DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Clan 67
Ova Uredba dobija obaveznu snagu kad se obnaroduje u »Službenim novinama«.
Tada prestaju važiti ranije uredbe poljoprivredno-šumarskih fakulteta u Beogradu
i Zagrebu.
I br. 17475 Ministar prosvete,
19 maja 1939 godine Stevan Ćirić, s. r.
Beograd.


Opaska uredništva: Ova uredba obnarodovana je u »Službenim Novinama« od


30. maja 1939.
IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


III. redovne sjednice odbora Jugoslovenskog Šumarskog udruženja održane dne
18. lipnja u prostorijama Direkcije šuma u Banjaluci.
Prisutni: Potpredsjednici: Dr. Andrija Petračić i Dr. Dragoljub


P e t r o v i ć, blagajnik Oskar Dremil te odbornici gg. Dr. Milan A a i ć, Ing.


Marko Babić, Ing. Otmar Mi k la u, Ing. Bora N i k o 1 i ć, Ing. Bora


Obradović, Ing. Andrija P r e m u ž i ć, te zamjenik člana Upravnog odbora


P e t r o n i j e Z a r i ć.


Osim toga prisustvovali su sjednici članovi Podružnice Banjaluka i činovnici


Direkcije šuma.


Ispričali su se: Predsjednik Ing. Milan Lenarčić, tajnik Ing. Ante


Pre mužić te odbornici gg. Ing. Mehmed Đalić, Ing. Vladimir Bosi


1 j e v i ć, Ing. Salih G j i k i ć, Ing. Josip Marci ć, Ing. Fran R a v .i k, Ing.


Vjenceslav R a d o š e v i ć, Ing. C i r i 1 R i h t a r, i ing. Ivan S m i 1 a j.


O d s u t a n : Ing. L j u lb o m i r Marković.


Predsjeda podpredsjednik Dr. Andrija Petračić.


Zapisničar Ing. M a t i j a Q j a i ć.


Prije prelaza na dnevni red gosp. Dr. Petrači ć komemorira kratkim govo


rom pokojnog Josipa Lenarčića, oca sadanjeg predsjednika Udruženja, koji je i sam


bio predsjednikom Udruženja godine 1927. i 1928. Nadalje komemorira umrle članove


Teodora Budisavljevića, Antu Tomljenovića, Ljutoomira Sreć


kovića i Danu S t a n i č i ć a.


Odbornici odaju počast ustajanjem i klicanjem »Slava im!«


Zaključuje se, da se pokojnom Lenarčiću štampa službeni nekrolog na prvoj
strani Šumarskog Lista, a mjesto vijenca Udruženje će uplatiti Din. 200.— u Kereškenjijevu
pripomoćnu zakladu.


Dnevni red:


1. — Pozdrav predsjednika.
2. — Čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice U. O.
. 3. —. Izvještaj tajnika o tekućem poslovanju Udruženja.
4. — Izvještaj blagajnika o stanju imovine i tekućem blagajničkom poslovanju.
506
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 99     <-- 99 -->        PDF

5.
— Rasprava o podnesku člana Udruženja g. Ing. Bogdana Zagara, kojim predlaže,
da JŠU. odštampa njegovo djelce »Nešto o kršu« u svrhu popularizacije šumarstva.
6.
— Rasprava o dostavi talijanskog Narodnog šum. odbora (Comitato nazionale forestale)
o sudjelovanju na Svjetskoj izložbi u Rimu.
7. — Rasprava o prijedlogu Beogradske podružnice JŠU. o osnivanju bolesničkog
fonda unutar Jugoslovenskog šumarskog udruženja za pripomoći u slučajevima
hirurških operacija ili dužeg kliničkog sanatorijskog liječenja.
8. — Propaganda šumarstva.
9. — Kretanje u članstvu J.Š.U. (primanje novih članova i brisanje umrlih i onih,
koji su najavili istup).
10. — Eventualija.
I. Pozdrav predsjednika: g. Dr. Andrij a P e t r a č i ć pozdravlja prisutne
odbornike i ostale članove koji prisustvuju sjednici. Zali, što se sjednica nije mogla
održati u Domu na Šehitlucima radi velike kiše.
.. Tajnik u z. Ing. Gjai ć predlaže, da se zapisnik II. sjednice ne čita, što se
ne prihvaća. Nakon pročitanog zapisnika nije stavio nitko primjetbe i ovjeravaju ga
gg. Ing. Marko B a h i ć i Dr. Milan A n i ć.


