DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 137     <-- 137 -->        PDF

— Moderne Enciklopedije i prvi enciklopedista Hrvat Pavao Skalić. — Pisma Hrvatskoj
Enciklopediji: dra Mačka, bana dra Šubašića i nadbiskupa dra Stepinca (faksimile
s fotografijama). — Ivadak iz ugovora među vlasnicima Hrvatske Enciklopedije (Čista
dobit u prosvjetno dobrotvorne svrhe). Urednici Hrvatske Enciklopedije (61 slika). —
Enciklopedijski rad kod Hrvata. — Kako nastaje Enciklopedija (s vrlo zanirnivim
grafičkim prikazom rada od biranja riječi, pisanja, uređivanja, slaganja do otpreme). —
Ogledi teksta i slika, koji ulaze i u Enciklopediju. — Četiri slike u bojama, i to od
Becića »Dječak«, Klakovića »Blagovijest«, Račkoga »Ilustracija Danteova Pakla« i
»Gospa od Kamenitih vrata«. — Od brojnih jednobojnih slika i fotografija osobito je
uspjela snimka Dubrovnika i »kako Šestinčanke peru veš« (na unutarnjim stranama
korica) pa vanredne slike sa seljačke smotre itd., itd. — Osim toga prva i druga
strana sadrže popis svih glavnih faktora pri stvaranju Hrvatske Enciklopedije: Konzorcij
Hrvatske Enciklopedije, poimence predstavnici: izdavački odbor, vrhovni nadzor,
uredničko vijeće, glavni urednik, središnje uredništvo, savjetnik umjetničke redakcije,
umjetnička redakcija, tehnička oprema, grafička oprema i stručni urednici. —
Na zadnjoj strani protumačeno je, tko sačinjava (odnosno tko može sačinjavati) veliku
amatersku zajednicu za izdavanje Hrvatske Enciklopedije. — Naravski, da je svakomu
prospektu dodana »Narudžbenica« s oznakom pretplatnih uvjeta i .. . čekovna uplatnica
s uputom, da članom spomenute zajednice postaje samo onaj, tko obavi narudžbu i
izvrši pretplatu sam, bez posrednika.
S tim prospektom Hrvatske Enciklopedije počinje akcija, u kojoj bi doskora
trebalo sudjelovati bar 50,000 Hrvata.
Prospekt Hrvatske Enciklopedije stoji 10 dinara, a pretplatnici ga dobivaju
besplatno. Treba samo pisati Hrvatskoj Enciklopediji, Zagreb, Berislavićeva ulica 2.


PREGLED ČASOPISA


ZEITSCHRIFT FÜR WELTFORSTWIRTSCHAFT.


Bd. IV, 1936/37 — Th. Kern : Forstwirtschaft auf Niederländische Neuguinea
(O šumarstvu nizozem. Neu-Guinea), s. 3—20. — Dr. J. Baseler : Zum Nutzungsproblem
des Urwaldes (Problem iskorišćivanja prašume), s. 21—27. — Ing. H.
Schwarz: Das Holz Hickoryarteu (Drvo hikorija), s. 28—36. — Jensch-Appel-
Schmidt : Holzforschungsbericht (Izvještaj o ispitivanju drva u Institutu za strano
i kolonijalno šumarstvo na Visokoj školi u Tharandtu), s. 37—45, 126—144, 515—524.


— Ing Win di r s eh: Die natürlichen Bedingungen der Holzverwertung in Finnland
(Prirodni uslovi unovčivanja drva u Finskoj), s. 93—114. — Dr. A. Cotta : Neues
Verfahren der Italienischen Strassenbauverwaltung zur Bewässerung von Strassenrandbäumen
(Noviji način zalijevanja stabala uz ceste u Italiji), s. 115—125. — E.
Wiche : Der deutsche überseeische Holzhandel (Njemačka prekomorska trgovina
drvom), s. 185—206. — F. Weltforststatistik (O svjetskoj šum. statistici), s. 207—231.
— Sa b a u: Statistisches über die rumänischen Wälder (Iz statistike rumunjskih šuma),
s. 238—256. — Dr. Fre i se : Die Waldverhältnisse im Dürrege´biet des Nordostens
von Brasilien (O šumama u sušnim krajevima Sjeveroist. Brazilije), s. 307—330. —
Dr. W. Grosskopf : Der Bodenfilm (O konzerviranju tropskih prirodnih profila
šumskog tla pomoću lakfilm metode), s. 331—322. — Perušić : Die Kommunalwälder
in Jugoslawieni (Komunalne šume u Jugoslaviji. Referat na 2. Internac. šum.
kongresu u Budimpešti 1936 g.), s. 335—349. — Dr. A. Ebner : Die Holzgewinnung
in Amerika (O iskorišćivanju šuma u Americi), s. 371—345. — Dr. E. Krča : Biotechnik
des Waldes (O biotehnici šume), s. 491—504. — G. Fellmeth : Der Bayerische
Wald (O bavarskim šumama), s. 505—514. — Dr. N. Domes : Die klimatisch
bedingte Abnahme des Ertrages von Wald und Weide im Gebirge (Klimom uslovljenO´
194
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 138     <-- 138 -->        PDF

