DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1939 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Ing. STJEPAN FRANČIŠKOVIĆ (Beograd):


PRILOG PROUČAVANJU TAKSACIONIH
ELEMENATA U PREBIRNIM ŠUMAMA*


(CONTRIBUTION A LA CONNAISANCE DES ELEMENTS
TAXATIONNELS DANS NOS FORETS JARDINATIOIRES)


Raspravu pod gornjim naslovom*) napisao sam s namjerom, da
pred stručnu javnost iznesem svoje samostalno gledište na formiranje
elemenata taksacije u planinskim šumama Thurn Taxisa. Kako sam u
uvodu rasprave spomenuo, koristio sam se tečevinama i iskustvima ove
do najnovijeg vremena uzorne šumske ekonomije, koja sižu unatragpreko pola stoljeća. Podatke iz švajcarske i južno-njemačke prebirne
šume uzimao sam u glavnom samo kao sredstva komparacije i to s vrlo
velikim oprezom.


Kako su mnogi problemi života u prebirnoj šumi još i danas nedovoljno
rasvijetljeni, razumljivo je, da mnoga moja gledišta ne moraju biti
definitivna. Zato sam i naglasio mogućnost, da vrijeme mojemu radu
može eventualno dati značaj fragmentarno započetog studija.


Nekoje moje izvode u^ spomenutoj raspravi podvrgao je kritici


g. ing. Josip Radošević u Šumarskom Listu br. 4—5 ove godine, pa
smatram potrebnim da na tu kritiku dam svoj odgovor. Taj je odgovor
težak, ali ne radi argumenata kritike, nego radi toga, što je stilizacija
kritike toliko nejasna i mutna, da mi na mnogim mjestima teško polazi
za rukom ustanoviti, što mi zapravo gosp. kritičar zamjera, a što opet
sam kao svoje iznosi.
Općenito


Prva četiri stava kritike ispuštam, jer nemaju veze s mojom
raspravom. U petom stavu (str. 229) kritika iznosi za kneževsku upravu:
»Za prebirnu šumu nije se htjelo ni čuti, a kamo li gospodariti u tom
pravcu. To su odbijali gotovo svi propisi, pa i! uredajni elaborati...«


Gosp. kritičar trebao si je dati malo više truda u čitanju uređajnih
elaborata (Schlussdarstellungen). Onda bi svakako bio tamo opazio, da
se za kontrolu izračunatog etata po Hundeshgenovoj formuli uzima normalna
zaliha za prebirn e šume. A to se ne bi moglo dogoditi, kad bi
elaborati, koji su sastavljeni po naročitim instrukcijama, a priori odbijali
prebirnu šumu. Nu osim toga, ja tvrdim, a ne samo priznajem (kako to


g. kritičar drži), da se je stvarno prebirno gospodaril o u tim
šumama. Tako na pr. vlastelinski šumarski inspektor A i
ii g n e r1 iznosi
god. 1910. u svom stručnom referatu na kneževsku Komoru domena u
Regensburgu doslovce:
* Iz više razloga nije mogao ovaj članak da bude dosad odštampan, premda je
stigao uredništvu već proljetos.


*) Šumarski List, br. 8., 9. i 10. 1938. god.


1 Aigner : Inspizierungen des fürstlichen Forst-u. ´Rentamtes Lokve, Regens


burg 1910.


700
ŠUMARSKI LIST 12/1939 str. 31     <-- 31 -->        PDF

»Die Wirtschaftsmassregeln, nach denen der Femelschlagbetrieb eingeführt werden
sollte, sind vor 24 Jahren aufgestellt worden. Wenn nun heute geprüft wird, wie
weit die Wirtschaft den damals aufgestellten Qrundätzen gefolgt ist, so muss konstatiert
werden, dass der Betrieb heute noch vom Femelschlagverfahren weit entfernt
ist und den Charakter des reinen Plenterbetriebes beibehalten hat.«


Kako vidimo, sve kad i ne bi bilo živih svjedoka i današnjih raznodobnih
šuma, ovaj je nalaz vrhovnog inspektora kneževskih šuma dovoljan,
da iz temelja obesnaži odvažne tvrdnje kritike.


