DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 114     <-- 114 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


Broj 185 — 1940.


ZAPISNIK


VI. sjednice upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane 25. veljače
1940. god. u prostorijama Jugoslovenskog šumarskog udruženja u Zagrebu.
Prisutni : Pretsjednik g. ing. Milan Lenarčić ; potpretsjednici g. dr. Andrija
Pet račić, g. dr. Dragoljub Petrović; tajnik g. ing. Matija Gjaić; blagajnik


g. Oskar Dre mil, te odbornici gg. inženjeri Milan Anić, Marko Babić, Vladimir
B o s i 1 j e v i ć, Salih 0 j i k i ć, Josip M a r č i ć, Bora N i k o 1 i ć, Bora 0 b r a d o v i ć,
Andrija P r c m u ž i ć, Vjenceslav Radošević, Ciril R i h t a r.
Ispričali su se: g. ing. Mehmed B a 1 i ć, g. ing. Ljubomir M a r k o v i ć.


g.
ing. Ante Premužić, g. ing. Ivan Sini laj.
O t s u t . i: g. ing. Fran R a v n i k, g. ing. Otmar M i k 1 a u.
Dnevni red:


1. — Pozdrav pretsjednika.
2. — Čitanje zapisnika V. red. sjednice i njegovo ovjerovljenje.
3. — Izvještaj tajnika o tekućem poslovanju udruženja.
4. — Rasprava o štampanju Šumarskog lista, u god. 1940.
5. — Produženje proračuna 1939. za 1940. godinu.
6. — Izvještaj blagajnika.
7. — Podjela potpore udovama iz Kereškenjijeve pripomoćne zaklade.
8. — Kretanje u članstvu.
9. — Rasprava o stiglim predlozima za reorganizaciju J. Š. U.
10. — Traženje 97 članova za saziv izvanredne skupštine.
11. —
Eventualija.
I. Pozdrav predsjednika.
U zakazano vrijeme otvara predsjednik sjednicu pozdravljući sve prisutne odbornike.
Moli odbor za odobrenje da mogu prisustvovati sjednici članovi akcionog
odbora za reorganizaciju Udruženja gg. Ing. Ante A b r a m o v i ć, Ing. Rudolf A n t o1
j a k, Ing. Dragutin K a j f e š, Ing. Krešimir K a t i ć, Ing. Pero Prpić i ing. Ivo
Oođek.


Jednoglasno se odobrava prijedlog gosp. predsjednika. Nakon toga moli za odobrenje
da se točka 9. i 10. dnevnog reda rasprave iza točke druge. Odobrava se.


II. Čitanje zapisnika V. sjednice.
Tajnik ing. ujaić čita zapisnik prošle sjednice koji se prima bez primjedaba.
Nakon toga ovjerovljuju ga gg. Ing. Dr. Ani ć Milan i Ing. B o s i 1 j e v i ć Vladimir.


III. Rasprava o stiglim predlozima za reorganizaciju udruženja.
Tajnik ing. Matija Gjai ć na poziv g. predsjednika daje kratki historijat razvoja
tog pitanja.


Beogradska podružnica Jugoslovenskog šumarskog udruženja iznijela je u listopadu
1939. da se osjeća potreba reorganizacije udruženja u vezi sa reorganizacijom
države.


Upravni odbor na svojoj V. redovnoj sjednici održanoj 8. X. 1939. u Beogradu
povjerio je riješenje tog pitanja predsjedništvu udruženja. U vezi toga zaključka gosp.
prof. Dr. Petračić uputio je dne 6. XII. 1939. gosp. predsjedniku ing. Lenarčiću
i gosp. potpredsjedniku Dr. Petrović « pismo u kojem im je predložio da se društvo


168
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 115     <-- 115 -->        PDF

reorganizira u Savez društava. Nadalje u pitanju imovine predložio je da Hrvati žele
povući u novo svoje društvo i sva materijalna sredstva koja su u Udruženje donijeli.
Na to pismo dobio je odgovor od gosp. predsjednik a da bi bilo dobro reorganizirati
društvo u Savez jer bi na taj način izbjegao vakum u radu društva. Trebalo
bi kratak nacrt prijedloga kao bazu za diskusiju.


