DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 12/1939 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Cijena


Pisa c Naslo v knjig e Nabavlj a s e k o đ
Din za stud.
Din
*
članovi članovi
42. Nenadić Đ. đr. Rač. vrijednosti Suma J. š. U. Zgb. Vnkotinovićeva 2. 70.
nečlan.
loa.—
50.—
nečlan.
70.—
43. . uređivanje sama nabavlja se 4)đ autora 120 — —
44. Novak V. Pratika za gozd. posestnike Kmetijska dražba Ljubljana 6 -—
45. Penev N. 0 molici (Prijev. s bug.) Novakovie. Skoplje, Dir. i. 6 -.—
46. Petračie A. đr. Uzgajanje šuma I. i .? pie. Zgb. Vnkotinovićeva 2. 100 —
140. -
——
47. Petrović D. dr. S. i šum. privreda n Makeđ. J. Š. U. Zgb. Vukotinovićeva 2. 10. —
48. Ružić A. Zak. o šum. (Projekat 1924. g.) J. Š. U. i 50 —
49. Setinski V. Bujice (Litografirano) Uđr. stud. Sum. Zgb. Vukot. 2. 55 —
60. Šivic-Žnidaršič Zb. lovskih predpisov z razl. Tiskarna Merkur. Ljubljana. 76.—
64. platno
karton
51. Ugrenović A. đr. Pola stoljeća Šumarstva J. Š. U. Zagreb. Vukotin. 2, 200. -—
52. n Zakoni i prop, o šumama i p. „Tipografija" đ. d. Zgb. 120.— —
53. II Iskorišćavanj e šuma I. D. Tomičić Zgb. Tehn. fakultet raspro dano
54. n _ i, .. Tehnologija drveta » 90 70.
5b.
V . III. Tehnika trg. drv. I. » 90. 70.
56.
n -i% i ´ » u -V 90. 70
57.
Veseli D. Zaštita šuma pis. Sarajevo. Bolnička 15. 30.— 25. 58.
i» Geodezija n . 40 -35 -
59 i» Lovstvo i ribarstvo n 30 — 25 -
60. n Šumarska botanika n 25.— 20 —
61. n Kađenje ćumura . 15. 12.
62.
n Sistematika šum. drvlja n 10 — B —
63. 1» Pov. crtice o šum. Bos. i Her. 1* 15— 12.—
64. . Sušenje četin. šuma 1» 10. 8.—
65. Zorićić M. dr. Tumač Zakona o lovu Tiskara Nar. Novina. Zgb. 95 -—
66. Baranac S. Šum. gospodarstvo Imov. opština
(1919—1931.) pis. Bgđ. Ministarstvo š. 120 — 100.-
67. Novak V. 0 nrejanju gosp. z g. Ban. upr. šum. ođsj. Ljubljana 30. —
68. Markić Mih. 0 imovnim općinama pis. Bgd. Katićeva 3. i
J. 8. U. Zgb, Vukotinovićeva 2. 10 —
69. Sotošek St., arednik Gozđarski vestnik, mjesečni strukovni
list Maribor, Kopališka 6/II. 60 __
70. K. Č. Demić Radne mašine za obrada drveta Drvotržac — Zagreb 60. —
71. Min. šuma i ruđn. Statistika izvoza i proizvoda šumarstva
Kraljevine Jugoslavije
1926.—1935. Ekonomat Min. šuma i rudnika 60 -
72. Min. šuma i rudn. Statistika izvoza i proizvoda šumarstva
Kraljevine Jugoslavije
za god. 1937.
Ekonomatrudnika
Ministarstva šuma i
20.—
73 Kr. Ban. uprava
Ljubljana
Posebni pređpisi o iskorišćavanju
gozđov in gojitvi domaćega oreha
Gozđarski ođsek kr. Banske uprave
Ljubljana 10 —
74. Dr. prof. Setinski V. Vodno graditeljstvo nstvu i šumarstva I.
gospodarZavod
za vodno graditeljstvo,
Vukotinovićeva 2. Zagreb 70. 55



Upozorenje! Na sjednici od 15. "... 1929/zaključila je Glavna uprava S.S. U. da podupre domaće
šumarske knjige oglašujući ih besplatno na omotnim stranicama svoga glasila. Oglasi se šalja
Jugoslovenskom šumarskom udruženju. Zagreb, Vukotinovićeva 2. —




ŠUMARSKI LIST 12/1939 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Domaća stručna djela iz područja šumarstva


a


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10


11.
12
13
14.
15
16.
17
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Pisac


Balen J. đr.


ft


n


ft


ft


ft


Balen-Sagađin
Baranac S.