III. Izvještaj tajnika:
1. — Šumarski Odsjek Kr. Banske uprave u Zagrebu dopisom od 8. marta broj
4346-7-1939. izvještava Udruženje, da je g. v. d. Bana Savske banovine na zamolbu
Udruženja, zamolio g. Ministra šuma i rudnika i g. Ministra pravde, da se prije donošenja
Uredbe o sanaciji Imovnih općina projekat te uredbe dostavi Udruženju radi
eventualnih primjetbi i prijedloga.
Uzima se na znanje.


2. — Skopska podružnica Jugoslovenskog šumarskog udruženja dopisom od
13. III. o. g. broj 20/39. zamolila je riješenje svoga ranijeg dopisa u pitanju ekskurzije
u Bugarsku. Udruženje je 18. III. 1939. odgovorilo dopisom br. 233—1939. i prema zaključku
.. sjednice Upravnog odbora toč. VII. zatražilo podatke u smislu toga zaključka.
Podružnica je dopisom od 23. III. broj 22/39. izvijestila, da nije pozvana od
bugarskih šumara, ne postoji nikakav specijalan razlog, učestvovalo bi 30 članova te
podružnice dok članovi ostalih podružnica ne bi mogli uzeti bčešća u toj ekskurziji.
Ponovo je zamolila Udruženje, da se zauzme za ishođenje dozvole Ministarstva šuma
i rudnika za tu ekskurziju.


Udruženje je dopisom broj 266 dne 30. III. o. g. odgovorilo Skopskoj podružnici,
da predsjedništvo ne može ništa poduzeti za tu ekskurziju obzirom na izvještaj Podružnice
i zaključak II. redovne sjednice Upravnog odbora. U ´koliko pak Podružnica
želi može ekskurziju organizovati sama.


Uzima se na znanje.


3. — Kr. Banska uprava Dravske banovine Šumarski odsjek dopisom od 16. III.
broj 1025-III-7 dostavila je 2 primjerka brošure »Dječji dan za pogozdovanje III Del«.
Zaključuje se, da se zamoli Banska uprava za još 10 primjeraka te brošurice i
da se pošalje Podružnicama JŠU.


4. — Srpsko poljoprivredno društvo Beograd dopisom od 17. III. 1939. poslalo je
Udruženju svoj izvještaj za 65. redovni godišnji zbor, koji je održan 26. III. u Beogradu.
Tajništvo je zamolilo gosp. Dr. Dragoljuba Petrovića da zastupa Udruženje
na tom zborovanju.


Uzima se na znanje.


507
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 100     <-- 100 -->        PDF

5. — Udruženje je primilo 20 kom. »Zaštitnika« što ih je naručilo prema zaključku
I. sjednice pa ih sada imade sa poklonom Ministarstva svega 30 komada.
Zaključuje se, da se svakoj Podružnici pošalje po 5 komada. Nadalje na predlog


g. Dr. Petračića zaključuje se, da se zamoli Društvo za zaštitu prirode u Zagrebu, da
pokloni Udruženju svoj Vijesnik.
6. — Prirodoslovno društvo Ljubljana moli zamjenu Šumarskog Lista za svoj
časopis »Proteus« i prirodoslovne rasprave.
Zaključuje se, da se zamjena odobri.


7. — Klub studenata veterine moli zamjenu Šumarski List za svoj časopis mjesečnik
»Veterinar«.
Zaključuje se da se zamjena ne odobri.


8. — Comitato nazionale forestale izdaje novi časopis »Rivista forestale Italiana«,
koji izlazi mjesečno a zamjenio je časopis L´Alpe. Predlaže se da se u zamjenu za
taj časopis šalje Šumarski List.
Zaključuje se, da se zamjena odobri.


