DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Ing. Ant e Sprečkić , za šum. vježbenika kod ravnateljstva banovinskih šuma


u Mostaru;
Mila n Matekalo , za rač. vježbenika kod ravnateljstva šuma u Mostaru;
Ing. Fazlija Alikalfić, za šum. vježbenika kod ravnateljstva šuma u


^Mostaru;
Ing. Krešimir Reichberge r, za šumarskog pristava 8. grupe kod Šumske
uprave u Novoj Kapeli;
Stjepa n Jakov a c, za podšumara III. razreda 10. grupe kod banske vlasti
odjela za šumarstvo u Zagrebu;
Ing. Oska r Kostelić , viši savjetnik 4. grupe od Direkcije šuma u Čačku,
ravnateljstvu banovinskih šuma u Mostaru, za šum. nadzornika;
Ing. Mirk o Špiranec , šum. pristav 8. grupe od šumar, odsjeka kr. banske
uprave u Skoplju, za sreskog šumara sreskom načelstvu u Pisarovini;
Ing. Jako v Sučić , šum. iviši pristav 7. grupe od ravnateljstva banov, šuma u
Vinkovcima, za upravitelja šumske uprave u Dervemti;
Zvonimi r Vlaho , podšumar II. razreda 9. grupe od sreskog načelstva na
Sušaku u istom svojstvu šumskoj upravi u Fojnici;


Ing. Stjepa n Kušan, šum. savjetnik 4. grupe 2. stepena od šum. odsjeka kr.
banske uprave na Cetinju, odjelu za šumarstvo ban. vlasti u Zagrebu za šumarskog
nadzornika u istom svojstvu;


Ing. Đuro Vasiljević, šum. viši pristav 7. grupe od šumske uprave u Bugojnu,
šum. upravi u Bosanskoj Krupi;
Ing. Adolf Šerbe ti ć, šum. savjetnik V. grupe Direkcije šuma Sarajevo za
šumarskog ravnatelja IV. grupe k ravnateljstvu u Mostaru;
Dr. Iv o Čvoriščec , šum. savjetnik IV. grupe I. stepena od Direkcije šuma
u Sarajevu k Odjelu za šumarstvo Banovine Hrvatske u Zagrebu;
Ing. Rudol f Krpan , viši šum. pristav 7. grupe od Direkcije šuma Banjaluka
Odjelu za šumarstvo Banovine Hrvatske u Zagrebu;
Ing. Josi p B e n i ć, viši šum. pristav 7. grupe od Direkcije šuma u Čačku
k ravnateljstvu banovinskih šuma u Vinkovcima;
Ing. Stjepa n M i h a 1 i ć, sreski šum. činovnik 7. grupe od Sreskog načelstva u
Delnicama za sreskog šumara kod sreskog načelstva u Petrinji;
Ing. Iva n Nogić , šum. vježbenik od ravnateljstva banovinskih šuma u Zagrebu
iu istom svojstvu Odjelu za šumarstvo Banovine Hrvatske u Zagrebu.


IZ ADMINISTRACIJE


ISPITNA KOMISIJA.


Na osnovu propisa glave IL, člana 2., toč. 1. Uredbe o banovini Hrvatskoj od


26. kolovoza 1939. i člana 8. Pravilnika o polaganju državnog stručnog ispita činovničkih
pripravnika šumarske struke sa fakultetskom spremom od 22. srpnja 1933. Ban
banovine
Hrvatske imenovao je za godinu 1940. ovo ispitno povjerenstvo:
Za predsjednika:
Ing. Perušić Andriju, šumarskog savjetnika;
za
zamjenika predsjednika:
Ing. Lončar Iliju, šumarskog savjetnika;


253
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 56     <-- 56 -->        PDF

za članove ispitivače:
Ing. Katića Krešimira, šumarskog nadzornika;
» Ostojić Petra, šumarskog nadzornika;
» Bestal Vilima, šumarskog nadzornika;
» Brnjas Dragutina, šumarskog savjetnika;
za zamjenike članova ispitivača:
Ing. Škrljca Petra, šumarskog savjetnika;
» Perca Zvonimira, šumarskog nadzornika;
» Horvat Augusta, šumarskog pristava;
» Hranilović Danu, šumarskog savjetnika;
za perovođu:
Ing. Badovinac Zvonimira, šumarskog pristava;
za zamjenika perovođe:
Ing. Bosiljević Vladimira, šumarskog pristava.
Ban: Dr. Šubašić v. r.


IZ DRUŠTVA


ZAPISNIK
konstituirajuce skupštine Hrvatskog šumarskog društva održane dne 17. ožujka 1940.
godine u prostorijama Zanatlijskog doma, Mažuranićev trg 13 u Zagrebu.


Konstituirajuća skupština Hrvatskog šumarskog društva sazvana je na inicijativu
akcionog odbcra, koji je izabran na sastanku 60-torice zagrebačkih šumara dne 5. veljače
1940.


Akcioni odbor imao je dužnost da izvrši sve potrebne predradnje za osnutak
Hrvatskog Šumarskog Društva i reorganizaciju Jugoslovenskog šumarskog udruženja.


Objavljeni dnevni red skupštine je slijedeći:


1. — Otvorenje skupštine,
2. — izvještaj akcionog odbora,
3. — rasprava o nacrtu pravila Hrvatskog šumarskog društva,
4. — izbor upravnog i nadzornog odbora H. Š. D.
5. — rasprava o reorganizaciji Jugoslov. šumarskog udruženja,
6. — eventualije.
i.
I. Otvorenje skupštine.
Skupštinu je otvorio i sakupljene šumare pozdravio, nešto iza 9 sati, u koliko
je skupština bila zakazana, pretsjednik akcionog odbora g. ing. Bogosla v Koso vi
ć ovim pozdravnim govorom:


Poštovana gospodo drugovi!


