DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 5     <-- 5 -->        PDF

PORUKA UREDNIŠTVA


Ima jedna pustinjska biljka zove se Jerihonska ruža (Anastatica
hierochuntica), koja kad ostane bez vlage, a ona za dugo i dugo vremena
prestane prividno da živi, a čim opet dođe do vlage, oživi kao da ništa nije
ni bilo. Tako je i Hrvatsko šumarsko društvo bilo silom prilika zamrlo, ali
nije umrlo i čim je pirnuo dašak slobode probudilo se je na novi život.


A kakav će mu biti program budućeg rada? Na to odgovara cl. 1.
Pravila Hrvatskog šumarskog društva koji veli: Hrvatsko slavonsko šumarsko
društvo obnavlja svoj rad pod imenom Hrvatsko šumarsko
društvo. Eto gotovog programa i za rad društva i za rad njegovog glasilaŠumarskog lista. Naši predšasnici ispunili su i ako malobrojniji od nas
odlično svoju zadaću i treba samo da se ugledamo u njih i nastavimo
radom tamo, gdje su oni prestali.


Živimo u ozbiljnim i opasnim vremenima, pa je potrebno, da svaki
pojedinac izvrši do kraja svoju dužnost, ako želimo, da se kao narod održimo.
To vrijedi naročito za nas šumare, koji već sada bijemo bitku za
sam opstanak šume. a vrijedi to i za članove Hrvatskog šumarskog
društva. Kakvi budu članovi, takvo će biti društvo, kakvi budu suradnici
takav će biti i Šumarski list.


Pošto društvo nije kadro izdavati posebno reprezentativno glasilo
za strogo stručne i naučne radove a posebno za informativne članke i popularizaciju
šumarstva, donašati će Šumarski list članke svih triju vrsti a
naročitu će pažnju posvetiti po želji velikog broja članova pitanjima praktičnog
šumarstva naravno pod uvjetom, ako uredništvo bude takovih članaka
iz dnevne prakse u dovoljnoj mjeri dobivalo. Društveno glasilo nije
stvar, koja se tiče samo urednika nego i svakog pojedinog člana i samo
u slučaju, ako svaki član bude vršio svoju dužnost, biti će i Šumarski list
na doličnoj visini.


Uredništvo se nada, da će kod svih članova naići na izdašnu potporu,
pa moli naročito dosadanje vrsne suradnike Šumarskog lista, da ga podupru
svojim radom a uvjereno je, da će ga i mlađi članovi izdašno pomoći, jer
će time dokazati da imaju pravo utjecati na odluke društva. Nitko se
nije pametan rodio, pa ni prvi radovi ne moraju i ne mogu biti savršeni;
glavno je dobra volja, marljivost i savjesnost, ostalo će samo po sebi
doći tako, da kad se mi stari maknemo, uzmognu mlađi spremni i sa uspjehom
da preuzmu naš posao.


Šumarski list će nastojati, da kao prilog listu na posebnom otisku
donaša sva važnija rješenja, pravilnike i normativne naredbe, koje se budu
ticale šumarstva pa će ih članovi moći, kad ih se nakupi dovoljan broj,
posebno uvezati za svoju porabu. Bez poznavanja naredaba ne mogu se


203
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 6     <-- 6 -->        PDF

predmeti valjano rješavati. Isto tako donašati će Šumarski list tržne cijene
pojedinih sortimenata drva kao i uspjehe licitacija kod pojedinih ureda i
ustanova. Radi toga je potrebno, da nam gospođa članovi redovito šalju
makar i kratke notice o svim događajima i promjenama u svom kraju, koje
se tiču šumarstva. Honorari za članke ostaju isti kao i do sada. Ona gg.
suradnici koji su svoje članke poslali dosadanjem uredniku g. Dr. A. Levakoviću
neka pismeno zatraže od njega, da članke preda sadanjem uredniku
ing. P. Prpiću, u koliko žele, da članci budu u listu objelodanjeni.


Borimo se sada u početku sa velikim poteškoćama, za to i izlazi list
ovaj puta kao dvobroj a u buduće, kad se društvene prilike srede, izlaziti
će redovito. Članovima Hrvatskog šumarskog društva, koji prema pravilima
imaju na to pravo, slati će se list redovito i besplatno a drugim licima
poslati će se prvi broj na ogled. U koliko žele da se pretplate, neka izvole
poslati pretplatu priloženim čekom. Pretplata za cijelu goditui iznaša
100.— din.


Društvo mogu članovi izdašno pomoći i na drugi način. Od god. 1921
do 1939 iznašao je prihod Jugoslavenskog šumarskog udruženja (članarina,
pretplata, oglasi, i t. d.) ukupno 1,706.174 din. dok je trošak za šumarski
list (tisak, urednik, pisci, dio uprave) iznašao 2,603.459 din, prema
tomu je šumarski list bio pasivan za 897.284 din ili ponrečno godišnje za
47.225.— din. Ovaj manjak kao i ostali znatni izdaci udruženja podmirivani
su iz prihoda društvenog doma.


Jedan od uzroka, da je Šumarski list bio tako pasivan bio je u tomu,
što list nije imao skoro nikakvih oglasa, koji bi trebali biti glavni prihod
svakog lista. Na pr. godine 1938 iznašao je cjelokupni prihod od oglasa


4.911 din. a godine 1939-2.356 din. dakle malo više nego ništa. Radi toga
se apelira na gg. članove, da nastoje sakupiti što više oglasa za list od
raznih ureda, šumoposjednika, industrijalaca, trgovaca drvom ili oružjem
i t. d. Na taj način doći će društvo do novčanih sredstava potrebnih za
svoj rad a sam list će postati zanimljivim i potrebnim i poslovnim ljudima.
Samo složnim radom svih članova društva dignuti ćemo društvo i
list na onu visinu, na kojoj treba da bude.


Dakle, svi na posao!


Za uredništvo:
ing. Petar P rpić.


204