9. — Beogradska podružnica J. Š. U. izvijestila je dopisom od 13. IV. broj 20/39.
da će održati 7. maja glavnu godišnju skupštinu u biblioteci Ministarstva šuma i rudnika.
Predsjedništvo je zamolilo gosp. Dr. Petrovića da zastupa Udruženje na toj
skupštini.
Qosp. Dr. P e t r o v i ć izvještava, da je bio spriječen i da ga je zastupao gosp.
N i k o 1 i ć. Qosp. Nikoli ć izvještava, da je izabran novi odbor na dvije godine
kojemu je on predsjednik.


10. — Ministarstvo šuma i rudnika dopisom od 17. IV. 1939. broj 4134—1939
izvjestilo je Udruženje, da se Narodno pretstavništvo mije saglasilo sa prijedlogom
g. Ministra šuma i rudnika, da se godine volontiranja priznaju za pripravnu službu,
napredovanje i penziju.
Uzima se na znanje.


11. — Prema zaključku II. sjednice Udruženje je zamolilo g. Rihtara , da
izradi izvještaj i prijedlog za rezoluciju o pitanju podšumara i apsolvenata Mariborske
škole. Kako je g. Rihtar bio bolestan predao je stvar g. Sotošeku , koji je izradio
predlog po tom pitanju. U tom se predlogu traži izmjena Zakona o šumama i to § 135
alineja I., II. i III. te § 116. i § 33. Uredbe o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika.
Te promjene u glavnom odnose se na uvođenje podšumara kao pomoćnog šumarskog
osoblja.
Qosp. Nikoli ć primjećuje na taj izvještaj, da bi bilo dobro predati to pitanje
na obradu jednomu od >gg. iz vrhovnog šumarskog nadzora.


Gosp. Mikla u predlaže stvaranje odbora od 3 člana koji će uskladiti taj predlog
sa zakonom o šumama odnosno izraditi konkretan predlog za promjenu zakona o
šumama.


Zaključuje se nakon kraće diskusije, da se prijedlog pošalje g. Ružic u sa zamolbom
da izradi izvještaj u tom predmetu u roku od mjesec dana ukoliko mu je to
moguće.


12. — Gosp. inspektor Marči ć izvjestio je Udruženje, da mu nije poznato
stanje uređivanja Mljeta i da je zamolio Direkciju šuma u Mostaru, da ona izvjesti
udruženje o stanju stvari. Qosp. Gjiki ć na traženje Udruženja poslao je opširan
izvještaj o stadiju uređivanja zgrade na Mljetu. Nadalje izvještava, da je čuo da su
Benediktinci zatražili ponovno dozvolu za otvorenje samostana na Hvaru i Mljetu.
Direkcija šuma u Mostaru na zamolbu Udruženja i gosp. Marčića dostavila je
Udruženju dopisom od 17. maja broj 6150—1939. opširan izvještaj o stanju zgrade i


o radovima na uređenju.
508
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Gosp. Petro v ić napominje da je mišljenje g. Kangrg e o uporabivosti te
zgrade dosta nepovoljno dok je mišljenje g. Knola još donekle povoljno.


Gosp. Obradovi ć upozoruje na činjenicu da su saobraćajne prilike vrlo loše
jer Mljet irna svega 2 puta tjedno parobrodarsku vezu, te je uslijed toga pitanje ishrane
skopčano sa poteškoćama.


Zaključuje se, da Udruženje zamoli g. Kangrgu za mišljenje i izvještaj o stanju
tog predmeta.


13. — Skopska podružnica J. S.U.. izvjestila je 3. V. dopisom broj 29—1939. da
će 4. VI. 1939. održati skupštinu Podružnice u Skoplju.
Predsjedništvo je zamolilo g. Petrović a a ukoliko bi on bio spriječen g.
Marković a da zastupa Udruženje na toj skupštini.


Uzima se na znanje.


