DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 48     <-- 48 -->        PDF

4) svih odredaba zakona o krajiškim imovnim općinama sa ostalim saveznim naputcima
i propisima, koji su pravne prirode;


b) poslovi iz svih odsjeka, gdje je neposredno u pitanju tumačenje zakona, pravnih
propisa i isprava;


c) ispitivanje i po potrebi sastavljanje nacrta za ugovore ili druge pravne isprave,
te vršenje daljnjih poslova oko njihovog pravnog izvođenja;


d) rukovanje sa poslovima davanja i vraćanja jamčevina;


e) sudjelovanje u poslovima, koji se odnose na služnosti (Servitute);


f) čuvanje i držanje u evidenciji isprava;


g) davanje mišljenja u svim pravnim pitanjima, koja se pojavljuju u nadležnosti
odjela za šumarstvo;
h) svi ostali poslovi, koji su pravne naravi.


C) Personalni.


Ovamo spadaju svi poslovi po odredbama zakona o činovnicima i uredbe o banovinskim
službenicima i ostalim zakonima i pravnim propisima, kojima se uređuju
službeni odnosi, prava i dužnosti službenika u šumarskoj službi u banovini Hrvatskoj
i donose rješenja o njihovom kretanju u službi.


D) Š u m s k o - p o 1 i t i č k i.


Ovamo spada:


a) rješavanje predmeta trgovine i industrije šumskih proizvoda, izdavanje odredaba
u svrhu promicanja interesa ove trgovine i industrije i dovođenja u sklad ovih
interesa sa principima racionalnog šumskog gospodarstva; izdavanje dozvola za podizanje
pilana; proučavanje i rješavanje socijalnih pitanja i zaštite šumskih radnika;
vođenje očevidnosti trgovine šumskim proizvodima i izrađenom drvnom materijalu,
te o kretanju njihovih cijena u tuzemstvu i inozemstvu; proučavanje predmeta carina
i saobraćajnih tarifa na kopnu i na vodi, u koliko se odnose na šumarstvo i trgovinu
šumskim proizvodima, kao i briga oko prevoza drveta za snabdijevanje domaćih šumom
oskudnih krajeva i općina; davanje mišljenja o cijenama u ugovorima i prodajnim
cjenicima;


b) statistika šuma i šumskog gospodarstva; prikupljanje, sređivanje i objelodanjivanje
statističkih podataka, izdavanje odredaba i uputstva podređenim nadleštvima
o organizaciji statističke službe;


c) promicanje šumarstva; proučavanje šumskog zakonodavstva; pripremanje nacrta
zakona, pravnih propisa i općih načelnih rješenja, kojima će se davati smjernice
u šumarskoj politici; šumska nastava, lugarske škole i tečajevi, ispiti, propaganda
šumarstva, šumarski i lovni muzeji, šumski pokusi; nadzor, rješavanje i briga o izvršavanju
odredaba § 66, 113—121 zakona o šumama.


E) Računsko-ekonomski.


Ovamo spada vršenje računarske i blagajničke službe, izdavanje odredaba i
rješenja iz toga djelokruga; nadziranje podređenih ustanova i sastavljanje prijedloga
banovinskog proračuna.


II. ODSJEK
ZA ŠUMSKO GOSPODARSTVO U BANOVINSKIM ŠUMAMA
dijeli se na dva pododsjeka.
A) Za glavne šumske prihode.
Ovamo spada: uprava i gospodarenje sa šumama, koje su u posjedu i vlasništvu
banovine Hrvatske; nadzor nad gospodarenjem i iskorišćivanjem redovitih i vanrednih


46