Kako Vam je poznato, postojalo je kroz 40 godina prije prošlog svjetskog rata u:
Hrvatskoj Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo, koje je svojim stručnim i kulturnim
radom polučilo kroz tih´ 40 godina zamjerne uspjehe.


254
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Međutim na svršetku toga rata, dakle ravnđ prije 20 godina dogodilo se je, da je
to jedno cd najstarijih hrvatskih društava moralo silom prilika obustaviti svoj uspješni
rad. Tko je to skrivio nećemo sada ispitivati, nego ćemo radije taj nemili događaj"
predati zaboravi. Sada kad su uslijed polučenog sporazuma između dva bratska naroda,
između Srba i Hrvata, nastale nove, nadajmo se, za cijelu našu milu državu povoljnije
prilike, pokazala se je potreba da o toj promjeni i šumari povedu brigu, a naročito da
uskrise svoje staro Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo i nastave njegovim radom
pod imenom Hrvatsko šumarsko društvo.


U tu svrhu obrazovan je ovdje u Zagrebu akcioni icdbor, koji je u gornju svrhu
sve pripremio i Vas pozvao, da njegove prcdloge upoznate i o njima odlučite.
Kao pretsjednik tog odbora ja Vani u njegovo im: zahvaljujem na brojnom odzivu
i srdačno Vas pozdravljam sa: Dobro nam došli!


Završivši pozdravni govor, koji je bio toplo pozdravljen, predaje riječ g. ing.
Ant i Abramovi ć u, da podnese izvještaj akcionog odbora o dosadanjem radu toga
odbora.


ü. Abramovi ć prije svoga izvještaja predlaže, da skupština izabere dvojicu
skupštinskih zapisničara te predlaže gg. Ing. Ferdinanda Hrženjaka i Ivana
N o g i ć a, a za ovjerovitelje zapisnika gg. Ing. Mihovila M a r k i ć a i Ing. Augusta
H o r v a t a.


Skupština prijedlog usvaja.


II. Izvještaj akcionog odbora.
G. Ing. Ant e Abramovi ć u ime akcionog odbora iznosi historijat akcije za
osnutak Hrvatskog šumarskog društva kronološkim redom. Inicijativu za osnutak
Hrvatskog šumarskog društva i reorganizaciju Jugoslovenskog šumarskog udruženja u
Save;; šumarskih društava Kraljevine Jugoslavije dali su zagrebački šumari. Ponajprije
su se oba pitanja pretresala u razgovorima, vodenim sad u većim, sad u manjim skupinama.
Kad je utvrđena identičnost pogleda, došlo je 20. studena 1939. do većeg sastanka
24-orice zagrebačkih šumara u prostorijama Matice Hrvatskih Obrtnika. Na
tom sastanku prisutni su odlučili:
1) da hrvatski šumari uskrise i nastave rad bivšeg Hrv. slav. šum. društva pod
novim imenom Hrvatsko šumarsko društvo;


2) da se Jugoslovensko šumarsko udruženje reorganizira na izvanrednoj glavnoj
skupštini Jugoslovenskog šumarskog udruženja, na kojoj će se izglasati promjena pravila,
koja će omogućiti stvaranje i rad Hrv. šum. društvu t. i. najbrži povrat njegove
imovine, koju je svojedobno u Jugoslov. šum. udruženju unijelo Hrvatsko-slavonsko
šumarsko društvo. Da se uzmogne reorganizirati J. Š. U. i da se osnuje H. Š. D. koje
će stupiti u posjed imovine bivšeg Hrv. slav. šum. društva zaključeno je, da se obave
slijedeće pripremne radnje:


a) da se povede akcija za saziv izvanredne glavne skupštine Jugoslov. šumarskog
udruženja u Zagrebu,


b) da se zamoli g. Dr. P e t r a č i ć a da unutar J. Š. Udruženja produži razgovore
oko mirnog i svrsishodmog riješenja cijelog pitanja reorganizacije Jugoslovenskog
šumarskog udruženja.


Pitanje reorganizacije već je ranije bilo pokrenuto na V. sjednici J. Š. U. od


8. listopada 1939., a pokrenula ga je Beogradska podružnica J. Š. U. kao potrebu reforme
organizacije jugoslovenskih šumara obzirom na promjenjene političke prilike. Upravni
odbor J. Š. U. riješio je da to pitanje raspravi predsjedništvo .1. Š. U. i izradi predradnje,
te da za slijedeću skupštinu izradi konkretan prijedlog;
255
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 58     <-- 58 -->        PDF

c) poželjno je, da se ti razgovori ubrzaju i da se završe u roku od 14 dana, kako
bi prijedlog predsjedništva o zamišljenoj reorganizaciji J. Š. U. bio spreman za
skupštinu;


d) da se izvanredna godišnja skupština ima sazvati u svakom slučaju u Zagrebu;
e) na dnevnom redu te skupštine imade biti promjena pravila Jugoslovenskog
šumarskog udruženja;


f) stilizaciju prijedloga za promjenu pravila moli se da izvrše gg. Dr. Petra-,
č i ć i ng. Premužić A.


