DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Banske uprave Dunavske, Drinske, Vrbaske i Zetske banovine predat će banovini
Hrvatskoj onaj dio odobrenih kredita za budžetsku 1939/40 godinu iz gore pomenutih
fondova za koji su i u koliko su preliminarima predviđeni radovi za srezove imenovane
u članu 1 Uredbe o banovini Hrvatskoj.


To isto vrijedi i za kredite otvorene iz naprijed spomenutih fondova direkcijama
šuma.
Na isti način postupit će i banovina Hrvatska za direkcije šuma koje su ostale
van banovine Hrvatske.
Član 11


Ovlašćenje dato Ministru šuma i rudnika u § 101 toć. 1 Finansijskog zakona za
1939/40 godinu u pogledu gotovine i prihoda Depozita Ličke imovne općine prenose se
na Bana banovine Hrvatske.


Gotovina ovog Depozita predat će se banovini Hrvatskoj.


Član 12


Za likvidaciju finansijsko-računskih odnosa između Specijalnog računovodstva i
blagajne Ministarstva šuma i rudnika i Direkcije šuma, šumskih uprava, šumarskih
otsjcka pri banovinama i rudarskih glavarstava, koji su ušli u sastav banovine Hrvatske
ima se postupiti po slijedećim načelima:


I) U pogledu rashoda i prihoda po državnom budžetu za 1939/40 godinu
1) Za naplaćene prihode i izvršene rashode po otvorenim i utrošenim kreditima
do 30 rujna 1939 godine imaju se sastaviti obračuni i likvidirati preko međusobnih
tekućih računa.
2) Po definitivno izvršenoj likvidaciji obračuna ima se ustanoviti saglasno stanje
tekućih računa uzimajući u obzir i sume gotovine koja je poslata Direkcijama šuma do
dana stupanja na snagu ove Uredbe.


3) Sa danom 30 rujna 1939 godine ima se utvrditi:


a) stanje potraživanja Direkcija šuma po svima odnosima iz kojih rezultiraju
prihodi za državni budžet;
b) stanje obaveza iz ranijih godina, koje se prenose na banovinu Hrvatsku radi
isplate i likvidacije.
Isplate obaveza iz ranijih godina izvršit će banovina na teret utvrđenih potraživanja
pod toč. a) i iz prihoda od šuma.
4) Saldo potraživanja utvrđeno po međusobnom tekućem računu između Direkcija
šuma i Specijalnog računovodstva i blagajne Ministarstva šuma i rudnika prenijet će
se na teret tekućeg računa Ministarstva finansija, koje će za toliku sumu zadužiti
banovinu Hrvatsku.
5) Obračune prihoda i rashoda, koji su nastali poslije 30 rujna tek. god. banovina
će likvidirati neposredno s Ministarstvom finansija.


II) U pogledu prihoda fondova za 1939/40 godinu
´ Obračun i likvidacija prihoda fondova navedenih u čl. 10 stav 1 ove Uredbe
izvršit će se po načelima predviđenim u toč. 1 pod I ovoga člana.


III) U pogledu rashoda fonda za 1939/40 godinu
Obračuni za sve izvršene dotacije do zaključno 30 rujna tek. god. po svima
fondovima imaju se podnijeti na likvidaciju Specijalnom računovodstvu i blagajni Ministarstva
šuma i rudnika.


43