14. — Skopska podružnica dopisom od 20. V. broj 34—1939 dostavila je godišnji
izvještaj o radu u kojemu napada centralnu upravu Udruženja i okrivljuje zbog svoga
neuspjeha u pitanju organizacije ekskurzije u Bugarsku i pitanja isplate i viziranja
putnih računa. Nadalje napominje da u tim kao i svim ostalim pitanjima a naročito
u pitanju personalne politike, ne može učiniti sadanje Udruženje ništa nego bi tu moglo
pomoći samo jedno jako staleško udruženje (udruženje svih inžinjera).
Nakon poduže diskusije u kojoj su uzeli učešća svi prisutni odbornici zaključuje
se povodom spomenutog izvještaja kao i članka koji je izašao u Politici povodom
skupštine Podružnice u Skoplju da se skrene pažnja Podružnice na nezgodan stav
prema centrali. Nadalje, da snaga Udruženja ovisi od Podružnica, kao i uopće od
aktivnosti članova. Ne leži krivnja na centrali zbog eventualnih neuspjeha u preduzetim
akcijama.


15. — Uprava Policije dopisom od 22. IV. Pov. br. 13512 obavijestila je Udruženje,
da je Ministarstvo unutrašnjih poslova odobrilo zamjenu časopisa sa Rusijom
putem policije.
Uzima se na znanje.


16. — Udruženje .lugoslov. agronoma dopisom od 1. juna broj 555—1939. obavijestilo
je J. Š. U. da će se 26. juna održati godišnji kongres u Skoplju.
Zaključuje se, da se zamoli gosp. M a r k o v i ć, da zastupa Udruženje na tom
kongresu. Ukoliko bude spriječen neka odredi tko će ga zamjeniti.


17. — Ministarstvo šuma i rudnika dopisom od 2. VI. 1939. broj 4448 saopćilo
je Udruženju, da će se potpora predviđena u partiji 977 pozic 2 dodijeliti čim krediti
budu otvoreni.
Uzima se na znanje.


IV. Izvještaj blagajnika:
G. D r e m i 1 izvještava o stanju gotovine, efekata i fondova kao i o stanju uloženih
novaca u I. hrv. štedionici. Napominje, da velike uloške koji su zaleđeni prema
odobrenju štedionice postepeno prenosi na nove uložnice.
Prema zaključku prošle sjednice izradio je iskaz dugovanja članarine do konca
1938. god. iz kojega se vidi da 295 članova duguje 67.176 Dinara članarine. Nekii od
tih dužnika duguju 400 pa i više Dinara, a većina po 2 godine.


G tom pitanju razvila se poduža diskusija u kojoj su svi odbornici saglasili se,
da treba poduzeti najenergičnije mjere protiv takovih dužnika. Tim više što i Pravila
predviđaju da se svaki član koji ne plati do konca godine članarinu imade brisati iz
članstva u koliko nakon opomene bez opravdanog razloga ne uplati dug članarine.


Zaključuje se, da se svi dužnici štampaju u Šumarskom Listu i to redom po
veličini duga do konca 1937. godine. Ujedno ih treba pozvati da u roku od mjesec
dana podmire dug na članarini odnosno u koliko im to nije moguće da jave u kojim


509
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 102     <-- 102 -->        PDF

obrocima bi mogli otplatiti dug. Svi dužnici koji u tom roku ne odgovore treba da se
isključe iz Udruženja, a dug članarine utjera putem nadleštva kod kojeg služe. Šumarski
List u kojem bude štampan taj popis i opomena poslati će se svima pa i onim
dužnicima kojima je List bio obustavljen.


Gosp. Pe.tr ovi ć moli blagajnika za izvještaj o stanju Posmrtne Pomoći
predlaže, da se ta ´bilo aktivira ili likvidira.


Zaključuje se, da se uznastoji ličnom akcijom kod članova Udruženja povećati
broj članova P. P.


V. Gosp. Ing. Bogda n 2 a ga r dostavio je Udruženju rukopis djela »Nešto
o kršu« sa zamolbom, da bi Udruženje to djelo odštampalo u svrhu propagande i popularizovanja
šumarstva. To je djelo posljedica njegovog dugogodišnjeg rada na kršu
i u njem su sabrani svi podaci u jednoj popularnoj formi.
Zaključuje se, da se zamoli g. prof. Balen, da dade svoje mišljenje o tomu djelu
pošto ga je već prema pismu g. Zagara pročitao i povoljno ocijenio. Nadalje da dade
mišljenje i g. tajnik Premuzić te ukoliko budu oba mišljenja povoljna da se djelo
štampa sa manjim izmjenama na teret propagande šumarstva. Pokušat će se zamoliti
i od Ministarstva izvjesna potpora u tu svrhu.


