DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Ing. IVO HORVAT, sueuč. asistent (Zagreb):


O TEHNIČKIM SVOJSTVIMA AMERIČKOG
JASENA


(FRAXINUS AMERICANA L., F. ALBA MARSHALL)1


(QUALITES TECHNIQUES DU BOIS DE FRENE BLANC)


I. Uvod. Fraxinus americana predstavnik je američkih vrsta jasena,
koji se umjetno uzgaja i u Evropi!. Po prvi put je uzgojen početkom
osamnaestoga stoljeća (Hickel str. 236). U početku je saden kao parkovno
drvo, no kasnije, kada su upoznate njegove biološke osobine i uzgojne
prednosti pred običnim jasenom, osnovane su mnoge sastojine američkog
jasena.
U našoj stručnoj literaturi prvi spominje američki jasen Ćordašić
(Šum. List 1894, str. 476). Ističe njegovu otpornost protiv povodnja i
studeni. Kozarac (Š. L. 1898, str. 451—453) piše o uspjehu uzgajanja američkog
jasena u Bavarskoj te naglašava njegove uzgojne prednosti! i
odličan kvalitet njegovog drveta. Preporuča sadnju američkog jasena u
krajevima Posavine, koji su stalno izloženi poplavi! a gdje ne uspijeva
obični jasen. Prvenstveno dakle u barama i dolovima kraj rijeke Save.
Prof. dr. Petračić prikazujući američki jasen, govori! o njegovim uzgojnim
prednostima pred običnim jasenom (Petračić str. 255). Uzgojne prednosti
američkog jasena mogu se prema posljednjem prikazu sabrati u
ovim tačkama:


a) sjeme posijano s proljeća klije još üste godine;
b) lista neko 14 dana kasnije od običnog jasena te zato trpi manje
od kasnih proljetnih mrazeva;


c) traži! isto stanište kao i obični jasen ali se zadovoljava il sa nešto
lošijim tlom, koje mora bitu svježe i humozno; podnaša pjeskovito ili
pjeskovitoilovasto, a i čretasto no ne prehladno tlo;


d) za vrijeme trajanja vegetacijske periode podnaša poplavu mnogo
bolje od običnog jasena.


Kod nas je tek u najnovije vrijeme uzgojen američki jasen na većim
površinama većinom po barama i dolovima uz rijeku Savu. Mlade
kulture američkog jasena uzgojene su sadnjom biljaka. O uspjehu tih
kultura nema nažalost detaljnijih podataka.


II. Tehnička svojstva. O tehničkim svojstvima u Evropi uzgojenog
američkog jasena podijeljena su mišljenja. Schwappach navodi da je
drvo američkog jasena po svojim tehničkim svojstvim bolje od evropske
jasenovine. (Schwappach str. 336). Janka je protivnog mišljenja i tvrdii
da je američka jasenovina po svojim tehničkim svojstvima lošija od
evropske jasenovine. (Janka str. 36). Beauverie tek spominje, da su neki
autori mišljenja, da je američka jasenovina po svojim tehničkim svojstvima
bolja od obične jasenovine. (Beauverie str. 115).
1 Ova radnja izrađena je u Zavodu za Uporabu Šuma na Poljoprivrednošumarskom
fakultetu u Zagrebu, (pretstojniik: prof. dr. A. Ugrenović).


217
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 20     <-- 20 -->        PDF

0 tehničkim svojstvima kod nas uzgojenog američkog jasena nema
do sada nikakovih podataka. Istraživanja u tome smjeru nisu vršenatehnička vrijednost kod nas uzgojenog američkog jasena nije poznata.
Tek su u toku 1939 godine, na traženje Brodske Imovne Općine2 u laboratoriju
za istraživanje tehničkih svojstava drveta Zavoda za Uporabu
Šuma na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu istražena dva
probna trupčića američkog jasena. Mii ovdje iznosimo rezultate tih
istraživanja.


Istraživanja su mogla biti vršena samo djelomično. Razloga je
tome više. Za istraživanje svih tehničkih svojstava drveta potrebno je
više materijala nego što je za ovu radnju bilo stavljeno na raspoloženje.
Zavod bil za rad u punome opsegu trebao mnogo više materijalnih sredstava
nego što ih ima danas. Pošto je za poznavanje tehničkih svojstava
drveta potrebno izvršiti velik broj istraživanja, trebalo bi Zavodu dodijeliti
više mladih stručnih snaga, koje bi saradivale oko istraživanja
tehničkih svojstava naših domaćih vrsta drveta. I nauka i praksa imale
bi od takovog planskog rada neprocjenjive koristi.


