DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 76     <-- 76 -->        PDF

pretsjednik predlaže, da se odmah rektoratu pošalje dopis, kojim će se obrazložiti, da
je vlasnik Šumarskog Doma H. Š. Društvo, priložiti gruntovni izvadak i zamoliti, da
se ugovor o zakupu sklopi sa zakonitim vlasnikom t. j . Hrvatskim Šumarskim Društvom,
a ne sa Jugoslov. šumarskim udruženjem.


Nakon diskusije u kojoj sudjeluje g. Markić sa napomenom, da se takav dopis
uputi i Banovini, jer Rektorat mora tražiti odobrenje banske ivlasti, da taj ugovor sklopi,
i izjavom g. Katića da H. Š. D. ne može i neće priznati nikakovu dispoziciju imovine


H. Š. D. po Jugosl. Šum. Udruženju, prima se prijedlog g. Abramovića
jednoglasno.
Stavlja se u dužnost tajniku da odmah zatraži gruntovni izvadak i otpremi dopis
Rektoratu.


V. Eventualija.
Pretsjednik daje riječ tajniku da dade izvještaj o tekućim poslovima u društvu.
Tajnik g. Bosiljević izvještava slijedeće:
Prema zaključku glavne skupštine posjetila je delegacija upravnog odbora bana


g. Dra Šubašića i pozdravila ga u ime Šumarskog Društva. G. Ban je sa puno razumijevanja
saslušao delegaciju i izjavio da će Hrv. Šum. Društvo uživati punu potporu i
njegovu i banske Vlasti, a ujedno je obećao, da će proučiti! aktuelne probleme šumarstva
i lovstva, pošto je i sam Goranin, pa razumije važnost šume i potrebnu zaštitu šuma
kao narodnog dobra. Ista delegacija posjetila je i odjelnog pretstojnika Ing. Frkovića i
zamolila ga za saradnju šumarskog odjela banske Vlasti sa Hrvatskim Šumarskim
Društvom. Gosp. pretstojnik obećao je najizdašniju potporu banske Vlasti i izjavio želju
da H. Š. D. pomaže u radu banskoj Vlasti korisnim prijedlozima i inicijativom, pa će
sve akcije društva naići na punu njegovu pomoć. Odjelni pretstojnik zaželio je H. Š. D.,
Kojemu je i sam član, najuspješniji rad,. Delegacija je posjetila i pozdravila pretstojiiika
odjela za pravosuđe g. Žilica. Predsjednik nadopunjuje izvještaj, da je prema
zaključku skupštine imala posebna delegacija posjetiti i predsjednika Dr. Mačeka, što
će uslijediti čim za to bude zgodna prilika, i kada pretsjednik bude mogao primiti tu
delegaciju.
Tajnik zatim izvještava da je Šumarski odjel banske Vlasti dodijelio Društvu
pripomoć od 7.500.— Din., koja je svota već primljena u društvenoj blagajni. Zaključuje
se banskoj Vlasti poslati pismenu zahvalu za ovu pripomoć.


Izvješćuje zatim o toku radova od dana skupštine do odobrenja društvenih pravila.
Skupština je ovlastila upravu, da može u prihvaćenim pravilima vršiti neke manje
i nebitne izmjene, ako nadležna vlast, koja odobrava pravila, to zatraži. Pretsjedništvo
se je poslužilo ovim ovlaštenjem, te je po zahtjevu redarstvenog ravnateljstva nadopunilo
čl. 16 društvenih pravila slijedećom stavkom: »Skupština je sposobna pravovaljano
i punovažno zaključivati, ako je na zakazani dan i sat prisutno barem 50 redovitih
članova. Ako nije prisutno barem 50 redovitih članova, skupština će se održati
istoga dana sat kasnije bez obzira na broj prisutnih članova«. Odbor prima na znanje
ovu nadopunu i jednoglasno je odobrava.


Nadalje tajnik izvještava da su nova pravila društva odštampana i uvezana u
mehki uvez. Štampano je 600 komada pravila sa troškom od 600 Dinara t. j . jedan
dinar po komadu. Ovaj izdatak se odobrava, te se zaključuje svakome članu poslati po
jedan primjerak pravila besplatno.


Za rad društva nabavljene su najnužnije knjige za tajništvo i blagajnu kao i
štampilje. Nabavka se odobrava time, da se nabavi i ostali materijal koji je za redovno
odvijanje poslova potreban.


274