Nadalje gosp. kritičar nastavlja: »Prema tome svaki, koji je i malo
upućen, stati će i pitati, kako se mogu iz jednog objekta, na kojem su
glavne smjernice daleko od prebirne šume, iznositi taksacioni elementi
za tu šumu i — šta više — obarati sve gotovo, što je na tom polju kod
nas dobiveno.«


Nije mil jasno, čemu kritici te glavne smjernice, koje se nisu uopće
primjenjivale, nego se stvarno gospodarilo prebirao. Nije mi jasno ni
to, da sam u svojoj raspravi obarao sve gotovo, što je na tom polju kod
nas dobiveno. Kod nas je na žalost na tom polju dobiveno vrlo malo ili
ništa. Sve je samo hipoteza i nagađanje.


Gosp. kritičar citira moju rečenicu: »Danas možemo naslutiti tek to,
da prebirna šuma pokazuje drugačiji uređaj životnog toka od onog u
jednolikoj visokoj šumi«. Tom citatu odmah dodaje i svoj zaključak:´
»Dakle kada to pisac naslućuje, a drugi već i davno znaju, onda da
upoznamo tu šumu, ne ćemo polaziti sa stanovišta jednolike visoke
šume«. Uporedi li se tekst moje rasprave, izilazi jasno, da je g. kritičar
iz povezanog sklopa (možda i nehotice) i s t r g n u o jednu moju rečenicu
i dao joj drugi smisao. U mojoj se raspravi aludira ovom izrekom
na dosad poznate prednosti prebirne šume, kako su ih iznijeli B i o 11 e .,
F 1 u r . i B a 1 s i g e r, a koje nisu dostatne, da se može ocijeniti trajanje
produkcije u prebirnoj šumi.


Utvrđivanje s]ečne zrelosti


Kritika pobija moju tvrdnju, da je vrijeme u produkciji prebirne
šume neistražena veličina, pa kao dokaz za protivno iznosi F 1 u r . - eve
nalaze za švajcarske šume, prikazane u posebnoj tabeli. Ako je protivno
istina, onda bi vrijeme u produkciji prebirne šume bila istražena veličina.


Ja bih se prvi radovao, kad bi tako bilo. Čemu sam toliko napora
utrošio, da barem donekle rasvijetlim pitanje latentnog mirovanja, kad
sve to jednostavno ne stoji. Meni je Flury-ev prikaz poznat. Nu da li je
tim Flury-evim faktima oboren ovaj krupan nedostatak za utvrđivanje
sječne zrelosti u prebirnim šumama, nisam se mogao uvjeriti. Poznato
mil je stanovište jednako uvaženog autoriteta prof. Dr a E. Gehr h
a r d t a2 iz mjeseca decembra 1934. god., koje u glavnom glasi:


Jedan se od glavnih uzroka postojeće nejasnoće bez sumnje nalazi


u tome, što se kod prihodne sposobnosti prebirne šume, uvjetovane


staništem, ne može računati sa s t a r o š ć u. Pojam starosti u glavnom


nema ovdje onog značenja kao kod jednodobne šume. Flury piše u svojim


2 Prof. Dr. E. Gehrhardt : Leistet der Plenterwald mehr Zuwachs als der
gleichaltrige Hochwald. Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, LXV1 Jahrgang, —
Dezc-mlber 1934. (str. 609—622).


701
ŠUMARSKI LIST 12/1939 str. 32     <-- 32 -->        PDF

odličnim »Istraživanjima o strukturi prebirne šume«, da zastarčenje mladih
članova prebirne šume može trajati 80—100 godina. Gubitak na
prirastu, koji nastaje u ovo vrijeme latentnog mirovanja, ne će Flury
da padne na teret stabala prebirne šume, jer da je taj gubitak čisto
slučajan i bez značenja za produkciju. Za Flury-a prema tome nije mjerodavna
zbiljna starost, nego samo gospodarska starost (Wachstumsalter),
koja počima s relativnim oslobađanjem stabala u prebirnoj šumi.
Nu i ta se starost može da protegne preko 200 godina.