Ovdje izneseni rezultati tek su čedan pokušaj i ne mogu se smatrati
konačnim ni samo istraživanje završenim. To iz razloga, jer su
mogla biti istražena samo dva trupčića američkog i jedan trupči´ć običnog
jasena što potječu od stabala sa istoga staništa no koja pokazuju znatne
lazlike u starosti i brzini prirašćivanja. U svemu je istraženo 79 proba
američkog i 116 proba običnog jasena. Ukoliko nam ubuduće bude stavljen
na raspoloženje obilniji i! komparabilniji materijal, moći će se istraživanja
izvršiti u većem i potpunijem opsegu.


Izričem ovdje svoju zahvalnost gosp. prof. dr. Ugrenoviću, predstojniku
Zavoda za Uporabu Šuma, na čiji sam poticaj izradio ovu
radnju i koji me je u toku izrade svojim savjetom pomagao. Sabiranje
podataka u terenu kao i izrađivanje proba i ispitivanja u laboratoriju
vršena su prema instrukciji Zavoda za Uporabu Šuma.


U ovoj su radnji prikazani tek rezultati prethodnih istraživanja
kojima je bila predmetom: širina goda, učešće kasnoga drveta, specifična
težina, linearno (radijalno, tangencijalno i longitudinalno) i volumno utezanje,
čvrstoća pritiska, čvrstoća udarca i statička tvrdoća.


1) Područje. Istraženi materijal potječe sa teritorija Brodske
Imovne Općine, šumske uprave Rajevo Selo. Probno stablo američkog
jasena izvađeno je iz jedne mlade, umjetno uzgojene sastojine iz šumskog
predjela Brčke Bare. Probno stablo običnog jasena izvađeno je iz susjedne
gospodarske jedinice Desićevo. Tlo šumskih predjela Desićevo i
Brčke Bare najednako je, duboka crnična ilovača sa nešto pijeska. Desićevo
je sve do godine 1930 bilo poplavno područje, dok su Brčke Bare
još i danas stalno svake godine u dva maha oko 15—60 dana pod vodom.


2 Brodska .Imovna Općina shvatila je važnost poznavanja tehničkih svojstava
drveta, te je Zavodu za uporabu šuma ne samo stavila na raspoloženje materijal za
istraživanje, već je i doznačila pomoć od Din 3000.—. Kad bi se za ovim primjerom
povele druge imovne općine i ostali šumoposjednici, moglo bi se pristupiti intenzivnome
radu na istraživanju tehničkih svojstava drveta Banovine Hrvatske.


218
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 21     <-- 21 -->        PDF

2) Materijal. Obični jasen potječe iz mješovite sastojine hrasta,
i jasena sa utrešenim grabom i topolom. Omjer smjese te mješovite sastojine
je ovaj: hrast 0,2, brest 0,2, jasen 0.4, grab 0.1 1
11 topola 0.1. Sastojina
je osnovana prirodnim načinom, sjemenom, jednodobna je i stara
84 godine. Promjer probnoga stabla iz koga je uzet trupčić, iznosi u 1.30
m iznad zemlje 44 cm. Ukupna visina stabla 29 m, dužina čilstoga debla
13 m. Stablo je u sastojini imalo dominantan položaj. Probni trupčić od
50 cm dužine ispiljen je iz polovine tehničke dužine debla t. j . u 7.20 m
iznad zemlje.


Probno stablo američkog jasena potječe iz čilste, umjetno iz sjemena
podignute, jednodobne, 12 god. stare sastojine. Promjer u 1.30 m
iznad zemlje iznosio je 13 cm. Stablo je bio visoko 11.5 m. Iz toga
probnoga stabla ispiljena su dva probna trupčića dužine 50 cm. Prvi
trupčić ispiljen je u visini od 0.58 m, drugi 2.0 m iznad zemlje. Stablo je
imalo dominantan položaj u sastojini. Oba probna stabla oborena su u
zimskoj kampanji sječe 1938/39.