Gosp. Dr. Petrović odgovorio je da bi mu bilo žao, ako bi trebalo doći do
reorganizacije Udruženja u savez, ali ako mora biti neka bude tako, glavno je da se
to provede u sporazumu i miru. U pitanju imovine sporazuman je sa prijedlogom gosp.
Petraoića.


U međuvremenu sastali su se šumari iz Zagreba te su na svojem sastanku održanom
dne 25. XI. 1939. zaključili slijedeće:


1) da se provede akcija za saziv izvanredne glavne skupštine;


2) da se zamoli gosp. Dr. Petr a eić a da produži započete razgovore i oko
mirnog i svrsi shodnog riješenja cijelog ovog pitanja;
3) da se ti razgovori ubrzaju i dovrše u roku od 14 dana;
4) da se sazove izvanredna skupština u Zagrebu do konca marta 1940. sa dnev


nim redom: Promjena pravila Jugoslov. šumarskog udruženja. Stilizacija prijedloga
za promjenu pravila povjerena je g. Dr. Petračiću i g. ing. Anti Pre muž i ću.


Kako je gosp. tajnik Premuži ć bio poslovno otsutan, to je izrada pravila
okasnila, a u međuvremenu je predano Udruženju dne 12. prosinca 1939. pismeno
traženje 97 članova Udruženja, da se hitno sazove izvanredna glavna skupština Jugoslovenskog
šumarskog udruženja za reorganizaciju udruženja. Skupština se ima održati
u Zagrebu do konca mjeseca ožujka.


Nakon toga pristupilo se izradi pravila, te je izrađen prijedlog pravila za Savez
društava i za Hrvatsko šumarsko društvo. Prema tom prijedlogu Jugoslov. šumarsko
udruženje pretvara se u Savez društava, koja će se stvoriti od sadanjih podružnica,
a na teritoriju banovine Hrvatske obnovit će se Hrvatsko šumarsko društvo. Imovina
Udruženja podijelit će se među društva po principu, da svakom pripada ono što je
i đonio, a zajednički stečena imovina razdijelit će se proporcijonalno prema broju
članova pojedinih društava.


Tajništvo je prijedlog dostavilo na mišljenje svima članovima Upravnog odbora


i svim podružnicama te je predložilo da se sazove sjednica Upravnog odbora u ne


djelju 18. veljače o. g.


Gosp. pretsjednik preinačio je datum smatrajući da nema potrebe tolikom for


siranju i skraćivanju rokova.


Nakon toga čita gosp. tajnik stigle prijedloge Beogradske podružnice, zatim


zajednički prijedlog Beogradske, Skopske i Sarajevske podružnice koji predlažu, da


se ne održaje izvanredna skupština nego da se sazove redovita skupština, koja je


trebala biti održana u Beogradu. Podjedmo predlažu da se skupština održi u jednom


od šumarskih centara, koji je podjednako udaljen svima članovima.


Ljubljanska podružnica Jugoslov. šumarskog udruženja saglasila se sa prijed


logom članova iz Hrvatske i predlaže neke promjene saveznih pravila, koje su čisto


tehničke prirode.


Beogradska i Skopska podružnica dostavile su pored skupnog prijedloga još i


zasebne prijedloge, u kojima također daju neke primjetbe na prijedlog pravila Saveza.


Pored toga primilo je Udruženje predstavku Kluba inženjera šumara


iz Beograda , koji traže da se Jugoslov. šumarsko udruženje kao nepotrebno


likvidir a i da se osnuju svuda gdje je to moguće klubovi šumarskih inžinjera,


jer će na taj način staleški interesi šumara biti daleko bolje zaštićeni po moćnoj


organizaciji udruženja inžinjera i arhitekata nego dosada. Taj dopis štampan je u


cijelosti u Jugoslovenskoj Šumi, što znači da se je s njime saglasilo i samo uredništvo


Jugoslov. Šume.


169
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 116     <-- 116 -->        PDF

Gosp. predsjednik Ing. L e n a r č i ć odbija kritiku istaknutu u navedenom doiPisu
Kluba inženjera-šumara iz Beograda kao neumjesnu, tim više, što su potpisnici
ljudi koji nisu nikada sarađivali u Udruženju. Ističe nadalje da pretpostavlja da se
gosp. urednik Jugosl. šume vjerojatno ne slaže sa takvim člankom ali da ga je uvrstio
po novinarskoj dužnosti.


