DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 3     <-- 3 -->        PDF

K ÜJA4ÄRSKJ JJST


GOD. 64. TRAVANJ-SVIBANJ i94o.


PROGLAS


PRETSJEDNIKA DRUŠTVA ČLANOVIMA


Gospodo kolege!


Obnovljeno i pomlađeno hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo započinje
nakon prekida od dva decenija usljed reorganizacije jugoslovenskog
šumarskog udruženja radom pod imenom hrvatskog šumarskog
društva. Imajući u vidu kontinuitet rada društva u novim promjenjenim
prilikama smatram dužnošću svoje prve misli obratiti našim pokojnicima
i u dubokom pietetu pokloniti se sjenama naših stručnih velikana, koji su
kao pokretači i nosioci šumarskih ideja sa mnogo borbe, energije i poleta
utirali staze našem narodnom šumarstvu i stvorili neprolazne vrijednote
za naše mlađe generacije na polju šumarstva. Naše društvo će im odati
najbolje dužnu poštu i zahvalnost ako njegovi članovi u velikoj ljubavi za
šumu, šumarstvo i svoju domovinu budu išli u svom radu njihovim stopama.


Obrazovanjem banovine Hrvatske i prenošenjem nadležnosti šumarskih
poslova na banovinu Hrvatsku pokazala se neminovna potreba
stvaranja samostalnog šumarskog društva, gdje će se raspravljati
i rješavati svi naši specifični šumarski problemi. Nama šumarima povjerio
je naš narod na upravu i čuvanje svoje veliko narodno dobro, svoje šume,
a time u vezi i zadatak, da te šume kvalitativno i kvantitativno poboljšamo
i poboljšane predamo idućoj generaciji. Život šume je složen, šumsko
gospodarstvo vezano je za duga vremenska razdoblja i izloženo raznim
utjecajima pa stoga i radovi u šumskom gospodarstvu zahtjevaju mnogo
pažnje. Život našeg seljačkog naroda vezan je trajno za opstanak šuma.
Šumarski odjel Banske Vlasti kao vrhovna šumarska instancija u banovini
uočio je sve šumarske probleme, koji su došli novim stanjem do izražaja
i sada su u proučavanju reforme, koje bi se imale u organizaciji šumarskih
poslova i šumarske službe provesti na polju šumarstva. Sa dosadanjom
šumarskom politikom će se prekinuti i uvesti novi pravac racionalnog i
planskog rada uzimajući u obzir u prvom redu potrebe seljačkog naroda
kao organizirane cjeline.


201
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 4     <-- 4 -->        PDF
Naše društvo dužno je, da svojim inicijativnim i savjetodavnim radom
pomaže našem vrhovnom šumarskom forumu kod rješavanja najvažnijih
šumarskih pitanja.


Da društvo uzmogne izvršiti postavljeni zadatak potrebno je, da naši
društveni redovi budu čvrsto organizovani i međusobno povezani u
složnom radu. Početak našeg društvenog rada pada u doba krutog materijalizma,
kada većina smatra šumu samo objektom obogaćivanja te kada
je šumar ostao jedini na braniku šume. Šume se uništavaju, ideali su propali
a vlast mora posizati za najtežim mjerama, da se šume održe. U
vrijeme toga destruktivnog rada na braniku naših šuma moraju se naći svi
šumari te pomoći svojim radom na suzbijanju tog velikog zla. Apeliram
stoga na gospodu profesore šumarskog fakulteta kao i na sve ostale članove
društva, da rade na propagandi šumarstva među našim narodom i
da šumarskom prosvjetom podižu u narodu ljubav za šumu. Molim sve
starije, mlade kao i one najmlađe društvene članove, da savjesno izvrše
svoje članske dužnosti i da pristupe radu u društvu sa ljubavlju za naše
stručno glasilo koje će biti ogledalo našeg društvenog rada i naše vrijednosti.
Naš šumarski dom neka postane stalno sastajalište, gdje ćemo
izmjeniti naše misli i naše nazore o šumarskim poslovima i neka bude
žarište svih šumarskih ideja uz poticaj za đalnji rad.


Veseliti će nas sve, ako se budu Srbi i Slovenci interesirali za
naš stručni rad, pa im stoga rado stavljamo na dispoziciju stupce našeg
šumarskog lista, dok još nemaju osnovanog svoga društva i svoga
stručnog glasila.


Sa mnogo volje i odlučnosti započeli smo društveni rad i dosadanje
poteškoće sretno prebrodili. Moja je vruća želja, da nam đalnji rad bude
uspješan i da nam služi na sreću i blagostanje našega naroda i na ponos
naše šumarske struke.


U Zagrebu, mjeseca svibnja 1940.


Pretsjednik:
Ing. Ante Ab r am ov ić, v. r.


202