3) Izrađivanje proba. Iz trupčića ispiljene su u smjeru najvećeg i
najmanjeg promjera piljenice debljine do 8 cm. Sa jednoga kraja tih piljenica
otpiljene su okomito na smjer vlakanaca daščice debljine 4 cm.
Iz tih daščica izrađene su probe za istraživanje linearnog i volumnogutezanja te specifične težine. Preostali dio piljenica i segmenata oprezno
je u prostorijama Zavoda sušen do stanja prosušenosti. Sušenje je trajalo
oko 10 mjeseci. Nakon dovršenog sušenja ispiljene su i izrađene
iz piljenica i segmenata probe za istraživanje čvrstoće udarca, čvrstoće
pritiska, statičke tvrdoće, specifične težine i stepena vlage. Sve probe
ispiljene su u uzdužnom smjeru i tačno po žici i imale su formu prizme
kvadratičnoga presjeka tako da su linije godova i sržni trakovi tekli
paralelno sa po dvije nasuprotne stranice čeonog presjeka probe, čela i
bokovi probe naročitom su mašinom fino polirani, tako da je oblik probe
bio geometrijski pravilna prizma. Sve probe, koje su sadržavale bilo
kakovu grešku, ili nepravilnost, izručene se iz istraživanja.


4) Istraživanja i rezultati.


a) Godovi i kasno drvo. Za svaku probu utvrđena je prosječna
širina goda i prosječni procenat zone kasnog drveta. Na čeonojpoliranoj strani probe mjerenjem je utvrđena ukupna širina cijeloga niza
godova, njihov broj u tome nizu i! otuda izračunata prosječna širina godav
za svaku probu. Iz tih prosječnih širina godova proba izračunata je prosječna
širina godina za svaki trupčić. Prosječni procenat zone kasnoga
drveta utvrđen je mjerenjem zona kasnoga drveta i odatle izračunat
prosječni postotak zone kasnoga drveta za svaku probu. Iz tih podataka
izračunat je procenat zone kasnoga drveta za svako istraživanje. Mjerenja
širine goda il zone kasnog drveta vršena su mjernom lupom sa
točnošću O´l mm.


Rezultati ovih istraživanja izneseni su u tabeli 1). Prosječna širina
goda istražene američke jasenovine iznosi 7,56 mm, a obične jasenovine
2,17 mm. Procenat zone kasnoga drveta američke jasenovine iznosi
72.8%, a obične jasenovine 54,2%. Iz tih rezultata možemo zaključiti,
da je širina goda i učešće kasnog drveta kod američke
jasenovine veća nego kod obične jasenovine.


219
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Tabela 1


es


ts Specifična težina


o


bc
A apsolutno salio prosušeno
ä


li


S3


Vrsta


a CS .. >o O 03 ..


a> .S


´CD* .2,1 * ´i ´S


O


a f .-S


Pi oo sa


li ti


m/m % g/cm3


Fraxinas excelsior 217 54-2 0-574 0694 0-802 0-620 0-733 0-838


Praxinas americana 7-56 72-8 0-610 0677 0-731 0-644 0-721 0-765


Podaci po Ko´lmann-u


Fraxinus excelsior 0-44 0-68 0-91 0-48 072 0-94


Fraxinus americana 0-64 068


To je razumljivo već iz same starosti stabala, iz kojih su izvađene probe.
Za buduća komparativna istraživanja trebaće materijal iz stabala na
jednake starosti za obje vrsti no naravno sa istoga staništa. Da bi se
mogli uporediti naši podaci, izneseni su u tabeli br. 1 i podaci po
Kollmann-u.


b) Specifična težina. Specifična težina ustanovljena je na
probama za utezanje to jest na malim prizmama veličine 3X3X 2 cm.
Specifična težina utvrđena je u apsolutno suhom stanju po obrascu:


gdje je To i Vo težina i volumen probe u apsolutno suhom stanju. Specifična
težina određivana je u prosušenom stanju proba, dakle za stepen
vlage za američki jasen v = 0,11 — 0,145 — 0,19 te za obični jasen
v = 0,11 — 0,135 — 0,16 po obrascu:


gdje su Tp i Vp težina i volumen probe u prosušenom stanju. Težina
probe ustanovljena je Sartorius vagom za tehnološka mjerenja sa
tačnošću od 0.1 g. Zbog posvemašnje geometrijske pravilnosti proba
volumen je utvrđen stereometrijski sa tačnošću od 0.01 cm3. Specifična
težina izračunata je na 31 probi američkog i na 35 proba običnog jasena.


