DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 32     <-- 32 -->        PDF

LITERATURA:
1) Beauverie: Le Bois, fasc. II. Paris 1905.
2) Cordašić : Nešto o onih vrstih amer. drveća kojih gojitba toli i u nas korisna
bila. Šum. List 1894.
3) Hickel : Dendrologie forestiere, Paris 1932.
4) Hu b er : Prüfung der Hölzer auf Kugeldruckhärte, Holz als Roh- u. Werkstoff,
Heft 7, Berlin 1938.
5) Janka : Die Härte des Holzes, Wien 1915.
6) Kollmann : Technologie des Holzes, Berlin 1936.
7) Kozarae : Amerikanski jasen, Šum. List 1898.
8) Mo nm i ti: Essais physiques, statistiques et dynamiques des bois. Bull, de la
section techn. de rAeronautique, Militaire, fasc. 29 i 30, Paris 1919.
9) P allay : Über die Holzhärteprüfung, Holz als Roh- u. Werkstoff, I, Heft 4,
Berlin 1938.
10) Pe t račić : Uzgajanje šuma I dio, Zagreb 1925.
11) S c h wapip a c h: Ergebnisse der Anbauversuche mit japanischen und einigen
amerikanischen Holzarten in Preussen, Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen,
Jg. 28, Heft 6.
12) Ugrenović : Tehnologija drveta, Zagreb 1932.
13) U g r en o vi ć: Instrukcija za istraživanje tehničkih svojstava drveta, Zagreb
(u rukopisu).


Ing. O. PIŠKORIĆ (Višegrad):


PONOVO O JEDNOM OD NAŠIH NAJAKTUELNIJIH
PROBLEMA*


(UN DE NOS PROBLEMES LE PLUS ARDENTS)


»Nama je da izvučemo meso, a kosti da ostavimo« rekao je, prema
nalazu u arhivu tajnih sjednica bečkog krunskog vijeća, god. 1876 tadanji
ministar vanjskih poslova Austro-Ugarske grof Andrassy u razgovorima
oko okupacije Bosne. Govorilo se o bosanskom prirodnom blagu:
rudama il drvu. Jedino to može biti razlog, što svojedobna austrijska vladavina
nije odmah izlučila šume potrebne za podmirenje potreba mjesnog
stanovništva na drvu i paši od šuma, koje se mogu slobodno za prodaju
sjeći, jer je baš u mnogim merematskiim1 šumama posječeno u korist
državne blagajne mnogo milijuna m3 drveta. »Oglodane kosti«, to su današnje
slike bosanskih šuma. Iako to ne vrijedi! stopostotno, ali svakako
u takvom razmjeru, da problem servituta u drž. šumama Bosne zavređuje
pažnju ne samo stručne nego i šire javnosti, jer su bez njene pomoći sami
šumari preslabi ili bi napredak bio prespor.


* Članak je stigao ovamo u julu prošle godine. Uredn.
1 Prema raspisu Direkcije dri. šuma u Sarajevu br. 7389/38. ima se ukratko
servitutni odnos bosansko-hercegovačkog seljaka na drvarenju i pašarenju u drž.
šumama nazivati »merema´tom«.


230
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 33     <-- 33 -->        PDF

No uza svu hotimičnu tendenciju uništavanja prirodnog blaga
eksploatator šumu ne bii mogao uništiti, makar na sječini ostao samo i po
koji sjemenjak. Prirodno pomlađivanje sigurno je u 80% slučajeva, pa
iako ono nije uvijek rentabilno, jer može do pošumljenja proći il koji decenij,
ali neće ostatil golo tlo. Pomlađivanje, a potom i podizanje nove
šume sprečava domaći čovjek pomoću svoje stoke, sjekire il vatre. Pomoću
stoke čini on to neposrednom pašom. U koliko pri tom i ne dolazi
do odgrizanja biljaka (ovca na pr.), to ipak u prvoj godini takovoj biljčici
mnogo škodi i najmanja povreda nježne stabljike ili korjena. Zatim dolazi
kresanje lista za zimsku krmu ili sječa stabala za brst pupova u rano
proljeće. Sa gledišta seljaka takav je postupak posve i razumljiv.
Uzmimo, da jedna šuma radi paše trpi na prirastu godišnje 50.000 dinara
štete, dok protuvrijednost paše iznosil seljaku (selu) najviše 10.000 dinara
godišnje. Ali zar seljak za to maril, kada mu inače izmiče lična i neposredna
korist, koja je pored toga možda i jedini izvor gotovog novca.
S pašom se međutim bore i drugi šumari.