Gosp. Prpi ć primjećuje da se je urednik trebao od sadržaja članka ograditi,
ukoliko se s njime ne slaže.


Nakon toga uzimlje riječ g. ing. Ante Abramović i u ime šumara banovine
Hrvatske izjavljuje slijedeće: »Zaključili smo da se Jugoslovensko šumarsko udruženje
reorganizira tako, da se osnuje samostalno Hrvatsko šumarsko društvo za područje
banovine Hrvatske. Zatim, Savez u koji ulazi Hrvatsko šumarsko društvo,
Slovensko šumarsko društvo i Srpska šumarska društva. Tražimo da se sazove izvanredna
glavna skupština u Zagrebu u smislu člana 37. pravila i to u roku od tri tjedna,
računajući od danas. Na toj skupštini ima se riješiti pitanje saveza, pitanje Hrvatskog
šumarskog društva, te pitanje podjele imovine i od toga zahtjeva nećemo i ne možemo
odustati.


Podnijeli smo redigirana pravila, koja mogu biti eventualno prijedlog odbora
za skupštinu.


Zelja je Hrvata, da se reorganizacija povede u skladu, miru i harmoniji. Ne
želimo svađe, želimo rad i suradnju. U Savezu želimo biti članovi i raditi na dobro
struke i domovine.«


Gosp. pretsjednik Lenarčić zahvaljuje g. Abratnoviću na izjavi. Prema tome
treba: da se stvori Hrvatsko šumarsko društvo, zatim Savez i sazove izvanredna
skupština.


Gosp. Abramović dodaje svojoj izjavi, da se akcioni odbor pobrinuo, da se
imovina podijeli onako kako je tko donio, u doličnoj pravnoj formi.
Gosp. pretsjednik Lenarčić odgovarajući na izjavu g. Abramovića konstatira
da je zadovoljan što može u ime odbora dati potpuno zadovoljavajući odgovor


o pitanju imovine. U pogledu društva pozdravlja akciju osnivanja Hrvatskog šumarskog
društva naglašujući da je uvijek bilo govora o tomu da Hrvati trebaju osnovati
svoju podružnicu Jugoslov. šumarskog društva, te misli da protiv tome ne može nitko
ništa imati. Međutim u pitanju saveza ne može se saglasiti sa prijedlogom. Treba
prethodno saglasnost sviju društava koja će savez sačinjavati pa tek onda se može
savez osnovati. To znači treba ostaviti vremena da se to sve izvrši. Stoga misli da
nije potrebno ni opravdano forsirati riješenje tog pitanja.
Govori se i prigovara Upravnom odboru da koči rad akcionog odbora. Apelira
na gg. od akcionog odbora da takove vijesti kao neosnovane odbiju, a i on ih odbija.


Gosp. Abramović : replicira gosp. Lenarčiću izjavljujući da nema nikoga
tko bi kočio ili mogao spriječiti rad, koji je nužna posljedica sadanjeg stanja i prilika
u kojima se nalazimo. Izjavljuje, da nema nikoga tko bi okrivljivao upravni odbor,
ali priznati se mora činjenica, da je na tom pitanju početo raditi .još u listopadu, a
do danas bez rezultata. Moli stoga odbor da pri donošenju današnje važne odluke ´
uzme u obzir želju članova koji tako dugo očekuju riješenje tog pitanja.


Gosp. Lenarči ć ističe da potpuno razumije nastojanje Hrvata da dođu do
imovine i do samostalnog društva upoređujući to sa mladim gospodarom koji teško
čeka da naslijedi imanje svoga oca i preuzme gospodarstvo.


Gosp. Prpi ć primjećuje, da je ta uporedba sasvim neosnovana.


Gosp. Petrači ć predlaže da se nastavi redigiranje pravila Saveza.


Gosp. Abramovi ć moli, da se u prvom redu uzme u pretres pitanje izvan


redne glavne skupštine i određenje dana za održanje, a zatim da se pristupi redigiranju
pravila što je jedan detalj nakon riješenja principijelnog pitanja.


170
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Qosp. Prpi ć primjećuje, da se Hrvatima žuri opravdano da obnove Hrvatsko
šumarsko društvo, jer ne uviđaju razloga da se to pitanje još i dalje odgađa.