Rezultati izneseni u tabeli! br. 1 srednjaci su iz tih mjerenja. U tabeli
br. 1 prikazana je donja i gornja granica specifične težine za istraženi
materijal. Specifična težina američke jasenovine iznosi u apsolutno
suhom stanju 0,677, g/cm3, u prosušenom stanju 0,721 g/cm3. Specifična
težina obične jasenovine iznosi u apsolutno suhom stanju 0,694 g/cm3, u


220
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 23     <-- 23 -->        PDF

prosušenom stanju 0,733 g/cm3. Iz tih je rezultata vidljivo,
da je specifična težina američkog jasena nešto
manja od specifične težine običnog jasena.


c) U t e z a n j e. Iz daščica otpiljenih sa vrha piljenica izrađene su
probe prizmatskog oblika veličine 3X3X 2 cm, na kojima je istraženo
linearno i volumno utezanje. Ove probe navlažene su postepeno toliko
da je stepen vlage tih proba bio znatno iznad točke zasičenosti vlakanaca
vlagom. Mjerenje dimenzija u radijalnom, tangencijalnom i longitudinalnom
smjeru izvršeno je mikrometrom sa točnošću od 0.01 mm
uvijek točno u simetralama dotičnih presjeka. Volumen proba utvrđen je
zbog posvemašnje geometrijske pravilnosti proba stereometrijski sa
točnošću od 0,01 cm3. Stepen vlage u vlažnom stanju probe ustanovljen
je na osnovu težina probe u vlažnom i apsolutno suhom stanju po obrascu


T — T0


100


To


gdje je Tv i Ta težina vlažne i apsolutno suhe probe. Stepen vlage u
navlaženom stanju kretao se u granicama od 65 do 82%. Sušenje proba


SI. 1) Lom američkog jasena


vršeno je u šusioniku kod temperature od 95—105° C. Linearno utezanje
utvrđeno je po ovim obrascima:


«, = ^=1-100; ar==*-ZS.l00-, .=^±-.


gdje «., <*r, at znači procenat linearnog utezanja u longitudinalnom, radijalnom
i tangencijalnom smjeru, L, R, T dimenzije u rečenim smjerovima
u vlažnom stanju, a 1, r, t u apsolutno suhom stanju.


Volumno utezanje može se izračunati iz linearnog utezanja ili utvrditi
neposrednim volumetriranjem proba u vlažnom i apsolutno suhom
stanju.


221
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Tabela 2


Fraxinas amerroana F raxinus excelsior


´S"


Oznaka Oznaka


a a a a


°i at ai at


´a probe V probe


r r


.


% 7o


1 I 11 0,38 7,13 9,81 18,38 11 0,18 4,90 9,70 13,40
2 ; , 21 0,38 3,80 9,80 12,15 12 0,01 6,20 10,70 16,40
3 31 0,72 4,76 8,76 13,47 21 0,17 4,60 9,30 12,80
4 41 0,34 4,83 8,48 12,68 22 0,01 6,50 10,00 15,50
5 51 0,39 4„31 8,03 10,40 31 0,14 4,70 9,20 13,60
6 61 0,92 4,01 6,52 10,40 32 0,30 6,10 10,40 16,00
7 81 0,01 4,83 9,52 13,50 41 0,48 4,70 10,00 14,50
8 II 11 0,67 4,40 8,34 13,43 42 0,13 6,20 10,90 20,87
9 21 0,20 5,40 10,18 15,20
10 31 0,70 4,92 9,63 15,17
11 41 0,64 5,00 9,73 14,85
12 51 0,19 4,95 9,36 13,96
13 61 0,40 4,65 8,18 12,76
14 71 0,52 4,61 8,86 13,30
15 81 0,62 5,20 11,42 15,93


Sred vrijednost: 0,47 4,85 9,11 13,70 0,17 5,48 10,02 15,38


Kollmanu 0,30 4,90 7,90 13,50 0,20 5,00 8,00 13,60


Iz poznatih linearnih utezanja izračuna se volumeno utezanje po
obrascu
100 — a 100 — a . 100 — a,
a = 100 1 —


100 100 100


ako tu jednadžbu iizračunamo, dobijemo


a-a a, a,


a a, a-a a,


i t r ti


r l tri


+ a ~\-a-100 100
r l l


~. . "i" 1002
Zbog posve malog iznosa mogu se zadnja četiri člana izostaviti. Prema
tome, volumno je utezanje jednako zbroju linearnih utezanja


a = a4 -4-cc -f-a,


Neposredno volumetriranjem proba dobije se volumno utezanje po
obrascu
V — .„


100


a =


gdje nam je vv i ^. volumen probe u vlažnom i apsolutno suhom stanju.
Volumno utezanje američkog i običnog jasena utvrđeno je neposrednim
mjerenjem volumena.