VI. 1.) Comitato nazionale forestale dostavio je Udruženju poziv za sudjelovanje
na šumarskom dijelu Svjetske izložbe god. 1942. u Rimu.
Zaključuje se, da se stvar odloži za godinu dana.


2.) Ministarstvo šuma i rudnika dopisom od 27. maja 1939. broj 4118 dostavilo
je Udruženju na mišljenje poziv za HI. internacionalni šumarski kongres u Helsinki
(Finska) 1940. godine.


Zaključuje se, da se na upit odgovori slijedeće:


ad 1.) Treba svakako da Jugoslavija uzme učešća u tome kongresu;


ad 2.) Na kongres iznijeti će se referati koje odredi nacionalni komitet;


ad 3.) U reprezentaciju treba da uđe bar jedan predstavnik Udruženja;


ad 4.) Troškove treba da snosi Ministarstvo šuma i rudnika iz fonda za propagandu;
ad 5.) U nacionalni komitet treba da uniđe jedan ili dva predstavnika Udruženja.
3.) Deutscher Forstverein pozvao je tiskanicom Udruženje na učestvovanje u


velikom njemačkom šumarskom zasijedanju (Grossdeutsche Peichstagung der Forstwirtschaft)
koje se održaje u Berlinu od 26. VI. do 1. VII. 1939. godine.


Zaključuje se, da se pozdravi zborovanje i ispriča Udruženje što nije moglo izaslati
delegata.


VII. Beogradska podružnica dopisom od 24. IV. broj 53—1939. dostavila je Udruženju
predlog za osiguranje bolesničkog fonda službenika u resoru Ministarstva šuma.
Ta ´bi se -pomoć podjeljivala u slučaju teškog otoolenja kod kojeg je potrebno kirurško
odnosno sanatorijsko liječenje.
O tom pitanju razvila se je živahna diskusija u kojoj su prisutna gg. odbornici
izrazili se sa dosta pesimizma o mogućnosti takvoga fonda. G. N i k o 1 i ć predlaže da
se organizuju zdravstvene zadruge na sličnom principu kao što je to provedeno na
selima.


Zaključuje se, da Udruženje pribavi Pravila bolesničkog fonda činovnika poštanske
štedionice, zatim činovničkog i penzionerskog bolesničkog fonda i da se ta
razašalju podružnicama na mišljenje i predlog.


VIII. Propaganda šumarstva:
Ministarstvo šuma i rudnika dopisom od 31. III. broj 9126—1939. zatražilo je od
Udruženja mišljenje povodom predloga za sastavljanje jednoga popisa svih izložbenih
i propagandnih objekata koji se nalaze u našoj državi. Ujedno moli Udruženje da dostavi
popis takovih objekata koji se nalaze u Šumarskom muzeju Udruženja u Zagrebu.


510
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Zaključuje se, da se pošalje akt upravitelju muzeja na mišljenje i prema tom
mišljenju da predsjedništvo odgovori Ministarstvu.


2.) Qosp. Drag . Petrova c predlaže da Udruženje zatraži od Ministarstva
da se u odjeljenju za vrhovni šurn. nadzor osnuje zaseban odsjek za propagandu šumarstva.
Svrha toga odsjeka bila bi da se propagandom popularizira šumarstvo kako
u najširim slojevima tako i u krugovima intelektualaca te i na taj način spriječi satiranje
i uništavanje šuma.


Gosp. Petrovi ć kao prvi govornik ističe važnost i potrebu toga odsjeka jer
bi se smišljenom propagandom moglo postići da toi naši intelektualci a naročito suci
i sreski načelnici koji treba da poduzimlju najenergičnije mjere protiv počinitelja šumskih
šteta, počeli doista te mjere i provoditi. Velika je krivica na stalnom svakogodišnjem
praštanju šumskih šteta jer se time došlo tako daleko da suci ni neće da
presuđuju nego očekuju amnestiju. Ličnom akcijom uspjelo se sklonuti gosp. načelnika
Vučetića da je pristao na osnivanje toga odsjeka ali potrebno je ipak da se Udruženje
zauzme u tom pitanju.