.


ft


-


.


Borošić J.


Borošić-Sarnavka
Dimitrov T.


Fink F.


rt


n


.


»
Humagl-Ves.-Mil.
Jekić .. Jov.


Josifović .. dr.
Jovanović Đ. đr.
Koprivnik V.


ft


Koprivnik V.


Levaković A.
đr.


Mađarević S.
Maletić Lj.
»


m


Marinović M
đr.


n


.


Marinović M.
đr.


Marković Lj.
Mihalđiić V.
Miklavžić J.
Miletić Ž. đr.
Neđeljković S.


Naslov knjige


0 proređama
Naš goli krš
Bril. pozn. naših medit. šuma
Pogl. na šumarstvo Bugarske
Šumski rasadnici
Josip Kozarac
Zakon o šumama
Karta šuma Imovnih općina
Naše šumar, i lovstvo (Za nar.)
..... poljopr. izložba i škola


(Šumarstvo)
Kratke pouke iz šumarstva
Šematizam i status šum. osoblja
Zbornik šum. zakona i propisa
Molika (Prijevod s bug.)
Kubični sadržaj klada
Površina neobrub. dasaka
Prerać. engl, stopa i palaca
Površina srednjača (Centreplanks.)
Kubature popruga (frizera)
Praktično uređivanje šuma
Prilozi za istoriju š. u Srbiji
Biljna patologija za šum.
Mehan. prerada drveta
Pojam šume Poj. posednika


Prinudni put
Jugosl. Lovčevi zapiski
Problem čoveka i mašine


(Osvrt kroz vekove)
Pokret racionalizacije rađa u
savremenom svetu


Dendrometrija


Naše šume
Uređenje bujica
Premer š. metod. slobodnih stab.
Određivanje starosti šuma ´
Privredni značaj lova
Šum. privredna geografija
Značaj šuma u privr. i kult.


životu naroda
Osnovi nauke o upravi šumama


Šume našega juga
Tab. za njem. bačv. robu
Kmeteko gozdarstvo
Šumarstvo Morav. banovine
Geodetska vežbanja I


Cijena


za


Nabavlja .. kod za stuđ.


Din član.


Din


udruž.


pisca Zemun. Karađorđeva 9 50


n 100-— —


n
50-— —


ft
50.-— —


50.-—
´ —
ft


J. Š U. (Za Kozarčevo poprsje) 15. -— —
Tiskara Narodnih Novina. Zgb. 50. -— —
pisca. Bgđ. Ministarstvo š. 25 — 20.— —
n
20-15.-—


n
15-— —


y


»20 — — —
Bgd. Ministarstvo . 50 -— —


*
60.-— —
0. Krstio. Bgd. Ministar, š. 10.-— —
„Drvotržac".
Zgb. Praška 6. 45.— — —
n 20 — 16.— —


* 5.-4.-—
rt 20 — 16-—
rt
25-— —


J. Š. U. Zgb. Vukotinović. 2. 20.— — —
pis. Bgd. Vojv. Dobrnjca 52. 60. -— —
St. Šerban. Bgd. Garašanin. 18. 70. -60 — —
pis. Bgd. Miloša Pacerca 25. 50 -— —
pis. Bgd. Zadarska 10. I. 30 -25.-—
» 30.-— —


Matica Rađa, Bgđ, Kraljev trg 15. 5 -—" —


ft
5.— — —


članovi članovi


70 — 60.


J. S. U. Zgb. Vukotinović. 2.
,—
neil nečlan.


100.— 70.


pis. Zgb. Palmotićeva 68. 120.-— —
Lotspajh. Zemun. Kr. Petra 11. 70. -.. -—


30.-— —
i» 16.— — —
pis. Bgđ. Južni bulevar 23. 60.-25 — 26.pis.
Bgd. Južni bulevar 23. 300 — 220 — 250 —


ft


U pet rata
Kr. Srpska Akademija Bgđ. 10.— — —
pis. Bgđ. Južni bulevar 23. 140 — 100.-100 —


(u 4 rate)
pis. Skoplje Bans. upr. 30 -— —
pisca Oarešnica 50 — 40— —
Ban. upr. Šum. ođsj. Ljubljana 8 -— —
pis. Bgđ. Minist, šuma 15 — — —
pis. Zemun. Šum. fakultet 50.— — — .