222
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Rezultati izneseni su u tabeli 2. Utezanje za američku jasenovinu
iznosi tangencijalno 9,11%, radijalno 4,85%, longitudinalno 0,47%, dok
je volumno utezanje 13,70%. Obična jasnovina uteže se tangencijalno
10,02%, radijalno 5,48%, longitudinalno 0,17% te volumno 15,38%. Za
upoređenje doneseni su u istoj tabeli procenti utezanja za obični jasen
po Kollmann-u, te američki jasen po američkim istraživačima (Kollmann
str. 766). Iz dobivenih rezultata vidimo da je linearno
i volumno utezanje američkog jasena manje
od utezanja običnog jasena.


d) Čvrstoća udarca. Iz piljenice i segmenata izrađene su
prizmatske probe veličine 2 X 2 X 30 cm. Istraživanje čvrstoće udarca
odnosno radnje loma izvršeno je na klatnjači (Pendelhammer) od 10 kgm.
Razmak potporišta iznosio je 24 cm. Smjer udarca klatna bio je tangen-


Sl. 2) LOTO običnog jasena


cijalan na godove. Neposredno na skali klatnjače očitana je radnja loma
u kgm. Specifična radnja loma ili radnja po jedinici površine presjeka
probe dobijena je po obrascu


gdje R znači ukupnu utrošenu radnju loma u kgm, »a« i »b« dimenzije
presjeka probe.


Rezultati izneseni su u tabeli br. 3 i 4 posebno za američki a posebno
za obični jasen. Specifična radnja loma iznosi za američku jasenovinu
2,074 kgm/cm2, a za običnu jasenovinu 0,773 kgm/cm2. Kak o se
iz tih podataka razbire čvrstoća udarca odnosno
radnja loma za američku jasenovinu veća je od
čvrstoće udarca obične jasenovine. Dakle američka jasenovina
nešto je žilavija od obične jasenovine. To potvrđuju i podaci
literature (Kollmann str. 766), ali i po samoj strukturi loma može se
zaključiti da je drvo američkog jasena žilavije od običnog jasena (si. 1 i


223
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 26     <-- 26 -->        PDF

OCOt-IOOOMOJOONIO^OOSOOt-MrtOOOlOKJniOO 00


......^ a
CS


o 10CD10lC30lOCOCDCDCDl>l>-I>C~OOCDt010CDCDaO[~OOOOCiGOOO CD
03
f°J9o


&


C


cSao rtlOffi050N!Offit>OCOM-*H!DtOOOtOt-a>0500NOO)
9fn909J9}đO cococNcococococococo-^-^-^-^-^cococococo-^coiOiOiOto^ CO


ffiioajrt^oiTHOMOMcoootoOrtOitooooomooO´*»
CM


BJ03J
*


Bj[OTraBaifj


.4


c3
o


5


..


a a
CO


...... OlOMlD^THariHfMOOODOXCOOOiOOt-NO^CD^OUW
=3 lOCDlfllflCDCDOOOOO^^OJt-Ol^WlO cqi>^© CDO^CS aoOO)


´09dg L


© O" o" © Ö O O r-l" ©" .. ©" ©" © O" O" Ö ©" © ©" ©" TH © O"© O"O © ©


o bo
J*


a:
h


o


CD ...... a -^ CDH CNC- *. C--... CO CM HOOt^W O OO^COl> © i-4^>qC5 CO^CqiqaO


................... ^........"^..^...4^^......".."..".. co"


cDOOioooo^c-MOXc-aioxHCDaoot-^waoioo-^t-co ©
^...< ot-0)OrtO00N N co H io oo iq * H a) to oq o^tij i-q CO
B5]o;iBjg t-^ i>oo" t> r> t-^ od of oo © od od odoo" od t» i>oo"OO"C-^ OO" I> od ©" osodod


.}05[


od


c3


M


at


´.


a.
a nOONNOOiao!ONl0 01tllOOt-l»O^MMOOONltl» l>
BOOJSJAf)
00
C3 IO


o


>


oooooooooooooooooooooooo ooo
8fa909I9}do


he OJODCOMOOOlOCOWlOlO^^N^IDQOrHOOinOlOIOlOQlO ©
fflCBoartHTiico^ast-cot-iicOHOOJHCSit-waHOioo
HTHCMTHCNC^CMCMCMC<]C<1CMCMC<1CNCMCMCMCMCMCMCN(>1COCOCOCO CM


qfflia Bq«o BqajH»a»qoqoNHHejcoc;aoq»cBN IO
CO.L co"io ^.."-^ 10 CD -... IC -* *^.L CM coCM"c6 -# ^ .. co ..".. CM ^L


9ŽB[A tradg^g ^s co"