Qosp. predsjednik Lenarčić naglašuje, da odbor može dati zadovoljujući
odgovor na prve dvije točke traženja jer u tim pitanjima nema nikakvog mimoilaženja.
Tek u pitanju zahtjeva saziva skupštine postoje dva zahtjeva. Jedan od 97
članova, koji traže da se izvanredna skupština sazove za 18. ožujka i drugi molba
triju podružnica, koje traže da se sazove redovna skupština u drugoj polovici mjeseca
svibnja. Ne sjeća se da je u toku dugogodišnjeg rada Udruženja bilo kada opravdana
želja jedne podružnice bila odbijena. Zadovoljilo se svakoj opravdanoj želji i nastojalo
se uvijek naći riješenje. Neće da pravi smetnje u radu društvu, a ni privatno Hrvatima,
te polaže čast predsjednika moleći gosp. Dr. Petračić a da preuzme tu čast.


Gosp. Dr. Petrovi ć izjavljujući da nema šta da dometne riječima predsjednika
zahvaljuje se na časti potpredsjednika.


Qosp. prof. Petrači ć u ime odbora izjavljuje da se ostavke ne prihvaćaju.


Qosp. ing. Obrad o vi ć ističe da se pojavilo pitanje, koje nije nitko očekivao.
Naglašuje, da nije u toku dosadanje diskusije mogao opaziti podvojenosti u mišljenjima,
pa da prema tome ne uvida ni razloga zahvaljivanju na časti. Ne može odobriti,
da se gosp. predsjednik u najodgovornijem momentu zahvaljuje i povlači sa svog
položaja. Kao potpisnik traženja da se sazove izvanredna skupština predlaže da se
ustanovi, tko predstavlja većinu članova, da li tri navedene podružnice zastupane po
neovlaštenim delegatima ili 97 članova koji predstavljaju cjelokupno članstvo sa teritorija
banovine Hrvatske, dakle tri četvrtine članova Jugoslov. šumarskog udruženja.
Ako podružnice imadu većinu članstva neka se uzme u obzir zahtjev većine.


Qosp. ing. K a t i ć naglašuje, da je sasvim nepravilno uipoređivati zahtjev po
čl. 37. pravila postavljen od 97 članova udruženja sa željom podružnice i da nema
nikakovog razloga da se o tom pitanju raspravlja.


Gosp. Lenarči ć zahvaljuje na izjavi gosp. Katića i opravdava se da nije
mogao drugačije raditi, jer je on o zahtjevu za saziv izvanredne skupštine saznao
istom 11. o. inj. ležeći bolestan. Ne uviđa razloga zašto se ne bi mogla uvažiti želja
podružnica.


Gosp. ing. Andrija Premuži ć primjećuje da je neispravno tvrđenje gosp.
Lenarčića da povlačenjem sa predsjedništva olakšava situaciju, jer se time naprotiv
situacija znatno komplicira.


Gosp. Abramovi ć razlaže, da je traženje da se skupština održi u Zagrebu
posve opravdano ako se uzme u obzir, da se tu nalazi matica Jugoslov. šumarskog
udruženja, te Šumarski dom i da je većina članova sa područja banovine Hrvatske,
a pitanje datuma već je ranije obrazloženo.


Gosp. Lenarči ć izjavljuje, da razumije sve to potpuno, ali ne može preći
preko opravdanog traženja podružnica.


Gosp. Rili ta r izjavljuje da imade ovlaštenje u ime slovenske podružnice da
se saglasi sa osnivanjem Saveza. Imade samo staviti nekoje primjetbe u ime slovenske
podružnice na sam tekst predloga pravila.


Gosp. ing. B a b i ć izjavljuje, da je u Tuzli održan sastanak šumara sa teritorija
tuzlanske direkcije koja se prostire u dvije banovine. Na tom sastanku je prisustvovalo
50 članova. Zaključeno je da se traži neodgodivi saziv bilo glavne bilo izvanredne
skupštine. Nadalje odobravaju se u načelu pravila saveza, a pravila Hrvatskog šumarskog
društva neka riješava to društvo.


Gosp. Dr. Petrači ć moli ponovno u ime odbora gosp. predsjednika Lenarčića
i gosp. Dr. Petrovića da povuku ostavke.