Tako u glavnom govori prof. Gehrhardt u decembru 1934. godine.
Flur y pak 1929.3 god. na temelju svojih dotadanjih istraživanja zaključuje,
da njegovi nalazi govore ipak nešt o viš e od običajne tvrdnje,
da starost u prebirnoj šumi nema nikakove važnosti (»und sagt doch
etwa s mehr als die übliche inhaltsschwere Versicherung, im Plenterwalde
habe das Alter überhaupt keine Bedeutung«). Da bi1 se ti nalazi,
koji 1929. god. kazuju samo nešt o više, mogli za par godina prihvatiti
kao generalni! i! podesni za utvrđivanje sječne zrelosti, u to ne vjeruje
nitko osim g. kritičara.


Kod takovog stanja stvari, a pogotovo kod radova oko utvrđi vanja
sječne zrelosti, ostajemo kod našeg dosadanjeg uvjerenja
i nikako još ne možemo prihvatiti, da je vrijeme u prebirnoj šumi
već istražena veličina i da nam Flury-evi nalazi kazuju više od dosadanjeg
uvjerenja, kada daljnji kvalitativni prirast pada ispod zadanog


Što se tiče primjene Lorey-evih


gospodarskogpoglavlju.
kamatnjaka. Jer je samo o tome bila riječ u ovom
Tabele prihoda i prirasta.
a) Primjen a podataka .


tabela na prebirne šume, ja
sam u raspravi tačno odredio njezinu važnost. Naročito sam naglasio,
da reduciranj e podataka, koje se kod primjene vrši, nema znanstvenog
ključa. Tu mi g. kritičar zamjera, što nisam naveo, kako se
empirijsk i pokazalo, da se podaci! Lorey-a približuju naslućivanom
gibanju proizvodnih sila u prebirnoj šumi, te tko je to ustanovio.


Čudi me ova primjedba. Tim više, kad g. kritičar odmah dodaje,
da bih to »bio vjerojatno naveo, da se je naučno pokazalo«. Kako se
može nešto najprije naučno pokazati, a iza toga to isto nazivati empirijskim.
Ono, što se ukazuje empirijski, nije već i naučno utvrđeno. Nauka
je jedno, a empirija drugo.


Nu najvažnije je, što g. kritičar u upoređenju podataka lokalnih i
Lorey-evih tabela nije ništa drugo vidio osim zamjen e jutar a i
hektara . To bi bila moja krupna zabuna, jer sam stvarno upotrebljavao
Šum. kalendar iz 1926. god., a njegovi su podaci izneseni u staroj
bečkoj mjeru.


Ponajprije, gosp. kritičar je u velikoj zabludi, kad drži, da sam
upoređivanjem podataka obiju tabela imao namjeru donijeti zaključke o
poređenju prihod a prebirnog i jednodobnog tipa. Vrlo se tome čudim,


3 Dr. Ph. Flury : Über den Aufbau des Plenterwaldes. Mitteilungen der schweizerischen
Zentralanstalt für das forstliche Versuchswesen. Zürich, 1929., Bd. XV,
Heft 2 (str. 318).


702
ŠUMARSKI LIST 12/1939 str. 33     <-- 33 -->        PDF

jer sam i na početku i na kraju svojih razmatranja u ovom poglavlju
jasno Maknuo, kako sam tim upoređenjem imao namjeru utvrditi, d a
li su u taksacionim elementima lokalnih tabela
našla uvaženja sva tipična svojstva prebirne
šume , koja su ili općenito znanstveno prihvaćena ili se daju logično
objasniti specijalnim uslovima života. A to je nešto sasvim drugo, nego
što mi g. kritičar pripisuje.


Priznajem, da je u raspravi trebalo o tome nešto više reći. Nisam
to učinio, jer bih stvar bio suviše oduljio i odalečio od glavnog cilja.