1-1


T-HT—1 I-H rH T—1 T—IHr-li—lr-IHHrtHtHrIrIHHHHr<..*-1.—ITIH


otDcocoN^oiooowcoior´OmoccinfM^THiomcoiom CM
NCOC4NO>r^«IOlO«01MOiCMHGOl^^CDC0010JOOCOHC] COC3 «* CDCDCOCDCDCDt-[>[>C-D-0Ot~t^O0CDCDCDCOCDt~CDaO0O00aO0O


_P
>N


ö©o©ööo©oo©~©©ö©oo"©o"©©©©"©©"oo o"


s


cj M


lOOOTftOtDO´JHOOOO-illlOHO^lOOlOlOOlt-nOffi IO
aOlOOt^lO^COOOXCOOOCDOOC^lOCOHm^^CD^tDOOJ» ©


00


K» CD
iqcqcoiocDCDcDi>[>cDL~[>[>cDi>cDcDcDcDCDi>cDc~i>aoc~i>


©


o´ödddodöddooddodöddo´do´o´oood


eq c^cqK^-rH co iqiqiq^cqoqoqiqo ©^©CDCM^COOOCDCMCOCO^T-ITH CD


S5 10 irf edodo *-* cMi^c^f^cd^cDCM^odr^corHCOT^^adc^odud-^ CD" SonsB5[ eo§9ofi


..9...


lD-^-^CO-tf^lOCOlOCDC^r-CO^CD^-^IOlO^CDIOCDCDr^CDCD


tOtDICliOPJCSllN^NOINOJMTtlHCOOO^NOCICOtDmoOCMrt 00
-. *^co co .^.-^iqc^iq© i> t^-^cqoo cqcqiq lqio CD iq oo in co CD CD


.....


.


"s


CM


iHCMCi3-^lQCIC-COQOr-IWM^10CDI>QOOJOT-lW«-^K:!DO


Qqcud foajj


"5


"3
03


.}9... }S >A ´fj JO;S[90X9 s n ii i x 11 . — u o s ii f juoiqo ?


a
HD
o


32


224
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 28     <-- 28 -->        PDF

2). Da li razlog toj većoj žilavosti leži samo u tome što je istražena američka
jasenovina mlada od obične jasenovme trebaće rasvijetliti daljnjim
istraživanjima.


Po Monnin-ovom obrascu


b —
dtn f2
P


izračunata je i unesena je u tabelu 3 i 4 ii dinamička kota loma, koja je
jednaka omjeru specifične radnje loma (r) i kvadrata specifične težine
rirosušenog drveta (§) Prema klasifikaciji Monnin-a po veličini dinamičke
kote obe vrste jasenovine spadale bi u žilavo drvo sposobno za
gradu avionskih dijelova i ostalu gradu, gdje se svojstvo žilavosti naročito
traži. Ipak su ovdje potrebna daljnja istraživanja veće količine
materijala.


i


I


i
Pr<7,r/nt/x ..../.....


_
___ .* . .^*W#9S/ ....../...
i


-\ ?´-.-


os» toe 01» ».« ori an t/so jlcm* 0.. .06 On y/cm3 Of,


SI. 3) i 4) Zavisnost specifične radnje loma od specifične težine


Iz podataka svakog pojedinog mjerenja izrađen je diagram (si. 3
i 4) da bi se utvrdila zavisnost radnje loma o veličini specifične težine.
Iz diagrama možemo jasno zaključiti za običnu jasenovinu, da se specifična
radnja loma povećava sa povećanjem specifične težine. Drugim
riječima, specifična radnja loma za običnu jasenovinu to je veća, što
teže je drvo. Naprotiv za američku jasenovinu zbog velike disperzije
istraženog svojstva i malog broja proba nije mogao biti utvrđen tajodnos.


e) Čvrstoća pritiska. Nakon izvršenog istraživanja čvrstoće
udarca ispiljene su iz razlomljenih proba posve blizu mjestu loma
1) prizmatske probe veličine 2X2X 3 cm, na kojima je utvrđena specifična
težina i! stepen vlage proba, 2) prizmatske probe veličine 2 X 2 X 6»


226
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 29     <-- 29 -->        PDF

cm il na njima je istražena čvrstoća pritiska. Probe pod 2) istraživane su
u mašini za ispitivanje čvrstoće pritiska od 4.000 kg. Svaka proba bila
je opterećena do gornje granice opterećenja odnosno do momenta kad
su vlakanca pod pritiskom počela popuštati i deformisati se (si. 5).
Utrošena sila P očitana je na manometru mašine. Čvrstoća pritiska izračunata
je iz kvocijenta sile P 1 površine poprečnog presjeka a X b okomito
na smjer sile po poznatom obrascu,


P = [kg/Cm2]


lS

gdje »p« znači čvrstoću pritiska u kg/cm2, a P utrošenu silu u kg.
Na osnovu čvrstoće pritiska i specifične težine u prosušenom stanju
izračunata je statitička kota po Jankinom obrascu


p


is( — —


100 t


p


gdje je statička kota omjer čvrstoće pritiska i stostruke specifične težine
prosušenog drveta.