Gosp. Dr. Petrovi ć ističe dugogodišnji zajednički rad i nada se da će suradnja
Hrvata i Srba u Udruženju potrajati još dugo vremena. Moli, da se ne stavlja
odboru ultimativni zahtjev i povlači ostavku.


171
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 118     <-- 118 -->        PDF

Gosp. ing. Abramovi ć opravdava stanovište Hrvata i tvrdi da se želja
Hrvata da osnuju svoj šumarski forum ne može smatrati ultimatumom. Hrvati žele
da imadu svoj forum, koji će riješavati specifična pitanja šumarstva Banovine Hrvatske
i reprezentirati Hrv. šumarski stalež. Moli stoga, da se traženje potpisnika predstavke
za izvanrednu glavnu skupštinu odobri i da se to pitanje riješi. Članovi iz
Banovine Hrvatske traže to najenergičnije, a oni predstavljaju većinu cjelokupnog
članstva. Konačno traže to i današnje prilike.


Gosp. Dr. Petrovi ć napominje, da je dobro da se konstatuje da to nije
ultimatum, jer će on nastojati prikazati tako to pitanje članovima u Beogradu i nada
se, da će i uspjeti da ih nagovori da pristanu na takovo riješenje. Dobro je da se
stvari rasčinjavaju.


Gosp. ing. Abramovi ć ističe, da je ovaj zaključak vrlo važan, a akcioni
odbor svijestan je svoje odgovornosti i stoga moli da se odmah raspravi i donese
zaključak.


Gosp. predsjednik L e n a r č i ć ističe svoju dugogodišnju suradnju u Jugoslovenskom
šumarskom udruženju. Radio je na stvaranju i sjeća se vrlo dobro, da
nije nikada u Udruženju vodilo nadglasivanje nego sloga i suradnja. Moli da ga akcioni
odbor pomogne u nastojanju da nakon reorganizacije svede nova društva u bratsku
suradnju i moli odbor da ga pomogne u radu te povlači demisiju.


Ove izjave gosp. predsjednika i potpretsjednika uzitnlju se s odobravanjem
na znanje.
Gosp. ing. Obradovi ć pokušava da dovede do kompromisnog riješenja predlažući,
da se skupština održi u aprilu u Vinkovcima.


Ističe da su opravdani razlozi podružnica ako se uvaže današnje vremenske
i opće prilike, dobro je da se skupština odloži. Hrvati pak imadu opravdanje za svoj
zahtjev, jer je potrebno hitno riješenje.


Gosp. dr. Petrovi ć ispravlja prednju izjavu u toliko, da se ne boje podružnice
majorizacije, nego je glavni razlog kasnijeg termina taj, da odluka bude što
autoritativnija.


Gosp. predsjednik L e n a r č i ć ističe da postoje sada dva predloga, ali
da odbor duguje Udruženju jednu redovitu glavnu skupštinu i kojoj treba podnijeti
izvještaj o svome radu.


Gosp. dr. Petrovi ć predlaže da o tom stavi konkretne predloge akcioni
odbor.
Gosp ing. Abramovi ć dozvoljava da odbor stavi u dnevni red izvanredne
skupštine pored promjene pravila sve što nađe za potrebno.


Gosp. Lenarči ć predlaže, da se izabere odbor koji će prostudirati pravila
i iznijeti na skupštinu predlog odbora. Taj odbor će obraditi pravila s tehničke i
s pravne strane tako da ne bude ni sa koje strane prigovora. Stavlja na glasanje
prijedlog 97 članova da se održi izvanredna skupština 18. ožujka.


Za taj predlog glasalo je 8 od 13 prisutnih odbornika.
Stavlja na glasanje mjesto održanja skupštine te 9 članova odbora glasuje za
Zagreb.
Gosp. predsjednik proglašuje glasanje svršenim sa rezultatom da se skupština
imade održati 18. ožujka u Zagrebu.


Nakon toga prelazi se na raspravu pravila u pojedinostima.


Pošto je akcioni odbor napustio dvoranu zaključuje gosp. predsjednik sjednicu
i zakazuje nastavak za 3 sata poslije podne.
Nastavak sjednice:
Gosp. Dr. P e t r a č i ć otvara u zakazano vrijeme nastavak sjednice izvješta


vajući odbor da je gosp. predsjednik spriječen i da ga je zamolio, da on vodi popoldanju
sjednicu.