Sječa državne šume za prodaju, za »šverc« drugi je negativan činilac.
Eto samo na području Višegradske uprave prijavljena šumska
šteta godišnje predstavlja masu prirasta od preko 500 ha srednjeg boniteta!
A masa neprijavljenih šteta predstavlja vjerojatno daljnjih 200 ha.
Pa ni mnogobrojne zapljene izrađenog drveta, koje se u svrhu prodaje
prevozi! na skupna mjesta (da se omogući prilaz većem broju kupaca i
razbije komplot), nisu donijele očekivani rezultat tako da stovarišta
pokazuju stalno i po koju stotinu m3 zaplijenjene građe! Sječa drveta u
državnoj šumi ni s 10%, ne može se kvalificirati kao sječa iz nužde. Ona
bi se mogla svesti na minimum sa kaznama, koje bi se neposredno iza
sječe provodile (na pr. uvođenjem zasebnih žandarskih patrola, koje bi
šumokradicu zatečenog na činu odmah uapsile i sprovele nadležnoj vlasti
na hitno kažnjavanje sa što većim zatvorom).


Kada se udruži i paša i sjekira, tada šuma dobije izgled, za koji je
najbolji izraz ing. Pavla Vujić a »otrcana šuma« (vidi si. 1). Otrcanost
šuma pojačavaju i uzurpacije. Danas (prema Uredbi MS br. 472/36 i
Uredbi MS br. 559/38) uzurpacije državnog zemljišta u Bosni i Hercegovini
zapravo predstavljaju zaseban pravni oblik posjeda zemljišta, u koliko
je uzurpiranje izvršeno prije 1. I. 1938. god. Uzurpacije su svakako
specifikum Bosne i Hercegovine kao produkt naročitog odnosa u zemljišnom
posjedu između države i ostalih vlasnika, kao produkt kvalitete
dotične zemlje, broja žitelja i njihovih osobina. Pored manjine privatnog
zemljišta (kako je to naglasio i ing. B. Obradović , vidi zapisnik odborske
sjednice JŠU-a odštampan u »Šumarskom Listu« br. 4—5 iz 1939.
god.), koje je često pritiješteno »carevinom« (naziv za državno zemljište,
koji se još i danas može čuti), odlučan je i porast žiteljstva. Žiteljstvo
Bosne, barem brdskih krajeva, u kroničnoj je gladi. I tu glad misle
izbjeći prisvojenjem »slobodnog« t. j . državnog zemljišta (»slobodno«
zato, jer ga nitko od suseljana nije ogradio ili ne pretendira na nj), uzurpiranjem
nekad neobraslih, a nekad i šumom obraslih površina. Mnogo
puta momentano zauzeće državnog zemljišta ima svrhu samo da ga
rezervira za sebe, jer su vrlo rijetki slučajevi — u mojoj praksi niti 1%


— da bi zemljište već zauzeto po jednom seljaku uzurpirao drugi seljak.
Nepobitna je činjenica, da 80% uzurpiranja ima svoj dublji uzrok u ne231
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 34     <-- 34 -->        PDF

stašici zemlje kao jedine hraniteljice. Kada se radi o relativnom šumskom
tlu, tada je to za narodno gospodarstvo svakako jedan plus, pa
tako možemo i shvatiti1, zašto na pr. poljoprivrednici (agronomi) ne gledaju
uzurpanta tako prijekim okom kao šumari, kojima je zapalo u dio,
da se trgaju s narodom oko njegove vlastite haljine ...


Današnji put bosanskog šumarstva zapravo je bespuće, lutanje, ali
koje udaljuje od cilja t. j . od maksimalnog iskorišćenja svih prirodnih
blagodati najbolje realiziranih u šumi. Dok lutamo bespućem trošeći svoje
sile u jalovoj borbi protiv činjenica i diktata života, navlačimo na sebe
prokletstvo budućih pokoljenja, jer ne znamo ili: ne ćemo da krčimo put,
kojim će se služiti mnoga pokoljenja ...


SI. 1. Š. u. Višegrad. Šuma Varda sa sjecištima zbog negativnog djelovanja stoke:
nepošumljcnim ni nakon 14 godina. (Foto lug. Isajev 1939. god.)