Kad bih htio uporedivati prihode obaju uzgojnih tipova, onda u najmanju
ruku ne bih upotrijebio nikakove tabele prihoda i prirasta. Pogotovo
ne lokalne, koje nikako ne smatram definitivnim radom. Jedno je
ispitivati, koliko su u nekojim tabelama izražena tipična svojstva prebirne
šume, a drugo je ispitivati i donositi zaključke o poređenju prihodnih
snaga prebirne i jednodobne šume.


Po G e h r h a r d t u "(spom. djelo) jedna se odluka u ovom pitanju
ne može uopće očekivati u dogledno vrijeme, a na bazi običnih metoda


t. j . pomoću pribavljanja brojnih podataka. Kod zamisli jednog ovakovog
poredbenog pokusa trebalo bi uzeti jedan pravilan prebirni tip sa svim
debljinskim razredima kao jedan poredbeni faktor naprama poznatoj
veličini! prihoda jednodobne šume, pa onda do dovršetka pokusa sače kati
punu ophodnju jednodobne šume istog boniteta
. A s tom se šumom za vrijeme trajanja pokusa ima uvijek tako
gospodariti, da pruža najveći mogući prihod. Koliko bi se ovakovih pokusa
trebalo preduzeti, da se dobije definitivno riješenje, pita prof.
Gehrhardt. Nastavljajući dalje podvlači, da dok toga nema, moramo se
poslužiti drugim pomoćnim sredstvima, a to su mišljenj a poznatih
stručnjaka i podaci o prihodima, u koliko su naravski dopustivo i jednomjerno
uporediti. Da se pomoću primjene ovakovih postupaka razjasni
ovaj problem, uvijek je posao riskantan, jer nije moguće donijeti
strog o naučn i doka z unatoč svih domišljatosti; prikazivanja.
Značajno je, da ni odličan istraživalac prihoda i poznavalac švajcarskih
prebirnih šuma F 1 u r . nije na sebe preuzeo dužnost, da na temelju
svoje izdašne grade provede uporedenje gromadnog prirasta obaju gospodarskih
oblika.
Dakle, po mišljenju gosp. kritičara ja sam preuzeo ovaj posao unatoč
toga, što se ni najveći autoriteti to ne usuđuju. I to ni više ni manje
nego na bazi oskudnih podataka prihodnih tabela Gorskoga Kotara.


b) Reduciranje podataka.


Vratimo se na fatalnu zabunu oko zamjenjivanja jutara i hektara,
što g. kritičaru služi kao dokaz mojeg površnog proučavanja.


Na prilike prebirnih šuma, razumljivo, ne mogu se primijeniti u
svom čitavom iznosu podaci Lorev-evih tabela nego tek reducirani. To
u ostalom priznaje i sam g. kritičar, kada tvrdi, da se te tabele na tamošnje
šume ne mogu primjeniti bez veliki h korekcija. A to baš
zato, »jer su naši boniteti slabiji«. Problem dakle leži u odabiranju reduktivnog
faktora.


Iz navedene konstatacije prof. Gehrhardt a slijedi, da se prebirna
il jednodobna sastojina mogu uporediti samo na jednakom bonitetu. S tom


703
ŠUMARSKI LIST 12/1939 str. 34     <-- 34 -->        PDF

se okolnošću moralo računati barem donekle i kod upoređenja lokalnih
i! Lorey-evih tabela. Za taj posao stajala su nam na raspoloženju dva
poredbena materijala: a) lokalne tabele, koje su sastavljene na bazi raznodobnog
šumskog stanja, b) Lorey-eve tabele za jednodobne šume, koje
se za prebirnu šumu imaju reducirati.