Qosp. Nikoli ć predlaže, da Udruženje podupre tu ideju i da zatraži provedbu
osnivanja odsjeka za propagandu, u koji toi došli naši prvaci propagande koji bi imali
jedino tu dužnost da prikupljaju sve podatke potrebne za propagandu te da ih u
zgodnoj formi i u zgodno vrijeme publiciraju.


Gosp. Petrači ć ističe kako štampa povodom posljednjih poplava nije htjela
da iznese sve one podatke što su ih dali šumarski stručnjaci o uzrocima poplava a
izneseni su ti isti podaci kada ih je dao šef tehničkog odsjeka Kr. Banske uprave. U
tom izvještaju iznosi se da je krivnja poplavi nagla sječa na samoborskim planinama
i okrivljuje se jednako privatni vlasnik kao i državni javni nadzor.


Gosp. Obradovi ć ispravlja u prvom redu tvrđenje da su seljaci glavni štetočinje
u šumama. Napominje da je ne jednom isticao rad velikih firma kao glavnog
uništavača i satirača šuma. Uspjelo mu je da prikupi dokumenta da je tome doista
tako. Navodi nekoliko slučajeva, a sve ostalo iznijeti će u opširnijem referatu na
idućoj sjednici. Iza firmi dolaze režijske manipulacije koje nište šumu isto tako bezobzirno
kao i firme a možda još i gore. Treći konačni faktor ništenja´ bosanskih šuma
je kolonizacija. Čudna je ideja dodijeljivati ljudima ziratno zemljište na visinama od
1OO0 i više metara i na strminama bosanskih planina. Kolonizacija je potrebna jer nije
pravedno da država posjeduje 80% sveukupnog zemljišta ali nije opravdano da se ta
zemlja dodijeljuje u planinama umjesto u ravnici kako bi to bilo prirodno. Posljedica
toga je da koloniste sijeku šumu i zemljište ostavljaju golo neobrađeno i traže nove
površine. Osim toga troškovi kolonizacije namiruju se također na teret šuma, te se
za potrebe fonda za kolonizaciju sijeku one šume, koje su preostale od firma za koje
taksacija tvrdi da se ne mogu sjeći. Ističe slučaj da je taksacija na jednom kompleksu
našla vrlo malu masu za sječu a kolonizacija je nakon toga doznačila na daleko manjoj
površini istoga kompleksa jednu veliku masu i to zato, jer fond za kolonizaciju treba
sredstava.


Gosp. Petrači ć ističe da je predgovornik sve vrlo lijepo iznio, ali da treba
uznastojati propagandom da se to spriječi.


Zaključuje se, da se zamoli Ministarstvo šuma predstavkom da osnuje Otsjek
za propagandu.


IX. Kretanje članstva:
Primaju se za redovite članove gg. inžinjeri: Popi a v ski Veće
s 1 a v, viši šum. pristav, ´Niš ; R a d m i 1 o R a d i v o j e v i ć, Hoče ; Mačck
Stjepan, Zagreb; Firsov Vasilije, Ljubljana; Alić Josip, Zagreb; V e s elinović
Bo gol juto, Vrgin Most;


za članove pomagače: gosp. Stojadinović Đorđe, stud. for. Zagreb.


511
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Predlažu se za brisanje: Ing. Vil j em Rožman, Maribor, briše se
na vi. zahtjev. Ing. D u t> r a v i ć H i ml i je: odobrava se brisanje s time da podmiri
dug na članarini. Ing. Krstić Ljubiša zbog duga na članarini briše se. Ars 1 an
a g i ć A r i f, zbog duga na članarini briše se, s time, da se dug utjera.


X. Eventualija:
1.) činovnici Ministarstva šuma i rudnika sabrali su povodom smrti Ing. Ljubomira
Srećkovića 335.— dinara i u mjesto vijenca poklonili taj iznos u Kereškenjijevu
pripomoćnu zakladu. Uzima se na znanje.