172
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Naknadno stigli odbornik g. Ing. Radoševi ć izjavljuje, da i on glasa za
prijedlog koji je prihvaćen većinom glasova. Nakon toga prelazi se na treću točku
dnevnoga reda.


III. Izvještaj tajnika o tekućem poslovanju udruženja.
1) predstojnik odjela za šumarstvo banovine Hrvatske zahvalio se na čestitci
upućenoj sa strane Udruženja. Uzima se na znanje.
2) Hrvatska seljačka čitaonica u Ravnoj Gori moli da joj se šalje besplatno
Šumarski List, odnosno bilo kakova literatura za propagandu šumarstva. (Prijedlog
se odlaže)


3) R. Stazione sperimentale di selvicoltura Firenze, moli da se odobri zamjena
Šumarskog Lista za njihove publikacije. (Prijedlog se odlaže.)
4) Centre International de Sylviculture, Berlin moli Šumarski List u zamjenu
za svoje publikacije. (Prijedlog se odlaže.)
5) Udruženje inženjera i arhitekata sekcije Sarajevo moli da im se šalje Šumarski
List na poklon. (Odlaže se.)
6) Socijalno ekonomski institut u Ljubljani moli da mu se šalje Šumarski List
u zamjenu za reviju »Tehnika i gospodarstvo«. (Odlaže se.)


7) Gosp. blagajnik Jugoslov. šumarskog udruženja Oskar Dremil, kao upravitelj
zgrade Šumarski Dom izvijestio je, da je potrebno provesti temeljni popravak
zgrade kako bi se sačuvala od uništenja. (Odlaže se.)


8) Gosp. Dragoljub Petrović i gosp. ing. Gregor Siter zahvalili
su se na članstvu Posmrtne pomoći.


Nakon diskusije zaključuje se, da se posmrtna pomoć likvidira i to tako da se
članovima isplate njihovi ulozi u cijelosti, a troškove koji postoje da snosi Udruženje.


9) Ministarstvo šuma i rudnika obavijestilo je Udruženje da se neće održat;
internacionalni šumarski kongres u Helsinski-u. (Uzima se na znanje.)
IO1) Ing. Josi p Ru s t i j a nudi Udruženju Šumarski list od 1922. do 1936. god.
kao poklon za Kereškenijevu zakladu, odnosno Udruženju.


Poklon se prima sa zahvalnošću.
11) Ing. Humbert Madiraca, poklonio je Šum. udruženju veliki broj pojedinih-
Šumarskih Listova. Poklon se prima sa zahvalnošću.
12) Dr. Nikol a Neidhard t predlaže da Udruženje uplati u činovnički penzioni
fond za namještenicu Udruženja Ljubicu Jozić, prinos za sve godine što ih je
provela u službi Udruženja.
Nakon diskusije odobrava se prijedlog s time, da še povjerava gosp. direktoru
Andriji Pre muž i ću i gosp. blagajniku Udruženja g. Oskaru Dremil u, da
ustanove visinu svote potrebne za osiguranje prema broju godina službe (za 5 godina
već je uplaćeno), te da u sporazumu sa namještenicom isplate predmetnu svotu njoj
bilo kao otpremninu bilo kao uplatu u činovnički penzioni zavod, ako to skupština
odobri.


IV. Izvještaj blagajnika.
Gosp. blagajnik Oskar Dremi l čita svoj izvještaj koji se prima bez primjetbe.


V. Rasprava o štampanju Šumarskog Lista.
Za štampanje Šumarskog Lista u god. 1940. zatražene su ponude od 7 štamparija
iz Zagreba, 3 iz Beograda i 4 iz Ljubljane. Do 15. XII. stigle su ponude od 5 štamparija
od kojih je najpovoljnija bila ponuda Nadbiskupske tiskare iz Zagreba.


Gosp. prof. Dr. Pet račić, Dr. A n i ć, i g. Dremil povjerili su nakon toga
štampanje Šumarskog Lista Nadbiskupskoj tiskari. Moli se za naknadno odobrenje tog
zaključka. Odobrava se.


173
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 120     <-- 120 -->        PDF

VI. Produženje proračuna 1939. za 1940. godinu.
Na prijedlog gosp. prof. Dr. Petračić a odobrava se jednoglasno da se proračun
1939. godine produži u 3 dvanajstine za 1940. te da se zatraži naknadno odobrenje
za učinjene izdatke od skupštine.