ŠUMARSKI LIST 12/1939 str. 54     <-- 54 -->        PDF

INDUSTRIJA ORUŽJA


BOROVNIK I VRBANIĆ


ZAGREB, Jurlšićeva Q Rod Glavne pošte
Telefon 24-5-67


Preporuča svoj cij. gg. lovcima svoje prvorazredne puške, pištolje i sva lovački pribor.


PREUZIMAMO eve u puškarski zanat zasijecajuce popravke oružja te izvršujemo sve
najsavjesnije. — Izradjujemo lovačke puške po specijalnim narudžbama — Prodajemo najsolidnju
lovačku municiju. — Dajemo savjete i informacije u pogledu lovačkog oružja.


Preuzimamo prepariranje raznih životinja


Šumska industrija


Filipa Deut§cha Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30--47
Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suhe hrastove
gradje svih dimenzija


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


..................................................................................................


Uprava gospodarstva i šumarstva


RRNDI]\ NAŠICE, SLAVONIJA


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


..............................................................................^


724




ŠUMARSKI LIST 12/1939 str. 53     <-- 53 -->        PDF

und Aufstellung einer Fichtenbestandessortcntafel (O prikupljanju podataka i sastavu
tablxa za sortiranje smrekovine u W.). — O. Feucht : Zur Anwendung der Pflanzensoz´ologie
im. Waldbau (O primjeni biljne sociologije u uzgajanju šuma).


Oktobar — Dr. H. Hausrath : Zur Femelwaldfrage (O pravilnoj prebornoj
šumi). — Dr. W. Fuchs : Die Betriebssysteme im Kiefernwald (O raznim metodama
gospodarenja u borovim šumama). — Dr E. Wohlfahrt : Über Baumklassenibildungen
(O razdiobi stabala u sastojini).


Novembar — H. Zimmcrle : Zuwachsuntersuchungen bei der Fichte im fürstl.
Forsibezirk Härtsfeldhausen (Istraživanja o prirastu smreke u H.). — Dr. Dän n
ec k er : Gedanken über Vorratswirtschaft im Fichtenwald (Razmatranje o zališnom
gospodarenju u smrekovim šumama). — Dr. E. Zentgraf : Technische Sturmsicherung
von Fichtenbeständen (O obrani smrekovih sastojina od vjetra). — Dr. K.
Vanselow : Ein Kiefernprovenienzversuch im Lchrwald Wildtal des Staat. Forstamtes
Freiburg i. Br. (Pokusi o provenijenciji bora u W.).


Decembar — Dr A. Ebner : Die Bedeutung und Erfassung des Abfallholzes
für die nat´onale Rohstoffschaffung (O važnoslti drvnih otpadaka kao sirovine). —
Dr, Speer : Über die Genauigkeit einiger Massencrmittlungsmethoden (O točnosti
lukih metoda određivanja drvne mase).


Dr. M. Anić.


OGLASI


Za plasiranje vaših šumskih proizvoda


izvolite se obratiti dugogodišnjem
zastupniku za Afriku i Francusku na g.


MLADENA VASSILITCHA


ALGER 4, Rue Chanzy


Telefon 327-92. Telegram VASSILITCH-ALGER.


zaštitno sretstvo protiv modrenja


FUNGIMORS


borovin e je kemijski proizvod u obliku praška, koji snažnim
dejstvom ubija gljivice, a upotrebljava se rastvoren u vodi.
Rastvor je bistar i bez mirisa, a na drvetu ne ostavlja


nikakove vidljive tragove.
FUNGIMORS prodire 1—2 mm pod površinu drvefa i zato
ga kiša ne može isprati.
Naši prospekti sadrže poučne članke i zbirku uvjerljivih
stručnih mišljenja.
Naše zastupstvo je u rukama g. Ing. Wundsama Aleksandra, Sarajevo, Aleksandrova 5


GUSTAV GRAU & HEIDEL, CHEMNITZ


723




ŠUMARSKI LIST 12/1939 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Cijena će biti prvoj knjizi 60.— din. bez poštarine.
Kad prva knjiga iziđe, odmah ću dati u štampu drugu knjigu, o čemu ću Vas
na vrijeme obavijestiti.