2.) Hrv. prosvjetni klulb povodom rođendana braće Radića moli da se u ime
doprinosa otkupi blok markiea.


Odobrava se 10 Dinara.


3.) Odbor za gradnju Doma crvenog križa moli prinos odkupom značke.


Odobrava se 10 Dinara.


4.) Ing. Aleks ander W u n d s z a m iz Sarajeva ponudio je Udruženju
djelo Hempel Wilhelm »Die Bäume und Sträucher des Waldes« u 3 sveska za cijenu
od 2.000.— Dinara.


Zaključuje se, da se to djelo nabavi i to da se potraži jeftinije a najviše do
1000 Dinara.


5.) Povodom traženja da se smije prodati pojedinačne brojeve starih godišta
Šumarskog Lista zaključuje se da se smiju prodavati pojedinačno samo oni brojevi
koji pretiču od kompletiranih godišta.


6.) Upravnik Šumarskog Muzeja g. prof. Ugrenovi ć izvijestio je Udruženje,
da je dao zbirke pregledati, dezinficirati i očistiti o državnom trošku.


Gosp. Anić u dopisu od 17. VI. o. g. moli da Udruženje odobri izvjesnu svotu
na teret koje bi se uvela u muzej električna rasvjeta i platili troškovi oko dopreme
velikih kolutova od golemih stabala i ostalih vrijednih uspomena na naše glasovite
šume kao što su na pr. zbirke fotografija i t. d.


Zaključuje se, da se odobri 100O.— Dinara za uvođenje elektrike i troškove
oko dopreme kolutova i nabavki fotografija, s time, da se prvenstveno zatraži od
fakulteta da on provede instalaciju elektrike. Ujedno se stavlja u dužnost blagajniku
Udruženja, da prilikom sastava budžeta za narednu godinu uvrsti stavku od 3000.—
Din. za uređenje i popunjenje muzeja.


Povodom premještaja gosp. Turkalja iz Ogulina u Bjelovar za Direktora Đurđevačke
imovne općine zamolio je g. Turkalj Udruženje da se zauzme za njega kako
nebi pod svoje stare dane trebao mijenjati svoje mjesto i preći iz planinskih šuma
u nizinske. To nije zaslužio svojim poštenim radom i misli da je to zbog toga što
energično progoni kriomčare drva na području ogulinske imovne općine.


Zaključuje se nakon debate, da se Udruženje neće ni u ovom kao ni u drugim
pojedinačnim slučajevima zauzeti kao Udruženje, nego se stavlja u dužnost gosp.
Petroviću, da ličnom akcijom poradi kod gosp. načelnika Vučctića, da se premještaj
obustavi.


8.) U izvršenju zaključaka prošle sjednice radni odsjek Udruženja sastavio je
specijalna uputstva za namještanje honorarnih službenika odnosno nadničara i dostavio
ih je svim Podružnicama na mišljenje, a dosada su stigli odgovori samo od
Ljubljanske i Sarajevske Podružnice.


Uzima se na znanje.


9.) Odbor za izradu projekta o izmjenama i dopunama Zakona o lovu nije izradio
skupnog1 predloga nego je dostavio svoje mišljenje gosp. Grünwal d u kojem
ističe da je mnogo preuranjeno mijenjati Zakon o lovu i da je bezuvjetno potrebno
da ostane dominalni sistem jer regarni sistem uslijed velikog broja lovačkih društava
i velikog broja lovaca imati će za posljedicu uništenje divljači.


512
ŠUMARSKI LIST 8-9/1939 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Qosp. Mikla u ističe da i Ljubljanska podružnica u svome predlogu nije tražila
hitnu izmjenu zakona o lovu nego je tražila samo u slučaju da se mijenja Zakon


o lovu, da bi se uvažile njene primjetbe.
Zaključuje se nakon debate, da se povjeri izrada predloga Udruženja gosp.
Miklau s time da u prvom redu ima da naglasi, da je Udruženje mišljenja da ostane
dosadanji zakon na snagi bar jednu zakupnu periodu, a inače da se pridrzaje predloga
Dravske banovine i Beogradske podružnice.


