svi predmeti koji
se polažu na diplomskim ispitima. Oni su obavezni za slušaoce u pogledu slušanja,
vežbanja i izrade postavljenih zadataka.
Kada će se uvesti u nastavu predmeti koji se ne polažu na diplomskim ispitima,,
a navedeni su u čl. 6 odlučuje fakultetski savet.


Član 12
Raspored predmeta po semestrima i broj časova za predavanja i vežbanja utvrđuju
fakultetski saveti.


496
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Clan 13
Obim i program predavanja određuje fakultetski savet u sporazumu sa dotičnim
nastavnicima.


Clan 14


Radi dopune nastave izvodiće nastavnici sa studentima povremene ekskurzije.


Ekskurzije do tri dana trajanja odobrava deikan sa starešinama otseka, preko
tri dana trajanja fakultetski savet.
Clan 15


Za vreme školovanja obavljaće studenti na fakultetskim i drugim dobrima praktične
radove. Obim .tih radova i način izvođenja utvrđivaće fakultetski savet po predlozima
nastavnika.


V Slušaoci


Clan 16
Slušaoci poljoprivredno-šumarskih fakulteta mogu biti redovni i vanredni.
Za redovne slušaoce primaju se lica, koja imaju svedočanstvo o položenom ispitu
zrelosti u domaćim gimnazijama, realnim gimnazijama i realkama.
Vanredni slušaoci mogu postati, po prethodnom odobrenju fakultetskog saveta,
ona lica, koja imaju uslove da mogu uspešno pratiti predavanja i vežbanja.
Vanredni slušaoci mogu biti primljeni samo ako ima mesta, a naročito u laboratorijama
i zavodima. Oni nemaju pravo polagati ispite, ali mogu kolokvirati i dobijati
od pojedinih nastavnika potvrdu da su pohađali predavanja i vežbanja.
Vanrednim slušaoeima, koji docnije ispune uslove za redovne slušaoce, ne mogu
se priznati semestri vanrednog učenja, niti kolokvije za ispite.


Clan 17
Slušaoci koji podnesu svedočanstvo o položenom ispitu zrelosti u stranim gimnazijama,
realnim gimnazijama ili realkama, kao i slušaoci koji su ranije učili na stranim
univerzitetima i visokim poljoprivrednim ili šumarskim školama, a imaju svedočanstvo
o položenom ispitu zrelosti, mogu se prijaviti za -upis u fakultet, pošto prethodno
postupe po odredbama članova 193 i 201 Opšte uredbe univerziteta. Fakultetski
savet pošto ispita podneseno svedočanstvo o ispitu zrelosti, odlučuje hoće li prijavljenog
kandidata primiti i da li će mu priznati iz ranijeg učenja sve ili samo pojedine
semestre i ispite. Ni u kom slučaju takvom slušaocu se ne može priznati više od (6)
Šest semestara.
Pri svakom takvom slučaju ima se voditi računa i o reciprocitetu.


Član 18
Prelaz slušalaca sa jednog otseka poljoprivredno-šumarskih fakulteta na drugi,
dozvoljava se samo za prvih šest nedelja u prvom i drugom semestru.
Pri prelazu iz jednog .otseka na drugi posle prvog i drugog semestra odlučuje
fakultetski savet koliko će se semestara priznati.
Pri prelazu slušalaca sa drugih fakulteta univerziteta u zemlji ili na strani na
poljoprivredno-šumarske fakultete mora se za svaki pojedini slučaj tražiti odluka fakultetskog
saveta o prelazu i priznanju semestara i položenih ispita.


Clan 19
Upisivanje slušalaca vrši se prema odredbama Opšte uredbe univerziteta. Upisivanje
slušalaca u I, IM, V i VII semestar može se vršiti samo u zimskom semestru.
Clan 20
Overa semestra, izdavanje legitimacija i upisnice, prijave i overe predavanja,
imaju se vršiti po propisima čl. 194—197, 202 i 205 Opšte uredbe univerziteta.