Nakon utvrđenja ovih smjernica rada pristupilo se njihovom izvršenju. Da se
omogući saziv izvanredne godišnje skupštine, koja se mogla održati tek na pismeno
podneseni zahtjev najmanje pedesetorice punopravnih članova J. Š. U. (čl. 37 pravila


J. Š. U.), ovi su zahtjevi pismeno formulirani i sabrani potpisi nd 97 kolega šumara.
Tako je bio sabran dovoljan broj potpisa za saziv1 izvanredne skupštine Jugoslovenskog
šumarskog udruženja, jer je akcija posvuda nailazila na jednodušno mišljenje i odobravanje.
Dne 12. prosinca 1939. god. predan je J. Š. U. zahtjev 97 članova da se hitno
sazove izvanredna godišnja skupština J. Š. U. u Zagrebu.
Čekalo se duže vremena da J. Š. U. izvrši mandat, koji mu je povjeren.


Koncem siječnja 1940. sastali su se na dogovor odbornici Jugoslovenskog šumarskog
udruženja, koji stanuju u Zagrebu i pozvavši još nekolicinu kolega, raspravili su
nacrte pravila za Savez šumarskih društava Kraljevine Jugoslavije i Hrvatskog šumarskog
društva, koje su izradila gg. Ing. Vladimir Bosiljević, Ing. Ivo Godek i Ing. Matija
Gjaić i dali ih umnožiti i razaslati svima šumarima.


Iza toga održan je ponovni širi sastanak i to 5. veljače 1940. u prostorijama Jugoslovenskog
šumarskog doma, Vukotinovićeva ul. 2 u Zagrebu. Tom je sastanku prisustvovalo
oko! 60 šumara iz Zagreba i iz bliže okolice.


Na sastanku je podnio referat Ing. Vladimir Bosiljević o sadašnjem
stanju pokrenutih akcija, stanju u .1. Š. U. i najvažnijem pitanju imovine J. Š. U. i
povratku te imovine Hrvatskom šumarskom društvu, te je na tom sastanku izabran i
akcioni odbor icd 8 lica. U taj odbor izabrana su slijedeća gg.: Ing. Kosovi ć Bo g
o s 1 a v, Ing. Prpić Petar, Ing. Abramović Ante, Ing. Katić Krešimir,
Ing. Kajfež Drago, Ing. Bosiljević Vladimir, Ing. Godek Ivo i Ing
A n t o 1 j a k Rudolf.


Na tome sastanku raspravljeni su nacrti pravila Hrvatskog šumarskog društva
i Saveza šumarskih društava Kraljevine Jugoslavije koje su sastavili gg. Ing. Vladi mir
Bosiljević, ´Ing. Matija Gjaić i Ing. Ivan Godek, pa su nacrti
pravila H. Š. D. i Saveza Š. D., koji su već bili za sastanak dogotovljeni i umnoženi,
prihvaćeni u načelu. Stalo se na stanovište, da se osnuje H. Š. D. za područje banovine
Hrvatske, a Jugoslovensko šumarsko udruženje da se reorganizira u Savez Šumarskih
društava Kraljevine Jugoslavije, te bi na taj način bio sačuvan kontinuitet rada, koji je
za pitanje prenosa imovine od presudnog značaja. Na tom sastanku jednoglasno je
zaključeno: 1) Hrv. slav. šum. društvo, koje je god. 1920. prestalo postojati, obnavlja
se ;pod imenom Hrvatsko šumarsko društvo. 2) Zahtjeva se bezodvlačni saziv izvanredne
skupštine Jugoslovenskog šumarskog udruženja radi promjene pravila i reorganizacije
J. Š. U. u smislu zahtjeva pismeno podnesenog dne 12. XII. 1939. god. 3) Prihvaćaju
se u načelu pravila Hrv. šum. društva i Saveza šum. društava koja su izradili
gg. Ing. Bosiljević, Godek i Gjaić zajednički time, da se na primljene nacrte
podnesu primjetbe akcionom odboru do 15. II. o. g. 4) Izabire se odbor od 8 lica, koji
će kan akcioni odbor izvršiti sve pripreme i razraditi primljene primjetbe na nacrt pravila,
te donijeti definitivni tekst pravila na skupštinu.


256
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Zadaća Akcionog odbora bila je konačna redakcija pravila Hrvatskog šumarskog
«društva i Saveza šumarskih društava Kraljevine Jugoslavije, po predloženom nacrtu


trojice i po primljenim priimjetbama, koje su pismeno dali gg. Ing. P e r u š i ć Andrija ,


Prpić Petar, Neidharđt Nikola, Čeović Ivan, Krišković Lam


bert, Stivičević Nikola i drugi.


Akcioni odbor je izvršio definitivnu redakciju pravila za Hrvatsko šumarsko


društvo i Savez šumarskih društava, te je dao tiskati svoj nacrt pravila H. Š. D. i ra


zaslati ga svima šumarima u banovini Hrvatskoj radi možebitnih ispravaka do skup


štine i za raspravu na skupštini.


Na odborskoj sjednici Jugosl. šum. udruženja dne 25. II. prisustvovali su i svi člamovi
Akcionog odbora te iznijeli svoje zahtjeve za saziv izvanredne skupštine J. Š. U.


t. j. da se skupština ima održati najdalje do konca ožujka u smislu čl. 37 društvenih
iPravila. Kako su na toj sjednici J. Š. U. održanoj 25. II. 1940. bili prisutni pretstavnici
podružnica J. Š. U. iz Beograda, Sarajeva, Banjaluke i Ljubljane, bili su tako i oni
upoznati sa željama i zaključcima hrvatskih šumara, koje je Akcioni odbor tražio.
Svi članovi i podružnice J. Š. U. bili su prema tome pravovremeno upućeni kakovo je
stanovište hrvatskih šumara. Posebno je Akcioni odbor obavijestio i Ing. Lenarčića ,
pretsjednika Jugoslov. šum. udruženja o traženju vanredne skupštine u tome roku.
Na sjednicama Akcionog odbora izabrani su povjerenici Hrvatskog šumarskog
društva za pojedina veća šumarska sjedišta t. j . Novu Gradišku, Mostar, Vinkovce,
Sušak, Bjelovar, Split i Ogulin. Rad ovih povjerenika sastojao se u tome, da održavaju
vezu između Akcionog odbora i kolega u pokrajini, te da provedu akciju za ciljeve
Hrvatskog šumarskog društva.