10.) Gosp. 0 to r a d o v i ć predlaže, da se Udruženje zauzme za sigurnost lugara
i čuvara šuma, jer se godišnje dešava oko 20 ubistava lugara. Štampa u. većini slučajeva
ne uzimlje u obranu lugara nego ga još napada a to proizlazi iz neupućenosti
naših novinara. Opravdano bi bilo, da lugari u vršenju svoje teške i odgovorne dužnosti
u srezovima koji su najviše izloženi napadajima po zločincima vrše službu u
patrolama po dvojica. Nadalje je potrebno, da se u budžetu osigura pomoć porodici
postradalog lugara kao što je to slučaj za finansijske službenike.


Gosp. Nikoli ć ističe da je izrađena nova uredba o čuvarima drž. šuma i to
tako, da su dane neke privilegije lugarima. U prvom redu pošto se ne može dobiti
stalnost predviđa se da se lugara može premestiti najviše jedan puta godišnje i to
samo ljeti. Nadalje, svi lugari dobiće potpuno besplatno uniformu a poboljšat će se
i naoružanje, tako da će pored puške nositi i revolver i upotreba oružja biće slobodna
kao kod organa finansijske kontrole. U slučaju upotrebe oružja neće se lugara micati
sa dužnosti niti pritvarati nego će ga preslušati disciplinski sud koji će biti osnovan
kod svake Direkcije. Predviđena je kao kazna otpust u težim slučajevima.


Predlaže i on da Udruženje zatraži povećanje toroja lugarskog osoblja kako bi
se moglo provesti patroliranje u ugroženim srezovima.


Zaključuje se, da se uputi Ministarstvu predstavka u kojoj će se zamoliti povećanje
broja lugarskog osoblja, patroliranje u ugroženim šumskim srezovima i osiguranje
pomoći porodici stradalog lugara.


Zaključeno i potpisano:
Predsjednik u z. Tajnik u z.
Podpredsjednik:


Dr. Petračić. Ing. Mato Gjaić.


Ovjerovljuju:


UPLATA ČLANARINE REDOVITIH ČLANOVA U MJESECU JUNU GODINE 1939.


Belov Dimitrije, Našice Din. 100.— za god. 1939; Emrović Borivoj, Zagreb Din.
50.— za I. polg 1939; Fašaić Vid, Zagreb Din. 25 — za 1/4 1939 god.; Ivančan Cvjetko,
Bjelovar Din. 50.— za I. polg. 1938; Jošovec Adolf, Zagreb Din. 100.— za god. 1939;
Kauders Alfons, Zagreto Din. 200.— za god. 1938 i 1939; Kušan Stjepan, Cetini e Din.
100.— za god. 1939; Majer Dragutin, Vojnić Din. 100.— za god. 1939; Oklobdžija Čedomil,
Majur Din. 50.— za I. ipolg. 1937; Slović Zvonimir, Nova Gradiška Din. 100 —
za god. 1939; Štefović Josip, Križevci Din. 100.— za god. 1939; Tomičić Božidar,
Kutjevo Din. 200.— za god. 1938 i 1939; Ugrenović Aleksandar, Zagreb Din. 69 — za


I. polg. 1939; Valentić Petar, Lipovljani Din. 10O.— za god. 1938.
Uplata članarine sa područja Podružnice Ljubljana: Munich Franjo, Ljubljana
Din. 20.— a conto duga; Tomše Valentin, Ljubljana Din. 50.— za II. polg. 1938; Zagar
Bogoslav, Boh. Bistrica, Din. 100.— za god. 1939.


Uplata članarine sa područja Podružnice Beograd: Baranac Slobodan, Beograd
Din. 100.— za god. 1939; Duduković Milan, Novi Sad, Din. 100.— za god. 1939.


Uplata članarine sa područja Podružnice Banjaluka: Bambulović Petar, Banjaluka
Din. 58; Ivančević Radivoje, Banjaluka, Din. 100.— za II. polg. 1938 i 1939; Selmanović
Ahmet, Banjaluka Din. 50.— za II. polg. 1939; Zubović Jovan, Banjaluka Din.
100.— za god. 1939.


513