Da bismo za naš zadatak mogli! izvesti! upoređenje podataka, moramo
pronaći sam kriterij redukcije. I ako taj kriterij ne može imati
utvrđenu znanstvenu podlogu, ipak se ne smije odabirati povoljno. Tajkriterij ne može biti bro j s t ab a 1 a, jer je taj broj u prebirnoj šumi
jedan od najnestalnijih faktora. Ne može to biti ni kružn a ploh a
po hektaru, jer je po jednima progresivna, a po drugima podjednaka u
svim debljinskim razredima. Te baš faktore treba ispitati ovim uporedenjem,
jer prije toga ne znamo, da H su uopće u tim lokalnim tabelama
izražene u tim faktorima prebitfne osebine. Jednako je tako i s drugim
faktorima osim drvne zalihe. Za drvn u zalih u po hektaru znamo
po suglasnom svjedočanstvu najpriznatijih autoriteta, da je uz pretpostavku
jednakih boniteta podjednaka u prebirnoj i jednodobnoj šumi.
F 1 u r . je u svojim istraživanjima došao na jednakost drvne gromade
poredujući prebirne šume s jednodobnim sastojinama na jednakom bonitetu,
pa doslovno kaže:


»Mit Ausnahme des Plenterwalds auf Dürsrüti, der vermöge seiner Vergangenheit
und Zwecksbestimmung einen Ausnahmefall für sich darstellt, weicht der durchschnittliche
Holzvorrat in Plenterwald nicht sehr erheblich von demjenigen des gleichaltrigen
Hochwaldes ab.«


Tu je sad riješenje čitavog reduktivnog faktora:
Ako su drvne zalihe prebirne i jednodobne säst
oj ine na istom bonitetu podjednake, onda je logično,
da eventualne njihove razlike dolaze od
raznih boniteta.


Drvna gromada u prebirno j šumi nije po Flury-u pouzdan
indikator boniteta. To potvrđuje moju u raspravi naglašenu tvrdnju, da
je u prebirnoj šumi upliv stanišne dobrote paralizovan uplivom direktnogsvjetla. Nu u jednodobno j sastojim: drvna je gromada pouzdano
mjerilo za dobrotu staništa. Ona je nedvojbeno na boljim staništima
veća, a na slabijim manja. Razlike su u masi između pojedinih boniteta
oštre il uočljive. Iz ovoga slijedi: Nije sigurno, da će p r e b i r n a
šuma na boljim bonitetima proizvesti veću drvnu
gromadu, ali je sigurno, da će jednodobna sastoji
na na lošijem bonitetu proizvesti uvi!jek manju
zalihu.


Naš je zadatak bio, da Lorey-evu jednodobnu šumu pomaknemo iz
njezinih normalnih odnošaja na bonitete lokalnih tabela, a da ona pritom
i
ii nadalje zadrži sve elemente jednodobnosti. Polazeći1 od ovog principa,
ja sam kod redukcije uzeo za bazu podatke uređajnih elaborata za šumsku
upravu Zalesina iz 1911. god. S obzirom na raznodobnost šuma i
raznolikost stanišne dobrote ova gospodarska jedinica predstavlja povoljan
primjer za prosuđivanje veličine drvne gromade u tipičnoj prebirnoj
šumi. Suvišno je isticati, da su 1911. godine i ranije bile te šume
odlično upravljane.


704
ŠUMARSKI LIST 12/1939 str. 35     <-- 35 -->        PDF

I) Uredajni elaborati za šumsku upravu Zalesina iz 1911. god.
(Schlussdarstellungen) pokazuju slijedeću zbiljnu masu kod u = 100, a
na površini od 1200 . 2 ha:


u IV. razredu 124.790 m3 krupnog drveta (Derbholz)


» III. » 75.280 » » » »


» II. » 39.950 » » » »


»I. » 34.540 » » » »


Ukupno 274.560 m3 na površini; od 1200.2 hektara. Prema
tome üznosi prosječno po hektaru 228.8 m3 ili zaokruženo 230 m´\


II) Računamo li Lorey-eve podatke za glavnu sastojinu (u = 100)


po približnoj formuli -~- dobivamo slijedeću drvnu masu po hektaru:


za I. bonitet (1067 :2) = 533 m3


» II. » (858 :2) = 429 »


» III. » (681 :2) = 340 »


» IV. » (514 :2) = 257 »


Ukupno 1559 ma


Prema tome uzlazi; po hektaru okruglo 390 m8.


Reduktivni faktor bi prema tome iznosilo 230 : 390 == 0.589.


