DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Kod poštanske štedionice otvoren je čekovni račun, položen potreban depozit
i naručeno 2000 kom. čekova. Čekovni račun jie odobren na naslov: »Hrvatsko Šumarsko
Društvo Zagreb« te ima broj 31704. Uzima se na znanje, time da se u raspisu
obavijeste članovi, da sve uplate za naše društvo vrše ovim čekom.


Kao član bivšeg Akcionog odbora za osnivanje Hrvatskog šumarskog društva
izvješćuje tajnik, da je akcioni odbor stupanjem H. Š. Društva u život prestao radom,
te da je cjelokupna arhiva toga odbora pohranjena medu društvenim spisima u posebnom
omotu pod br. 11/1940. god. urudžbenog zapisnika. Napose su predani Hrvatskom Šumarskom
Društvu i pohranjeni svi projekti i nacrti pravila za H. Š. D. kao i za Savez
šumarskih društava, sa primljenim prijedlozima i opaskama, koje su stigle od članova.
Ovi nacrti i primjetbe uloženi su u arhiv Hrvatskog šumarskog društva pod br. 10 i 13
urudžbenog zapisnika od god, 1940.


Nakon primljenog izvještaja tajnika, pretsjednik izvješćuje da je na konstituirajučoj
skupštini Hrvatskog šumarskog društva izabran urednikom Šumarskog Lista g.
Dr. Levaković, koji međutim radi bolesti i preopterečenosti neće moći preuzeti daljnje
uređivanje lista, te je uputio pretsjedniku pismo, koje pretsjednik čita. Pretsjednik izjavljuje
da je nakon obavljenog izbora novog odbora već na skupštini Hrvatskog´
šumarskog društva saopćio, da je razgovarao sa g. Dr. Levakovićem, koji je izjavio,
da neće moći preuzeti uredništvo. Skupština je donijela zaključak da povjerava upravnom
odboru, da po svome nahođenju izabere novog urednika.


Po pitanju uređivanja Šumarskog Lista i o izboru pogodne osobe za uredništvo,
vođena je opširna rasprava, u kojoj učestvuju svi prisutni.


G. Atoramovič predlaže za urednika Mihovila Mar kič a.
G. Markić izjavljuje, da bi se sa osobitom voljom i veseljem primio toga odgovornog
položaja, ali je svojim službenim poslom silno opterećen i da mu to niti uz
najbolju volju nikako nije moguće. Sa svoje strane predlaže za urednika gosp. Petr a
P r p i ć a.
Zaključeno je, nakon duge diskusije, da se uredništvo Šumarskog lista povjerava


g. P e t r u P r p i ć u, direktoru šuma u miru.
Pretsjednik zatim izlaže odnos dosadanjeg izdavača J. Š. Udruženja prema
listu, te pred odbor iznosi sadanju situaciju, da bi se donijeli potrebni zaključci o Šum.
Listu, t. j . da li će Jugoslov. šumarsko udruženje izdati još jedan broj, koji bi ujedno
bio posljednji u njihovoj redakciji. U taj broj bi u glavnom unišli zapisnici sjednica i
skupštine J. Š. U., ili da List odmah izađe u redakciji H. Š. D.


Nakon diskusije zaključuje se po prijedlogu pretsjednika list odmah preuzeti kao
glasilo Hrvatskog šumarskog društva i slijedeći broj izdati kao dvobroj za travanj i
svibanj. List će se besplatno slati samo članovima Hrvatskog šumarskog društva.


Blagajnik g. D r e m i 1 moli upravu da zauzme gledište u pogledu isplate novca
u vezi sa prijedlogom ing. Bosiljevića u Jugoslov. šum. udruženju.


G. Bosiljevi ć obavještava, da je uprava J. Š. U. stajala na stanovištu da
može obavljati sve poslove, pa i nadalje izdavati Šumarski List, a to nije niti pravilno,
niti shodno, jer je skupština © tome donijela zaključak. Čita svoj prijedlog koji je stavio
na sjednici J. Š. U. kao odbornik toga udruženja dne 18. III. o. g. a koji glasi: »Pošto
.1. Š. U. nema za 1940. god. budžeta, nego samo po odboru donesene dvanajstine, i to
satno do 31. III. 1940., to se poslije 31. III. iz blagajne J. S.U. neće moći odobriti nikakovi
veći izdaci, pa niti izdavati Šumarski List, niti vršiti bilo kakove isplate. Ukoliko se
bez proračuna i bez odbora budu činili bilo kakovi izdaci iz blagajne J. Š. U., takova
isplata se ne može odobriti, te je osobno odgovoran svaki pojedinac, koji takav nalog
za isplatu izda, i ta isplata pada na njegov teret, kao i na teret blagajnika, koji tu
isplatu izvrši.
275