Na 5. sastanku Akcionog odbora utvrđen je dnevni red konstituirajuće skupštine


H. Š. D. i odlučeno da će se skupština održati dne 17. :.. u dvorani Doma zanatlija
na Mažuranićevom trgu 13. Skupština za konstituiranje H. Š. D. je propisno prijavljena
redarstvenim vlastima. Akcioni odbor je sve šumare banovine Hrvatske tjedan
dana prije skupštine ponovno obavijestio posebnom dopisnicom o održanju i dnevnom
redu konstituirajuće skupštine.
U smislu pravila Jugoslov. šumarskog udruženja poslani su upravnom odboru


J. Š. U. prijedlozi sa zahtjevom za promjenu dnevnog reda izvanredne glavne godišnje
skupštine J. Š. U. naime, da toč. 3. »Promjena pravila« J. Š. U. dođe na dnevni
red prije toč. 2.: »Izvještaja Upravnog odbora J. Š. U. o radu od 2. oktobra 1938. do
dana održanja skupštine, te podijeljenja razriješnice upravnom i nadzornom odboru.«
G. Ing. Ant e Atoramovi ć u nastavku izlaže ideje, koje su vodile cio pokret
za osnivanje Hrvatskog šumarskog društva. Težište je bilo u tome da se J. Š. U.
reorganizira tako, da se J. Š. U. pretvori u Savez šumarskih društava, a šumari sa
područja banovine Hrvatske da osnuju Hrvatsko šumarsko društvo kao zasebno staleško
društvo, koje će primiti cijelu imovinu, koju je u Jugoslovensko šumarsko udruženje
unijelo Hrvatsko slavonsko šumarsko društvo. Jugoslovensko šumarsko udruženje
ima dakle vratiti šumarski dom, sa muzejem i cijelim inventarom Hrv. šum. društvu,
da ono može kao nasljednik Hrv. slav. šum. društva nastaviti random,. Misli, koje su
pak pokretale osnivanje Hrv. šum. društva, bile su slijedeće: Uredbom o banovini
Hrvatskoj od 26. VIII. 1939. osnovana je banovina Hrvatska sa svojim određenim
teritorijem i vlašću. U nadležnost banovine Hrvatske u smislu st. 1. čl. 2. Uredbe o
banovini Hrvatskoj i kasnije Uredbe Kralj, namjesništva o prenosu poslova Ministarstva
šuma i rudnika na banovinu Hrvatsku, preneseni su svi šumarski poslovi sa Ministarstva
šuma i radnika na Otsjek za šumarstvo banovinske Vlasti banovine Hrvatske.
Oni su preneseni u cijelosti. Tako je prešla na šumarski otsjek i briga oko zaštite i
unapređivanja šuma na tome području. Šumarski otsjek ima prema tome svestranu
-zadaću. On provodi reorganizaciju svih snaga da može tu zadaću s uspjehom izvršiti.


257
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Rad šumarskog otsjefca je u vez; s time vrlo opsežan i težak, te mnogostruk. Potrebno
je stvoriti jedno šumarsko društvo, koje će se brinuti za sve šumarske poslove, unutar
banovine Hrvatske. U području šumarstva treba još mnogo toga urediti i reorganizirati,
jer je to prelazim stanje. Danas nitko ne štedi šume, po njoj udaraju političari, razni
špekulanti, a i seljaci često iz neznanja, a i koristi. Šumarski otsjek treba da nađe
potporanj i savjetodavaca u svim problemima. Već i stoga razloga je nama u banovini
Hrvatskoj potrebno vlastito šumarsko društvo radi specijalnih naših problema. Imamo
urediti naše submediteranske šume, zemljišne zajednice, imovne općine i t. d. Jasno
iz svega toga izlazi, da je Hrvatsko šumarsko društvo potrebno kao samostalno tijelo,
a ne samo dakle iz političkih motiva. Iz svih gore pobrojanih razloga ipredlažu hrvatski
šumari osnutak Hrv. šum .društva.


Godine 1920. prestalo je s radom Hrv. slav. šum. društvo. Ono je unijelo svu
svoju imovinu u novo stvoreno Jugoslov. šumarsko udruženje, pa je tako stvoren
materijalni temelj da može J. Š. U. egzistirati. Hrvatsko slavonsko šumarsko društvo
dalo je u Jugosl. šum. udruženju svoj dom i svoje najbolje ljude, dakle i materijalne
i moralne sile. Ti ljudi bili su na visini kulturnog čovjeka i pokazali su i u novim
prilikama i okolini volju za koristan rad i saradnju. I kasnije svi Hrvati članovi J. Š. U.
vršili su svoju zadaću savjesno i borili se za jugoslovensku ideju. Ali se pod tim
imenom dosta i pretrpjelo. Da se te loše uspomene izbjegnu, osnivamo Hrvatsko
šumarsko društvo. Ne kani se kidati sa Srbima i Slovencima već i nadalje sa-
rađivati. Kanimo izdavati Šumarski list. Do sređenja njihovih društvenih prilika i
osnutka teritorijalnih šumarskih društava, stoji maše novo društvo na pomoći svima
šumarima u državi Naše društvo će svojim radom pouzdano i dokazati želju za zajedničkom
saradnjom. Svrha Hrvatskog šumarskog Društva obilježena je ukratko čl. 2.
nacrta pravila, gdje se kaže: »Svrha je društva čuvati, unapređivati i zastupati interese
šumarstva i šumske privrede u banovini Hrvatskoj. Pored toga kao pretstavnik
šumarskog staleža banovine Hrvatske ima društvo naročitu svrhu, da zastupa i štiti
interese svojih članova, unapređuje njihovo materijalno stanje i socijalni položaj.«
Svi su članovi u društvu ravnopravni. Hrvatsko šumarsko društvo je dakle i stručno
i staleško. Staleški interesi se moraju tretirati kao najvažniji. Na koncu svog izlaganja