497
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Clan 21
Semestar se smatra punovažnim ako slušalac u svom otseku upiše i uredno pohađa
predavanja i vežbanja iz svih predmeta koji su rasporedom nauka predviđeni za
taj semestar. Uredno -pohađanje predavanja i vežbanja dokazuje se nastavnikovom
overom prijavljenog predmeta na početku i na kraju semestra.
Otstupanja od ovoga dozvoljena su, ali se semestar od strane dekanata neće
overiti, ako se utvrdi da nastavničkih overa ima manje od */e onog broja nedeljnih
časova, koliko je toga semestra predviđeno rasporedom predavanja bez vežbanja.
Predmeti za koje nema urednog nastavničkog potpisa, precrtaće se. Isto tako precrtaće
se i oni predmeti koji se poklapaju, a ne odgovaraju utvrđenom planu nastave.


Clan 22
Konstruktivna, laboratorijska, seminarska, terenska i slična vežbanja overavaju
se samo onim slušaocima koji iz njih pokažu dobar uspeh.


VI Ispiti


Clan 23
Ispiti na poljoprivredno-šumarskim fakultetima su diplomski i doktorski.


A) Diplomski ispiti


Clan 24
Na polaganje diplomskih ispita imaju pravo samo redovni slušaoci jednog istog
fakulteta. Ako, pak, dolaze sa drugog istoimenog ili uopšte sa drugih fakulteta, onda
stiču pravo na polaganje diplomskog ispita tek pošto u dotičnom fakultetu iprovedu
najmanje dva semestra (čl. 226 0. u. u.).


Clan 25
Diplomski ispiti se polažu iz predmeta pobrojanih u 51. 30, 35 i 38 ove Uredbe.


Iz predmeta koji se osnivaju na drugim predmetima ne mogu se polagati ispiti
pre završetka ispita iz tih drugih predmeta, što će utvrditi fakultetski savet sporazumno.
Ispitivanje na diplomskim ispitima vrši se u celokupnom obimu u kome je do


tični predmet programom predviđen bez obzira da li je program predavanja za taj
predmet završen ili ne.
Cim kandidat položi koji od diplomskih ispita, dekanat mu pod potpisom dekanovim
i datumom poslednjeg položenog predmeta unosi belešku u upisnicu, navodeći
istovremeno i srednju ocenu koju je postigao na tome ispitu.


Clan 26
Ocenjivanje na diplomskim ispitima vrši se ocenama od 1—10.
Tim ocenama označava se stepen uspeha i to:
ispod 6 — slab, 6 i 7 — dobar, 8 i 9 — vrlo dobar, 10 — odličan.
Ispit su položili oni kandidati koji su dobili ocenu iz svih ipredmeta najmanje


(6) šest.
Rezultat ispita saopštava se kandidatu po svršetku ispita.
Kod srednjih ocena stepen uspeha ima ove oznake:
dobar od 6,00—7,99, vrlo dobar od 8,00—9,00, odličan od 9,01—10,00.
Clan 27
Rezultati ispita uvode se u fakultetsku glavnu knjigu.
Ispitne prijave svakog kandidata sa zapisnicima ispitnih komisija združuju se sa
ostalim dokumentima i čuvaju u arhivi u posebnim omotima.


498
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Član 28


Diplomski ispit može se ponoviti svega tri puta i to dva puta posle tri meseca,
a treći put samo po odobrenju fakultetskog saveta, ali s tim da kandidat može taj
ispit polagati tek po isteku jedne godine.


Clan 29
Diplomski ispiti su ovi:
pripremni, opšti stručni, završni stručni.
Sva tri ispita polažu se onim redom kako su gore navedeni.
Pripremni i opšti stručni ispit polažu se u toku ćele školske godine. Prijave se
podnose dekanatu u rokovima predviđenim čl. 2:24 st. 2 Opšte uredbe univerziteta.
Završni stručni ispit polaže se početkom i krajem svakog semestra. Prijave se
podnose na sedam dana pre početka ispitnog roka.
Zajedno sa prijavom podnose kandidati upisnicu i eventualno ostala potrebna
dokumenta.