Uvažimo li, da se ovdje radi o konkretnoj šumi, gdje nije potpuno


eliminisan stadij latentnog mirovanja niti! proveden slobodan razvoj
krošnje, kako je to u lokalnim tabelama, moramo zaključiti, da će taj
reduktivni faktor biti n i ž i, nego što je ovdje obračunan, jer šuma lokalnih
tabela radi! svakako uslijed stajališnog prostora s manji m
drvnim kapitalom nego konkretna šuma. Što je ova razumljiva
pretpostavka dovela do činjenice, da podaci lokalnih tabela po hektaru
odgovaraju Lorev-evim podacima po jutru, može značiti samo to, da
su Lorey-evi podaci! reducirani! ne s 0.589 nego sa 0.575. Samo to il ništa
drugo.


Na taj je način Lorev-eva šuma predočena u stanišnim prilikama


Gorskoga Kotara, a pri tom je zadržala i dalje svoj jednodobni karakter.


Stoga će uporedenjem ovako reduciranih podataka Lorey-evih s poda


cima lokalnih tabela najinstruktüvnije izbiti najmarkantnije crte stabli


mičnog uzgoja.


Tako sam eto došao do reduktivnog faktora, koji je za našu kritiku


toliko tajanstven, da u postupku vidi samo zamjenu jutara i hektara.


c) Ostale zamjerke.


Kritika me upozorava na činjenicu, da prebirna šuma u Gorskom
Kotaru kao i! ona po Flury-u pokazuje na I. bonitetu u glavnom dvostruku
masu nego lokalne tabele. Tu sam navodno trebao uočiti nešto sumnjiva.
Po toj logici lokalne bi tabele morale pokazivati podjednake gromade
s onima konkretne šume, ma da su te tabele sastavljene na principu
stajališnog prostora t. j. posvemašnjeg eliminilsanja stadija latentnog
mirovanja, kako bi vremenski faktor u produkciji došao potpuno
do izražaja. Za gosp. kritičara je potpuno uzaludno moje »zaobilazno«
objašnjavanje, da normale tih lokalnih tabela nisu sastavljene na bazi


705
ŠUMARSKI LIST 12/1939 str. 36     <-- 36 -->        PDF

nadraslih i potisnutih stabala, nego na pretpostavci, da svako stablo
s obzirom na raznodobnost okoline uživa čitav stajališni prostor i tako
proizvede najveću masu u najkraćem vremenu. U takovoj
strukturi, gdje je isključeno svako zastiiranje, naravno da mora biti
drvni kapital niži od onoga u konkretnoj šumi.


Od ostalih prigovora kritike branim se ovako:
1 Što se tiče sastava lokalnih tabela, ja sam naglasio, da mil na
žalost nije poznata dendrometrljska metoda, na temelju koje su sastavljene.
To, kako se vidi, ne zna ni gosp. kritičar. Ali zato on zna za po budu
, od koje su te tabele potekle. Za mene je pobuda irelevantna, a
glavno je, da su lokalne tabele postavile taksatorske norme za konkretne
raznodobne šume, kojima se je prebirno gospodarilo. Za normalnost tih
naših kraških šuma ne mora biiti idealom Lorey-eva klasična šuma, ali
ne mora biti ni švajcarska prebirna šuma.


2) Kritika tvrdi!, da ove tabele »nisu nii upotrebljavane, jer nisu
niti mogle biti upotrijebljene«. Kad bi gosp. kritičar znao za obrazloženje
etata u elaboratima Male revizije, onda nikako ne bi postavio ovakovu
tvrdnju. Druga je stvar, da li su tabele u tim elaboratima ispravn o
primijenjene, ali to ovamo ne spada.


3) Ja sam be z obzir a na lokalne tabele učinio u raspravi jednu
dizgresiju i postavio tezu, da u slučaju jednakosti kružne plohe po Hufnaglovoj
normali nizovi temeljnica odnosno kružno-plošne progresije
imaju jednake kvocijente gibanja kao i nizovi stajališnog prostora
odnosno stajališne progresije.