g. Ing. Abramović posvećuje nekoliko riječi i sjeća se seniora šum. generacija. Oni su
pridonijeli mnogo i u moralnom, a naročito u materijalnom pogledu, i zapravo omogućili,
da možemo danas egzistirati. Prikazuje osnutak bivšeg Hrv. slav. šum. društva.
Osnovano je bilo 14. listopada 1876. U kratkom vremenu postojanja učinjen je ogromni
napredak i postignuti veliki rezultati. Zagreb je uslijed takovog rada postao središtem
šumarstva. Izrazuje nadu da će i sadanje Hrv. šumarsko društvo poći stopama tih
starijih šumarskih generacija i time završava svoj´ izvještaj.
III. Rasprava o nacrtu pravila Hrvatskog šumarskog društva.
Nkon prelaza na ovu točku dnevnoga reda predaje predsjedatelj ponovno riječ
g. Ing. A b r a m o v i ć u. Da se pojednostavi pretres pravila Hrv. šum. društva i svakom
dade dovoljno vremena za proučavanje i mogućnost primjedaba na pravila, razaslani
su štampani nacrti pravila svima šumarima na području banovine Hrvatske kao
prilog uz popratni dopis i pristupnicu. Prema tome su svi učesnici današnje skupštine
upoznati već sa definitivnim tekstom nacrta pravila, kako ih je u konačnoj redakciji
prihvatio Akcioni odbor, pa stoga predlaže:
1) da skupštini odobri nacrt pravila u načelu;
2) da se nakon toga pređe na diskusiju po pojedinim članovima.
Ovaj prijedlog skupština prima jednoglasno. Pretsjednik zatim konstatuje, da sir


prema tome pravila Hrvatskog šumarskog društva primljena u načelu. Prelazi se na
diskusiju u pojedinostima. Kod diskusije pojedine točke odn. člana u pravilima primaju
se pojedini članovi kako slijedi:


258
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Cl. 1. bez promjene.


Cl. 2. gosp. Jošova c predlaže ispravak čl. 2. kako slijedi: »Svrha je društva:
čuvati, unapređivati i zastupati interese šumarstva, šumarske i lovne privrede u banovini
Hrvatskoj.« (Nastavak neprornjenjen). Skupština tako dopunjen član 2. jednoglasno
prihvaća.


Gosp. Ing. M a r č i ć predlaže da se u slijedećim članovima na odgovarajućim
mjestima nadopune pravila analogno čl. 2. t. j . da se dodaju i riječi »lovstva«. Ovaj
se prijedlog prima. U nastavku skupštine se primaju čl. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20´ i 21. Kod čitanja čl. 22. primjećuje g. Ing. Grünwald da
bi bilo možda zgodno navesti da će upravni odbor izraditi pravilnik o dužnostima
pojedinih odbornika, jer iz prakse zna, da je dolazilo do nesuglasica između pojedinih
odbornika u tom pogledu. Skupština taj predlog ne usvaja te se čl. 22. odobrava bez
izmjene. U nastavku prima se čl. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 37
bez ikakovih promjena. Predsjedatelj zatim izjavljuje, da su pravila prihvaćena i u
pojedinostima.


Dobiva riječ g. Bosiljevi ć koji u vezi sa prihvaćenim pravilima iznosi slijedeći
prijedlog:


Glavna skupština daje upravnom odboru Hrvatskog šumarskog društva ovlaštenje,
da može po potrebi ili na traženje vlasti, koja je nadležna da odobrava društvena
pravila, izvršiti u prihvaćenim pravilima H. Š. D. konačnu redakciju time da
popravi jezične i pravopisne ili eventualne druge manje griješke ili nejasnoće, kojs
bi se prije odobrenja pravila pokazale.


Prijedlog se prima jednoglasno.


Prije prelaza na slijedeću točku dnevnog reda moli riječ g. Ing. K o 1 i b a š.
Predlaže skupštini da se dade priznanje svemu dosadanjem radu Akcionog odbora, a
posebno g. Ing. Abramoviću. Skupština prima jednoglasno. Ing. Abramovi ć se zahvaljuje,
ali uz napomenu da je isticanje njegove osobe suvišno, jer su svi radili i
doprinijeli jednako.


Iza toga ponovno moli riječ g. Ing. Abramovi ć i čita dopis šumara iz Splita,
koji su uputili skupštini:


»Split, dne 8. III. 1940.


Ugl. skupštini Hrvatskog šumarskog društva, Zagreb.


Slobodna Hrvatska se izgrađuje. Šumari Dalmatinske Hrvatske hoće da doprinesu
svoj udio u njenom izgrađivanju.