Pripremni ispit


Clan 30
Pripremni ispit obuhvata predmete koji se predaju u I i . godini i deli se na
dva dela. $
A) Na poljoprivrednom otseku:
(Ispušta se)


B) ´Na šumarskom otseku:
Prvi deo obuhvata sledeće predmete:
Hernija, Agrogeologija, Meteorologija i klimatologija, Botanika, Zoologija, Viša


matematika, Osnovi nacrtne geometrije, Osnovi opšteg mašinstva i elektrotehnike.
Drugi deo obuhvata ove predmete:
Geodezija sa topografskim crtanjem, Pedologija, Osnovi agrikulturne hernije,


Mikrobiologija, Osnovi prava, Osnovi tehničke mehanike, Nacionalna ekonomija sa
finansijama, Dendrologija, Anatomija drveta, Šumsko mašinstvo.


Clan 31
Pravo na polaganje ispita iz pojedinih predmeta prvog dela pripremnog ispita
stiču redovni slušaoci koji su ispunili sve propise u pogledu overe semestra i predavanja
sa vežbanjima i ako u označenim rokovima za svaki pojedini predmet podnesu
prijavu sa svima potrebnim dokumentima.
Drugi deo toga ispita može se polagati pošto se položi ispit m svih predmeta
prvog dela.
Clan 32
Predmeti ovoga ispita polažu se pojedinačno pred komisijama od dva člana, od
kojih je jedan uvek predmetni nastavnik kao ispitivač, a drugi kao pretsednik koga
odredi fakultetski savet bez obzira na njegov rang prema ispitivaču.
Ako bi nastavnik-ispitivač bio opravdanim razlogom sprečen da dužnost obavi,
dekan će odrediti drugi koji dan istog ispitnog roka.
Ako je pretsednik komisije sprečen da ne može pretsedavati ispitu, dekan određuje
drugog pretsednika.
Član 33
Ocenu o ishodu ispita utvrđuju članovi komisije sporazumno.
Utvrđenu ocenu upisuje komisija zapisnički u prijavu, koju potpisuje i predaje
dekanatu radi uvođenja ocene u glavnu knjigu slušalaca i radi čuvanja prijave u arhivi.


499
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Clan 34


Slušalac ki^ji nije položio prvi deo pripremnog ispita ne može upisati (V) peti
semestar. Slušalac koji nije položio drugi deo pripremnog ispita ne može upisati (VII)
sedmi semestar.


Opšti stručni ispit


Clan 35
Opšti stručni ispit obuhvata ove predmete:
A) Na poljoprivrednom otseku:
(Ispušta se)
B) Na šumarskom otseku:
Šumarska entomologija, Fitopatologija, Šumarska hemijska tehnologija, Mehanička
tehnologija drveta, Kulturna tehnika, Uređenje bujica, Šumarsko građevinarstvo,
Građenje šumskih transportnih sredstava, Zaštita šuma, Dendrometrija i nauka o pri


rastu, Procena (računanje vrednosti) šuma i šumska statika, Trgovina šumskim proizvodima,
Uprava šuma sa zaikonodavstvom, Ribarstvo sa zakonodavstvom, Lovstvo
sa zakonodavstvom, Šumsko-privredna politika i statistika sa zakonodavstvom.


Clan 36
Pravo na polaganje ispita iz predmeta opšteg stručnog ispita stiče kandidat koji
ima overena predavanja i vežbanja iz dotičnog predmeta, a položio je pripremni ispit.
Clan 37
Ispiti iz predmeta opšteg stručnog ispita polažu se pojedinačno analogno odredbama
čl. 32.
Red polaganja ispita utvrdiće fakultetski saveti sporazumno.


Završni stručni ispit


Clan 38
Završni stručni ispit obuhvata ove predmete:


A) Na poljoprivrednom otseku:
(Ispušta se)
Đ) Na šumarskom otseku:


Podizanje i gajenje šuma, Iskorišćavanje šuma, Uređenje šuma.


Clan 39


Svi predmeti završnog stručnog ispita polažu se kao jedna celina zajedno i pred
komisijom koju čine svi predmetni nastavnici kao ispitivači. Ako pismeni rad iz čl. 40
nije iz predmeta iz koga se polaže ispit, onda u ispitnu komisiju ulazi i nastavnik iz
čijeg je predmeta pismeni rad izrađen. Pretsednik komisije je ispitivač najstariji po
rangu, a sekretar najmlađi.