Računski predstavljeno izlazi:


Ova je jednadžba nemoguća, a potom i Hufnaglova normala, jer u
prebirnoj, a donekle i u jednodobnoj šumi nastaje izlučivanje i mortalitet
stabala u nižim debljinskim razredima zbog razvijanja većeg prostora
nadraslih na štetu potisnutih stabala. Postojati može samo formula
odnosno kvocijenat stajališne progresije uvijek je niži od kvocijenta
kružno-plošne progresije. To može biti jedino u slučaju, ako je kružna
ploha progresivna. Iz lokalnih se tabela može ova okolnost lako ustanoviti
pomoću kvocijenata temeljnica dvaju susjednih srednjih stabala i
kvocijenata dvaju odnosnih stajališnih prostora. Primjećujem, da se ova
relacija jasno vidi i u konkretnim tipičnim prebirnim šumama.


4) Ja sam kod lokalnih tabela pokušao logičnim, a ne zaobilaznim
putem protumačiti, kako je provedeno generalisanje gibanja produktivnih
faktora na jedinicu površine. Utvrdio sam, da je u tu svrhu uzet kao
podloga stajališni prostor srednjeg stabla i to sam označio kao tačniju i
prihvatljiviju metodu za preblrne šume našega Krasa. Tu sam okolnost
pobliže objasnio, a nisam odmah prešao na upoređenje s Lorey-evlm
tabelama.


706
ŠUMARSKI LIST 12/1939 str. 37     <-- 37 -->        PDF

O malom nedostatku, kako to Vidil kritika (str. 235), nisam nigdje


govorio. Označio sam kao prividn i nedostatak, što je prenošenje
gibanja prirasnog razvoja s aritmetski srednjeg stabla na jedinicu površine
kod ovih tabela podvrgnuto drugim pravilima, nego je to u jednodobnoj
sastojim. Tu sam prividnost u daljnjem razmatranju ii objasnio.
5) Kritika moje rasprave zaključuje, da bi tabele prihoda i prirasta
trebalo u državnim šumama sastavljati na bazi stajališnog prostora. Ako
se to tako lako može zaključiti iz mojeg prikaza, čemu sam onda u konačnom
— definitivnom — zaključku ukazivao na još neriješen problem
prebirne strukture i s tepena zastiranja. O tome, pa
I o samom stajališnom prostoru treba još mnogo toga rasvijetliti, da bi
se donijelo obrazloženo stanovište s obzirom na praktičnu primjenu.
Moja je svrha bila ukazati! na opstojnos t stajališnog prostora, koji
kao izrazita funkcija svjetla predstavlja najjaču dinamičnu snagu života,
razvoja i svih bioloških pojava u prebirnoj šumi našega Krasa.
To još ne znači, da se na njegovoj podlozi imaju sastavljati tabele prihoda
i prirasta.


6) O prirast u sam ipak nešto istaknuo (na str. 476). Barem
onoliko, koliko se dalo očitati iz diagrama obih tabela. Pobliže u to
pitanje nisam zalazio, jer dok naša nauka nije na čistu, kakovo je približno
gibanje prirasta u prebirnim šumama, onda sam ja još manje
mogao pomoću njega ispitivati, koliko su u lokalnim tabelama zastupane
osebine prebora. Malo prije sam naveo prof. Dra Gehrhardta,
koji za Flury-a tvrdi, da se ni pomoću goleme raspoložive grade nije
usudio meritorno zahvatiti u ovaj problem. Kritika ipak od mene traži,
da to učinim i to na bazi poredenja tabela prihoda i prirasta. Tu kritika
sasvim suvišno primjećuje, da je »prirast mnogo važan i tu stvar ide
teže«. Pa naravno, da tu stvar ide teže, jer kad bi išla lakše, onda ne
bismo pomoću jednakih ili progresivnih kružnih ploha ili pak putem
stajališnog prostora pokušavali prodrijeti u neistraženu produkcionu sposobnost
naše prebirne šume.


RESUME.


Reponse ä la critique que M. Radošević a fait de l´etude de ce meme auteur,
parue dans les . s 8—10 de l´annee precedente. La critique a ete imiprimee ici meme,
,dans les .>s 4—5 de l´annee courante.


.


707