Danas kad se sastaju svi hrvatski šumari i hoće da osnuju svoje davno željeno
samostalno stručno šumarsko društvo, da bi tako nastavili sa svjetlim tradicijama hrvatskih
šumarskih veterana Kozarca i Kesterčaneka i dr., šumari iz dalmatinske Hrvatske
pozdravljaju ovu sjajnu akciju svojih kolega i jednodušno je usvajaju, želeći, da ovo
naše Hrvatsko šumarsko društvo uspije i procvjeta, te tako doprinese svoj udio za
ostvarenje zadovoljne i konstruktivne Hrvatske.


Ovom prigodom podvlačimo potrebu što užeg, srdačnijeg i češćeg kontakta između
šumara dalmatinske i banske Hrvatske, da se tako isprave griješke i zablude prošlosti.«
Slijede potpisi 6 splitskih šumara.


Skupština sa odobravanjem uzima na znanje taj dopis.


G. Kosovi ć kaže da je time točka 3. dnevnoga reda iscrpena i prelazi na:
IV. Izbor upravnog i nadzornog odbora Hrvatskog šumarskog društva.
Predaje riječ g. Ing. Abramović u koji kaže: Akcioni odbor predlaže da se
izabere kandidacioni odbor, u koji će po mogućnosti unići predstavnici sviju šumara
Hrvatske, i koji će nakon savjetovanja predložiti listu članova upravnog i nadzornog
odbora. G. Kosovi ć predlaže slijedeći kandidacioni odbor prema predlogu Akcionog.
odbora:


259
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 62     <-- 62 -->        PDF

1) Asančaić Ivan, priv. vlast, šumar, Đakovo;


2) Fischer Makso, imovne općine, Vinkovci;


3) Godek Ivan, banska vlast, Zagreb;


4) Jozić Josip, imov. općina, Bjelovar;


5) Matković Petar, ban. vlast, Split;


6) Pre mužić Andrija, ravn. banov, šuma, Zagreb;


7) Prpić Petar, penzion., Zagreb;


8) Rosandić Milan, ravn. ban. šuma, Sušak;


9) Bulut Dane, ravnat. ban. šuma, Mostar.


U kandidacioni odbor nastojalo se da uđu predstavnici iz svih dijelova banovine
Hrvatske, te šumari privatnika, banovine, imovnih općima i dr.


Skupština jednoglasno odobrava izbor kandidacionog odbora i izabrani kandi


dacioni odbor povlači se na vijećanje. Za vrijeme dok kandidacioni odbor zasebno
vijeća g. Ing. Antoljak R. i g. Ing. Bosiljević VI. popisuju prisutne, da se ustanovi
koliki broj prisustvuje skupštini. G. Kosović prekida skupštinu na 15 minuta i najavljuje
odmor.
Nakon odmora g. Ing. Kosovi ć otvara nastavak skupštine. Konstatovano je,
da je na skupštini bilo prisutno 240 prijavljenih članova.


Kako kandidacioni odbor još vijeća, moli za riječ g. Ing. Abramović . Iznosi
neke napomene članstvu za sutrašnju izvanrednu skupštinu Jugoslov. šum. udruženja.
Ponavlja stanovište, koje će zauzeti Hrvatsko šumarsko društvo, da naime J. Š. U.
nastavi život pod novim imenom Savez šumarskih društava. U tome je smislu izrađen
po akcionom odboru nacrt pravila za Savez šumarskih društava. Litografirani nacrt tih
pravila biti će razdijeljen učesnicima na skupštini. Moli članove da za sutrašnju skupštinu
Jugoslov. šumarskog udruženja prouče nacrt tih pravila i da glasaju za ista.
Upozorava sakupljene, da samo punopravni članovi JŠU. imaju na toj skupštini pravo
glasa, a takovim se smatraju oni članovi, koji su uplatili članarinu za god. 1939. Danas
je dana svakomu prilika za upoznavanje tih pravila kao i onog što Hrv. šumarsko
društvo traži i hoće, pa moli sakupljene da na sutrašnjoj skupštini glasuju za predlog,
koji će podnijeti Hrvatsko šumarsko društvo o povratku imovine.


Iznosi zatim činjenicu, da je predalo pristupnice i pristupilo u Hrv. šum. društvo
341 član, a malo prije je ustanovljeno da ovoj konstituirajučoj skupštini prisustvuje
osobno 240 članova. Uslijed velikog broja prisutnih, dvorana u kojoj se održava skupština
pokazala se premalena, pa u vezi s time, moli g. Ing. Premužić a Antu kao
tajnika Jugoslov. šum. udruženja da po mogućnosti nađe drugu veću prostoriju. Gosp.
Ing. Premužić obećava, da će u tome nastojati u koliko to uspije obzirom na nedjelju.
Potom objavljuje g. Ing. Premužić, da je za sutrašnju skupštinu Jugoslov. šum. udruženja
u svakom slučaju sastanak pred domom Zanatlija, Mažuranićev trg 13, gdje će
se doznati i učesnici biti obaviješteni u slučaju da se skupština održava drugdje. Gosp.
Abramovi ć naglašava, da je želja akcionog odbora, da se učesnici skupštine Hrvatskog
šumarskog društva nađu uveče na sastanku u prostorijama Matice hrvatskih obrtnika,
Ilica 47 i to radi kontakta i međusobnog upoznavanja.


Gosp. Ing. Abramovi ć predlaže skupštini da dade priznanje starijim generacijama
hrvatskih šumama, time, da se g. Ing. Kosovića Bogoslava, bivšeg pretsjednika
Hrvatskog slavonskog šumarskog društva, izabere počasnim pretsjednikom danas
osnovanog Hrvatskog šumarskog društva. Skupština prima izneseni prijedlog jednoglasno
i s oduševljenjem.