Drugovi u šumarskoj praksi i dosada su me pomagali kad sam štampao stručne
knjige. Biti ću im iskreno zahvalan, ako me i sada pomognu naručbom prve knjige
»Nauke o šumi«, da bih mogao, koliko je to moguće, bez poteškoća dati u štampu i
drugu knjigu.


Zemun , 20 oktobra 1939 god.


Sa poštovanjem:


Prof. Dr. Ing. Josip Balen.


PREGLED ČASOPISA


ALLGEM. FORST- UND JAQDZEITUNQ.


1938 — Januar — F. Moser : Über Bodenkartierung in Auwaldungen unter besonderer
Berücksichtigung des Oberrheingebietes (O kartiranj« tala s naročitim osvrtom
na područje Gornje Rheine).


Februar — Dr. A. Ebner : Die Entwicklung der Rohholzförderung mit Lastwagen
(Izvoz drva kolima nekoć i sada).


Mart — Dr. Wohlfarth : Die Ergebnisse der badischen Durehforstungsversuche
(Rezultati pokusa prorjedivanja u Bademi). — Dr. A. Ebner : Die Entwicklung
der Rohholzbeförderung mit Lastwagen (Svršetak).


April — Borggreve : Gedanken zur Daucrwaldfrage (Razmišljanja o trajnoj
šumi). — Dr. Wohlfarth : Die Ergebnisse der bad. Durchforstungsversuche (Svrš.).


Maj — Dr. E. Zentgraf : Forstliche Aufbauarbeit von 150 Jahren (O šumskouzgojnim
radnjama prije 150 godina). — K. Eckstein : Die Bewertung des Kotes
der Nonnenraupe als Grundlage für die Feststellung ihres Auftretens und der zu ergreifenden
Massregeln (Izmetine gusjenica smrekova prelca kao dokaz o njihovoj količini,
te kao oshov za preduzimanje obrambenih mjera). — Dr. K. Müller : Ergebnisse
mehrjähriger biologischer Versuche mit Erdstrahlen (Rezultati višegodišnjih pokusa
o aktivitetu tla).


Juni — A. Lang : Die Fichten-Sortcntafel der Württemberg. Forsteinrichtungsanstalt
(Tablica za sortiranje smrekovine izrađena u Institutu za ured. šuma u W.). —


A. Lang : Bestandeshöhenkurven der Württ. Forsteinrichtungsanstalt (O sastoj´inskim
visinskim krivuljama izrađenima u Institutu za ured. šuma u´ W.). — Dr. B. Die t c-
rich : Über Holzverbrauchsnachweise, insbesondere aus Finnland {Razni podaci iz
područja upotrebe drva, napose iz Finske). — Kennel : Fallkerto und Fällungstechnik
(O potpiljivanju i tehnici obaranja drveća).
Juli — H. Zimmerle : Die Versuchsreihe über Buehendurchforstung im Forstbezirk
Geislingen a. St. (O pokusima prorjedivanja bukovih sastojina u G.). — Dr.
Vorkampf-Laue : Düngung ärmster Böden (Gnojenje mršavijih šumskih tala).


August — Köttgen : Über die Anwendbarkeit der Elektro-Ultrafiltration zur
Untersuchung forstlich genutzter Böden (O primjeni elektro-ultrafiltracije kod istraživanja
iscrpljenih šumskih tala). — H. Schne i - L. Koch : Das Vorkommen der
Stechmücken Ancpheles maculipennis Mg. und Anopheles bifurcatus L. in der Wetterau
(O pojavi komaraca A. m. i A. to. u W.).


