DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Br. 54/40.


ZAPISNIK


I. sjednice upravnog odbora Hrvatskog šumarskog društva, održane dne 21. travnja1940.
god. u Šumarskom domu u prostorijama Hrvatskog šumarskog društva, Vukotinovićeva
ul. br. 2 u Zagrebu.


Prisutni: Pretsjednik Ing. Ante Abramović; potpretsjednik Ing. Čedom i 1
K o 1 u d r o v i ć; tajnik Ing. Vladimir Bosiljević; blagajnik g. O s k a r D r em
i 1, te odbornici gg. inženjeri: Ivan As a n č a i ć, Ra si im Bećiragić, Ivan
Oodek, Josip J o z i ć, Krešimir K a t i ć, Ilija Lončar, Mihovil M a r-
k i ć, Petar M a t k o v i ć, Milan R o s a n d i ć, Stjepan Š k o p a c.


Ispričali su se radi otsutnosti: Ing. Petar Prpić, Ing. Dane Bulut, Ing.
Makso Fischer i Dr. Antun Levaković.


Dnevni red:


1. — Primanje članova.
2. — Saziv glavne skupštine.
3. — Rasprava o proračunu.
4. — Rasprava o imovini Hrvatskog šumarskog društva.
5. — Eventualija.
Pretsjednik u zakazano vrijeme otvara sjednicu, te prije prelaza na dnevni red
pozdravlja sve prisutne i ističe svoju radost, što se ova prva sjednica održava u prostorijama
Šumarskog doma u Zagrebu.


Zatim ukratko izvještava o radu oko organizacije društva od dana skupštine do
danas, te iznosi najvažnije momente, koji su u međuvremenu uslijedili, a to su: 1.) odobrenje
društvenih pravila po Banskoj Vlasti, č.´me je društvo stupilo u život i 2.) odluka
Sreskog suda kao zemljišno-knjižnoga suda u Zagrebu broj 3490/40, kojom je vlasništvo
Šumarskog doma u Zagrebu u gruntovnici preneseno na Hrvatsko šumarsko društvo.
Time smo postali vlasnici Šumarskog doma, ranijeg vlasništva Hrvatsko-slavonskog
šumarskog društva.


Obrazloživši: rad uprave, koji je bio u vezi sa gore spomenutim, napose se
osvrće na dužnosti i djelokrug rada upravnog odbora u budućnosti. Društvena pravila
određuju smjernice našega rada, a rad će se kretati u tom pravcu da se udovolji potrebama
šum. struke i željama članstva, te da se ostvare ciljevi društva. Napose moramo
preuzeti na sebe brigu o zaštiti interesa članova društva. Preuzevši na sebe sve
te obaveze, mi smo si svjesni odgovornosti i dužnosti, koje nas u našem budućem
radu čekaju, ali ćemo naše poslove vršiti sa ljubavi prema struci i prema narodu.
Pošto smo sada obnovili i reorganizirali sav društveni rad prema jednodušnoj želji
sviju hrvatskih šumara, čije su oči danas uprte u Hrvatsko šumarsko društvo, moli sve
članove, a napose odbornike, da izvrše svoje dužnosti, kako se to očekuje. Najtoplije
pozdravlja sve prisutne i nakon toga prelazi na prvu točku dnevnoga reda:


I. Primanje članova.
Tajnik Ing. Vladimir Bosiljević izvještava, da su se za članove H. Š. D.
prijavili pristupnicama 356 šumara, a osim toga nekolicina su poslali upite radi objašnjenja,
da li mogu biti redoviti članovi društva.
Prelazi se po tome na čitanje pristupnica, pri čemu se razvila diskusija o tumačenju
čl. 5. društvenih pravila, tko može biti redoviti član društva.
Gosp. Asančai ć smatra da odmah prestaje biti članom društva lice, koje
bude premješteno sa područja banovine Hrvatske.
Gosp. Bosiljević , da se briše iz članstva onaj koji odseli sa područja banovine
Hrvatske i izjavi da prestaje biti članom H. Š. D


264