SI. 5) Deformacije uslijed pritiska kod običnog i američkog jasena


U tabeli 3 i 4 izneseni su rezultati istraživanja čvrstoće pritiska
posebno za obični jasen, posebno za američki jasen. Na osnovu tih podataka
izrađeni! su diagrami (si. 6 i 7). Iz diagrama je vidljivo, da
čvrstoća pritiska i američke i obične jasenovine raste sa specifičnom
težinom. Ako isporedimo rezultate o čvrstoći pritiska američkog i
običnog jasena kod nas uzgojenog sa podacima po Kollmannu, vidim o
da je čvrstoća pritiska običnog jasena kod nas
uzgojenog 587 kg/cm2, dakle veća od one po Kolima
n n - u (480 kg/cm2). Čvrstoća pritiska američkog jasena
kod nas uzgojenog iznosi 443 kg/cm2, veća je od
one po podacima Kollmann-a (430 kg/cm2).


Iz statičke kote koju smo obračunali možemo zaključiti da drvo
našega običnog jasena, prema klasifikaciji Monnin-a, po svojoj tehničkoj
vrijednosti i upotrebljivosti spada u I klasu, a našega američkog jasena
u II klasu.


227
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 30     <-- 30 -->        PDF

f) T v r d o ć a. Na prizmatskim probama 2X2X 3 cm utvrđena
je tvrdoća utiskivanjem čelične kugle promjera 11.11 m/m (SKF kugla)
2 mm duboko u površinu drveta. (Huber str. 254, Pallay str. 126). Broj
tvrdoće izračunan je po obrascu:


. = [kg/cm*


d*:


gdje je P potrebna sila a d2W4 projekcija površine ulupka na površini
probe (d = promjer ulupka).


frcurimts cwoeric.


´i


$ frnjcinus ejcca/szor


...


/ <**


> c´


/" f
,> i k


^


* ,´s
^ «


/-#>


´*"


s . y*Ow nit OM c,2 DM seo fkm? ... Ode tfyo ff/cma Oj*


SI. 6) i 7) Zavisnost čvrstoće pritiska od specifične težine


Rezultati istraživanja tvrdoće izneseni su u tabeli 3 ii 4. Na osnovu
tih podataka izrađeni su diagrami (si. 8 i 9), iz kojih se može zaključiti,
da tvrdoća američke i obične jasenovine raste sa specifičnom težinom.
Tvrdoća obične jasenovine veća je od tvrdoće
američke jasenovine.


Tvrdoća američke jasenovine iznosi: 632 kg/cm2, a obične jasenovine
690 kg/cm2. Kollmann navodi za tvrdoću obične jasenovine 650
kg/cm2 ali nema podataka o tvrdoći američke jasenovine.


5) Zaključak. Na osnovu dosadanjih istraživanja i! poredenja tehničkih
svojstava drveta američke i obične jasenovine, sa područja Brod-´
ske Imovne Općine, mogu se povući! ovi zaključci:


1) Američka jasenoviha nešto je speciifički lakša od obične jasenovine
(tab. 1).


2) Linearno i volumno utezanje američke jasenovine manje je od
utezanja obične jasenovine (tab. 2).


228
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 31     <-- 31 -->        PDF

3) Čvrstoća udarca američke jasenovine veća je od čvrstoće
udarca obične jasenovine (tab. 3 i 4).


4) Čvrstoća pritiska američke jasenovine manja je od čvrstoće pritiska
obične jasenovine (tab. 3 i 4).


5) Tvrdoća američke jasenovine manja je od tvrdoće obične jasenovine.
(tab. 3 i 4).


6) Čvrstoća udarca i pritiska te tvrdoća raste sa povećanjem specifične
težine za obje vrste drveta. Taj se odnos nije mogao utvrditi za
čvrstoću udarca američke jasenovine (si. 2).


ßrajumts americ.


1


frajtiaus .../siar


0 y´´— / f .
«


X


y > .