Clan 40
Završni stručni ispit sastoji se iz dva dela:
1) pismenog rada i 2) usmenog ispita.


Član 41


Temu za pismeni rad kandidat može izabrati u sporazumu sa predmetnim nastavnikom
iz oblasti pojedinih stručnih grana ili njihovih osnovnih i pomoćnih nauka.
Pismeni rad ima za cilj da pokaže sposobnost kandidatovu da na konkretnom


primeru primeni stručno znanje.


500


/
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Clan 42
Kandidat prilaže pismenom radu izjavu da jamči svojom čašću da je zadatak
samostalno izradio.
Clan 43
Pravo na polaganje usmenog dela završnog stručnog ispita stiče kandidat posle
overenih 8 semestara, posle položenog opšteg stručnog ispita i povoljno ocenjenog
pismenog rada.
Clan 44
Za završni stručni ispit kandidat se prijavljuje propisnom ispitnom prijavom i
uz prijavu prilaže pismeni diplomski rad. Diplomski rad treba kandidat da podnese
najmanje mesec dana pre roka polaganja ispita.
Dekanat upućuje rad starešini otseka koji određuje dva referenta za pregled i
ocenu toga rada.
Pismeni diplomski rad je primljen ako je ocenjen najmanje ocenom (6) šest.
Ako je pismeni rad ocenjen ocenom ispod (6) šest kandidat se odbija od polaganja
celog ispita, a pismeni rad mu se vraća. Odbijeni kandidat se može ponovo
javiti o drugom ispitnom roku sa popravljenim ili novim diplomskim radom iz istog
ili drugog kog predmeta.
Ako bude odbijen pismeni rad i po drugi put, može se javiti za ispit sa trećim
pismenim radom posle godinu dana.
Kandidat može raditi pismeni rad i po četvrti put samo po odobrenju fakultetskog
saveta, ali godinu dana posle predaje trećeg rada.


Clan 45
Kandidat je položio završni stručni ispit ako je osim povoljno ocenjenog pismenog
diplomskog rada dobio najmanje ocenu (6) šest iz svakog pojedinog predmeta ovoga
ispita.
Ako kandidat ne položi ispit iz jednog ili dva predmeta, može samo na istom
fakultetu ponovo polagati ispite iz tih predmeta u narednom´ roku po isteku najmanje
tri meseca; ako ne položi ispit iz sva tri predmeta, može polagati ispit po isteku najmanje
šest meseci u roku predviđenom čl. 29.
Ovi rokovi važe i za drugo ponavljanje ispita.
Treće ponavljanje ispita može se po odobrenju fakultetskog saveta obaviti tek
po isteku godine dana u roku predviđenom čl. 29.


Clan 46
Pri izračunavanju ocene za stručni završni ispit dolazi u obzir i ocena pismenog
rada.
Clan 47
Kandidat koji je uspešno položio završni stručni ispit ima pravo na naziv inžinjera
poljoprivrede odnosno inžinjera šumarstva.
Za dokaz da je kandidat svršio poljoprivredno-šumarski fakultet i da može nositi
naziv inžinjera poljoprivrede odnosno šumarstva, dekanat mu na njegovu molbu i po
naplati propisanih taksa i ostalih troškova, izdaje naročitu diplomu, koju potpisuje
rektor univerziteta i dekan poljoprivredno-šuimarskog fakulteta.


Clan 48


Diploma se izdaje na srpskohrvatskom jeziku. Ona ima ovaj oblik i ovu sadržinu:


(Grb)


Kraljevine Jugoslavija


UNIVERZITET U BEOGRADU (ZAGREBU)


501
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 94     <-- 94 -->        PDF

DIPLOMA


POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSHOG FAKULTETA
G rođen 19 . . godine u
banovine ispunio je sve propise Zakona b univerzitetima, položio^
ispite propisane Uredlbom poljoprivredno-šumarskog fakulteta sa ovim uspehom:


Pripremni ispit
Opšti stručni ispit
Završni stručni ispit


i time stekao pravo na titulu
i n ž i n j e r a poljoprivrede (šumarstva).
Univerzitet u Beogradu (Zagrebu) izdaje mu ovu diplomu i priznaje mu fakultetsku
spremu i sva prava, koja mu na osnovu toga pripadaju po zakonima zemaljskim.
Dano u Beogradu (Zagrebu) 19 . . god.
Br
Dekan . Rektor Univerziteta.
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta.


