DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 79     <-- 79 -->        PDF

G. Rosandić : službenicima treba dati onu grupu, koju bi kod redovnog napredovanja
imali, da nisu bili zapostavljeni.
ü. Abramovi ć resumira diskusiju po ovom predmetu kao zaključak sjednice:
da se za sve šumarske činovnike zavede status i ranglista po godinama službe i da se
dosada učinjene nepravde isprave. U pitanju pak činovništva kod imovnih općina, da
se čim prije prevedu na banovinski budžet i unaprede ipo zakonu, jer su imovne općine
Sada pasivne, pa se činovnike teško unapređuje.


Raspravlja se predlog g. Gjaića, koji je iznesen na konstituirajućoj skupštini, da
se dnevničarima i volonterima priznaju njihove godine službovanja za službu i penziju.
Prima se time, da se u tome smislu pošalje predstavka nadležnoj vlasti kao sugestija
kod donošenja izmjena zakona o činovnicima.


G. Kosovi ć je na skupštini predložio, da se kod postavljanja i premještenja
činovnika uzme u obzir i prilike službenika, pa da ih se po njihovom pristanku postavlja
za računarske činovnike, kako je to i ranije bilo.
G. Marki ć podupire ovaj prijedlog i navodi da je ranije takav protustavnik
(šef računovodstva) zamjenjivao i direktora kod imovnih općina.
Zaključen o je poraditi na tome da se za šefa računovodstva postavljaju
šumari kada polože računarski ispit.


G. Abramovi ć iznosi da je nedavno održan sastanak turističkih ustanova,
pa su na sastanak pozvani pretstavnici raznih društava, a šumari nisu pozvani.
G. Gode k iznosi da su u primorskim mjestima eliminirani iz turističkih odbora
svi šumari.
G. Matkovi ć kaže da je isti slučaj i u Splitu, gdje u turističkom odboru ne
sudjeluju nigdje šumari.
Zaključen o j e, da se lično intervenira u Odjelu za turizam kod banske Vlasti,
da se u turističke odbore uzimaju i šumari.


G. Mat k ovi ć izjavljuje da šumari u Splitu žele osnovati klub šumara, te bi
bilo potrebno da se izradi poslovnik za klubove.
Prets j edni k pozdravlja ovu namisao osnivanja kluba šumara i predlaže, da
kolege u Splitu prema svojoj potrebi sastave nacrt za pravilnik, pa da ga predlože
odboru radi iznošenja na skupštini. Prim a se.


Čita se molba gđice Ljubice J o z i c, da je H. Š. D. preuzme kao svoju namještenicu,
jer u šumarskom udruženju radi već preko 17 godina.
Zaključuj e se gdjicu Jozić preuzeti kao namještenicu društva uz dosadanju
nagradu, time da se sa njome učini ugovor po zakonu o radnjama.


G. Marki ć pokreće pitanje šum. šteta, te se o tome povela opsežna diskusija.
G. Abramovi ć ističe istovjetnost pogleda i rada u tome smislu u šumarskom
odboru Gospodarske Sloge, pa kako naša društvena pravila predviđaju saradnju sa
svima srodnim društvima, to će na idućoj sjednici podnijeti opširniji izvještaj a radu
Gospodarske Sloge i o saradnji šum. odbora sa ostalim stručnim odborima Gospodarske
Sloge. Iznosi ukratko da šumarski odbor Gospodarske Sloge postoji već nekoliko godina,
i raspravlja šumarske probleme u zajedničkoj saradnji i sa nestručnjacima. Šumske
štete bile su više puta raspravljane, te je i sam podnio na zadnjoj sjednici referat
o šumskim štetama. Tom prilikom odlučeno je da se podnese predstavka Dr. Mačeku,
da izda apel na sva društva radi čuvanja šuma.
Iznosi zat´m da je velika briga banske Vlasti suzbiti štete i navodi što je do
sada učinjeno u tome smislu. Odjel za unutarnje poslove izdao je riješenje da upravne
vlasti odmah presuđuju prijavnice za šumske štete. Direkcija željeznica izdala je raspis,
da se nikakovo drvo ne može tovariti u vagone bez propisane izvoznice. U radu je


277