DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Po ovom predmetu povela se opsežna rasprava, jer su članovi već bili obaviješteni
o značenju ovog pitanja za H. Š. D.


G. Abramovi ć drži, da bi J. Š. U. moglo nadalje vršiti isplate, ali samo kao
pripremni odbor za Savez šumarskih društava, kakovim je na skupštini Saveza izabran.
G. K a t i ć predlaže, da H. Š. D. posudi potrebni novac tome odboru, ali kao
pripremnom odboru za Savez šumarskih društava i da mu se u tome smislu pošalje
dopis.
G. Rosandi ć predlaže da se sav novac potreban za pripremu Saveza šumarskih
društava
isplati iz blagajne H. Š. D.
Zaključen o j e, da se upravni odbor H. Š. Društva saglasuje sa prijedlogom


g. Bosiljevića. Da se omogući normalan rad pripremnom odboru za Savez šumarskih
društava, uputit će se pripremnom odboru dopis, kojim će biti obaviješteni o stanovištu
H. Š. D. i da će H. Š. D. iz svojih sredstava staviti na raspoloženje potrebni novac za
rad pripremnom odboru. U tu svrhu odobrava se isplata potrebnog novca iz društvene
blagajne.
G. Škopa c iznosi prijedlog da bi se sjednice odbora držale radnim danom
popodne, jer bi možda to bilo zgodnije mnogim članovima.
G. Bosiljevi ć izvještava kakova je praksa postojala do sada i kako je
Ministarstvo šuma izdalo riješenie, kojim je članovima uprave Šumarskog društva
odobrava dopust od 3 dana za put i prisustvovanje na sjednicama.
Po prijedlogu tajnika zaključuje se poslati molbu banskoj Vlasti, da bi se odobrio
potrebni dopust članovima Uprave H. Š. D. kod prisustvovanja sjednicama uprave, koje
se vrijeme neće računati u godišnji odmor.


G. J o z i ć J. predlaže da Hrvatsko šumarsko društvo pošalje pretstavku, kojom
će se zatražiti da se sve osoblje na službi kod krajiških imovnih općina prevede na
banovinski budžet.
G. Predsjedni k objašnjava dosadanja nastojanja u tome pravcu, a napose
zašto ta odredba nije uništila kao amandman finansijskog zakona, kako je to prvotno
bilo zamišljeno. Stalo se naime na stanovište, da nakon prenosa poslova na banovinu,
može Ban donijeti odluke, koje su ranije morale ulaziti u finan. zakon kao amandmani.
G. M a r k i ć podupire prijedlog g. Jozića i traži, 1) da se u istoj predstavci zatraži
novčana pripomoć imovnim općinama u iznosu od 5,000.000.— dinara iz obrtnog
kapitala banovine Hrvatske i 2) da se dadu poreska olakšanja imovnim općinama t. j .
da im se oproste dopunski porezi i da se za izvjesni procenat snizi zemljarina. Efekat
ovog sniženja iznosio bi opet oko 5,000.000.— Dinara i time bi Imovne općine bile za
prvo vrijeme pomognute. G. Markić misli da u slijedećoj budžetskoj godini sve osoblje
imovnih općina pređe na drž. budžet, a imovne općine bi u banovinski budžet doprinosile
tangentu, koju bi bile u stanju plaćati.
G. Kati ć navodi da se u jednakim poteškoćama nalaze i zemljišne zajednice,
te da bi se i za njili morao sniziti porez i zemljarina.
G. M a r k i ć se slaže sa g. Katićem, ali napominje da se imovne općine nalaze
u mnogo težem položaju od zemljišnih zajednica, jer imovnim općinama upravlja državna
vlast, a tu skupu upravu plaćaju imovne općine.
Zaključak : g. Markić će načiniti iscrpan elaborat u smislu gore navedenom,
koji će službenim putem biti poslan pretstojniku Šumarskog odjela i g. Banu.


G. Jozi ć zatim predlaže, da se pošalje predstavka, kojom će se zatražiti
ispravak grešaka i nepravdi, nanesenih velikom broju šumarskih činovnika pri postavljanju
i unapređenju u službi. U debati sudjeluju svi prisutni.
276