DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 46     <-- 46 -->        PDF

IV) U pogledu režijskog poslovanja


1) Godišnji računi režijskog poslovanja za 1938/39 godinu, koja je završena
30 lipnja tek. god. imaju se u najkraćem roku sastaviti i podnijeti preko Odjeljenja
za upravu državnih šuma na odobrenje Ministru šuma i rudnika, a zatim ishoditi razrješnicu
od Glavne kontrole za odgovorne naredbodavce i računopolagače.


2) Aktiva režijskog poslovanja po završnim računima za 1938/39 god. predstavlja
potraživanje po državnom budžetu, te se pri popisu potraživanja po državnom budžetu
ima uzeti režijsko poslovanje kao dužnik sa stanjem pokazanim u završnim računima.


3) Za režijsko poslovanje Šumskih uprava, koje su izdvojene od Direkcija šuma
koje se nalaze izvan teritorije banovine Hrvatske i pripojene direkcijama šuma na
teritoriji banovine Hrvatske, ima se uzeti za likvidaciju stanje na dan 1 prosinca 1939
godine s tim, da se cjelokupna aktiva prenijeta na banovinu Hrvatsku stavi na teret
tekućeg računa Specijalnog računovodstva i blagajne Ministarstva šuma i rudnika,
koje će s istim iznosom zadužiti tekući račun Ministarstva finansija.


4) Primo-predaja inventara i građevinskih objekata izdvojenih šumskih uprava
izvršit će se komisijski. Članove ovih komisija odredit će Ministar šuma i rudnika i
Ban. Komisijski zapisnici služit će kao dokumenat oduženja po inventarima Direkcija
šuma iz kojih su inventarski predmeti i objekti sa šumskim upravama izdvojeni.


Član 13


Nadležnost Ministarstva šuma i rudnika po ugovorima o iskorišćavanju državnih
šuma, o prodajama, zakupima i ostalim pravnim poslovima kao i rješavanje svih ugovornih
odnosa između države i trećih lica, u koliko se tiče poslova šumarstva, prenose
se na banovinu Hrvatsku, u koliko se ovi poslovi odnose na teritoriju spomenute
banovine.


Član 14


Sva neriješena akta po prenijetim poslovima koja se odnose na teritoriju banovine
Hrvatske, predat će se Banskoj Vlasti.


Neriješene žalbe na rješenja Direkcija šuma, Banskih uprava, Direkcija šuma
imovnih općina, privremenih državnih uprava ekspropriiranih šuma kao i rudarskih
glavarstava ustupit će se Banskoj Vlasti na konačno rješenje.


Protiv rješenja Ministra šuma i rudnika donijetih do dana stupanja na snagu ove
Uredbe ima mjesta tužbi Državnom savjetu.


Član 15


Ministar pravde odredit će nadležnost rudarsko-knjižnih sudova saobrazno teritorijalnoj
nadležnosti rudarskih glavarstava za teritoriju banovine Hrvatske u sporazumu
s Banom banovine Hrvatske, a za ostali dio državne teritorije s Ministrom šuma
i rudnika.


Član 16


Ministarstvo šuma i rudnika prikuplja potrebne statističke i druge podatke sa
cijele teritorije države. U banovini Hrvatskoj ovo se vrši preko Banske Vlasti.


Član 17


Ova Uredba stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenim novinama«.


44