VII. Podjela potpora udovama iz Kereškenijeve pripomoene zaklane.
Udruženje je primilo molbe za podjelu potpore iz Kereškenijeve zaklade od
6 moliteljica. Medu njima jedna dosada nije tražila. Zaključuje se, da se kamati u
iznosu od 1570 Din. podijele tako, da se svakoj moliteljici koja je prijašnjih godina
dobivala isplati po 200 dinara, a moliteljici koja sada prvi put moli Din. 570.—.


VII. Kretanje u članstvu:
Za redovn e članov e primaju se gg.: Ing. Vladimir Babič, šum. viežb. Zagreb;
Emanuel Vilček, šum. inžinjer Vinkovci; lug. Špoljarić Zvonimir, asistent na
polj. šum. fakultetu Zagreb; Ing. Sram Zdenko, šum. inžiujer Zagreb; Ing. Švaganović
Ivo, šum. vježbenik Đakovo; lug. Radetić Ivo, šum. vježbenik Sušak; Ing. Štemberger
Marijan, šum. vježbenik Zagreb; Ing. Škrgatić Želimir, šum. vježbenik Sušak; Ing.
Gremer Milan, šum. vježbenik Sušak; Ing. Šimatić Nikola, šum. vježbenik Rab; Ing.
Bikčević Tomo, šum. vježbenik Zagreb; Ing. Jelača Vladimir, šum. vježbenik Sušak;
Ing. Češljar Ljubomir, šum. inžinjer Mostar; Ing. Riikert Kamilo, šum. vježbenik Rajić;
Ing. Kraljić Branko, šum. vježbenik Sušak; Ing. Perkučin Ivan, šum. inžinjer Tuzla;
Ing. Nejmirok Aleksaiider, šum. inžinjer Tuzla; Ing. Mihajlović Svetozar, šum. inžinjer
Tuzla; Ing. Grujić Živko, šum. inžinjer Tuzla; Ing. Trubicki Dorde, šum. inžinjer
Tuzla; Ing. Korunović Ljubiša, šum. inžinjer Tuzla; Ing. Tresiglavić Dimitrije, šum.
inžinjer Tuzla; Ing. Maksimović Miloš, šum. inžinjer Tuzla; Ing. Mićić Srećko, šum.
inžinjer Tuzla; Ing. Šijački Ljubiša, šum. inžinjer Tuzla; i ing. Adolf Rožić, Bjelovar.


Za član a pomaga č a primljen je g. Knebl Franjo, apsolvent šumarstva
Sisak.


Istupili su iz Udruženja gg.: Pavlin Maks, podšumar Celje; Ing. Ruff
Stevan, šum. inžinjer Debrecin; Ing. Savi ć Dorde, šum. savjetnik Novi Sad; Dr. F.
Luc k man, advokat Ljubljana; Buharevi ć Milan, trgovac drvom Ključ; Nedi movi
ć Veselin, honor, dnevničar Ključ; Ing. Böh m Viktor, šum.´savjetnik Kostajnica;
Ing. Grubi ć Kajo, šum. inspektor Split; Ing. Gejevsk i Kiril, Tuzla; Ing.
Levični k Josip, šum. savjetnik Ljubljana; Ing. Radovi ć Sreta, šum. referent
Prokuplje; Ing. A n t o h iji Pavle, viši šum. pristav Klenak; Melliv a Adolf, okrajtii
gozdar Ljubljana; Ing. Emil Pup is, šum. nadsavjetnik u p. Slovengradec; Ing. Netkovi
ć Nikola viši šum. pristav Niš; Rakuše k Karl, podšumar Maribor; Ing.
Ti n to r Branko, Niš; lug. Šteri ć Dragomir, Niš; Gagi ć Dragoslav, čin. priprv.
Kotor Vareš; Ing. Bral i i va c Mihajlo, viši savjetnik ministarstva Beograd; Bi 1
in ski Stanko, šum. savjetnik u p. Zagreb; Bikić Branko, šum. inž. Srebrenica;
Selakovi ć Radoslav, šum. inžinjer Morović.


Dr. Petrači ć komemorira zatim smrt četvorice članova .1. Š. U.: .1 o v anovi
ć T. Lazar, šum. savjetnik Beograd; Vojinovi ć Nikola, podšumar Olovo;
Ing. Mili ć Aleksaiider, šum. inžinjer Tuzla; Hajliče k Humbert, šum. savjetnik
Sarajevo.