Clan 49


U dekanatu se vodi stroga evidencija o svima onim licima kojima su izdate
diplome i to posebno za inžinjere poljoprivrede, a posebno za inžinjere šumarstva.
Pored prezimena i imena u te se knjige unose još i ovi podaci: mesto rođenja, naslov
diplomskog rada, datum položenog pripremnog, opšteg stručnog i završnog stručnog
ispita zajedno sa srednjim ocenama postignutim na svakom od tih ispita.


VII Doktorski ispit


Clan 50
Na doktorskom se ispitu ima da oceni sposobnost kandidata, da samostalnouspešno može raditi na poljoprivrednoj odnosno šumarskoj nauci.


Clan 51
Polaganje doktorskog ispita može se vršiti u toku ćele školske godine.
Pravo na polaganje doktorskog ispita imaju kandidati koji ispunjavaju ove pogodbe:
1) da su svršili poljoprivredno-šumarski fakultet u Beogradu ili Zagrebu i dobili
diplomu inžinjera poljoprivrede´ odnosno šumarstva;
2) da su posle toga najmanje dva semestra proveli na teorijskom i praktičnom
radu u jednom zavodu (čl. 10 st. 2 Uredbe).
Kandidati koji imaju diplomu sa stranih poljoprivredno-šumarskih fakulteta (visokih
škola) mogu takođe polagati doktorski ispit na našim poljoprivredno-sumarskim
takultetima, pošto im se prethodno diploma nostrifikuje i fakultetski savet donese odluku
o priznanju prava na polaganje doktorskog ispita. I ovi kandidati su obavezni
da ispune odredbu iz prednjeg stava.


Clan 52


Doktorski se ispit sastoji iz dva dela:
1) iz samostalno izrađenog pismenog naučnog rada (disertacije, teze) i odbrane


istog;
2) iz usmenog ispita.
Oba ova dela doktorskog ispita moraju se polagati na jednom istom fakultetu..


502
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Clan 53


Za polaganje doktorskog ispita kandidat se prijavljuje dekanu pismenom molbom
uz koju prilaže:
1) svoj kratak životopis;
2) diplomu inžinjera poljoprivrede odnosno šumarstva;
3) uverenje da je proveo najmanje dva semestra na teorijskom i praktičnom
radu u jednom zavodu;


4) disertaciju u pet primeraka, pisanih mašinom;


5) izjavu u kojoj jamči svojom časnom reci, da je disertaciju izradio sam, bez
nedopuštene tuđe pomoći.


U svojoj prijavi kandidat mora pored naučne grane, iz koje je radio disertaciju,
označiti za usmeni ispit još i tri predmeta koji toj nauci pripadaju (čl. 54) a koje kandidat
bira u sporazumu sa nastavnikom iz čijeg je predmeta disertacija.


Clan 54


Doktorski ispit može se polagati iz ovih naučnih grupa:


A) Na poljoprivrednom otseku:


(Ispušta se)


B) Na šumarskom o t s e k u :


1) Pedologija s predmetima: agrogeologija, agrikulturna hernija, meteorologija
i klimatologija, ekologija i sociologija bilja, podizanje i gajenje šuma.
2) Fitopatologija s predmetima: botanika (opšta i specijalna), anatomija drveta,
agrikulturna hernija, zaštita šuma.
3) Šumarska entomologija s predmetima: zoologija, hernija, fitopatologija, zaštita
šuma.
4) Podizanje i gajenje šuma s predmetima: pedologija, ekologija i sociologija
bilja, meteorologija i klimatologija, dendrometrija i nauka o prirastu.
5) Iskorišćavanje šuma s predmetima: mehanička tehnologija drveta, šumarska
hemijska tehnologija, šumarsko mašinstvo, trgovina šumskim proizvodima, dendrometrija
i nauka o prirastu.
6) Mehanička tehnologija drveta´ s predmetima: iskorišćavanje šuma, anatomija
drveta, fitopatologija, šumarska entomologija.