Pašu, sječu, uzurpacije, krade mogle bil suzbiti samo drakonske
mjere. Te pak drakonske mjere stvarale bi svjesne protivnike šumarstva.
Mjesto toga ima jedan drugi! put, koji bi mogao da vodi napretku. Taj
put je pred nekoliko godina iznesen u »Šumarskom listu«,2 a nedavno
ponovo naglašen.3 Sve je to zapravo premalo kao j rasprava na godišnjoj
skupštini podružnice JŠU u Sarajevu 1937. god., jer time nije
problem ni malo krenut s mrtve točke, kao što nije donio nikakvih rezultata
ni rad pojedinaca unutar njihove službene dužnosti.


2 »Šumarski list« iz 1936. god. br. 8. u raspravama Ing. Sipan o vica , Omanovića
i Piškorića.


3 »Zaštitnik«, organ Društva za zaštitu životinja i raslinja, Beograd 1938. god.,
sv. V—VI u člancima Ing. A. Ružic a (str. 6. i 49.). Nadalje se je na ovogodišnjem
(1939. god.) proljetnom zasijedanju poljoprivredne komore Drinske banovine tražila,
prema novinskim izvještajima, likvidacija uzurpacija u Bosni i Hercegovini i istakla:


232
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 35     <-- 35 -->        PDF

U bosanskoj šumi treba riješiti problem t. zv. mera i baltalika. Mi
bismo to radije nazvali riješenjem drvarenja iipašarenja bosansko-hercegovačkog
seljaka u državnim šumama, jer prvi nas naziv veže s prošlošću,
a taj će se problem valjano riješiti ne na osnovu historijskih
prava nego na osnovu potreba današnjice.


Što znači riješiti taj problem? Znači izdvojiti od »državnih« šuma
šume potrebne za drvarenje (i pašarenje) domaćeg življa. Kako? Na koji
način? Što će posluje biti? pitaju se mnogi. Zemljišne zajednice u Hrvatskoj,
općinske šume u Srbiji ulijevaju malo nade, da će biti bolje nego
danas, govore skeptici. Ali zar da ne izvučemo pouku iz dosadanjih primjera
(iz velike ovlasti ovlaštenika zem. zajednica, iz pomanjkanja propisa
za izdvojenje općinskih šuma Srbiji) i ne pokušamo ići novim
putem? Zar se neodlučnošću štogod stvara? Tapkanjem na mjestu ne ide
se naprijed, a željeni cilj je sve dalje il dalje, jer svaki tapaj zadaje izvjestan
umor i neraspoloženje za dalji rad. Taj korak naprijed jest izdvajanje
površina za domaće potrebe i; ograničavanje državnog slobodnog
posjeda s vidnim znacima. Današnje je korišćenje državnih šuma u Bosni
i Hercegovini oštećivanje drugih građana, jer dok prvi crpu samo koristi,
drugi snose troškove bez ikakve naknade. Podmirenje »stvarnih potreba«
prema ševalskom zakonu o pravu drvarenja" u stvari je preferiranje ekonomski!
jačih, jer ovi imaju mogućnosti da podižu više građevina nego
ekonomski slabiji. I s tim treba prestati kao i s trgovanjem sa uzurpiranim
zemljištima (naravski bez gruntovnice), bez obzira da li se time
izbijaju lične koristi ili politički kapitali.


Dakle, u pravilu individualna dioba. Individualna dioba prema
kućnom broju, broju obitelji, kako je navedeno u ranijoj raspravi, bez
obzira na posjed vlastitog zemljišta i to prosječno 5 ha uračunavši i sve
uzurpacije. Možda bi to gdjegod moglo ostati i kolektivnim vlasništvom,
ali tada ga treba osposobiti za život pomoću valjanog zakona, kako sam
to ii ranije naveo.5


Koje koristi donosi izdvajanje?
1) Likvidaciju unutarnje kolonizacije po Uredbi MS br. 472/36.
(Uredba sa zakonskom snagom o dodeljivanju državnog šumskog zemljišta
i likvidaciji uzurpacija u ranijoj Bosni! i Hercegovini« — «Službene
novine« br. 147. od 30. VI. 1936. god.) zajedno sal svim ili barem velikom


većinom uzurpacija. U odstupljenom dijelu treba ostaviti nadijeljeniku
slobodu, da sposobna zemljišta upotrijebi za poljoprivredu ili voćarstvo,
dok preostali dio, kako to u spomenutoj raspravi navodi i Ing. Špana v
i ć, treba da privede šumskoj kulturi. Seljak će od golijeti podići
šikaru, a od šikare šumu (vidi si. 2). Stoji i to, da bi mnoga šuma postala
golijet, ali ako se onemogući prodaja drvcta iz nadijeljenih šuma,


potreba donošenja uredbe, koja tri omogućila individualnu diobu šikara seljacima u
cilju gajenja šuma za opskrbu seljaka/ drvom. Dakle jedan javni glas, doduše ne za
potpuno riješenje problema, ali kojim bi se barem mnoge hiljade ha šikara aktivirale


t. j . privele prdoukciji ogrijevnog i sitnog građevnog drveta, dobro upotrebivog u
s elj ačkom
go sp odarstvu.
4 Već navedeni´ »Šumarski list« str. 400.
5 Navedeni »Šumarski list« str. 409.