umanjivanje prihoda od šuma i pašnjaka u gorjima), 553—574. — Härtel : Wildbachverbauung
in Österreich (O zagrađivanju bujica u Austriji), s. 579—585 — F. Grun woldt
: Das Bundesforstamt der Vereinigten Staaten von Nordamerika (Šum. ured
saveza Sjed. ´S. amer. država), s. 629—686. — Osara : Die Kleinwaldwirtschaft in
Finnland (O malom šum. posjedu u Finskoj), s. 687—692. — Dr. Freise : Namensververzeichniss
und Verbreitungsgebiet brasilianischer Werkhölzer (Popis imena i područje
rasprostranjena braz. drveća), s. 704—708. — R. Ciesler : Forstliches aus der
Türkei (Iz šumarstva Turske), s. 725—758. — F.: Dreijahresplan der Forstlichen Versuchsanstalt
in Dehra Dun für die Jahre 1936—1939 (Trogodišnji plan Zavoda za šum.
istraživanja u D. D. za za 1936-—1939 g.), s. 772—785. — Dr. E. Krča : Die Forstwirtschaft
in der Tschechoslowakei (O šumarstvu Čehoslovačke), s. 819—874.


Bd. V, 1937/38 — Ing. H. Schwarz : Die klimatischen Bedingungen im natürlichen
Verbreitungsgebiet von Pinus Strobus L. als Anbauweiser der Strobe für
Kuropa (Klimatski uslovi prirodnog areala borovca kao putokaz za njegov uzgoj u
Evropi), s. 3—11. — ü. Sirakoff : Iiihaltsermittlung von Weisskiefernschäften aus
Höhe, Durchmesser in Viertelhöhe und Kronenprozent (Određivanje mase deblovine
bijelog bora iz visine, promjera u četvrtini visine i procenta krošnje), s. 12—-2«. —
Die neue Triftanlagen in den Mürzforsten in der Nordsteiermark (0 vodenim točilima
i plavljenju u dolini Mürz u Sjev. Štajerskoj), s. 69—103. — Die Forsten von Tunis
(O šumama Tunisa), s. 122. — Dr. F. Heske : Ziele und Wege der tropischen Waldwirtschaft
(O smjernicama tropskog šum. gospodarenja), s. 133—148. — E. Polschau :
Die Wälder Algeriens (O šumama Alžira), s. 149—182. — S. Petrin´! : Internationaler
Verband forstlicher Forschungsanstalten (Internacionalni savez instituta za šum.
istraživanja), s. 223—232. — Dr. J. Windirsch : Beiträge zum forstl. Transportwesen
in Deutschland, bei besonderer Berücksichtigung der Strasenfahrzeuge (O šum.
prometalima u Njemačkoj s osobitim osvrtom na cestovna vozila), s. 233—274. —


R. C i e s 1 a r: Forstliches aus der Türkei (Iz šumarstva Turske. Nastavak iz Bd. IV),
s. 319—364. — Uemura : Die forstl. Verhältnisse Japans (O šumarstvu Japana),
s. 366—374. — Mr. Dale : Kenya mangroves (Mangrove zadruge u K. u Africi), s.
413—421. — Dr. K. Pubner : Die forstlich-klimatische Einteilung Europas (Šumskoklimatska
razdioba Evrope), s. 422—434. — F. Ho y er : Kann Bambus eine drohende
Papierfasernot abwenden? (Važnost bambusa u industriji celuloze), s. 469—490. —
A. Stoffels : Über die Genauigkeit einfacher Höhenmesser (O točnosti jednostavnih
visinomjera), s. 491—499. — Dr. F. Ei-dm an: Die Aufgaben der Forstwirtschaft bei
der Lösung bevölkerungspolitischer Probleme in tropischen Ländern unter besonderer
Berücksichtigung der Verhältnisse in Niederländisch-Indien (O važnosti šumarstva pri
rješavanju narodno-političkih problema u tropskim zemljama s osobitim obzirom na
Nizozemsku Indiju), s. 527—538. — A. Co t ta : Die Bedeutung der Pflanzensoziologie
für die Forstwirtschaft (O važnosti biljne sociologije za šumarstvo), s. 539—559. —
A. Se lira der: Die Entwicklung der Forstwirtschaft und der Wälder Lettlands (O
razvitku šumarstva i šuma u Letonskoj), s. 611—667, 874—918. — Wei-ye n
Whang : Untersuchungen über das Vertrocknen junger Holzpflanzen (Istraživanja o
sušenju mladih sadnica u vezi sa pošumljavanjem goleti u Kini), s. 715—774. — Dr.
H. Eidmann : Forstentomologie in den Troppen (0 šumar, entomologiji u tropama),
s. 799—814. — Dr. E. Buchholz : Der Urwald Bialowieza in Polen (0 prašumi B.
u Poljskoj), s. 815—822. — Die Papir- und Pappeindustrie der Welt (O svjetskoj industriji
papira i kartona), s. 845—852. — Dr. Escherich : Gedanken zur Erschliessung
des mittelafrikanischen Urwaldes (O otvaranju srednjoafričkih prašuma), s. 865—873.
Bd. VI, 1938/39 — Dr. L. Tsche r mack : Eukalyptus-Anbau an der Südküste
Anatoliens (O uzgoju eukaliptusa na južnoj obali Anatolije), s. 3—18. — Sirakoff :
Fin neues Verfahren für vereinfachte Raumzuwachsermittlung älterer Weisskiefcru


195