Nakon što je kandidacioni odbor završio radom, dobiva riječ g. Ing. Petar Prpić,
koji kao izvjestilac kandidacionog odbora kaže da je kandidacioni odbor sastavio listu


260
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 63     <-- 63 -->        PDF

upravnog i nadzornog odbora polazeći sa stanovišta, da u tom odbore budu zastupane
sve pokrajine u banovini Hrvatskoj i predstavnici sviju šumarskih institucija.
U ime kandidacionog odbora prelaze slijedeću listu:


Upravni odbor:


log. Bogoslav Kosović;


Počasni pretsjednik:
» Ante A´bramović, Zagreb;


Pretsjednik:
» Petar Prpić, Zagreb;


Potpretsjednik:
» Čedo Koludrović, Split;


»
» Vladimir Bosiljević, Zagreb;


Tajnik:
» Oskar Dremil, Zagreb;


Blagajnik:
» Ante Levaković, Zagreb.


Urednik Šumarskog Lista:
Ing. Mihovil Markić, Zagreb;


Odbornici:
» Krešimir Katić, Zagreb;
» Dane Bukt, Mostar;
» Makso Fischer, Karlovac;
i» Milan Rosandić, Vinkovci;
» Stjepan Škoipac, N. Gradiška;
» Ilija Lončar, Zagreb;
» Rasim Bećiragić, Ravna Gora;
» Ivan Asančaić, Đakovo;
» Josip Jozić, Bjelovar;
» Ivan Godek, Zagreb;
» Petar Matković, Split.
Ing. Rudolf Antoljak, Zagreb;


Zamjenici:


» Zvonimir Badovinac, Zagreb;
» Drago Kajfež, Zagreb;
» Mirko Medaković, Zagreb;
» Bozo Petraeić, Vinkovci;
» Petar Valentić, Zagreb.


Nadzorni odbor:


Ing. Mihovil Pećina, Zagreb;
» Vilim Piršić, Vinkovci;
Milan Drnić, Zagreb.
Zamjenici nadzor, odbora: Ing. Mihovil Mujdrica, Vinkovci;
» Halid Muftić, Zagreb.
Predloženu listu prima skupština jednoglasno aklamacijom.


Izabrani pretsjednik g. Ing. Ant e Abramovi ć preuzima pretsjedništvo i
ponajprije zahvaljuje na povjerenju, koje mu je dano izborom za pretsjednika. Ističe
svijesnost da je povjerena dužnost teška i odgovorna. Stanje šumarstva u banovini
Hrvatskoj je vanredno teško. U teškom položaju nailazi se pitanje sačuvanja šuma,
njihova uređenje i niz drugih problema. Neurednim, sječama se okrnjuje naša nacionalna
imovina sve više i više. Hrvatsko šumarsko društvo stavilo si je u svoj program rada
i zadatak da raspravi te probleme i da ih pomogne rješavati, pa stoga na radu odbora
leži vrlo velika odgovornost. Svakako će novi odbor nastojati da opravda povjerenje, .
koje mu je iskazano, te će nastojati da učini sve, što je u interesu šumarske struke
i da podigne ugled struke, koji ono kao važna grana nacionalne privrede i zaslužuje.


Akcioni odbor je za ovu skupštinu izradio nekoliko prijedloga, te ih čita i predlaže
skupštini radi odobrenja.
1.) Konstituirajuća skupština stavlja u dužnost izabranom odboru, da odmah ,
pošalje nadležnoj vlasti na odobrenje nova pravila društva.


261
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Čim pravila Hrvatskog šumarskog društva budu odobrena ima se u smislu čl. 16.
i 17. društvenih pravila sazvati redovna glavna godišnja skupština Hrvatskog šumarskog
društva, koja će se održati u Zagrebu. — Prijedlog se prima.


2.) U smislu čl. 11. društvenih pravila zaključuje se slijedeće: Kod upisa u Hrv.
šum. društvo plaća se upisnina u iznosu od Din. 20.—.
Redovna godišnja članarina iznosi 100.— Dinara godišnje. — Prim a se.


3.) Društveno glasilo jest Šumarski List, koji će kao stručni i staleški organ
šumara banovine Hrvatske izlaziti u Zagrebu, te će tokom godine 1940. zadržati dosadanje
ime i isti vanjski oblik.


Upravni odbor je dužan brinuti se da List donosi što više članaka iz dnevne
šumarske prakse i da List što više približi dnevnim događajima i stvarnim potrebama
šumara i šumarske službe na terenu. — Prima se.


U vezi sa ovim prijedlogom izvještava pretsjednik, da ga je dosađanji urednik
Dr. Levaković zamolio da se ne postavlja njegova kandidacija za izbor urednika Šumarskog
Lista, radi velike preopterećenosti i iscrpljenosti uslijed posla. Kandidacionom
odboru nije bila poznata ova odluka Dr. Levakovića. Stoga predlaže da se odluka o
izboru urednika Šumarskog Lista prepusti Upravnom odboru. — Prim a se.


4.) Skupština odobrava dosadanje izdatke Akcionog odbora, koji su učinjeni za
štamparije proglasa, nacrta pravila, poziva na skupštinu, poštarine, biljega i t. d., te
stavlja u dužnost Upravnom odboru, da te račune isplati iz društvenih sredstava. —
Prima se.


5.) Da se Hrv. šum. društvu omogući rad i daljnje izlaženje Šumarskog Lista,
odobravaju se Upravnom odiboru do dana redovite glavne godišnje skupštine potrebni
krediti za rad time, da utrošena svota ne može prekoračiti prošlogodišnji proračun
dosadanjeg Jugoslovenskog šumarskog udruženja u istom vremenskom razdoblju. —
Prima se.