7) Dendrometrija i nauka o prirastu s predmetima: matematika, podizanje i gajenje
šuma, uređivanje šuma, procena (računanje vrednosti) šuma i šumska statika.
8) Procena šuma i šumska statika s predmetima: matematika, nacionalna eko


nomija s finansijama, uređenje šuma, šumskoHprivredna politika.
9) Uređenje šuma s predmetima: procena šuma i šumska statika, nacionalna
ekonomija s finansijama, dendrometrija i nauka o prirastu, geodezija.
10) ŠumskoHprivredna politika i statistika s predmetima: uprava šuma, zaštita
šuma, trgovina šumskim proizvodima, nacionalna ekonomija s finansijama.


11) Zaštita šuma s predmetima: šumarska entomologija, fitopatologija, meteorologija
i klimatologija, uprava šuma, šumsko-privredna politika sa zakonodavstvom.
12) Građenje šumskih transportnih sredstava s predmetima: matematika, meha


nika, kulturna tehnika, geodezija, iskorišćavanje šuma.
13) Uređenje bujica s predmetima: matematika, mehanika, kulturna tehnika, geodezija,
podizanje i gajenje šuma.
Clan 55


Disertacija se radi prvenstveno iz oblasti nauka kojima su u prethodnom članu
označene pojedine grupe; ona se može raditi i iz predmeta navedenih naučnih grupa,
no s tim da je u što užoj vezi sa naukom kojom je obeležena dotična grupa. Temu
disertacije bira kandidat u sporazumu sa nastavnikom stručnog predmeta.


503
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Član 56


Dobivenu prijavu za polaganje doktorskog ispita iznosi dekan na prvoj narednoj
sedmici pred fakultetski savet koji, pošto proveri da li kandidat ima pravo na polaganje
ovog ispita (51. 51 ove Uredbe) odobrava ili ne odobrava polaganje ispita. U
slučaju da odobri, bira odmah dva referenta koji će pregledati i oceniti disertaciju.
Jedan od njih dvojice ima biti nastavnik naučne grane iz koje je rađena disertacija;
osim toga, jedan od njih dvojice mora biti profesor, dok drugi može biti univerzitetski
docent, ili, izuzetno, profesor drugog fakulteta.


Na predlog glavnog referenta može fakultetski savet broj referenata povećati,
uzimajući pri tome u obzir i koga profesora drugog fakulteta. U tome slučaju moraju
profesori poljoprivredno-šumarskog fakulteta biti u većini. Fakultetski savet može
doneti ovakvu odluku i iz svojih sopstvenih pobuda.


Pored referenata za ocenu disertacije, fakultetski savet imenuje odmah i ispitnu
komisiju u koju ulaze: dekan, kao pretsednik, referenti i ostali nastavnici onih predmeta
iz kojih kandidat polaže usmeni ispit.


članovi komisije za usmeni ispit imaju biti profesori ili univerzitetski docenti.
Izuzetno može u pojedinu komisiju da uđe honorarni profesor ili honorarni nastavnik,
ali tada profesori i docenti fakulteta, ne računajući tu pretsednika moraju biti u većini.


Član 57
Refenreti su dužni da u što skorijem vremenu, a najkasnije za šest meseci podnesu
pretsedniku ispitne komisije obrazložen referat sa ocenom disertacije.
Disertacija je primljena, ako ocena iznosi najmanje (6) šest. U protivnom slučaju
može kandidat podneti novu disertaciju i to najranije posle šest meseci. Ako i
druga disertacija nije primljena može kandidat podneti treću posle godinu dana.


Član 58
Kad je disertacija primljena, ispitna komisija određuje dan za polaganje usmenog
ispita.
Usmeni ispit traje najmanje dva časa, a uspeh se ocenjuje jednom opštom ocenom
o ćelom usmenom ispitu. Ako je ta ocena ispod 6, kandidat može neuspeh popraviti
najranije posle šest meseci; ako i onda pokaže nedovoljan uspeh, može ponoviti
ispit najviše još jednom i to najranije posle jedne godine dana.
Rezultat usmenog ispita saopštava se kandidatu odmah.