233
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 36     <-- 36 -->        PDF

tada bi i to bilil samo sporadični slučajevi Prigovor, da seljak ne čuva
sada ni svoje šume, nije na mjestu. Sadanja njegova šuma, pa imao u njoj
i svega samo nekoliko stabala, zapreka je, da se ne može koristiti drvom
iiz državne šume (i to građevnim, jer ogrev i! ne smatra nekim merematom),
e a u novoj situaciji sjetio bi se, da se može uzdati samo u svoju snagu.


2. Praktički bi se provedba izdvajanja svela na ograničavanje preostalog
državnog posjeda, te bil se ovaj posao mogao izvršiti u razmjerno
kratkom vremenu. Samu naime individualnu diobu (formiranje zajedničkih
šuma) trebalo bi vršiti odvojeno od općeg izdvajanja, kako bi
državni posjed što brže došao do svojih stalnih granica, koje bi se doduše
kasnije eventualno mogle i ispravljati. Izdvajanjem bi državni posjed
SI. 2. Š. u. Višegrad. »Kraljevo brdo« kod Riidog: desno od ograde dobrovoljačka
zemlja Miličić Jose, koji je podizanjem ograde i isključenjem paše iz sitne šikare, -kao
što je vidimo lijevo od ograde, u roku od 12 godina podigao lijep hrastov gaj.


Foto Ing. Isajev 1939. god.


pao na četvrtinu ili čak i na petinu spram sadanjeg, dobio bi zaokruženu
grničnu liniju i time bi se ubrzali taksacioni radovi. Osim toga otpala bi
potreba postavljanja novih sila u upravu državnih šuma kroz izvjesno
vrjeme u povećanom broju, a sadanje osoblje moglo bi svoje sile upotrijebiti
u konstruktivan rad umjesto sadanje jalove defenzivne obrane.
Bilans uprave državnih šuma bio bil mnogo povoljniji, Dubioze s naslova


6 Riješenje Direkcije drž. šuma u Sarajevu br. 12.412/36. glasi: »Šumske uprave
imaju se načelno držati principa, da onaj, koji ima vlastitu šumu, ne može imati pravo
servituta, jer je svaki šumovlasnik po zakonu o ´šumama dužan šumu, gdje ona postoji,
da održava i u njoj da vodi ipotrajno gospodarenje.«


234
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 37     <-- 37 -->        PDF

šumskih šteta i uzurpacija smanjile bi se na deseti ili još i manji dio, a
zar i to nije aktiva?7


3. Dok se korist pod t. 2) može označili kao korist vlasnika šume,
izdvajanje bi donijelo i koristi od općeg značenja. Ta opća korist je pojačani
prirast. Velika većina čuvala bi i njegovala dobivene gajeve, jer bi
bili uvjereni da ih za sebe čuvaju. O tome ima lijepih primjera u višegradskoj
upravi (si. 2), gdje ima lijepih privatnih gajeva podignutih iz
šikara na vlastitoj, dobrovoljačkoj, pa i na uzurrpiranoj zemlji.8 Prirast
izdvojenih gajeva služio bi za pokriće vlastitih potreba, a državne šume
mogle bi proizvoditi drvo za izvoz (aktivirati državni saldo u međunarodnoj
trgovini) ili za posebne vrste upotrebe kao na pr. za pogon motora
preko super-goriva.9 To dalje znači, da bi mjesni žitelj imao i direktne
koristi u državnoj šumi! nalazeći zaradu u njoj, koja je već danas
neophodno potrebna, a kamo li ne u skoroj budućnosti.10
7 Za višegradsku upravu drž. šuma (s nominalno oko 43.000 !ha zemljišta, od
kojeg se danas može uzeti oko 25.000 ha za šume, 10.000 ha za šikare, 4.500 ha za krš
i golijeti, dok ostatak otpada na uzurpirana zemljišta ili pašnjake, također za seoske
potrebe) može se postaviti ovakav račun u slučaju provedbe segregacije:


A) Za Upravu drž. šuma (šumski erar) godišnja dobit iznosi:
a) Mjesto sadanjih 10 čuvara šuma, a koji broj nikako ne zadovoljava,
bilo bi ih dosta 8. Dakle 4 čovjeka manje, što uz prosječnu
mjesečnu plaću od 1.100 din. iznosi 80.000 din.


b) 90% šumske štete otpada na merematske dijelove šume, pa
prema tome ušteda dubioznih potraživanja iznosi 90.000 din.


c) Postigao bi se pojačani prirast (bolje čuvanje od stoke) za
najmanje 1 m3/ha ili za ncsegregiranu1 (površinu, koja bi po aproksimativnom
računu imzosila oko 1O.000 ha, svega 10.000 m3; uzmimo vrijednost
po m3 samo s 12 din. (veliko učešće bukovine), to bi vrijednost
prirasta iznosila 120.000 din.


d) Nepotrebnost povećanja današnjeg stručnog osoblja, dakle
ušteda barem jedne stručne sile ili godišnje 20.000 din.


e) Dubiozna potraživanja po troškovima prijava za uzurpacije drž.
zemljišta najmanje s 10.000 din.


Svega godišnje 320.000 din.


To znači po ha 32 dm. a koji iznos predstavlja čist prihod šumskog erara u
slučaju segregacije. Država pak kao imperijum imala bi koristi i od poreza sa segregiranog
dijela, te pojačanog prirasta, što bi predstavljalo daljnjih ....... dinara, dakle
u svemu preko 600.000 dinara ne računajući ovamo vrijednost sadanjeg drvarenja i
pašaremja, koja po računima lug. Španovića u inspekcijonoj relaciji za 1935. god. višegradske
uprave iznosi oko 1,400.000 dinara.


8 Analogna pojava kao i u Lici (Ing. A. Peruši ć «Oko kreiranja ličke imovne
općine«, »Šumarski list« br. 6. iz 1939. god. str. 278.).
9 »Metalurgija« Beograd 1939. god. br. 2. u raspravi M. Obr a do vica : »Problem
goriva i maziva i mogućnost njihovog rešenja kod nas«.
10 Dr. O. F ranges : »Problem relativne prenapučenosti u Jugoslaviji« u
»Arhivu Ministarstva poljoprivrede« god. V. sv. XI. — 1938. god.


235
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Nije mi namjera sada detaljnije zalaziti u ovaj problem, jer imam
namjeru samo da upozorim na ovaj akutan problem naše šumarske politike
kao i na bolji! oblik vlasnostil izdvojene i podijeljene zemlje. To je
zadružni oblik vlasništva u duhu ideja dra Milana I v š i ć a,11 kojeg se
bitnost sastoji u tome, da otac kao glava porodice nema prava slobodno
raspolagati! sa zemljišnom imovinom, već ima njome samo da upravlja.
To je konačno primljeno već i kod t. zv. kmetskih zemljišta.12


RESUME


L´auteur pienđs parti pour un partage des forets domaniales em Bosni*. Ce
partage se devrait faire entre l´Etat d´un et entre les paysans, pris individuellement,
d´autre part. Ce n´est que de cette maniere qu´on pourrait, d´apres l´auteur, sauver
nos forets bosniaque´S d´une complete devastation.


11 O seljačkom pitanju uopće Dr. M. Ivši ć od 1935. do 1938. god. izdao je ove
knjige: »Diljem sela«, »Seljačka politika«, »Društveni život na selu« i »Gospodarski rad
na selu«. 0 seljačkom nasljednom pravu pak napose: »Temelji seljačkog zakonika«
(Zagreb, 1933. god.), te »Koje se zakonodavne mjere mogu preporučiti za održanje
nedjeljivosti seljačkog posjeda« (Zagreb 1937. god.).


12 U »Zakonu o bivšim kmetskim selištima i stečenim beglucima« (»Službene
novine« for. 122. od 30. V. 1928. god.) član 27. propisuje: »Raspolaganje s nekretninama,
koje su po propisima prvog dijela ovog zakona prenesene na nove vlasnike, ograničeno
je zabranom otuđenja ispod najmanje površine. Nadalje se za ove nekretnine,
te za stambene i gospodarske zgrade na njima propisuje posebni nasljedni red i ustanovljuje
pravo prvokupa i otkupa.«


236