Konačno pretsjednik g. Ante Aibramovi ć predlaže skupštini slijedeći prijedlog:


Konstituirajuća skupština Hrvatskog šumarskog društva jednoglasno zaključuje,
da se pošalje posebna delegacija banu banovine Hrvatske Dr. Šubašiću, vođi hrvatskog
naroda Dr. Mačeku i odjelnom predstojniku za šumarstvo Ing. Frkoviću, koja će ih u
ime Hrvatskog šumarskog društva pozdraviti, razložiti potrebe šumarstva i šumarske
struke i zamoliti saradnju kod uređivanja problema šumarstva u banovini Hrvatskoj.
Skupština prima ovaj prijedlog.


Odobrenjem ovih prijedloga i izborom Upravnog odbora točka 4. dnevnog reda
skupštine je završena pa se prelazi na:


V. Eventualije.
Gjai ć moli za riječ i iznosi: Za prijašnjih prilika desilo se da su mnogi stariji
kolege radili uslijed nemogućnosti postavljenja po nekolko godina kao dnevničari i
volonteri, a drugi su redovito i na vrijeme postavljani za činovnike i tako napredovali.
U vezi s time predlaže da se pošalje rezolucija banskoj Vlasti, da se takovim kolegama
priznaju te godine za službu i penziju, kako bi se izjednačili s prvima i nepravda
tako popravila. — Prima se jednoglasno.


U vezi s time g. K o s o v i ć predlaže da se Hrvatsko šumarsko društvo zauzme
za to, da se kod postavljenja i premještenja šum. činovnika uzimlje kod nadležnih
vlasti u obzir i prilike pojedinaca, a naročito, ako takovi ne mogu radi bolesti vršiti
vanjsku službu. Neka se poradi na tome, da se takovi kolege namjeste za računarske


i slične činovnike u ravnateljstvima, kako je to i ranije bilo. — Prijedlo g se
prima .
262
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Q. Petrak : kolega Abramović apelirao je na nas da sutra na skupštini Jugoslovenskog
šumarskog udruženja glasujemo za prijedloge, koje će iznijeti Hrvatsko
šumarsko društvo na toj skupštini. Među tim prijedlozima postoji jedan o prenosu
Šumarskog doma u Vukotinovićevoj ulici 2 ponovno u posjed Hrvatskog šumarskog
društva. Traži tekst toga prijedloga. Pretsjednik mu daje tekst i kaže, da je prijedlog
već ´Upućen pismeno Jugoslov. šumarskom udruženju.
U vezi sa traženjem g. Ing. Pe t rak a pretsjednik kaže da će sutrašnjoj skupštini
Jugoslov. šumarskog udruženja Hrvatsko šumarsko društvo podnijeti slijedeće
prijedloge:


1) Tekst pravila za Savez šumarskih društava, kako je izrađen po Akcionom
odboru.


2) Prijedlog o povratku Šumarskog doma sa nepokretnim i pokretnim inventarom
Hrvatskom šumarskom društvu.


3) Glede razdijeljenja ostale imovine izbor posebnog odbora za podjelu imovine,
da imovinu, stečenu od 1921. god. do danas u zajedničkom radu pravedno razdijeli.
U ime Hrvatskog šumarskog društva predložit će u taj odbor gg. Ing. Andriju Premužića,
Ing. Petra Prpića i Ing. Mihovila Pećinu. Ta će se podjela izvršiti sa pretstavnicima
ostalih podružnica J. S.U. Skupština prima ovo izlaganje jednoglasno.


Gosp. Ing. K o s o v i ć B. zahvaljuje po tom na izboru za počasnog pretsjednika
Hrvatskog šumarskog društva i kao dobni pretsjednik akcionog odbora na velikom
odazivu članstva za upis u Hrvatsko šumarsko društvo i prisustvovanje na ovoj skupštini.
Naglašava, da Hrvatsko slavonsko šumarsko društvo nije god. 1920. prestalo
postojati, jer dotadanji postupci nisu bili zakoniti i smatra da je to društvo samo spavalo
´do današnjeg dana.


G. Abramovi ć zahvaljuje izaslaniku redarstvenih vlasti g. Dr. Mašeri na
prisustvovanju na skupštini.
G. Petra k postavlja pitanje kako će se riješiti pitanje zaklada, muzeja i ostale
vrijednosti, koje su u posjedu Jugoslov. šumarskog udruženja.
G. Abramovi ć daje objašnjenje, da će Hrvatsko šumarsko društvo podnijeti
zahtjev, da se Šumarski dom preda Hrvatskom šumarskom društvu odmah u posjed sa
svim inventarom i knjižnicom, a raspodjelu i pitanje zaklada će riješiti likvidacioni
odbor.
Kako se više nitko ne javlja za riječ, pretsjednik Ing. Abramović Ante zaključuje
skupštinu1 zahvaljujući na brojnom posjetu. Apelira na učesnike da jednako brojno
posjete i sutrašnju važnu skupštinu Jugoslovenskog šumarskog udruženja.


Zaključeno i potpisano:
Zagreb, 17. ožujka 1940.
Zapisničari:
Ing. Ferdo HrženjakIng. Ivan Nogić v. r.
v. r.
Ovjerovitelji zapisnika:
Ing. August Horvat v. r.
Ing. Mihovil Markić v. r.
Predsjednik:
Ing. Ante Abramović v. r.
Tajnik:
Ing. Vladimir Bosiljević v. r.


263