Član 59
Kad kandidat položi usmeni ispit, dekan ga poziva da određenog dana javno
brani disertaciju. Odbrana disertacije se obavlja pred komisijom koju sačinjavaju dekan,
kao pretsednik, i referenti koji su pregledali i ocenili disertaciju.
Odbrana se smatra uspešnom, ako je svaki ispitivač oceni najmanje ocenom
(.) šest.
Ako kandidat ne odbrani disertaciju, svoj neuspeh može popraviti podnošenjem
nove disertacije po propisu čl. 57 st. 2 ove Uredbe, pošto izrada disertacije i njena
odbrana pretstavljaju zajedno jednu polovinu doktorskog ispita (čl. 233 Opšte uredbe).


Član 60


Kandidatu koji je uspešno odbranio disertaciju i položio usmeni ispit dekan
izdaje odobrenje da može štampati disertaciju i to, prema mišljenju referenata datom
u referatu, bilo u celosti ili u skraćenom prerađenom obliku, po prethodno izvršenim
ispravkama itd. Naslovni list mora biti štampan prema obrascu koji propiše fakultetski
savet.


504
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Clan 61


O odbrani disertacije i toku celog ispita vodi ispitna komisija zapisnik, koji se
po završenom doktorskom ispitu združuje sa ostalim dokumentima kandidatovim i
čuva u arhivi fakulteta.


Na podnetu molbu kandidatovu i po naplati propisanih taksa izdaje mu se uverenje
o uspehu i ocenama postignutim na doktorskom ispitu.


Član 62


Cim kandidat štampa svoju disertaciju, dužan je predati dekanatu 100 primeraka.
Posle ovoga se kandidatu na njegovu molbu i o njegovom trošku izdaje štampana
doktorska diploma na srpskohrvatskom jeziku, a koju potpisuje rektor univerziteta i
dekan poljoprivredno-šumarskog fakulteta. Na osnovu ove doktorske diplome ima
kandidat pravo na nošenje titule doktora poljoprivrede odnosno šumarstva.


Doktorska diploma ima ovaj oblik i sadržinu:
KRALJEVINA JUGOSLAVIJA
Rektor Univerziteta
i
Dekan Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u
potvrđuju svojim potpisom i univerzitetskim pečatom da je g. inž
roden god. .. . u banovine
izradio i odbranio doktorsku disertaciju ... . i položio propisani usmeni doktorski
ispit sa uspehom
Time je ispunio sve uslove po zakonu i uredbama ovog Univerziteta, pa mu se
dodeljuje titula i dostojanstvo


doktora poljoprivrede (šumarstva)


zajedno sa svima pravima koja iz toga proizlaze.
Dano u Beogradu (Zagrebu)
Dekan Poljoprivredno-šumarskog fakulteta. Rektor Univerziteta.


Clan 63
Doktorsku promociju i predaju diplome kandidatu vrši javno u svečanoj sali
rektor univerziteta sa dekanom poljoprivredno-šumarskog fakulteta i promotorom koga
određuje ispitna komisija.
Imena lica koja su od univerziteta primila doktorsku diplomu unose se u posebnu
knjigu, koja se čuva u univerzitetskoj kancelariji i u koju se svojeručno upisuje
lice koje je proglašeno doktorom.


Clan 64
Stečeno pravo na doktorsku titulu može se izgubiti prema odredbi čl. 235 Opšte
uredbe.


VIII Prelazna naređenja


Clan 65


Za slušaoce koji su svoje studije na poljoprivredno-šumarskim fakultetima započeli
pre stupanja na snagu ove Uredbe, važiće i dalje propisi dosadašnjih uredaba
i to najdalje do školske 1944/45 godine. Posije toga vremena počinje i za njih da važi
ova Uredba.


član 66
Doktorski ispiti prijavljeni dekanatu pre stupanja na snagu ove Uredbe, polagaće
se po ranijim propisima još samo do školske 1942/43 god.


505