Septembar — Dr. K. Abetz : Forsteinrichtung und Waldbau in den neuen
Preuss. Erlassen und Verfügungen (Uređivanje i uzgajanje šuma u novim pruskim
propisima). — A. Lang : Sortenuntersuchungen in würtenbergischen Fichtenbeständen


722




ŠUMARSKI LIST 12/1939 str. 51     <-- 51 -->        PDF

zamahom, što ga je dao načelnik Ministarstva šuma i rudnika g. ing. Sava Vučetič,
a pravcem g. ing. Sretena Rosica, šefa otsjeka istog Ministarstva. U djelcu, štampanom
na 64 stranice autor je iznio nekoliko predloga za riješenje pitanja čuvanja šuma,
zatim ravnoteže između proizvodnje i potrošnje drveta i pošumljavanja golijeti. Kao
aktuelne probleme čuvanja šuma autor napominje naročito obezbjeđenje bespravnih
gorosječa i pitanje koza. Kao što je rečeno, glavna je svrha ovoj brošuri propagandistička,
pa je zato i izišla iz štampe u jesenjoj »propagandnoj nedjelji pošumljavanja«.


Uredništvo.


Dr. AXEL S. SABROE: ROEDQRANENS FORM OG FORMTAL — Sammenstillinger
efter Tor Jonsons Metoder. (Oblik i oblični brojevi za smreku u Danskoj.
Ispitivanje metoda Tor Jonsona). Radnja obasiže 152 stranice. Publikovana je u danskom
glasilu za šumarska istraživanja, svezak XIV (1939), a i kao separatni otisak.


U Švedskoj je zadnjih 30 godina izašloi više studija o obliku borovih i smrekovih
stabala. Pitanjem se naročito bavio profesor Visoke škole za šumarstvo u Stockholmu
To r Jo n SO´.. Plod tih istraživanja su njegove tablice i metode taksiranja, koje se
u Švedskoj mnogo upotrebljavaju (vidi članak: »O šumarstvu Švedske«, Šum. List 1932).


Danski šumar Axe l Sabro e u svojoj radnji pod gornjim naslovom ispituje,
da li i u koliko švedske tablice odgovaraju danskoj smreci. Materijal za ispitivanje
obasiže 2015 stabala iz raznih krajeva zemlje. Sva su ta stabla izmjerena sekcionisanjem.
Dio ispod prsne visine izmjeren je u 4, a iznad 1,3 m u 10 jednako dugačkih
(1/10) sekcija.


Pod obličnim kvocijentom razumijeva se odnos između promjera u sredini
debaonog dijela iznad 1,3 m i prsnog promjera. Materijal je pokazao, da u Danskoj
nije praktički potrebno upotrebljavati t. zv. »Formpunktmethode« (vidi citirani članak
u Šum. Listu), kako se u Švedskoj upotrebljava.


Jonsonove tablice baziraju na Höjer-Jonsonovoj formuli za oblik krivulje debla.
Sabroeva istraživanja su pokazala, da te tablice dobro odgovaraju za slabija stabla
spomenutog danskog materijala, dočim za deblja stabla daju veća odstupanja. Ojačanje
donjeg dijela debla (panj) siže naime kod debljih stabala preko 1,3 m iznad zemlje,
tako da konkretna stabla naročito iz prorijeđenih sastojina daju u svojim donjim dijelovima
veće promjere, nego što odgovara Höjer-Jonsonovoj krivulji. Smreka ima plitko
korijenje, pa je ojačanje vjerojatno i time uslovljeno. U radnji je istraženo značenje
ojačanja i dadene redukcije za oblične kvocijente. Osim toga je sastavljena i drvnogromadna
skrižavljka za smreku u Danskoj.


Dr. Nikola Neidhardt


MOROZOV U NAŠEM PRIJEVODU.


Pripremio sam i za koji dan dajem u štampu prijevod čuvenoga djela ruskoga
naučnjaka prof. G. F. Morozova »Nauka o šumi«.


Veliki renome, koji uživaju radovi prof. Morozova, a naročito pomenuti njegov
kapitalni rad, govori, bez svakog drugog obrazlaganja, jasno, koliko je potrebno poznavanje
toga rada i u našim stručnim krugovima. Biologij a šume — kako je
izlaže Morozov, smatra se fundamentalnim radom o ovom predmetu, koji je za svaki
stručni posao u šumi, upravo za razumijevanje šume, neophodno potreban svakome
stručnom čovjeku.


Djelo izlazi u dvije knjige.


Prva knjiga sadrži: Uvod u biologiju šume i


Biologiju šumskih vrsta drveća.


Ona će obuhvatiti oko 13 štampanih araka običajnoga 8° formata, sa više slika
u tekstu. Ako ne bude kakvih nenadanih zapreka, knjiga će izaći do kraja decembra
ove godine.


721