DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 75     <-- 75 -->        PDF

izdataka, što će svakako vrlo dobro poslužiti kod sastava proračuna i za H. Š. D., jer
će i H. Š. D. preuzeti gotovo svu imovinu, koja je ranijei bila u posjedu J. Š. U. Svima
odbornicima na današnjoj sjednici razdijeljen je nacrt proračuna primitaka i izdataka


H. Š. D. za 1940. i 1941. godinu, koji je sastavljen na temelju prihoda, koje društvo može
očekivati.
Zaključeno je u vezi sa toč. 2. dnevnoga reda, da se slijedeća sjednica upravnog
odbora održi prije same glavne skupštine, na kojoj će biti u detalje raspravljen proračun.
Predloženi proračuni prihoda u visini od 289.000.— Dinara i isto toliki izdatak
za 1941. godinu prihvaća se u načelu kao osnovica, na temelju koje će se na idućoj
sjednici raspraviti proračun i u detaljima.


Do glavne skupštine Društvo će raditi prema odobrenju proračuna, koji je na
konstituirajućoj skupštini prihvaćen.


IV. Rasprava o imovini.
Pretsjednik ponajprije ukratko govori o imovini Hrvatsko slavonskog šumarskog
društva, koja je prije 20 godina predana u posjed Jugoslavenskom šumarskom udruženju,
kada su sva šumarska društva prešla u Jugosl. šumarsko udruženje i unijela u
udruženje svoju imovinu. Od prihoda te imovine, zapravo imovine Hrvatsko slavonskog
šumarskog društva, živjelo je Jugoslovensko šumarsko udruženje, jer je taj prihod
Šumarskog doma iznosio 250.000 Dinara godišnje. Sada nakon reorganizacije J. Š. U.
i osnivanja H. Š. D. ima se po zaključku skupštine J. Š. U. predati H. Š. D. sva njegova
ranija imovina. Ovo predavanje imovine natrag u vlasništvo i posjed Hrv. šum.
društvu predviđeno je pravilima Saveza šumarskih društava Kraljevine Jugoslavije.
Zato je za H. Š. D. važno, da pravila toga Saveza budu čim prije odobrena. Pretsjednik
napominje, da su ta pravila poslana nadležnoj vlast: na odobrenje pred 2 dana, dakle
gotovo mjesec dana nakon održanja skupštine. Predsjednik zatim iznosi historijat naše
borbe za vraćanjem te imovine, te zakulisnu borbu prije skupštine i na skupštini Jugoslovenskog
šumarskog udruženja. Akcioni odbor je 8 dana prije skupštine poslao pismeni
prijedlog, da se na skupštini raspravi pitanje povratka imovine Hrvatskom šumarskom
društvu. Kao pretsjednik Hrvatskog šumarskog društva zatražio je riječ na
skupštini i u vezi točke 2. dnevnog reda htio predložiti da se Šumarski Dom ima odmah
predati u vlasništvo i posjed H. Š. Društvu t. j . prije podjele ostale imovine, jer je
pitanje Doma potpuno neprijeporna stvar. Tom prilikom doživio je neugodnost na toj
skupštini, jer mu je predsjedatelj rekao da pričeka sa prijedlogom, i da će mu dati
riječ pod toč. 3 dnevnog reda. Kada je pred toč. 3. tražio riječ, rečeno mu je da će taj
prijedlog moći raspraviti nakon slijedeće točke dnevnog reda. Tako je stvar odgađana
do zadnje točke dnevnog reda, kada je pretsjedatelj, ne dozvoljavajući više nikome
riječ, zaključio skupštinu izjavom, da je dnevni red iscrpljen. Nakon zaključka
skupštine prisutni izaslanik redarstva nije dozvolio nikomu više da govori i naredio je,
da se dvorana ima isprazniti.


Raspravljalo se zatim, u opširnoj diskusiji o koracima, koji će se poduzeti, u
slučaju da pravila Saveza ne budu odobrena. Trebalo je naime razmotriti i tu mogućnost,
jer su se na skupštini J. Š. U. jasno vidjele tendencije koje su vodile podružnice
toga društva, kada osim Slovenaca na tu skupštinu nije došao pretstavnik ni jedne
druge podružnice, i sve podružnice su se pismeno ogradile od rada i zaključaka skupštine.
Naročito spominje žučnu kampanju i dopise, koju je protiv osnivanja i intencija


H. Š. Društva vodila banjalučka podružnica J. Š. U.
Najveći dio prihoda H. Š. Društva predviđa se iz imovine H. Š. D., naročito od
Šumarskog Doma. Kod izdavanja Doma u zakup sastavlja se svake godine novi ugovor.
Za godinu 1940/41. poslalo je J. Š. U. potpisani ugovor Rektoratu sveučilišta pred
nekoliko dana, dakle kada je vlasništvo doma upravo prešlo u ruke H. Š. Društva. Stoga


273