/ ** i\. m*
V


´ >y /´


, ´´,y


*


y


./


S


´


/


"x


"» "" °*° "" <* — ><"´ Ott 066 P?o ./...3 Oft


SI. 8) i 9) Zavisnost tvrdoće od specifične težine


Američka jasenovina po svojim tehničkim svojstvima približno je
najednaka običnoj jasenovini. Njena je prednost, da je specifično lakša,
da se manje uteže i da je žilavija od obične jasenovine. Naprotiv, po
čvrstoći pritiska i tvrdoći američka jasenovina zaostaje za običnom
jasenovinom.


RESUME


L´auteur a fait ses recherohes, dans l´Institut de la technologic mecanique du
bois. (Directeur: Prof. dr. A. Ugrenović). L´objet de ses recherohes comparatives
etaient: l´epaisseur des couches annuelles, pourcentage du bois d´ete, poids specif ique,
retractibilite radiale, taingentielle, axiale et volumetrique, compression axiale, resilience
(choc) et durete du bois de Fraxinus americana et de Fraxinus excelsior. Le
bois du frene blanc (Fraxinus americana) d´apres sa faible retractibilite et sa resilience
est meilleur que le bois du frene commun (Fraxinus excelsior). Par contre, la compression
axiale et la durete du bois de frene blanc sont plus faibles que Celles du
frene commun.


229
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 32     <-- 32 -->        PDF

LITERATURA:
1) Beauverie: Le Bois, fasc. II. Paris 1905.
2) Cordašić : Nešto o onih vrstih amer. drveća kojih gojitba toli i u nas korisna
bila. Šum. List 1894.
3) Hickel : Dendrologie forestiere, Paris 1932.
4) Hu b er : Prüfung der Hölzer auf Kugeldruckhärte, Holz als Roh- u. Werkstoff,
Heft 7, Berlin 1938.
5) Janka : Die Härte des Holzes, Wien 1915.
6) Kollmann : Technologie des Holzes, Berlin 1936.
7) Kozarae : Amerikanski jasen, Šum. List 1898.
8) Mo nm i ti: Essais physiques, statistiques et dynamiques des bois. Bull, de la
section techn. de rAeronautique, Militaire, fasc. 29 i 30, Paris 1919.
9) P allay : Über die Holzhärteprüfung, Holz als Roh- u. Werkstoff, I, Heft 4,
Berlin 1938.
10) Pe t račić : Uzgajanje šuma I dio, Zagreb 1925.
11) S c h wapip a c h: Ergebnisse der Anbauversuche mit japanischen und einigen
amerikanischen Holzarten in Preussen, Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen,
Jg. 28, Heft 6.
12) Ugrenović : Tehnologija drveta, Zagreb 1932.
13) U g r en o vi ć: Instrukcija za istraživanje tehničkih svojstava drveta, Zagreb
(u rukopisu).


Ing. O. PIŠKORIĆ (Višegrad):


PONOVO O JEDNOM OD NAŠIH NAJAKTUELNIJIH
PROBLEMA*


(UN DE NOS PROBLEMES LE PLUS ARDENTS)


»Nama je da izvučemo meso, a kosti da ostavimo« rekao je, prema
nalazu u arhivu tajnih sjednica bečkog krunskog vijeća, god. 1876 tadanji
ministar vanjskih poslova Austro-Ugarske grof Andrassy u razgovorima
oko okupacije Bosne. Govorilo se o bosanskom prirodnom blagu:
rudama il drvu. Jedino to može biti razlog, što svojedobna austrijska vladavina
nije odmah izlučila šume potrebne za podmirenje potreba mjesnog
stanovništva na drvu i paši od šuma, koje se mogu slobodno za prodaju
sjeći, jer je baš u mnogim merematskiim1 šumama posječeno u korist
državne blagajne mnogo milijuna m3 drveta. »Oglodane kosti«, to su današnje
slike bosanskih šuma. Iako to ne vrijedi! stopostotno, ali svakako
u takvom razmjeru, da problem servituta u drž. šumama Bosne zavređuje
pažnju ne samo stručne nego i šire javnosti, jer su bez njene pomoći sami
šumari preslabi ili bi napredak bio prespor.


* Članak je stigao ovamo u julu prošle godine. Uredn.
1 Prema raspisu Direkcije dri. šuma u Sarajevu br. 7389/38. ima se ukratko
servitutni odnos bosansko-hercegovačkog seljaka na drvarenju i pašarenju u drž.
šumama nazivati »merema´tom«.


230