DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Čim pravila Hrvatskog šumarskog društva budu odobrena ima se u smislu čl. 16.
i 17. društvenih pravila sazvati redovna glavna godišnja skupština Hrvatskog šumarskog
društva, koja će se održati u Zagrebu. — Prijedlog se prima.


2.) U smislu čl. 11. društvenih pravila zaključuje se slijedeće: Kod upisa u Hrv.
šum. društvo plaća se upisnina u iznosu od Din. 20.—.
Redovna godišnja članarina iznosi 100.— Dinara godišnje. — Prim a se.


3.) Društveno glasilo jest Šumarski List, koji će kao stručni i staleški organ
šumara banovine Hrvatske izlaziti u Zagrebu, te će tokom godine 1940. zadržati dosadanje
ime i isti vanjski oblik.


Upravni odbor je dužan brinuti se da List donosi što više članaka iz dnevne
šumarske prakse i da List što više približi dnevnim događajima i stvarnim potrebama
šumara i šumarske službe na terenu. — Prima se.


U vezi sa ovim prijedlogom izvještava pretsjednik, da ga je dosađanji urednik
Dr. Levaković zamolio da se ne postavlja njegova kandidacija za izbor urednika Šumarskog
Lista, radi velike preopterećenosti i iscrpljenosti uslijed posla. Kandidacionom
odboru nije bila poznata ova odluka Dr. Levakovića. Stoga predlaže da se odluka o
izboru urednika Šumarskog Lista prepusti Upravnom odboru. — Prim a se.


4.) Skupština odobrava dosadanje izdatke Akcionog odbora, koji su učinjeni za
štamparije proglasa, nacrta pravila, poziva na skupštinu, poštarine, biljega i t. d., te
stavlja u dužnost Upravnom odboru, da te račune isplati iz društvenih sredstava. —
Prima se.


5.) Da se Hrv. šum. društvu omogući rad i daljnje izlaženje Šumarskog Lista,
odobravaju se Upravnom odiboru do dana redovite glavne godišnje skupštine potrebni
krediti za rad time, da utrošena svota ne može prekoračiti prošlogodišnji proračun
dosadanjeg Jugoslovenskog šumarskog udruženja u istom vremenskom razdoblju. —
Prima se.


Konačno pretsjednik g. Ante Aibramovi ć predlaže skupštini slijedeći prijedlog:


Konstituirajuća skupština Hrvatskog šumarskog društva jednoglasno zaključuje,
da se pošalje posebna delegacija banu banovine Hrvatske Dr. Šubašiću, vođi hrvatskog
naroda Dr. Mačeku i odjelnom predstojniku za šumarstvo Ing. Frkoviću, koja će ih u
ime Hrvatskog šumarskog društva pozdraviti, razložiti potrebe šumarstva i šumarske
struke i zamoliti saradnju kod uređivanja problema šumarstva u banovini Hrvatskoj.
Skupština prima ovaj prijedlog.


Odobrenjem ovih prijedloga i izborom Upravnog odbora točka 4. dnevnog reda
skupštine je završena pa se prelazi na:


V. Eventualije.
Gjai ć moli za riječ i iznosi: Za prijašnjih prilika desilo se da su mnogi stariji
kolege radili uslijed nemogućnosti postavljenja po nekolko godina kao dnevničari i
volonteri, a drugi su redovito i na vrijeme postavljani za činovnike i tako napredovali.
U vezi s time predlaže da se pošalje rezolucija banskoj Vlasti, da se takovim kolegama
priznaju te godine za službu i penziju, kako bi se izjednačili s prvima i nepravda
tako popravila. — Prima se jednoglasno.


U vezi s time g. K o s o v i ć predlaže da se Hrvatsko šumarsko društvo zauzme
za to, da se kod postavljenja i premještenja šum. činovnika uzimlje kod nadležnih
vlasti u obzir i prilike pojedinaca, a naročito, ako takovi ne mogu radi bolesti vršiti
vanjsku službu. Neka se poradi na tome, da se takovi kolege namjeste za računarske


i slične činovnike u ravnateljstvima, kako je to i ranije bilo. — Prijedlo g se
prima .
262