Članovi Upravnog odbora odaju počast umrlima klicanjem »Slava im!«.


IX. Rasprava o stiglim predlozima za reorganizaciju udruženja. Ta točka raspravljena
je iza točke II.
X. Saziv izvanredne skupštine.
Tajnik ing. Matija G j a i ć predlaže slijedeći dnevni red izvanredne glavne
skupštine:


174
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 121     <-- 121 -->        PDF

»Dnevni red: 1) Pozdrav predsjednika; 2) Izvještaj upravnog i nadzornog
odbora J. Š. U. o radu od 2. oktobra 1938. do dana skupštine te podijeljenje razriješnicc
Upravnom i Nadzornom odboru; 3) Promjena pravila Jugoslov. šumarskog udruženja;
4) Izbor posebnog odbora u smislu čl. 39 prijedloga pravila Saveza; 5) Izbor privremenog
odbora Saveza šumarskih društava Kr. Jugoslavije.


Skupština počinje u 9 sati u jutro, a održat će se u prostorijama Jugoslovenskog


šumarskog udruženja, (odnosno u dvorani Udruženja zanatlija, Mažuranićev trg br. 13


t.
j . pokraj Šum. Doma).
U nedjelju dne 17. ožujka održat će se poslije podne sjednica Upravnog odbora.
XI. Eventualija:
1) Gđa Helena Draženovi ć moli da joj se podijeli pomoć za školanje djece.


Odlaže se.


2) Gosp. ing. Obradovi ć predlaže da se odobri članovima Upravnog odbora
putni trošak za sjednicu koja će se održati dan prije skupštine. Nakon diskusije zaključuje
se da se i za tu sjednicu isplate članovima odbora putni troškovi kao što se
to čini za ostale sjednice. Jednoglasno se zaključuje da se odbornicima isplati putni
trošak.


3) Gosp. ing. Radoševi ć čita predstavku Banskoj Vlasti u pitanju krajiških
imovnih općina. Zaključuje se, da se predstavka preda gosp. Ing. Frkoviću predstojniku
šum. odjela.


4) Šum. inžinjeri nadničari iz Direkcije šuma Tuzla predlažu, da se zamoli Ministarstvo
šuma da odobri nadničarima isplatu nadnica za dane koje provedu na skupštini.
Odobrava se.


5) Gosp. ing. Obradovi ć predlaže da se pošalju slijedeće predstavke:


a) u
pitanju devastacija šuma u Bosni;


t>) da
se obustavi praksa premještanja šumara bez putnih predujmova;


c) da se povuče Uredba o prodaji seljacima o 20 m3 drva za preradu i preprodaju;
d) porastom cijena drvu dolazi do prekoraeivania preliminira čak za 30% pa je
potrebno da se i u tom pitanju Šumarsko udruženje zauzme;
e) u pitanju ispravljanja nepravdi koje su učinjene velikom broju šumarskih
inžinjera za postavljanje pri unapređivanju i postavljanju;
f) u pitanju uredbe o deputatrtim prinadležuostima.


Predloži se primaju s time da predlagač dostavi udruženju obrazložene i konkretnim
primjerima potkrepljene predstavke koje će zatim biti dostavljene na nadležna
mjesta.


Daljnji predlog g. ing. Obrad o vic a da se Udruženje zauzme u pitanju individualne
diobe krša u Hercegovini nakon dulje diskusije nije prihvaćen s razloga, jer
je to kompleks pitanja koji iziskuje dugogodišnje predradnje te se ne može u tako
kratkom vremenu izraditi predstavka.


Gosp. Ing. G j a i ć predlaže, da se uputi Banskoj vlasti i Ministarstvu šuma i
rudnika predstavka u pitanju priznanja godina nadničarske službe šumarskim inžinjcrima
za penziju i napredovanje.


Pošto nema više nikakovih predloga potpredsjednik Dr. Petračić zahvaljuje
prisutnim odbornicima i zaključuje sjednicu u 19 sati.


Zaključeno i potpisano
Pretsjednik: u z. Tajnik:
Potpredsjednik: u z.


Dr. Petračić.
Ing. Matiia Gjaić v. r.


175